Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy operacyjne 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy operacyjne 2007."— Zapis prezentacji:

1 Programy operacyjne 2007

2 Programy operacyjne 2007 1. Promocja twórczości
2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 4. Fryderyk Chopin 5. Rozwój inicjatyw lokalnych 6. Promocja kultury polskiej za granicą 7. Promocja czytelnictwa 8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9. Patriotyzm jutra 10. Znaki czasu 11. Dziedzictwo kulturowe 12. Wyspiański

3 Terminy naboru wniosków w 2007 r.
Programy operacyjne 2007 Stanowią podstawę do ubiegania się o środki Ministra Kultury na zadania z zakresu kultury, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Terminy naboru wniosków w 2007 r. - do dnia 10 stycznia - do dnia 10 kwietnia - do dnia 10 września

4 Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce Programy stypendialne
Program operacyjny Promocja twórczości Priorytet 1 Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce Priorytet 2 Programy stypendialne

5 Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce
Program operacyjny - Promocja twórczości Priorytet 1 Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce Rodzaje kwalifikujących się zadań: najważniejsze wydarzenia artystyczne organizowane w Polsce o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, lub ponadregionalnym i regionalnym z zakresu różnych dziedzin sztuki – festiwale, konkursy, koncerty, przeglądy, premiery, spektakle, wystawy wraz z drukiem katalogów i inne imprezy artystyczne Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna wnioskowana kwota dofinansowania – zł - cykliczność zadania - udział środków własnych –10% zadania

6 Programy stypendialne
Program operacyjny - Promocja twórczości Priorytet 2 Programy stypendialne „Młoda Polska „ – Program stypendialny Ministra Kultury Rodzaje kwalifikujących się zadań: - realizacja konkretnych projektów artystycznych (wystawy, katalogi, koncerty, nagrania płyt itp.) zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu stypendialnego Wnioskodawcy: osoby fizyczne – twórcy, artyści, wykonawcy ze wszystkich dziedzin kultury Kryteria: - wnioski przyjmowane są do 15 października każdego roku na rok następny - posiadanie minimum dwóch rekomendacji od uznanych twórców

7 Rozwój infrastruktury kultury
Program operacyjny Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa arktycznego

8 Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa arktycznego
Program operacyjny Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa arktycznego Rodzaje kwalifikujących się zadań: - współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne i filmowe - współfinansowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w ramach funduszy europejskich - współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe, np. bursy szkolne Kryteria: Minimalna wnioskowana kwota – zł w przypadku prac inwestycyjnych, zł w przypadku zakupu - środki własne – 10% kosztów zadania

9 Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury Priorytet 2 Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

10 Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury Rodzaje kwalifikujących się zadań: - przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej - przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze - wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację warsztatów, kursów i szkoleń - kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące uczestnictwo w kulturze - popularyzacja osiągnięć twórców, szczególnie dzieci i młodzieży - wdrażanie programów służących doskonaleniu zawodowemu z zakresu wiedzy o sztuce

11 Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna kwota dofinansowania – zł - ponadlokalny zasięg projektu - udział środków własnych – 10% zadania

12 Rozwój inicjatyw lokalnych
Program operacyjny Rozwój inicjatyw lokalnych

13 Program operacyjny - Rozwój inicjatyw lokalnych
Rodzaje kwalifikujących się zadań: Niskobudżetowe zadania - upowszechnianie kultury (imprezy, sezony artystyczne itp.) edukacja kulturalna (warsztaty, konkursy, plenery, zajęcia terapeutyczne) promocja twórczości (wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty itp.) - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego zakup strojów i instrumentów muzycznych Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - maksymalna kwota dotacji – zł - udział środków własnych – 10% zadania

14 Promocja czytelnictwa
Program Operacyjny Promocja czytelnictwa Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek Priorytet 2 Rozwój sektora ksiązki i promocja czytelnictwa Priorytet 3 Rozwój czasopism kulturalnych

15 Program Operacyjny - Promocja czytelnictwa
Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek Rodzaje kwalifikujących się zadań: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Wnioskodawcy: Biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji kultury Kryteria: Udział środków własnych – 10% zadania

16 Program Operacyjny - Promocja czytelnictwa
Priorytet 2 Rozwój sektora ksiązki i promocja czytelnictwa Rodzaje kwalifikujących się zadań: - dofinansowanie publikacji i promocji wydawnictw książkowych i nutowych - dofinansowanie akcji społecznych promujących czytelnictwo - dofinansowanie wydarzeń literackich - dofinansowanie kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych zadań bibliotek Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - wartość merytoryczna oceniania na podstawie dwóch zewnętrznych recenzji - priorytetowo – publikacje i wydawnictwa popularyzujące polską tradycję narodową - udział środków własnych – 10% zadania

17 Program Operacyjny - Promocja czytelnictwa
Priorytet 3 Rozwój czasopism kulturalnych Rodzaje kwalifikujących się zadań: Dofinansowanie wydawania czasopism kulturalnych w formie tradycyjnej oraz w Internecie Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - wartość merytoryczna przedsięwzięcia - udział środków własnych – 10% zadania

18 Dziedzictwo Kulturowe
Program Operacyjny Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych Priorytet 3 Ochrona Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych Priorytet 5 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego Priorytet 6 Ochrona zabytkowych cmentarzy

19 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Rodzaje kwalifikujących się zadań: - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - planowane w roku 2007 - przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja) Wnioskodawcy: Osoby fizyczne, Urząd Miasta lub inne jednostki posiadające tytuł prawny do zabytku Kryteria: - dofinansowanie w wysokości do 50% nakładów koniecznych - 100% w przypadkach gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac

20 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych Rodzaje kwalifikujących się zadań: - zakupy dzieł sztuki i kolekcji muzealnych - zakupy starodruków i archiwaliów - organizacja wystaw muzealnych wraz z drukiem katalogów - wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe, Kryteria: - znaczenie zadania z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa minimalna wnioskowana kwota dofinansowania – zł, zakup dzieł sztuki – zł - udział środków własnych – 10% zadania

21 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych Rodzaje kwalifikujących się zadań: - inwentaryzacja, badanie, dokumentowanie, rewitalizacja, konserwacja, renowacja itp. zabytków archeologicznych - konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych, konserwacja opracowanie i publikowanie badań archeologicznych Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna wnioskowana kwota – zł - wkład własny – 10% zadania

22 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 5 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego Rodzaje kwalifikujących się zadań: - współfinansowanie budowy i rozbudowy sieci i systemów informatycznych - budowa baz danych, stron internetowych i portali z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - współfinansowanie digitalizacji dokumentów bibliotecznych, archiwalnych i muzealiów Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna wnioskowana kwota – zł - ponadlokalny i ponadregionalny zasięg oddziaływania instytucji - udział środków własnych – 10% zadania

23 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 6 Ochrona zabytkowych cmentarzy Rodzaje kwalifikujących się zadań: działania na cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków: prace konserwatorskie przy zabytkowych budowlach grobowych, pielęgnacja zieleni, renowacja infrastruktury Wnioskodawcy: Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe Kryteria: Ocenie podlega: stan zachowania, czas powstania zabytku, wartość historyczna zabytku

24 Program operacyjny Znaki czasu

25 Program operacyjny - Znaki czasu
Rodzaje kwalifikujących się zadań: - zakupy dzieł sztuki współczesnej do kolekcji regionalnych - publikacja wydawnictw na temat sztuki współczesnej organizowanie działalności wystawienniczej, wspieranie kampanii promującej kulturę Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: udział środków własnych – 10% zadania

26 Program operacyjny Patriotyzm jutra

27 Program operacyjny - Patriotyzm jutra
Rodzaje kwalifikujących się zadań: programy badawcze z zakresu historii kultury, tradycji i świadomości historycznej Polaków projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty, wystawy, konkursy, wycieczki - organizacja programów edukacyjnych, akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych podnoszących świadomość historyczną - organizacja akcji społecznych, programów edukacyjnych upowszechniających wiedze o dziedzictwie kulturowym rodzimych społeczności lokalnych Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - wartość merytoryczna jako: nowoczesna i atrakcyjna forma przekazu, uwzględnienie potrzeb młodych ludzi, - minimalna kwota dofinansowania – 5.000zł - udział środków własnych – 10% zadania

28 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 ze środków europejskich
Program operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program polega na dofinansowany wkładu własnego do wybranych projektów kulturalnych realizowanych ze środków europejskich Rodzaje kwalifikujących się zadań: Dofinansowanie projektów z zakresu: ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury

30 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotyczy projektów: - PO Infrastruktura i Środowisko – Kultura i dziedzictwo kulturowe - Regionalny Program Operacyjny - Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Program Kultura Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - pozyskanie środków z innych źródeł – 10% zadania - dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty kwalifikowane projektu

31 Program operacyjny Wyspiański

32 Program operacyjny - Wyspiański
Rodzaje kwalifikujących się zadań: - wydarzenia kulturalne popularyzujące twórczość Stanisława Wyspiańskiego – premiery spektakli teatralnych, wystawy, konkursy, festiwale, spotkania literackie, inne akcje społeczne - projekty edukacyjne dla uczniów – warsztaty, wystawy, konkursy, wycieczki - badania, konferencje, sesje naukowe poświęcone działalności artysty programy medialne i multimedialne Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - udział środków własnych – 10% zadania

33 Życzymy udanych projektów


Pobierz ppt "Programy operacyjne 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google