Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy operacyjne 2007. 1. Promocja twórczości 2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy operacyjne 2007. 1. Promocja twórczości 2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie."— Zapis prezentacji:

1 Programy operacyjne 2007

2 1. Promocja twórczości 2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 4. Fryderyk Chopin 5. Rozwój inicjatyw lokalnych 6. Promocja kultury polskiej za granicą 7. Promocja czytelnictwa 8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9. Patriotyzm jutra 10. Znaki czasu 11. Dziedzictwo kulturowe 12. Wyspiański Programy operacyjne 2007

3 Stanowią podstawę do ubiegania się o środki Ministra Kultury na zadania z zakresu kultury, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Terminy naboru wniosków w 2007 r. - do dnia 10 stycznia - do dnia 10 kwietnia - do dnia 10 września

4 Program operacyjny Promocja twórczości Priorytet 1 Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce Priorytet 2 Programy stypendialne

5 Priorytet 1 Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce Program operacyjny - Promocja twórczości Rodzaje kwalifikujących się zadań: - najważniejsze wydarzenia artystyczne organizowane w Polsce o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, lub ponadregionalnym i regionalnym z zakresu różnych dziedzin sztuki – festiwale, konkursy, koncerty, przeglądy, premiery, spektakle, wystawy wraz z drukiem katalogów i inne imprezy artystyczne Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna wnioskowana kwota dofinansowania – 25.000zł - cykliczność zadania - udział środków własnych –10% zadania

6 Młoda Polska – Program stypendialny Ministra Kultury Rodzaje kwalifikujących się zadań: - realizacja konkretnych projektów artystycznych (wystawy, katalogi, koncerty, nagrania płyt itp.) - zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu stypendialnego Wnioskodawcy: - osoby fizyczne – twórcy, artyści, wykonawcy ze wszystkich dziedzin kultury Kryteria: - wnioski przyjmowane są do 15 października każdego roku na rok następny - posiadanie minimum dwóch rekomendacji od uznanych twórców Priorytet 2 Programy stypendialne Program operacyjny - Promocja twórczości

7 Program operacyjny Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa arktycznego

8 Program operacyjny Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa arktycznego Rodzaje kwalifikujących się zadań: - współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne i filmowe - współfinansowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w ramach funduszy europejskich - współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe, np. bursy szkolne Kryteria: Minimalna wnioskowana kwota – 200.000zł w przypadku prac inwestycyjnych, 25.000zł w przypadku zakupu - środki własne – 10% kosztów zadania

9 Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury Priorytet 2 Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

10 Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury Rodzaje kwalifikujących się zadań: - przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej - przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze - wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację warsztatów, kursów i szkoleń - kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące uczestnictwo w kulturze - popularyzacja osiągnięć twórców, szczególnie dzieci i młodzieży - wdrażanie programów służących doskonaleniu zawodowemu z zakresu wiedzy o sztuce

11 Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna kwota dofinansowania – 25.000zł - ponadlokalny zasięg projektu - udział środków własnych – 10% zadania Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury

12 Program operacyjny Rozwój inicjatyw lokalnych

13 Program operacyjny - Rozwój inicjatyw lokalnych Rodzaje kwalifikujących się zadań: Niskobudżetowe zadania - upowszechnianie kultury (imprezy, sezony artystyczne itp.) - edukacja kulturalna (warsztaty, konkursy, plenery, zajęcia terapeutyczne) - promocja twórczości (wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty itp.) - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zakup strojów i instrumentów muzycznych Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - maksymalna kwota dotacji – 25.000zł - udział środków własnych – 10% zadania

14 Program Operacyjny Promocja czytelnictwa Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek Priorytet 2 Rozwój sektora ksiązki i promocja czytelnictwa Priorytet 3 Rozwój czasopism kulturalnych

15 Program Operacyjny - Promocja czytelnictwa Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek Rodzaje kwalifikujących się zadań: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Wnioskodawcy: Biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji kultury Kryteria: Udział środków własnych – 10% zadania

16 Program Operacyjny - Promocja czytelnictwa Priorytet 2 Rozwój sektora ksiązki i promocja czytelnictwa Rodzaje kwalifikujących się zadań: - dofinansowanie publikacji i promocji wydawnictw książkowych i nutowych - dofinansowanie akcji społecznych promujących czytelnictwo - dofinansowanie wydarzeń literackich - dofinansowanie kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych zadań bibliotek Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Szkoła Muzyczna, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - wartość merytoryczna oceniania na podstawie dwóch zewnętrznych recenzji - priorytetowo – publikacje i wydawnictwa popularyzujące polską tradycję narodową - udział środków własnych – 10% zadania

17 Priorytet 3 Rozwój czasopism kulturalnych Program Operacyjny - Promocja czytelnictwa Rodzaje kwalifikujących się zadań: Dofinansowanie wydawania czasopism kulturalnych w formie tradycyjnej oraz w Internecie Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - wartość merytoryczna przedsięwzięcia - udział środków własnych – 10% zadania

18 Program Operacyjny Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych Priorytet 3 Ochrona Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych Priorytet 5 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego Priorytet 6 Ochrona zabytkowych cmentarzy

19 Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe Rodzaje kwalifikujących się zadań: - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - planowane w roku 2007 - przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja) Wnioskodawcy: Osoby fizyczne, Urząd Miasta lub inne jednostki posiadające tytuł prawny do zabytku Kryteria: - dofinansowanie w wysokości do 50% nakładów koniecznych - 100% w przypadkach gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac

20 Rodzaje kwalifikujących się zadań: - zakupy dzieł sztuki i kolekcji muzealnych - zakupy starodruków i archiwaliów - organizacja wystaw muzealnych wraz z drukiem katalogów - wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe, Kryteria: - znaczenie zadania z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa -minimalna wnioskowana kwota dofinansowania – 25.000zł, zakup dzieł sztuki – 10.000zł - udział środków własnych – 10% zadania Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe

21 Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych Rodzaje kwalifikujących się zadań: - inwentaryzacja, badanie, dokumentowanie, rewitalizacja, konserwacja, renowacja itp. zabytków archeologicznych - konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych, konserwacja -opracowanie i publikowanie badań archeologicznych Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna wnioskowana kwota – 25.000zł - wkład własny – 10% zadania

22 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 5 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego Rodzaje kwalifikujących się zadań: - współfinansowanie budowy i rozbudowy sieci i systemów informatycznych - budowa baz danych, stron internetowych i portali z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - współfinansowanie digitalizacji dokumentów bibliotecznych, archiwalnych i muzealiów Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - minimalna wnioskowana kwota – 50.000zł - ponadlokalny i ponadregionalny zasięg oddziaływania instytucji - udział środków własnych – 10% zadania

23 Program Operacyjny - Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 6 Ochrona zabytkowych cmentarzy Rodzaje kwalifikujących się zadań: działania na cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków: prace konserwatorskie przy zabytkowych budowlach grobowych, pielęgnacja zieleni, renowacja infrastruktury Wnioskodawcy: Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe Kryteria: Ocenie podlega: stan zachowania, czas powstania zabytku, wartość historyczna zabytku

24 Program operacyjny Znaki czasu

25 Program operacyjny - Znaki czasu Rodzaje kwalifikujących się zadań: - zakupy dzieł sztuki współczesnej do kolekcji regionalnych - publikacja wydawnictw na temat sztuki współczesnej -organizowanie działalności wystawienniczej, wspieranie kampanii promującej kulturę Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: udział środków własnych – 10% zadania

26 Program operacyjny Patriotyzm jutra

27 Program operacyjny - Patriotyzm jutra Rodzaje kwalifikujących się zadań: -programy badawcze z zakresu historii kultury, tradycji i świadomości historycznej Polaków - projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty, wystawy, konkursy, wycieczki - organizacja programów edukacyjnych, akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych podnoszących świadomość historyczną - organizacja akcji społecznych, programów edukacyjnych upowszechniających wiedze o dziedzictwie kulturowym rodzimych społeczności lokalnych Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - wartość merytoryczna jako: nowoczesna i atrakcyjna forma przekazu, uwzględnienie potrzeb młodych ludzi, - minimalna kwota dofinansowania – 5.000zł - udział środków własnych – 10% zadania

28 Program operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 Program operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program polega na dofinansowany wkładu własnego do wybranych projektów kulturalnych realizowanych ze środków europejskich Rodzaje kwalifikujących się zadań: Dofinansowanie projektów z zakresu: - ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego - budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych - rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury

30 Program operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotyczy projektów: - PO Infrastruktura i Środowisko – Kultura i dziedzictwo kulturowe - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 - Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Program Kultura Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - pozyskanie środków z innych źródeł – 10% zadania - dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty kwalifikowane projektu

31 Program operacyjny Wyspiański

32 Program operacyjny - Wyspiański Rodzaje kwalifikujących się zadań: - wydarzenia kulturalne popularyzujące twórczość Stanisława Wyspiańskiego – premiery spektakli teatralnych, wystawy, konkursy, festiwale, spotkania literackie, inne akcje społeczne - projekty edukacyjne dla uczniów – warsztaty, wystawy, konkursy, wycieczki - badania, konferencje, sesje naukowe poświęcone działalności artysty - programy medialne i multimedialne Wnioskodawcy: Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka, Archiwum, Szkoła Muzyczna, parafie, organizacje pozarządowe Kryteria: - udział środków własnych – 10% zadania

33 Życzymy udanych projektów


Pobierz ppt "Programy operacyjne 2007. 1. Promocja twórczości 2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google