Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zajęcia nr 6 Robert Dyczkowski. Wynik finansowy netto Łączy bilans z rachunkiem wyników W bilansie jest elementem pasywów (konkretnie zalicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zajęcia nr 6 Robert Dyczkowski. Wynik finansowy netto Łączy bilans z rachunkiem wyników W bilansie jest elementem pasywów (konkretnie zalicza."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 6 Robert Dyczkowski

2 Wynik finansowy netto Łączy bilans z rachunkiem wyników W bilansie jest elementem pasywów (konkretnie zalicza się go do kapitału własnego) W rachunku wyników (zysków i strat) jest to różnica pomiędzy przychodami i kosztami z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń (np. podatków)

3 Przychody definicja z UoR Przychody to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

4 Moment powstawania przychodów Zasada memoriałowa Przychód wpływ pieniędzy (to bezpośrednio wynika z UoR) MSR 18. Przychody – bardziej szczegółowo opisane sytuacje w których powstaje, a w których nie powstaje przychód (wiarygodnie oszacowana kwota, prawdopodobieństwo wpływu korzyści ekonomicznych, przeniesienie korzyści i ryzyka oraz zachowanie kontroli w przypadku sprzedaży rzeczy) Polityka rachunkowości Spółki budowlane

5 Kiedy będzie przychodem? Kiedy będzie wpływem? Powstanie należności od odbiorcy za sprzedane towary Darowizna w postaci samochodu Otrzymana zaliczka na poczet przyszłych dostaw towarów Zaciągnięcie kredytu bankowego Zapłata od odbiorcy za towary sprzedane w zeszłym miesiącu

6 Koszty definicja z UoR Koszty to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli

7 Moment powstawania kosztów Zasada współmierności przychodów i kosztów Istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku zachodzącego pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem określonych przychodów (UoR) Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie, których nie można bezpośrednio przypisać do konkretnych przychodów Koszt wydatek (termin zapłaty zobowiązania) - pełna niezależność Aktywowanie kosztów (tak naprawdę wydatków) Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, strat produkcyjnych, ogólnego zarządu, sprzedaży niezwłocznie wpływają na wynik finansowy

8 Kiedy stanie się kosztem? Kiedy będzie wydatkiem? Amortyzacja Zakup za gotówkę materiałów które zostaną zużyte do produkcji w przyszłym miesiącu Naliczone, ale nie zapłacone odsetki od kredytu Spłata raty kredytu Część kapitałowa? Część odsetkowa? Zapłata za energię elektryczną zużytą w zeszłym miesiącu

9 Klasyfikacja przychodów Przychody z działalności podstawowej (sprzedaż towarów, produktów, usług) Przychody z pozostałej działalności operacyjnej (działalność socjalna, zbycie środków trwałych, odpisanie przedawnionych czy umorzonych zobowiązań, odszkodowania, niektóre darowizny, rozwiązanie rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi ) Przychody finansowe (otrzymane i naliczone odsetki od udzielonych pożyczek, otrzymane dywidendy, dodatnie różnice kursowe, rozwiązanie rezerw związanych z operacjami finansowymi) Zyski nadzwyczajne (nadzwyczajne odszkodowania itp.)

10 Klasyfikacja kosztów Koszty działalności podstawowej – Klasyfikacja wg rodzajów (układ porównawczy RZiS) – Klasyfikacja wg funkcji (układ kalkulacyjny RZiS) Pozostałe koszty operacyjne (działalność socjalna, zbycie środków trwałych, odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, odpisanie przedawnionych czy umorzonych należności, kary i grzywny, zawiązanie rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi Koszty finansowe (odsetki od kredytów, ujemne różnice kursowe, zawiązane rezerwy związane z operacjami finansowymi, odpisy aktualizujące wartość inwestycji) Straty nadzwyczajne (pożar, powódź)

11 Rachunek zysków i strat postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR) Wariant kalkulacyjny: Wariant porównawczy: Wariant kalkulacyjny:

12 Klasyfikacja kosztów wg miejsca powstawania (MPK) Koszty produkcji podstawowej (bezpośrednie) Koszty wydziałowe (pośrednie) Koszty ogólnego zarządu (pośrednie) Koszty sprzedaży Dwie pierwsze kategorie w sumie stanowią koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów (wariant kalkulacyjny) Całość stanowi Koszt własny sprzedanych wyrobów (współmierny z przychodami związanymi z ich sprzedażą)

13 Podsumowanie Przychody Koszty Rachunek wyników Wynik finansowy netto Zasada memoriałowa Zasada współmierności przychodów i kosztów Wpływy i wydatki przychody i koszty


Pobierz ppt "Rachunkowość zajęcia nr 6 Robert Dyczkowski. Wynik finansowy netto Łączy bilans z rachunkiem wyników W bilansie jest elementem pasywów (konkretnie zalicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google