Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rachunkowość zajęcia nr 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rachunkowość zajęcia nr 6"— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 6
Robert Dyczkowski

2 Wynik finansowy netto Łączy bilans z rachunkiem wyników
W bilansie jest elementem pasywów (konkretnie zalicza się go do kapitału własnego) W rachunku wyników (zysków i strat) jest to różnica pomiędzy przychodami i kosztami z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń (np. podatków)

3 Przychody definicja z UoR
Przychody to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

4 Moment powstawania przychodów
Zasada memoriałowa Przychód ≠ wpływ pieniędzy (to bezpośrednio wynika z UoR) MSR 18. Przychody – bardziej szczegółowo opisane sytuacje w których powstaje, a w których nie powstaje przychód (wiarygodnie oszacowana kwota, prawdopodobieństwo wpływu korzyści ekonomicznych, przeniesienie korzyści i ryzyka oraz zachowanie kontroli w przypadku sprzedaży rzeczy) Polityka rachunkowości Spółki budowlane

5 Kiedy będzie przychodem? Kiedy będzie wpływem?
Powstanie należności od odbiorcy za sprzedane towary Darowizna w postaci samochodu Otrzymana zaliczka na poczet przyszłych dostaw towarów Zaciągnięcie kredytu bankowego Zapłata od odbiorcy za towary sprzedane w zeszłym miesiącu

6 Koszty definicja z UoR Koszty to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli

7 Moment powstawania kosztów
Zasada współmierności przychodów i kosztów Istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku zachodzącego pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem określonych przychodów (UoR) Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie, których nie można bezpośrednio przypisać do konkretnych przychodów Koszt ≠ wydatek (termin zapłaty zobowiązania) - pełna niezależność „Aktywowanie kosztów” (tak naprawdę wydatków) Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, strat produkcyjnych, ogólnego zarządu, sprzedaży niezwłocznie wpływają na wynik finansowy

8 Kiedy stanie się kosztem? Kiedy będzie wydatkiem?
Amortyzacja Zakup za gotówkę materiałów które zostaną zużyte do produkcji w przyszłym miesiącu Naliczone, ale nie zapłacone odsetki od kredytu Spłata raty kredytu Część kapitałowa? Część odsetkowa? Zapłata za energię elektryczną zużytą w zeszłym miesiącu

9 Klasyfikacja przychodów
Przychody z działalności podstawowej (sprzedaż towarów, produktów, usług) Przychody z pozostałej działalności operacyjnej (działalność socjalna, zbycie środków trwałych, odpisanie przedawnionych czy umorzonych zobowiązań, odszkodowania, niektóre darowizny, rozwiązanie rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi ) Przychody finansowe (otrzymane i naliczone odsetki od udzielonych pożyczek, otrzymane dywidendy, dodatnie różnice kursowe, rozwiązanie rezerw związanych z operacjami finansowymi) Zyski nadzwyczajne (nadzwyczajne odszkodowania itp.)

10 Klasyfikacja kosztów Koszty działalności podstawowej
Klasyfikacja wg rodzajów (układ porównawczy RZiS) Klasyfikacja wg funkcji (układ kalkulacyjny RZiS) Pozostałe koszty operacyjne (działalność socjalna, zbycie środków trwałych, odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, odpisanie przedawnionych czy umorzonych należności, kary i grzywny, zawiązanie rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi Koszty finansowe (odsetki od kredytów, ujemne różnice kursowe, zawiązane rezerwy związane z operacjami finansowymi, odpisy aktualizujące wartość inwestycji) Straty nadzwyczajne (pożar, powódź)

11 Rachunek zysków i strat postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR)
Wariant kalkulacyjny: Wariant kalkulacyjny: Wariant porównawczy:

12 Klasyfikacja kosztów wg miejsca powstawania (MPK)
Koszty produkcji podstawowej (bezpośrednie) Koszty wydziałowe (pośrednie) Koszty ogólnego zarządu (pośrednie) Koszty sprzedaży Dwie pierwsze kategorie w sumie stanowią koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów (wariant kalkulacyjny) Całość stanowi Koszt własny sprzedanych wyrobów (współmierny z przychodami związanymi z ich sprzedażą)

13 Podsumowanie Przychody Koszty Rachunek wyników Wynik finansowy netto
Zasada memoriałowa Zasada współmierności przychodów i kosztów Wpływy i wydatki ≠ przychody i koszty


Pobierz ppt "rachunkowość zajęcia nr 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google