Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Zasady realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dokonywanie wydatków następuje w (...) sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 162 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Najważniejsze postanowienia umowy: Terminy: 1.Wnioski o płatność – nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (jednostki sektora finansów publicznych powinny ujmować we wniosku o płatność każdy wydatek kwalifikowalny w projekcie w terminie 3 miesięcy od dnia poniesienia – art. 190 ustawy o finansach publicznych). 2.Wniosek o płatność końcową – 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3).

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Terminy: 3. Zmiany w umowie – nie później niż na 1 miesiąc przed datą planowanego rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2). 4. Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy i rok następny (n, n+1) do 28 lutego.

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Terminy: 5. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy – nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 4 ust.2 pkt 1) i 2), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosku o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786).

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Terminy: 6. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie. Dla projektów objętych pomocą publiczną archiwizacja obowiązuje przez 10 lat od momentu udzielenia pomocy (data podpisania umowy).

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oszczędności poprzetargowe: Dopuszczalne jest przesuwanie oszczędności poprzetargrowych pomiędzy kategoriami objętymi zamówieniami publicznymi. Nie dopuszczalne jest przesuwanie oszczędności poprzetargowych do kategorii nie objętych zamówieniami publicznymi

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zaliczka może być udzielona każdemu beneficjentowi realizującemu projekt w ramach RPO WP z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych; Zaliczka obejmować będzie do 50% kwoty dofinansowania z EFRR, nie więcej niż 90% dofinansowania z EFRR. IZ RPO WP dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty zaliczki powyżej 50% dofinansowania oraz zwiększenia częstotliwości wnioskowania o zaliczkę pod warunkiem: 1. zaliczka przeznaczona jest na zakup sprzętu i wyposażenia o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 tys. złotych; 2. zaliczka przeznaczona jest na zapłatę za faktury za roboty budowlano- montażowe opiewające na kwotę wydatków kwalifikowalnych powyżej 750 tys. złotych. Zaliczka udzielana jest nie wcześniej niż po wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (o ile jest wymagane) na podstawie wniosku o udzielenie zaliczki.

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zaliczka udzielana jest jednokrotnie w każdym roku realizacji projektu wyłącznie na pokrycie wydatków inwestycyjnych; Wniosek o zaliczkę musi wpłynąć do IZ conajmnej na 1 miesiąc przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki; IZ weryfikuje wniosek pod kątem wysokości wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zaliczka będzie wypłacana na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IZ RPO WP w terminach określonych przez płatnika - BGK. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie tego faktu przy składaniu wniosku o zaliczkę. Zaliczka przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla celów realizacji projektu. Nie ma możliwości dokonywania jakiejkolwiek wypłaty środków na wydatki niezwiązane z realizowanym projektem. Wydatkowanie środków na inny cel będzie traktowane jako nieprawidłowość i skutkować będzie obowiązkiem zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego IZ ma prawo odmówić udzielania zaliczki lub będzie mogła zmniejszyć jej kwotę jeśli uzna, że wnioskowana kwota zaliczki jest zbyt wysoka w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu; Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania zaliczki; Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie wniosku o płatność wraz z zapłaconymi fakturami; Nierozliczenie zaliczki w terminie 1 miesiąca powoduje konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania zaliczki.

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google