Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Przy Rondzie 6, adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 „Narodowy Program Przebudowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Przy Rondzie 6, adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 „Narodowy Program Przebudowy."— Zapis prezentacji:

1 ul. Przy Rondzie 6, adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ” 2012 – 2015 edycja 2014 i 2015

2 Harmonogram realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. TerminPrzedsięwzięcie 01 września 2014 r. – 30 września 2014 r. Nabór wniosków przez Wojewodę Małopolskiego. do 31 października 2014 r. Rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję i ogłoszenie przez Wojewodę Małopolskiego wstępnych list rankingowych wniosków. 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. Zgłoszenie przez Wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków. do 28 listopada 2014 r. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję ds. oceny wniosków. Ogłoszenie przez Wojewodę Małopolskiego ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. do 20 grudnia 2014 r. Zatwierdzenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji list zakwalifikowanych wniosków. do 15 listopada 2015 r. Zatwierdzenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zmienionych list zakwalifikowanych wniosków. do 31 grudnia 2015 r.Realizacji zadań przez jednostki i ich rozliczenie. do 15 stycznia 2016 r.Przekazanie przez jednostki sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji do Wojewody Małopolskiego.

3 Na realizację Programu w roku 2014 dla województwa małopolskiego przeznaczono z budżetu państwa kwotę 50 mln 022 tys. złotych. W ramach ww. środków realizowano : - 14 zadań powiatowych - 34 zadania gminne, Do 02.12.2014 r. zakończono rzeczowo 12 zadań powiatowych i 34 gminne. Na realizację, zadań w 2014 roku przekazano dotychczas środki w wysokości 40.470.285,11 zł. Tegoroczna edycja pozwoliła na przebudowę, budowę i remont odcinków dróg gminnych o długości 65,62 km i powiatowych o długości 87,59 km, tj. łącznie 153,21 km.

4 Na realizację Programu w 2015 roku dla Małopolski zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych. W przekazanej 28 listopada 2014 r. do Ministra Administracji i Cyfryzacji ostatecznej listy zakwalifikowanych wniosków do realizacji w 2015 r. znalazło się: - 14 zadań dot. dróg powiatowych - 26 dot. dróg gminnych. Łącznie do realizacji w ramach przebudowy, budowy i remontu przewidziano 172,26 km odcinków dróg. Wojewoda Małopolski po zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zakwalifikowanych wniosków oraz uchwaleniu ustawy budżetowej zapewniającej środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań objętych dofinansowaniem, przekaże jednostkom samorządu terytorialnego,,promesę” na realizację zadania w 2015 r. Do 31 marca 2015 r. – Gminy i Powiaty przeprowadzają postępowania przetargowe, podpisują umowy z wykonawcami, a następnie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim.

5 Do przygotowania umowy o dofinansowanie z budżetu państwa konieczne jest dostarczenie przez Beneficjenta następujących dokumentów i informacji: - potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy z wykonawcą, - potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii podpisanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnego z tym ujętym w pkt. 13 wniosku aplikacyjnego, - oświadczenie podpisane przez skarbnika, że Beneficjent posiada zabezpieczone środki na realizację zadania pod nazwą „…”, - w przypadku, gdy dofinansowaniem, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, objęty jest również koszt nadzoru inwestorskiego, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o nadzór inwestorski, - Beneficjent winien wskazać daty: rozpoczęcia realizacji projektu, zakończenia rzeczowego realizacji projektu (max. do 15 listopada 2015 r.), daty zakończenia finansowego projektu (max. do 30 listopada 2015 r.). Po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Wojewodzie Małopolskiemu prognozy składania wniosków o płatności. W 2015 roku umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Beneficjentami dotacji będą zawierane w formie elektronicznej.

6 Dotacja celowa z budżetu państwa może być przekazana po złożeniu przez Beneficjenta dotacji pisemnego wniosku o wypłatę dotacji wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopii: - faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zawierającym adnotację o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa, - protokołów odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupów urządzeń, które nie zostały zamontowane, przyjęcia ich na magazyn, -w przypadku poniesienia wydatków przez Beneficjenta przelewów, wyciągów bankowych potwierdzających operacje finansowe. - w przypadku, gdy Beneficjent w ramach wniosków o płatność przedkłada faktury, rachunki niezapłacone, dowody poniesienia wydatków w postaci przelewów, wyciągów bankowych należy załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

7 Rozliczenie dotacji stanowi przedłożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania, które powinno zostać przekazane do Wojewody przez Beneficjenta dotacji w terminie do 15 stycznia 2016 roku. Rok 2015 jest ostatnią edycją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. W latach 2012-2015 na dotacje z budżetu państwa dla województwa małopolskiego przeznaczono dotacje na realizację zadań w wysokości 171,50 mln zł.

8 Aktualności związane z realizacją Programu w województwie małopolskim oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej poświęconej realizacji Programu w województwie małopolskim: www.muw.pl/nppdl KONTAKT: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków godziny pracy urzędu: pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30


Pobierz ppt "Ul. Przy Rondzie 6, adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 „Narodowy Program Przebudowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google