Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”"— Zapis prezentacji:

1 RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

2 Termin i miejsce realizacji: MARZEC – PAŹDZIERNIK 2010 Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 126 17-100 Bielsk Podlaski Projekt: „Bezpiecznie wokół nas”

3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń programu. Zadania realizowane w ramach projektu są zbieżne z kluczowymi założeniami ogólnopolskiego programu „Razem bezpieczniej” tj.: 1.Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców; 2.Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom; Nasz projekt realizuje zadania ww. programu z obszaru - Bezpieczeństwo w szkole: 1.Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach; 2.Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole; 3.Upowszechnianie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji i zachowań aspołecznych wśród młodzieży; 4.Zwiększenie skuteczności ochrony szkoły przez korzystanie z zainstalowanego w szkole monitoringu. Zadania realizowane w ramach projektu są zbieżne z kluczowymi założeniami ogólnopolskiego programu „Razem bezpieczniej” tj.:

4 Adresaci projektu: - Pośredni – społeczność lokalna, instytucje kulturalne, pracownicy szkoły, rodziny osób biorących udział w projekcie. - Bezpośredni - uczniowie, nauczyciele, rodzice.

5 Uzasadnienie potrzeby realizacji W naszym gimnazjum uczą się uczniowie wywodzący się z różnych środowisk rodzinnych, posługujących się różnym zakresem umiejętności społecznych. Do najistotniejszych problemów natury wychowawczej, występujących w szkole można zaliczyć: preferowanie agresywnych i siłowych rozwiązań sytuacji konfliktowych, stosowanie wulgaryzmów, bójki, przepychanie, poniżanie w kontaktach społecznych oraz występowanie zachowań ryzykownych w postaci palenia papierosów, sięgania po alkohol i narkotyki. Część młodzieży odznacza się agresywnym i aroganckim zachowaniem wobec nauczycieli, rówieśników, pracowników obsługi. Coraz częściej pojawiają się nowe formy agresji związane z niewłaściwym wykorzystywaniem cyberprzestrzeni, są one szczególnie niebezpieczne ze względu na dużą anonimowość i globalny charakter działania sprawców. Oczekujemy, iż realizacja projektu znacznie ograniczy występowanie zachowań przestępczych oraz aspołecznych. Kompetentna organizacja czasu wolnego spełni istotną rolę w procesie profilaktyki i socjalizacji młodego pokolenia. Wykorzystanie kultury fizycznej, sportu opartego o zasady fair play stanowi dobry sposób oddziaływania wychowawczego na młode pokolenie. Ponadto zakładamy, iż nasi uczniowie zostaną objęci specjalistycznymi programami z zakresu profilaktyki agresji i uzależnień. Z wieloletnich doświadczeń wiemy, że są one bardziej atrakcyjne i wartościowe dla uczniów, jeżeli prowadzone są przez osoby spoza szkoły.

6 Instytucje zaangażowane w realizację projektu. Fundacja Pedagogium Warszawa ul. Marszałkowska 115 Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ZOZ Ratownictwo Medyczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim; Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

7 Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt 1. Powiatowa Komenda Policji – przeprowadzenie zajęć z uczniami: - „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, -„Jak nie zostać ofiarą przestępstwa”, podstawy wiktymologii. 2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -Zajęcia „Jak bezpiecznie spędzać wakacje?” 3. ZOZ Ratownictwo Medyczne -kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim – zakupienie programach profilaktycznych, publikacji profilaktycznych oraz nagród. 5. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – szkolenie nauczycieli – „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami ucznia”. 6. Fundacja Pedagogium – przeprowadzenie warsztatów nt. Cyberbullying – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka, „Zachowania ryzykowne - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” 7. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – wycieczka na rozprawę sądową

8 Charakterystyka projektu. Projekt zakłada realizację programu z obszaru „Bezpieczeństwo w szkole”. W ramach programu podejmiemy działania adresowane do trzech grup odbiorców: nauczycieli, uczniów i rodziców. Działania skierowane do uczniów: 1.Zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia plastyczne pod hasłem „Sztuka ulicy”. Głównym celem jest zainteresowanie młodzieży artystyczną formą graffiti, stworzenie warunków do odreagowania emocjonalnego oraz zapobieganie wandalizmowi; Zajęcia sportowe zorganizowane w formie turnieju międzyklasowego; Warsztaty informatyczne, dotyczące tworzenia prezentacji multimedialnych, połączonych z organizacją konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną nt. „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół nas”; Zajęcia teatralne. Przygotowanie przez uczniów spektaklu profilaktycznego w oparciu o własny scenariusz. Udział w przeglądzie małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”; 2.Udział w programach profilaktycznych z zakresu zachowań agresywnych i ryzykownych oraz profilaktyki uzależnień. 3.Uczestniczenie uczniów w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

9 4. Udział w zajęciach z zakresu: „Jak nie zostać ofiarą przestępstwa? Podstawy wiktymologii.”. „Odpowiedzialność prawna nieletnich” „Jak bezpiecznie spędzać wakacje?” „Jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Podstawowe techniki samoobrony„ 5. Przeprowadzenie wycieczki edukacyjnej na rozprawę sądową Działania skierowane do nauczycieli: Szkolenia na temat: „Cyberbullying - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”; „Zachowania ryzykowne młodzieży- zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”; „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”. Działania skierowane do rodziców: Szkolenia na temat: „Cyberbullying - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”; „Zachowania ryzykowne młodzieży- zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”;

10 Zakładane rezultaty projektu. Podejmowane działania przyczynią się do: opracowania diagnozy o stanie bezpieczeństwa w szkole; podniesienia bezpieczeństwa w szkole zarówno młodzieży jak i nauczycieli; podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania im; przeciwstawiania się agresywnym zachowaniom; podniesienia wiedzy młodzieży o przyczynach i konsekwencjach zachowań ryzykownych; zdobycia umiejętności przez młodzież skutecznego postępowania w sytuacji bycia ofiarą przemocy; zdobycia wiedzy o odpowiedzialności prawnej nieletnich; ograniczenia zjawiska wandalizmu; ograniczenie liczby przestępstw w szkole i w środowisku lokalnym; upowszechnienia w szkole programów profilaktycznych skierowanych na zapobieganie zachowaniom ryzykownym i eliminowanie przemocy; rozbudzania w uczniach potrzeby konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego; rozwijania zainteresowań i pasji młodzieży (sportem, informatyką, teatrem); budowania większej integracji i współpracy pomiędzy szkołą a rodziną. nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy;

11 Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”: - Koordynator projektu: K. Zajączkowska - Zajęcia plastyczne: W. Tyc - Zajęcia komputerowe : J. Naliwajko, A. Sawicki - Zajęcia teatralne: K. Mańko, K. Piekutin - Zajęcia sportowe: E. Chilkiewicz, D. Duszkowski, J. Pawlik, A. Sosna, J. Wesołowski Wszystkie zajęcia realizowane był nieodpłatnie.

12 Sprawozdanie z realizacji projektu „Bezpiecznie wokół nas”. Działania wobec: - Uczniów - Rodziców - Nauczycieli

13 Uczniowie

14 Zajęcia i programy profilaktyczne realizowane w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

15 1. SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Do przeprowadzenia szkoleń pozyskano pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim i ratownika medycznego ZOZ RM w Bielsku Podlaskim:

16 Spotkania ze strażakiem st. kpt. Marcin Sawicki – pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w dniach 8 i 9 czerwca 2010r. przeprowadził cykl 12 nieodpłatnych spotkań po 45 min na temat „Bezpieczne wakacje z elementami I pomocy”. W zajęciach uczestniczyło 288 uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Klasa I c na spotkaniu st. kpt. Marcin Sawicki

17 Spotkania z ratownikiem medycznym Daniel Łuczaj – ratownik medyczny ZOZ RM w Bielsku Podlaskim w dniach 12 i 13 kwietnia 2010r przeprowadził cykl 12 nieodpłatnych spotkań po 45 min na temat udzielania pierwszej pomocy przedemedycznej. W zajęciach uczestniczyło 288 uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

18 2. EDUKACJA PRAWNA I Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA Do przeprowadzenia zajęć pozyskano pracowników Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Biesku Podlaskim.

19 Zajęcia na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich” Pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w dniach 8, 9, 11 i 12 marca 2010r. przeprowadzili cykl 12 nieodpłatnych spotkań po 45 min. W zajęciach uczestniczyło 288 uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Zajęcia na temat „Jak nie zostać ofiarą przestępstwa? Podstawy wiktymologii.” Pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Biesku Podlaskim w dniach 8, 9, 11 i 12 marca 2010r. przeprowadzili cykl 12 nieodpłatnych spotkań po 45 min. W zajęciach uczestniczyło 288 uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Zajęcia na temat „Jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Podstawowe techniki samoobrony„ Pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Biesku Podlaskim w dniach 18 - 22 października 2010r. przeprowadzili cykl 11 nieodpłatnych spotkań po 45 min. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Udział w rozprawie sądowej w sądzie rejonowym w Bielsku Podlaskim W ostatnim tygodniu października uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w rozprawie sądowej w Wydziale Karnym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

20 3. PROFILAKTYKA AGRESJI I ZACHOWA Ń RYZYKOWNYCH Programy profilaktyczne przeprowadziła Pracownia Profilaktyczna Krokus z Krakowa.

21 Program profilaktyczny „Requiem dla życia – Narkotyki” Program z zakresu profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych „Requiem dla życia – Narkotyki” odbyły się w czerwcu i wrześniu 2010r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I - III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Program został zrealizowany w 12 edycjach w wymiarze po 2 godzin lekcyjne każda. Program profilaktyczny „Agresja” Program z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych „Agresja” odbyły się w czerwcu i wrześniu 2010r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I - III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Program został zrealizowany w 12 edycjach w wymiarze po 2 godzin lekcyjne każda.

22 Zajęcia teatralne realizowane w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

23 Cele zajęć teatralnych: - promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form - spędzania czasu wolnego – wolnych od używek, agresywnych i ryzykownych zachowań, - ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży, - stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk społecznych, - zbudowanie skutecznych mechanizmów współpracy pomiędzy nauczycielem i uczniem, - integracja środowiska lokalnego Wymiar godzin Zajęcia realizowane były w wymiarze 20 godzin prowadzonych nieodpłatnie.

24 Uczestnicy zajęć teatralnych Amatorska grupa złożona z 19 uczniów Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim pod kierownictwem pani Krystyny Piekutin i pani Krystyny Mańko. Tytuł spektaklu „ W sieci życia”. Termin udziału w przeglądzie małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” 18 marca 2010r. Miejsce przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” Prezentacja spektaklu odbyła się w Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Kolejne odbyły się podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru oraz w amfiteatrze miejskim podczas antyuzależnieniowego happeningu „Żyjmy zdrowo bez nałogów” zorganizowanego przez ZHP w Bielsku Podlaskim. Odbiorcą działań była społeczność szkolna i mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski.

25

26 Gimnazjalny Turniej Sportowy realizowany w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

27 Harmonogram Gimnazjalnego Turnieju Sportowego realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Prowad zący E. ChilkiewiczD. DuszkowskiA. Sosna Termin (dzień godzina 16.04 17.30- 18.30 18.30 – 19.30 23.04 17.30- 18.30 18.30 – 19.30 07.05 17.30- 18.30 18.30 – 19.30 24.04 9.00- 12.00 08.05 9.00- 12.00 4.05 17.00- 19.00 6.05 17.00- 19.00 11.05 17.00- 19.00 13.05 17.00- 19.00 Klasy I A –I D I B –I C dziewcz ęta I A –I B I C – D dziewcz ęta I A – C I B – D dziewcz ęta II dziewczętaIII dziewczęta Miejsce zajęć sala gimnastyczna

28 Prowadz ący J. WesołowskiJ. PawlikJ. Wesołowski Terminy (dzień godzina) 07.05 15.00- 16.30 14.05 15.00- 16.30 21.05 15.00- 16.30 27.04 16.00- 16.50, 16.50- 17.40 29.04 16.00- 16.50, 16.50- 17.40 4.05 16.00- 16.50, 16.50- 17.40 19.04 15.00- 16.30 26.04 15.00- 16.30 10.05 15.00- 16.30 Klasy I A – I B I C – I D chłopcy I A – I C I B – I D chłopcy I A – I D I B – I C chłopcy IIA – II D IIB – II C chłopcy IIA – II B IIC – II D chłopcy II A – II C II B – IID chłopcy III A – IIIB IIIC – IIID Chłopcy IIIA - IIIC IIIB–III D chłopcy IIIA–IIID IIIB–III C chłopcy Miejsce zajęć Boisko szkolneORLIK

29 Gimnazjalny Turniej Sportowy realizowany w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Celem głównym turnieju jest upowszechnianie aktywnego stylu życia, wykorzystanie postawy fair play do wspomagania oddziaływań wychowawczych zachodzących w szkole, kompetentna organizacja czasu wolnego. Dodatkowo zakładamy realizację następujących celów szczegółowych: integracja zespołów klasowych; integracja społeczności szkolnej; kształtowanie umiejętności właściwego współdziałania w grupie - drużynie; wpajanie zasad kultury na boisku jak również w życiu szkolnym wobec nauczycieli, rówieśników, pracowników obsługi; kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych; zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie); rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych; rozwijanie umiejętności asertywnych; kształcenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych poprzez „zdrową” rywalizację a nie w sposób agresywny, siłowy czy wulgarny; uczenie odpowiedzialności, rzetelności i terminowego wywiązywania się z podjętych zobowiązań; wpajanie nawyku dbania o formę fizyczną; rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych; wpajanie szacunku dla swojego i czyjegoś wysiłku oraz jego efektów; kształtowanie wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego; rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój; wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia i samowychowania.

30 Wykaz liczby uczestników Gimnazjalnego Turnieju Sportowego realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Klasa Liczba uczniów DziewczątChłopcówOgólnie I a 8816 I b 8816 I c 8816 I d 8816 II a 121123 II b 41115 II c 21113 II d 011 III a 7916 III b 6915 III c 8917 III d 7916 Razem 78112190

31 Tabela wyników rozgrywek Gimnazjalnego Turnieju Sportowego realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Klasy Wynik DziewczętaChłopcy I a – I d50 : 295 : 0 I b – I c39 : 500 : 3 I a – I b50 : 153 : 0 I d – I c50 : 203 : 0 II a – II d rozgrywki indywidualne (dane w sprawozdaniu) 13 – 0 II b – II c4 – 2 II a – II b4 – 2 II c – II d0 – 6 II a – II c13 – 2 II b – II d0 – 3 III d – III a2 : 010 : 3 III b – III c2 : 04 : 1 III d – III b2 : 012 : 2 III c – III a2 : 02 : 3 III d – III c2 : 012 : 1 III b – III a2 : 00 : 5

32 Tabela miejsc Gimnazjalnego Turnieju Sportowego realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Klasa Miejsce DziewczętaChłopcy I aII I bIV I cIII I dII II a rozgrywki indywidualne (dane w sprawozdaniu) I II bIII II cIV II dII III aIVII III bIIIII III cIIIIV III dI1

33 Lista osób nagrodzonych w Gimnazjalnym Turnieju Sportowym realizowanym w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 1.Sara Dąb I a 2.Barbara Stepaniuk I a 3.Justyna Obuchowska I a 4.Rozalia Sokołowska I a 5.Sylwia Zimnoch I a 6.Karina Michnowska I a 7.Julita Maksimiuk I a 8.Katarzyna Kosiak I a 9.Marta Sorokin I a 10.Wiktoria Michalczuk I a 11.Michał Dobrogowski I a 12.Walter Muczyński I a 13.Krzysztof Olejniczak I a 14.Łukasz Hryniewicki I a 15.Maciej Niewiński I a 16.Marcin Olędzki I a 17.Krzysztof Frączyk I a 18.Kamil Wojeński I a 19.Paweł Grygoruk I a 20.Tomasz Kryński II a 21.Dariusz Zacharczuk II a 22.Grzegorz Falkowski II a 23.Estera Misiuk II a 24.Magdalena Jakimiuk II a 25.Daria Bartoszuk II a 26.Kamila Juźwiuk II a 27.Aleksandra Korniluk II a 28.Ewelina Stalewska II a 29.Barbara Abramczyk II b 30.Daniel Wasiluk II b 31.Kamil Kawecki II c 32.Alina Nowicka III b 33.Diana Zinkiewicz III b 34.Angelika Orda III b 35.Ewelina Safaryn III b 36.Magdalena Sacharczuk III b 37.Olga Daniluk III b 38.Monika Daniluk III c 39.Renata Stalewska III c 40.Judyta Guz III c 41.Ewa Rubaszewska III c 42.Małgorzata Maksymiuk III c 43.Magdalena Szubak III c 44.Dominika Rostkowska III c 45.Aleksandra Antoniuk III c 46.Grzegorz Burzyński III d 47.Adam Zakrzewski III d 48.Wojciech Korniluk III d 49.Patryk Krakowski III d 50.Tomasz Popławski III d 51.Radosław Grabarz III d 52.Jarosław Romańczuk III d 53.Michał Mojsik III d 54.Adam Mucha III d 55.Sylwia Kulik III d 56.Katarzyna Stepaniuk III d 57.Kinga Bobrowicz III d 58.Marta Laszewicz III d 59.Justyna Tomaszuk III d 60.Ewelina Wiercińska III d 61.Natalia Nikiforuk III d

34 Gimnazjalny Turniej Chłopców w Piłce Nożnej

35 Gimnazjalny Turniej Dziewcząt w Piłce Siatkowej

36 Zajęcia plastyczne „Sztuka ulicy” realizowane w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

37 Zajęcia plastyczne „Sztuka Ulicy” prowadzone w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicz w Bielsku Podlaskim były częścią ogółu działań w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Głównym celem zajęć było zainteresowanie młodzieży artystyczną formą graffiti, stworzenie warunków do odreagowania emocjonalnego oraz uświadomienie i zapobieganie aktom wandalizmu. Realizację zadań rozpoczęto w marcu 2010r. i zakończono w październiku 2010r. Zgodnie z założeniami w zajęciach uczestniczyło 20 osób pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych demoralizacją, jednak nie ograniczano udziału w zajęciach uczniów a rodzin funkcjonujących prawidłowo. W początkowej fazie działań korzystaliśmy z użyczonego sprzętu audiowizualnego i materiałów malarskich z zasobów szkolnych. W miarę napływania środków finansowych warsztat pracy został wzbogacony o zakupione materiały. W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami wśród młodzieży oraz niewątpliwy oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym uznaliśmy za właściwe kontynuowanie ich w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011. Zakupiono płyty pilśniowe do realizacji następnych projektów graffiti i murali oraz tkaninę do eksponowania prac plastycznych związanych z realizacją projektu „Razem bezpieczniej”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Okazało się, że niektóre osoby mające problemy na zajęciach plastyki ujawniają duży potencjał twórczy, czy talent organizacyjny. Nie zależnie od efektów artystycznych praca nad tworzeniem wielkoformatowych dzieł malarskich dała wiele efektów natury wychowawczej. Bardzo szybko zorganizowały się zespoły twórców z ich liderem, koordynatorem działań. Koordynator spełniał funkcję porównywalną z filmowym sekretarzem planu. Do jego zadań należało zapamiętanie i przydzielenie funkcji w czasie kolejnych spotkań. Jako wiodący motyw malarski przyjęliśmy temat „Człowiek i zwierzęta poszukiwanie dobra” co pozwoliło uzyskać dodatkowe ważne efekty: - refleksje nad relacjami człowiek-zwierzę (również jako inspiracji artystycznych) - Kształtowanie postawy szacunku dla natury - Uznanie graffiti jako dzieła sztuki w określonych miejscach. Poszanowanie norm społecznych, unikanie wulgaryzmów Organizacja czasu wolnego w formie zajęć plastycznych stworzyła uczniom warunki do kształtowania akceptowanych umiejętności społecznych: współpracy, współdziałania, przestrzegania zasad, akceptacji innych osób. Zajęcia 1 etapu trwały 22 godz. lekcyjne, 2 etapu – 7 godzin. Uczestnicy zajęć to młodzież z klas I – III gimnazjum.

38

39 Kurs samoobrony dla uczniów realizowany w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

40 Osoba prowadząca: p. Andrzej Nowaczuk Terminy: Zajęcia trwały od maja do października 2010r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5 godz., w piątki o godzinie 15:00. Uczestnicy: Uczniowie klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

41

42 Warsztaty informatyczne realizowane w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

43 Cele warsztatów informatycznych: Kompetentna organizacja czasu wolnego. Ograniczenie przestępczości i demoralizacji. Rozwijanie zainteresowań wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnej oraz unikanie zagrożeń wynikających ze stosowania NTI. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się i współdziałania w zespole. Przygotowanie do samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej w ramach konkursu na najlepszą prezentację na temat: „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół mnie”. Promowanie postaw społecznie pożądanych, kształtowanie dezaprobaty dla negatywnych zjawisk społecznych. Przebieg warsztatów: Uczniowie podczas trwania warsztatów krok po kroku zdobywali wiedzę i umiejętności pracy w programach Microsoft Word, PowerPoint, Pai nt oraz w Internecie. Wszystkie te zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do umiejętności samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej w ramach konkursu na najlepszą prezentację na temat: „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół mnie” ogłoszonego na zajęciach. Osoby prowadzące: p. Jarosław Naliwajko i p. Andrzej Sawicki Terminy i tematyka zajęć: Harmonogram pracy na zajęciach w załączeniu. Uczestnicy warsztatów i konkursu na prezentację multimedialną na temat: „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół mnie”: 23 uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

44 Lp.Nazwisko i imięKlasaLiczba punktówMiejsce 1Gawryluk DorotaIII a10I miejsce -obejrzyj prezentacje- 2Laszewicz MartaIII d10I miejsce 3Kulik SylwiaIII d10I miejsce 4Stepaniuk KatarzynaIII d9,8II miejsce 5Wysocka MagdalenaII a9,5III miejsce 6Magruk LauraII b8wyróżnienie 7Nowicka JoannaII a8wyróżnienie 8Sawoniuk MagdalenaII b8wyróżnienie 9Szewczuk PaulinaIII a7wyróżnienie 10Wiercińska EwelinaIII d7wyróżnienie 11Maryszczuk ŻanetaIII b6wyróżnienie 12Guz JudytaIII c6wyróżnienie 13Romanczuk MateuszII b6wyróżnienie 14Tomczuk MarlenaIII a6wyróżnienie Wyniki ogólnoszkolnego konkursu na prezentacje multimedialną nt. „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół mnie”

45 Uczestnicy warsztatów informatycznych

46 Zwycięzcy konkursu na prezentację multimedialną na temat: „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół mnie”

47 Rodzice

48 Szkolenie na temat „Cyberbulling – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

49 Szkolenie poświęcone zostało dwóm blokom tematycznym: - Cyberbulling - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka. - Gry komputerowe i sieciowe – nasze dziecko w wielkiej SIECI. Pierwsza część szkolenia dotyczyła jednego z najnowszych zjawisk, szybko rozwijających się w internacie jakim jest cyberbulling (cyberprzemoc). Termin ten oznacza zastosowanie przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Poruszono takie zagadania jak: - Czym jest cyberbulling i dlaczego może być niebezpieczny? - Wpływ cyberprzemocy na postawy młodzieży i jej stosunek do obowiązków szkolnych. - Cyberprzemoc w szkole. - Jakie mogą być formy cyberprzemocy? Druga części szkolenia zawierała: - Przedstawienie zasadniczych zagrożeń związanych z niekontrolowanym przebywaniem dziecka w SIECI oraz mechanizmami uzależnień. - Prezentację propozycji metodycznych w zakresie kształtowania kontaktu dziecka z nowoczesnymi multimediami. - Przedstawienie ścieżek postępowania rodziców w zakresie kontroli obszarów cyberprzestrzeni, penetrowanych przez dziecko oraz technik zabezpieczania komputera i Internetu przed treściami niebezpiecznymi dla dziecka. Termin szkolenia: 17.05.2010r., w wymiarze godziny Osoba prowadząca: prof. Mariusz Jędrzejko - pracownik Fundacji Pedagogium w Warszawie mgr Leszek Roszczenko - prezes Fundacji Pedagogium w Warszawie Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyło 45 rodziców uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

50 Rodzice naszych uczniów

51 Szkolenie na temat „Zachowania ryzykowne młodzieży – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

52 Szkolenie poświęcone zostało dwóm blokom tematycznym: - Dopalacze – zjawisko i jego uwarunkowania - Bezprzyrządowe sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych „…Dopalacze to wielkie zagrożenie dla młodych ludzi. A chęć ich użycia to w dużej mierze efekt wychowania i przyzwyczajenia do używania substancji psychoaktywnych w dzieciństwie…” przekonywał socjolog prof. M. Jędrzejko z warszawskiej Fundacji Pedagogium. „…Sprzedający dopalacze zabijają nasze dzieci i nie powinniśmy pozwalać, by czuli się bezkarni, żeby stali obok nas w kościele, cerkwi, przyjaźnili się z naszymi dziećmi” mówił ostro profesor. Prof. Jędrzejko podkreślał że rodzice nieświadomie przyzwyczajają swoje dzieci do zażywania substancji psychoaktywnych…” „…Nie ignorujmy sygnałów wskazujących na kontakt dziecka z narkotykami i dopalaczami, bo tolerowanie eksperymentów zachęca dziecko do szukania częstszego kontaktu z tymi substancjami. Współczesna młodzież jest zagrożona nie tylko narkomanią, ale politoksykomanią, czyli uzależnieniem od wielu środków psychoaktywnych naraz….” Termin szkolenia: 15.09.2010r., w wymiarze godziny Osoba prowadząca: prof. Mariusz Jędrzejko - pracownik Fundacji Pedagogium w Warszawie mgr Leszek Roszczenko - prezes Fundacji Pedagogium w Warszawie Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyło 122 rodziców uczniów klas I – III Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

53

54 Nauczyciele

55 Szkolenie na temat „Cyberbulling – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

56 Szkolenie dla nauczycieli Szkolenie na temat „Cyberbulling – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” zawierało te same bloki tematyczne co szkolenie dla rodziców. Treści były rozszerzone i uzupełnione o: - Fazy uzależnienia od Internetu. - Jak sprawdzić czy nasz uczeń jest uzależniony od Internetu? - Jak przeciwdziałać uzależnieniu dziecka od Internetu? Termin szkolenia: 17.05.2010r., w wymiarze 3 godzin Osoba prowadząca: prof. Mariusz Jędrzejko – pracownik Fundacji Pedagogium w Warszawie mgr Leszek Roszczenko - prezes Fundacji Pedagogium w Warszawie Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyła Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

57

58 Szkolenie na temat „Zachowania ryzykowne młodzieży – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” realizowanego w ramach projektu „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

59 Szkolenie poświęcone zostało dwóm blokom tematycznym: - Dopalacze – zjawisko i jego uwarunkowania - Bezprzyrządowe sposoby rozpoznawania zachowań ponarkotykowych Szkolenie na temat „ Zachowania ryzykowne młodzieży – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” zawierało te same bloki tematyczne co szkolenie dla rodziców. Treści były rozszerzone i uzupełnione o praktyczne ćwiczenia bezprzyrządowych sposobów rozpoznawania zachowań ponarkotykowcyh Termin szkolenia: 15.09.2010r., w wymiarze 3 godzin Osoba prowadząca: prof. Mariusz Jędrzejko - pracownik Fundacji Pedagogium w Warszawie mgr Leszek Roszczenko - prezes Fundacji Pedagogium w Warszawie Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyło 56 nauczycieli Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

60

61 Szkolenie na temat „Jak sobie radzić z prowokacyjnym zachowaniem uczniów” Termin szkolenia: 18.10.2010r., w wymiarze 1,5 godziny Osoba prowadząca: mgr A. Miłkowska-Cieśla - pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyła Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

62 Dziękujemy za uwagę. KONIEC


Pobierz ppt "RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google