Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program terapeutyczny dla uczniów elbl ą skich szkó ł podstawowych i gimnazjalnych Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elblągu w roku szkolnym 2009\2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program terapeutyczny dla uczniów elbl ą skich szkó ł podstawowych i gimnazjalnych Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elblągu w roku szkolnym 2009\2011."— Zapis prezentacji:

1 program terapeutyczny dla uczniów elbl ą skich szkó ł podstawowych i gimnazjalnych Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elblągu w roku szkolnym 2009\2011

2 Mój wybór – moje ż ycie program terapeutyczny dla uczniów elbl ą skich szkó ł podstawowych i gimnazjalnych Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elbl ą gu PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

3 Celem ogólnym projektu Moje życie – mój wybór, jest polepszenie komunikacji interpersonalnej wśród młodzieży, wzmocnienie rozwoju osobowościowego i społecznego ucznia gimnazjum, profilaktyka uzależnień, poznanie rodzajów przemocy i agresji, podniesienie własnej samooceny poprzez wyznaczanie celów życiowych, asertywność oraz stres i relaksacja.

4 Cele główne projektu skupiają się obrębie następujących obszarów, skupiających się w obrębie: - rozwoju wśród uczniów umiejętności społecznych, komunikacyjnych czy interpersonalnych - przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i innym zagrożeniom wśród uczniów - wzmacnianie poczucia własnej wartości i świadomości wynikającej z zagrożeń,

5 - radzenia sobie w sytuacjach trudnych i sytuacjach zagrożeń, - radzenie sobie z własnymi emocjami - przeciwstawienie się presji grupy rówieśniczej - wyznaczanie własnych celów życiowych i umiejętność realizowania ich

6 CELE SZCZEGÓŁOWE (bezpośrednie) - zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami komunikacji interpersonalnej indywidualnej, jak i pomiędzy poszczególnymi członkami grupy (werbalna i nie werbalna). - Kształtowanie umiejętności prospołecznych i rozwijanie umiejętności niezbędnych w kontaktach z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych

7 - Propagowanie pozytywnych wzorców społecznych - integracja uczniów o różnych walorach komunikacyjnych - umiejętne odczytywanie zachowań własnych i grupy - rozwój empatii i rozumienia innych członków grupy - różnicowanie i zdefiniowanie zachowań- asertywność

8 - dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji ponoszonych podczas działań i zachowań agresywnych i niepożądanych społecznie - przeciwstawienie się działaniom osób trzecich a dotyczących spożywana środków uzależniających - dostarczenie wiedzy na temat negatywnych skutków oddziaływania środków psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, zakupoholizm, hazard) - dostarczenie wiedzy na temat negatywnych skutków wynikających z uzależnienia sieciowego czyli Internetu

9 - kształtowanie pożądanych norm i zasad wpływających na własne zachowanie - umiejętność zachowania prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie i poza nią, a wpływających na własne ja - modelowanie własnego systemu wartości, poprzez odkrywanie siebie i nazywanie swoich zachowań - rozwój własnej odpowiedzialności za siebie i innych - intensyfikacja poczucia niezależności i samokontroli

10 - umiejętność oceny sytuacji w jakich uczeń się znajduje - techniki relaksacyjne w walce ze stresem - zapoznanie z technikami radzenia sobie w sytuacjach trudnych tj. złość, opór, bunt, wybuchowość, obrażanie, poniżanie, lekceważenie itp.

11 wskazywanie właściwych wzorców postępowania w sytuacji konfliktu - opieranie się presji grupy - konstruowanie swoich własnych granic - umiejętność przewidywania i skutków swojego i innych postępowania - umiejętność odróżniania uczuć od emocji - rozpoznawanie swoich uczuć i emocji - poznanie sytuacji w których powstają emocje - zrozumienie emocji swoich i innych

12 -oznaczanie i kształtowanie prawidłowych postaw odpowiadających naszym emocjom - motywowanie do prawidłowych zachowań i postaw - konsekwencje zaburzonych emocji - inspirowanie do rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień - wyznaczanie sobie własnych celów i konsekwentna realizacja ich

13 Przewidywane efekty: Uczestnik warsztatu ma możliwość poznać własne deficyty umiejętności prospołecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Potrafi komunikować się sposobami werbalnymi, niewerbalnymi i prawidłowo używać niewerbalnych aspektów mowy.

14 .Uczestnik treningu ma możliwość przetrenowania różnych możliwości zachowań w trakcie warsztatu umiejętności komunikacji społecznej, prospołecznych, treningu kontroli złości, radzenia sobie z własnymi emocjami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zastosować asertywność, czy opieraniu się presji grupy czy współpraca w grupie

15 Uczestnik warsztatów uczy się od samego początku alternatywnych wobec agresji form zachowania się i przeciwstawienia się im. Poznaje różnie pomiędzy przemocą fizyczna a psychiczna czy emocjonalną. Uczestnik treningu ma świadomość konsekwencji wybranych form zachowania, uczy się zachowań asertywnych

16 Uczestnik warsztatów podejmuje działania profilaktyczne w stosunku do czyhających zagrożeń cywilizacyjnych tj. uzależnienia, przemoc psychiczna, cyberprzemoc, hazard, patologie rozpowszechniające się wśród uczniów. Uczestnicy programu- rodzice i nauczyciele zwiększą swoją wiedzę i świadomość w zakresie profilaktyki i pracy z młodzieżą dysfunkcyjną.

17 OGÓLNE BLOKI TEMATYCZNE Warsztat integracyjny grupy, praktyczne zdefiniowanie zasad kontaktów interpersonalnych w grupie Zasady współpracy w grupie Komunikacja interpersonalna Zagrożenia i uzależnienia w wieku dojrzewania

18 .Trening asertywności AUA rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji Realizacja swoich zamiłowań, celów i zamierzeń a talent. Warsztat podsumowujący pracę w grupie i ewaluacja.

19 Warsztat dotyczący zwiększenia poczucia własnej wartości, otwartości, moce i słabe strony, cele życiowe Rozwiązywanie sytuacji trudnych, tabu czy traumatycznych Praca nad swoimi emocjami, uczuciami a empatia Praca z agresją, jej przyczyny i konsekwencje Stres na co dzień – jak sobie radzić Metody relaksacji- muzykoterapia, treningi


Pobierz ppt "Program terapeutyczny dla uczniów elbl ą skich szkó ł podstawowych i gimnazjalnych Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elblągu w roku szkolnym 2009\2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google