Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

3 3 Ustawowy zakres zadań województwa Wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim, określonych ustawami, a w szczególności w zakresie między innymi: bezpieczeństwa publicznego promocji i ochrony zdrowia ochrony przeciwpowodziowej, … wyposażania i utrzymywania magazynów przeciwpowodziowych … transportu zbiorowego i dróg publicznych ochrony środowiska obronności zagospodarowania przestrzennego Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

4 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków 4 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 ATRYBUTY PAŃSTWA IMPERIUM : (władza) - ustawodawcza - wykonawcza - sądownicza DOMINIUM: (układ funkcjonalny) zarządzanie i gospodarowanie mieniem publicznym w celu wykonywania zadań państwa + pobór danin p. metody równoważenia elementów systemu władzy

5 5 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków Rzym KRÓLESTWO rex – imperium Praefectus urbi – dominium Res publica vs patrimonium caesare ewolucja konstrukcji władzy publicznej wg kryterium relacji imperium i dominium Rzym REPUBLIKA consules – imperium m. magistratus(extra)ordi- narii- dominium dictator-Sulla, J.Caesar, A.Oktawian Rzym CESARSTWO pryncypat (pozory ustr. republikańskiego) caesar – imperium (odtąd przenoszalne) zanik i.vs d. Rzym CESARSTWO dominat - (cesarz pan życia i śmierci – właściciel państwa i poddanych) Średniowiecze PAŃSTWA PATRYMIONIALNE testament Bolesława Krzywoustego (1138) Państwo Frankońskie Karola Wielkiego, Ruś Rurykowiczów Państwa nowożytne Istotą państwa powrót do koncepcji państwa – własności publicznej Kor. Wł. Łokietka 1320

6 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków 6 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 województwa samorządowe jako emanacja zasady decentralizacji państwa (zadania własne) ustawy ustrojowe ustawy kompetencyjne, regulacje materialnoprawne województwo jako wykonawca zadań zleconych przez państwo kompetencje jako przejaw wykonywania imperium kompetencje władcze (zasada oficjalności) wykonywanie zadań jako aktywność w obszarze dominium kompetencje a prawa podmiotowe fakultatywność zadań zasada legalizmu vs zasada wolności (gospodarczej)

7 7 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 Zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków promocja i ochrona zdrowia fakultatywny charakter działalności art. 8 ustawy o zoz (porównać instytucje kultury) błędy w wykładni przepisów kompetencyjnych SP ZOZ, ZOZ, ZOZ jako jednostka budżetowa, wykonywanie świadczeń ratownictwo medyczne organy systemu (minister wojewoda) jednostki systemu (CPR – powierzanie tylko starostom, SOR) związek między systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego a wojewódzkimi osobami prawnymi ochrona zdrowia – obszar dozwolonej aktywności województwa

8 8 ochrona przeciwpowodziowa jako obszar obowiązku, przedmiot zlecenia i ograniczonych kompetencji wyposażanie i utrzymywania magazynów przeciwpowodziowych obowiązek (art. 32 ustawy o stanie klęski żywiołowej) brak marszałka w systemie organów ochrony p.powodziowej art.8 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 zarządzanie urządzeniami wodnymi – jako rządowe zadanie zlecone w zakresie zarządzania mieniem (dominium) 3 oddziały i 8 inspektoratów ograniczony zakres kompetencji marszałka : zwalnianie z obowiązków ochrony wałów (zakazów) i wydawanie w ograniczonym zakresie pozwoleń wodnoparawnych Zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków

9 9 transport zbiorowy i drogi publiczne jako zadania województwo, właściciel i zarządca publicznych dróg wojewódzkich - uprawnienia i obowiązki cywilne - administracyjne zarządzanie ruchem Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 Zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków województwo, organizator i quasiregulator rynku przewozów pasażerskich - organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów autobusowych województwo jako właściciel i zarządca infrastruktury kolejowej rola wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i WRBRD w podnoszeniiu poziomu bepieczeństwa publicznego - egzaminowanie, szkolenie i doskonalenie kierowców - działania edukacyjne „Uczę się bezpiecznie żyć”

10 10 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków ochrona środowiska – jako przedmiot kompetencji ustrojowa pozycja samorządu województwa sejmik i marszałek jako organy ochrony środowiska właściwość marszałka w sprawach przedsięwzięć mających lub mogących mieć istotny wpływ na środowisko; nakładanie obowiązku pomiaru poziomów substancji w powietrzu; przyjmowania informacji o wykorzystaniu substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska i prowadzenie ich rejestru; ustalanie programów dostosowawczych dla prowadzenia instalacji i nakładania obowiązku zapłaty sankcji pieniężnej; prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów p.o.ś.; wstrzymanie wykonywania działalności powodującej wytwarzanie odpadów, kompetencje marszałka jako oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu o.ś. kompetencje sejmiku do uchwalania programu ochrony powietrza; określania uchwałą rodzajów i jakości paliw dopuszczanych do użytkowania; uchwalania programu ochrony przed hałasem; tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania (praca instalacji); uchwalanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

11 11 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków zadania z zakresu obronności obowiązek umacniania obronności - jako przepis powszechnie obowiązujący (skuteczny erga omnes) ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP marszałek poza system terenowych organów obrony cywilnej (art.17 ust. 6 ustawy) obowiązki województwa i marszałka w zakresie obrony cywilnej zrównane z przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 zagospodarowanie przestrzenne określanie w Planie Zagospodarowania Województwa: obszarów ochrony środowiska ponadlokalnych inwestycji celu publicznego obszarów problemowych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

12 12 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 -planowanie cywilne poza zakresem działania województwa - zarządzanie kryzysowe poza zakresem działania województwa - marszałek poza systemem organów zarządzania kryzysowego - w skład wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego może wchodzić przedstawiciel województwa wyznaczony przez marszałka i inne osoby zaproszone przez przewodniczącego

13 zadania województwa – próba hierarchizacji kompetencji i klasyfikacji obowiązków 13 Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 „zarząd województwa uczestniczy w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym planowania cywilnego, wynikających z jego kompetencji.” bezpieczeństwo publiczne ? Art. 15. ustawy o zarządzaniu kryzysowym REKONSTRUKCJA DEFINICJI: REKONSTRUKCJA DEFINICJI: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA SAMORZĄDOWEGO, TO SUMA OKREŚLONYCH PRAWEM KOMPETENCJI WŁADCZYCH I UPRAWNIEŃ PODMIOTOWYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

14 14 elementy infrastruktury krytycznej 1.Zaopatrzenie w energię i paliwa : tu ograniczone kompetencje (tylko województwa) 2.Łączność i sieci teleinformatyczne: domena wyspecjalizowanych podmiotów publicznych i prywatnych (Dolnośląska Sieć Szkieletowa: e- Dolny Śląsk) 3.Finanse – wydatki budżetowe jst w 2008 a)Województwo Dolnośląskie – 1 106 184 116 b)Powiat bolesławiecki - 52 707 305 c)Powiat kłodzki - 138 519 584 d)Gmina miejska Kłodzko - 68 221 280 e)Gmina wiejska Kłodzko - 34 738 007 Województwo Dolnośląskie właściciel i zarządca infrastruktury krytycznej, mającej wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

15 Województwo Dolnośląskie właściciel i zarządca infrastruktury krytycznej, mającej wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego 15 elementy infrastruktury krytycznej ciąg dalszy 4. Zaopatrzenie w wodę i żywność: - tu tylko gminy 5.Ochrona zdrowia: nakłady w r. 2008 a)Województwo Dolnośląskie – 132 562 228 b)26 powiatów łącznie - 93 049 248 c)3 miasta na prawach powiatu - 37 325 821 5a. Stacje pogotowia ratunkowego: a)wszystkie powiatowe - 8 stacji b)Województwo Dolnośląskie - 4 stacje (w stolicach subregionów) 6.System transportowy i komunikacyjny a)drogi krajowe - 1 600 km b)drogi wojewódzkie - 2 404 km c)drogi powiatowe statystycznie - 290 km Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

16 16 elementy infrastruktury krytycznej ciąg dalszy 6a Nakłady na transport i łączność w 2008 roku: a)Województwo Dolnośląskie - 372 639 208 155 007/km drogi b)Statystyczny powiat (bez pow. grodz.) - 7 452 665 25 698/km drogi 7. systemy ratownicze nakłady w 2008 r.: a)Województwo Dolnośląskie nie finansujące PSP - 3 508 030 b)Statystyczny powiat finansujacy PSP - 4 101 977 8.Nakłady zapewniajace ciagłość działania administracji w 2008 roku: a)Województwo Dolnośląskie - 96 742 297 b)Statystyczny powiat (bez pow. grodz.) - 7 452 665 9. produkcja, składowanie, przechowywanie substancji niebezpiecznych: nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 Województwo Dolnośląskie właściciel i zarządca infrastruktury krytycznej, mającej wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego

17 Województwo Dolnośląskie jako animator działań organów władzy publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 17 działania organizacyjne i programowe 1.Powołanie organu doradczego Marszałka ds. bezpieczeństwa (z udziałem starostów)i nawiązanie współpracy ze środowiskiem naukowym 2.Organizacja konferencji naukowej i wydanie książki „Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej” 3.Udział Marszałka w wojewódzkim zespole zarządzania kryzysowego 4.Organizowanie działania Wojewódzkiej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 5.Powołanie Pełnomocnika Bezpieczeństwa ds. Systemu Bezpieczeństwa 6.Udział organizacyjny w akcjach oświatowych, np. konkursie „Uczę się bezpiecznie żyć” 7.Opracowanie i uchwalenie przez Zarząd Województwa „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa województwa”, obejmujacego zagadnienia (obszary): Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

18 Województwo Dolnośląskie jako animator działań organów władzy publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 18 działania organizacyjne i programowe ciąg dalszy a)edukacji dla bezpieczeństwa b)przedsięwzięcia infrastrukturalne wpływające na stan bezpieczeństwa c)poprawę wyposażenia technicznego podmiotów bezpieczeństwa d)tworzenie baz wsparcia i ratownictwa 7.Opracowanie (dokument oczekuje na przyjęcie przez Zarząd ) a)analizy bezpieczenstwa na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego w latach 2006-2008 b)procedur efektywnego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach wojewódzkich Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

19 Województwo Dolnośląskie jako animator działań organów władzy publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 19 finansowe wsparcie działań administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa, lata 2009 - 2010 1.Wydatki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na bezpieczeństwo, dla 11 podmiotów, na łączną kwotę 60 407 085,66 zł. w tym: 2.22 635 000 zł dla KW PSP na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, 3.6 639 501 zł dla KW Policji na poprawę stanu infrastruktury bezpieczeństwa, 4.Wydatki z budżetu Województwa w kwocie 1 210 000 zł. na pomoc dla 10 gmin w celu usunięcia skutków powodzi, 5.Wydatki z budżetu Województwa w kwocie 1 721 872 zł. na pomoc dla 22 gmin w konkursie „Poprawa bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku” w doposażeniu w sprzęt jednostek OSP, 6.Wydatki z budżetu Województwa w kwocie 240 000 zł na szkolenia dla ochotników WOPR i GOPR, Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

20 Województwo Dolnośląskie jako animator działań organów władzy publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 20 finansowe wsparcie działań administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa, lata 2009 – 2010 ciąg dalszy 7. Wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 9 202 314 zł. na szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dotyczące katastrof i masowych zagrożeń życia, organizowane dla pielęgniarek, służb mundurowych, pracowników transportu, zabepieczenia imprez itp.., związanych z EURO 2012. Łączne wydatki Województwa, RPO i POKL na poprawę bezpieczeństwa w roku 2009 i 2010: 72 781 271,66 złotych Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010

21 21 1.zakres kompetencji władczych województwa samorządowego (imperium) i siły układu wykonawczego (dominium) jest niezrównoważony a)nie jest w pełni wykorzystany potencjał organizacyjny i finansowy województwa w zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego, b)zakres kompetencji nie jest adekwatny do zakresu zadań, c)zakres zadań o charakterze zlecenia ustawowego stanowi barierę w utrzymaniu istotnych elementach infrastruktury (infrastruktura p.powodziwa), 2. skuteczność systemu organów zarządzania kryzysowego doznaje istotnego ograniczenia, z powodu wyłączenia z tego systemu najistotniejszego podmiotu (właściciela infrastruktury krytycznej), 3. tworzenie i rozwój system Państwowego Ratownictwa Medycznego (SOR i CPR) jest zahamowany skutkiem wyłączenia z jego organów i jednostek, województwa samorządowego i jego jednostek organizacyjnych, 4. mimo wyłączenia samorządu województwa z podstawowych elementów organizacji i funkcji systemu bezpieczeństwa, wykonuje on zadania określone w ustawach w sposób zupełny, wypełnijąc swoją aktywnością luki istniejące w tym systemie. Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010 WNIOSKI

22 22


Pobierz ppt "1. Departament Infrastruktury UMWD, Wydział Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich Wrocław, marzec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google