Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO I WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO I WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO I WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015

2 Program współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr LIV/828/14 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. Natomiast Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 uchwałą Nr XV/267/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

3 Program roczny jest uszczegółowieniem postanowień programu wieloletniego a jego elementy często się ze sobą pokrywają.

4 Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi odbywa się na dwóch płaszczyznach: finansowej i pozafinansowej

5 Współpraca finansowa polega przede wszystkim na zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzielaniem dotacji w formie otwartych konkursów ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 t.j.) W 2015 r. Zarząd Województwa ogłosił 28 otwartych konkursów ofert, które dotyczyły 8 obszarów tematycznych

6 W konkursach złożono łącznie 1186 ofert Dofinansowanie otrzymały łącznie 572 projekty, natomiast 567 projektów zostało zrealizowanych w tym 2 zadania wieloletnie.

7 Łączna wartość środków wykorzystanych na realizację projektów w 2015 r. wyniosła w trybie konkursowym 7 009 514,42 zł na zadania wieloletnie 29 794,44 zł w trybie pozakonkursowym 294 843,75 zł łącznie 7 334 152,61 (w tym 497 480,02 zł ze środków PFRON) oraz 138 700,00 zł ze środków budżetu państwa.

8

9 SPORT

10 POMOC SPOŁECZNA NAZWA I NR KONKURSUŚRODKI WYKORZYSTANE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT ILOŚĆ OFERT, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE KONKURS NR 6/2015 WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 254 105,8211646 KONKURS NR 7/2015 WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANEJ PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE 229 730,302214 KONKURS NR 8/2015 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW 87 663,469224 KONKURS NR 9/2015 Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI 296 969,463824 KONKURS NR 18/2015 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 40 000,00178 KONKURS NR 25/2015 WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH 116 298,602812 KONKURS NR 25/2015 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 39 774,1381 ŁĄCZNIE 1 203 241,54321129

11 KULTURA

12 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NAZWA I NR KONKURSUŚRODKI WYKORZYSTANEILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT ILOŚĆ OFERT, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE KONKURS NR 3/2015 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 259 947,825523 KONKURS NR 4/2015 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 299 899,993518 KONKURS NR 5/2015 AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ 79 677,942412 ŁĄCZNIE 639 525,7511453

13 NIEPEŁNOSPRAWNI NAZWA I NR KONKURSUŚRODKI WYKORZYSTANEILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT ILOŚĆ OFERT, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE KONKURS NR 23/2015 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (środki PFRON) 497 480,023432 KONKURS NR 17/2015 WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ INTERWENCJI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (budżet województwa) 99 999,98187 ŁĄCZNIE 597 480,005239

14 TURYSTYKA NAZWA I NR KONKURSU ŚRODKI WYKORZYSTANE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT ILOŚĆ OFERT, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANI E KONKURS NR 11/2015 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA 80 990,506637

15 ROZWÓJ NGO NAZWA I NR KONKURSU ŚRODKI WYKORZYSTANE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT ILOŚĆ OFERT, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE KONKURS NR 12/2015 DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 20 000,0031 KONKURS NR 13/2015 DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 55 000,00228 KONKURS NR 24/2015 FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 29 999,6011 ŁĄCZNIE 104 999,602610

16 ZDROWIE NAZWA I NR KONKURSU ŚRODKI WYKORZYSTANE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT ILOŚĆ OFERT, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE KONKURS NR 10/2015 OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 59 603,524111 KONKURS NR 16/2015 „OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO” 31 853,00135 ŁĄCZNIE 91 456,525416

17 ANALIZA PORÓWNAWCZA LATA 2010 - 2015

18 konkursyTryb uproszczony Projekty wieloletnie łącznie Wkład finansowy 12 903 594,60395 595,02699 421,9213 998 611,54 Wkład osobowy 2 267 034,3635 341,0014 000,002 316 375,36 ŁĄCZNIE 15 170 628,96430 936,02713 421,9216 314 986,90 Wysokość wkładu własnego organizacji poniesionego na realizację projektów w 2015 r. W roku 2013 kwota 10 400 612,41

19 Skala dofinansowania w trybie pozakonkursowym w 2015 r.

20 W trybie pozakonkursowym złożono łącznie 71 ofert z czego dofinansowanie otrzymało 48 projektów na łączną kwotę 294 843,75 zł. Organizacje zrealizowały wszystkie z ww. projektów.

21 Współpraca o charakterze pozafinansowym I. Działania na rzecz trzeciego sektora realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i we współpracy z organizacjami pozarządowymi: - VIII edycja Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” – Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa – nagrodzenie dobrych praktyk. W roku 2015 wyłoniono 14 laureatów Konkursu i wyróżniono 5 org. ; - XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w Forum wzięło udział ok. 150 osób z różnych organizacji – Stowarzyszenie Młode Dęby Słaboszewko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kuj-Pom Ośrodkiem Wpierania Inicjatyw Pozarządowych TŁOK – zadanie zlecone; - Doradztwo dla NGO z dziedziny prawa i rachunkowości – podczas 60 godzin doradztwa z pomocy skorzystało 38 podmiotów (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, będące na etapie tworzenia stowarzyszenia lub fundacji); - Rozliczanie pozwoleń na zbiórki publiczne – pozwolenia wydane przed zmianą ustawy (lipiec 2014) podlegają procedurze rozliczeniowej - od lipca 2014 obsługą zgłoszeń zajmuje się Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; - Redagowanie i przesyłanie newslettra dla organizacji pozarządowych - ok. 1300 odbiorców; - Administrowanie podstrony internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl działającej w ramach portalu województwa oraz aktualnej bazy organizacji pozarządowych (na koniec 2015 r. w bazie zarejestrowanych było ponad 1300 NGO). Tak podstrona, jak i baza organizacji pozarządowych jest prowadzona i moderowana z poziomu Biura Współpracy.www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

22 - Opracowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy oraz współpraca przy konsultacjach innych dokumentów ; - Przeprowadzenie wyborów do kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Współpraca z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obsługa posiedzeń; - Opracowanie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 ; - Dostosowanie i wdrożenie elektronicznego generatora ofert, umożliwiającego składanie ofert, generowanie umów i rozliczanie sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - Współorganizowanie z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej spotkania informacyjnego na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; - Udział w Kapitule Certyfikatu „Organizacja Sprawdzona” (III edycja) z ramienia samorządu szczebla wojewódzkiego;

23 - Prowadzenie kampanii 1% dla naszego regionu – uświadamianie o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP z regionu; - Nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym sal wykładowych, sprzętu multimedialnego, pomoc przy organizacji przedsięwzięć i rekrutacji uczestników; - Nadzór nad Lokalnymi Grupami Działania w województwie kujawsko-pomorskim realizowany z upoważnienia wynikającego z Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. II. Konferencje, seminaria etc. realizowane przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego o różnej tematyce, z udziałem NGO

24 Dziękuję za uwagę Departament Spraw Społecznych i Zdrowia www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl kwiecień 2016 r.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO I WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google