Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta „Fundacji Przedsiębiorczość” – wsparcie rozwoju firmy Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta „Fundacji Przedsiębiorczość” – wsparcie rozwoju firmy Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Oferta „Fundacji Przedsiębiorczość” – wsparcie rozwoju firmy Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 Fundacja "Przedsiębiorczość" jest organizacją pozarządową, ustanowioną aktem notarialnym z dnia 1992.05.19 przez Zarząd Gminy Miejskiej w Żarach. Celem Fundacji jest inspirowanie, wspieranie, tworzenie w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych (małych firm prywatnych), wyzwalanie, wdrażanie inicjatyw gospodarczych i pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, miedzy innymi poprzez: - przekazywanie wiedzy, - wsparcie finansowe, - wsparcie techniczne.

3 Fundacja "Przedsiębiorczość" posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządznia Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2001. Od 6.12.2004 jesteśmy członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw : 04/06/2005/143. Od 18.11.2005 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Pulicznego. Działalność Fundacji nie jest nastawiona na zysk.

4 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

5 To miejsce, w którym potencjalni przedsiębiorcy otrzymują niezbędną wiedzę do prowadzenia własnej firmy. Tu realizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnego biznesu. Część osób biorących udział w szkoleniach przygotowawczych zakłada własne firmy, inni znajdują pracę jako wykwalifikowani pracownicy. Aktualna oferta Ośrodka: - Kursy komputerowe z zakresu obsługi oprogramowania użytkowego. - Kursy prowadzenia pełnej księgowości z zastosowaniem oprogramowania komputerowego. - Szkolenia informacyjne o działalności organizacji pozarządowych. - Kursy dla osób bezrobotnych "ABC przedsiębiorczości" - Kadry i płace Przygotowujemy również kursy i szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorców i instytucji.

6 OWP prowadzi szereg usług dla małych i średnich firm już działających, wspomagając ich w znalezieniu żródła finansowania, rynku zbytu, inwestorów, rozmów z instucjami finansowymi, w zdobyciu dodatkowej wiedzy do prowadzenia swojej firmy. Bezpłatne usługi informacyjne i doradzcze w zakresie: - administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji), - zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, - możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp., - danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.

7 Gminne Centrum Informacji

8 Gminne Centrum Informacji powstało w 2005 roku w ramach projektu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca, finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Głównym zadaniem GCI jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej osób, pozostających bez pracy w różnym przedziale wiekowym poprzez: - dostęp do nowoczesnych technologii przekazu informacji, - doradztwo, - pośrednictwo pracy, - poradnictwo zawodowe. W naszej bazie danych gromadzimy informacje o osobach bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osobach niezarejestrowanych, a poszukujących zatrudnienia. W Gminnym Centrum Informacji pozyskujemy, gromadzimy i bezpłatnie rozpowszechniamy oferty z pracą na terenie Żar i okolic. Współpracujemy z instytucjami samorządowymi, firmami oraz otoczeniem okołobiznesowym.

9 Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

10 Fundusz pożyczkowy FRP powstał w 1994r. przy Fundacji „Przedsiębiorczość” jako jeden z elementów projektu TOR#10 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Światowy. O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1. Rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą powyżej 6 m-cy na terenie województwa lubuskiego. 2. Należą do jednej z niżej wymienionych kategorii: - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy minimum miesiąc, - zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, - osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna legitymująca się dyplomem wyższej uczelni, która nie ukończyła 27 roku życia, - firmy działające, które w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają ją bez opóźnień, - firmy, które poprzednio uzyskały pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, - podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50 osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez Urząd Pracy. 3. Zdolności organizacyjne i techniczne przedsięwzięcia odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności.

11 Oprocentowanie uzależnione jest od stopy procentowej redyskonta weksli przyjętej przez NBP. Dla osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia, oprocentowanie wynosi: 1,88 % Dla pozostałych oprocentowanie wynosi: 2,63 % Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 4% kwoty pożyczki.

12 Maksymalny okres pożyczkowy - 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji, w czasie której spłaca się tylko odsetki od zaciągniętej pożyczki. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pożyczek maksymalnie do kwoty 120.000,00 zł, dodatkowe rozgraniczenia obejmują: - Firmy prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniającą dodatkowo do 50-ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o kwotę do 50.000,00 zł, natomiast w uzasadnionych przypadkach kwota może zostać zwiększona do 120.000,00 zł. - Osoby bezrobotne oraz osoby bezrobotne do 25 roku życia i absolwenci, którzy nie ukończyli 27 roku życia mogą ubiegać się maksymalnie o kwotę 50.000,00 zł.

13 Inkubator Przedsiębiorczości

14 Jednym z głównych celów Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie i stwarzanie warunków do powstawania nowych firm oraz poszerzanie działalności firm już istniejących. Inkubator nastawiony jest na stopniowy, zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm inkubowanych. Udzielamy wsparcia przedsiębiorcom, polegającego na świadczeniu następujących usług: - wynajem powierzchni biurowych i handlowo-produkcyjnych dla nowopowstałych firm na warunkach preferencyjnych, - bezpośredni dostęp do pełnego zakresu usług wspomagających rozwój firmy w czasie pierwszych trudnych lat działalności: doradztwo z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego itp., - obsługa administracyjno-biurowa, na którą składa się: przepisywanie pism, bindowanie, oprawianie dokumentów, korzystanie z telefonu, korzystanie z faksu, kserokopiarki, komputera itd., - promocja nowopowstałych przedsiębiorstw przyjętych do Inkubatora oraz ich produktów i usług.

15 Zapraszamy do naszej siedziby Fundacja Przedsiębiorczość ul. Mieszka I nr 13 68-200 Żary tel. +48 /68/ 479 16 00-04 fax. +48 /68/ 479 16 01 lub 04 www.fundacja.zary.pl e-mail: fp@fundacja.zary.pl

16 Dziękujemy za uwagę Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "Oferta „Fundacji Przedsiębiorczość” – wsparcie rozwoju firmy Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google