Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat stanu prac nad przygotowaniem samorządu województwa do przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 Toruń, maj 2012 r. Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat stanu prac nad przygotowaniem samorządu województwa do przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 Toruń, maj 2012 r. Departament."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat stanu prac nad przygotowaniem samorządu województwa do przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 Toruń, maj 2012 r. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO

2 Stan prac nad przygotowaniem dokumentów UE - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – projekt z dnia 06.10.2011 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 – projekt z dnia 06.10.2011 r. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO

3 Stan prac nad przygotowaniem dokumentów UE - cd - Wspólne Ramy Strategiczne – w chwili obecnej dostępny jest dokument roboczy z dnia 24.04.2012r. zawierający elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014- 2020 Rozporządzenia oraz Wspólne Ramy Strategiczne określają zasady, na jakich opierać się będzie wsparcie w okresie programowania 2014-2020. Przyjęcie pakietu rozporządzeń oraz Wspólnych Ram Strategicznych planowane jest do końca 2012 roku. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO

4 Stan prac nad przygotowaniem dokumentów krajowych - Strategia Rozwoju Kraju 2020 (konsultacje społeczne zakończono w grudniu 2011r.) - 9 strategii sektorowych, w tym przyjęte: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (13.07.2010r.) Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (25.04.2011r.) oraz - Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 (03.04.2012r. – oficjalne rozpoczęcie prac) Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO

5 Kontrakt terytorialny - Kontrakt terytorialny służy koordynacji działań prorozwojowych (głównie inwestycyjnych) podejmowanych przez rząd i samorząd ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego w nim terytorium. - Kontrakt terytorialny jest realizowany poprzez programy rozwoju, programy operacyjne, zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. - Konieczność wypracowania instrumentu kontraktu terytorialnego wynika między innymi z przyjętych dokumentów strategicznych – Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - Instrument ten zapewni większe dostosowanie interwencji sektorowej do potrzeb regionalnych poprzez zderzenie priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi. - Kontrakt terytorialny ma być umową, zawieraną przez stronę rządową i samorządową umożliwiającą realizowanie wybranych projektów rozwiązujących zdefiniowane w kontrakcie cele w sposób spójny, komplementarny i zapewniający efekt synergii.

6 Kontrakt terytorialny określi m.in.: - Cele strategicznej interwencji dokonywanej przy udziale różnych podmiotów publicznych wobec danego obszaru zdefiniowanego geograficznie; - Zasady koncentracji środków – obszary strategicznej interwencji (zarówno tematyczne jak i terytorialnie zdefiniowane); - Wyodrębnione przedsięwzięcia rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia uzgodnionych celów na wybranych obszarach; - Mierniki osiągania celów i realizacji wyodrębnionych przedsięwzięć rozwojowych; - Inne warunki realizacji. Kontrakt terytorialny będzie zawierał kontrakt ramowy oraz 16 kontraktów regionalnych Kontrakt ramowy, zawierać będzie wspólne ustalenia dot.: - Celów strategicznej interwencji w kontekście celów europejskich (Europa 2020) i krajowych (wynikających z KPZK, ŚSRK, 9 strategii horyzontalnych); - Specyficznych celów określonych w odniesieniu do różnego typu terytoriów (regiony, miasta, obszary wiejskie) do wspólnego osiągania przez różne podmioty biorące udział w kontrakcie; - Kierunków i zasad tematycznej koncentracji środków; - Wskaźników wynikających z dokumentów europejskich i rządowych; - Zasad podziału środków, w tym pochodzących z rezerw i środków krajowych; - Ogólnych warunków realizacji programów i przedsięwzięć objętych kontraktem; - Systemu wdrożeniowego; - Zindywidualizowanie powyższych elementów w 16 kontraktach regionalnych. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO

7 Szczebel krajowy Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej - powołany w dniu 13 kwietnia 2012 r., - zespół składa się z przedstawicieli kierownictwa urzędów oraz instytucji odpowiadających za wdrażanie funduszy UE w naszym kraju, - praca specjalistów ma pomóc w sprawnym podejmowaniu decyzji na strategicznym szczeblu. Zespół w pierwszej fazie swojej działalności zajmie się przygotowaniem założeń Umowy Partnerskiej, jaką w nowej perspektywie państwa należące do Unii Europejskiej zawierać będą z Komisją Europejską. Umowa ta określać będzie w swoich założeniach prawa i zobowiązania stron oraz przedstawiać będzie wizję dotyczącą np. liczby Programów, jak również dziedzin, które powinny zostać objęte wsparciem funduszy europejskich. Umowa wskazywać ma także obszary tematyczne poszczególnych Programów na lata 2014-2020 oraz zakres działań podejmowanych na poziomie krajowym oraz regionalnym. Pierwszy etap przygotowań systemu wdrażania polityki spójności na lata 2014-2020 polegać będzie na przekazaniu Radzie Ministrów przygotowanej przez zespół informacji dotyczącej sposobu organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

8 Powołany Zarządzeniem Marszałka Nr 43/2011 Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku, jako ciało opiniująco - doradcze dla Zarządu WK-P W składzie zespołu znajdują się osoby odpowiedzialne za następujące obszary tematyczne: 1. Zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2007-2013 2. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki 3. Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. Realizacja projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 5. Realizacja projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6. Planowanie strategiczne na poziomie województwa. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Szczebel regionalny Zespół ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020

9 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Harmonogram prac Rok 2013Rok 2012 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. kwiecień 2012r. - wrzesień 2012r. - Przygotowanie Systemu programowania i wdrażania kwiecień 2012r. - czerwiec 2013r. - Przygotowanie umowy partnerskiej grudzień 2012r. - Opiniowanie przez MRR wstępnych projektów Programów wrzesień 2012r. - listopad 2012r. - Przygotowanie wstępnego projektu Programu listopad 2012r. - maj 2013r. - Procedura SOOŚ, ewaluacja ex- ante, konsultacje społeczne Programu koniec czerwca 2013r. - Przedłożenie Programu KE i rozpoczęcie negocjacji maj-czerwiec 2013r. - Przyjęcie projektu Programu przez Zarząd Województwa i przedłożenie RM programu do akceptacji grudzień 2013r. - Przyjęcie Programu przez KE kwiecień 2012r. – listopad 2013 r. - Przygotowanie ram prawnych na potrzeby nowego okresu programowania grudzień 2012r. – Przyjęcie Rozporządzenia ogólnego

10 Czego potrzebujemy, aby rozpocząć prace nad powstaniem RPO 2014-2020? - Rozporządzenie ogólne i Rozporządzenie dot. EFRR - Wspólne Ramy Strategiczne - Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 oraz - szablon RPO wraz z określeniem wymaganych elementów Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO

11 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Informacja na temat stanu prac nad przygotowaniem samorządu województwa do przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 Toruń, maj 2012 r. Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google