Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, dnia 11 maja 2016 r.

2 Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno–funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

3 Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego Konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację Programów Rewitalizacji

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.5 Rewitalizacja Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych obejmująca inwestycje infrastrukturalne wynikające z Programów Rewitalizacji w zakresie: przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni funkcjonalnie związanych z obiektem w tkance urbanistycznej miast w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, np. gospodarczych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych tworzenia systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast zagospodarowania/uporządkowania zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast wraz z przyległym otoczeniem

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.5 Rewitalizacja Przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji muszą być realizowane jako kompleksowe i zintegrowane projekty dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji; Powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z realizacją działań uwzględniających cele społeczne; Realizacja działań inwestycyjnych jedynie w przypadkach, kiedy służą one rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych; Koordynacja czasowa w procesie wyboru do finansowania wiązki wybranych typów interwencji wspieranych środkami EFS oraz EFRR; Projekty mogą być realizowane wyłącznie w obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, ośrodkach subregionalnych i powiatowych; Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Pozostałe działania, w których przewidziano realizację działań z zakresu rewitalizacji: Działania RPOWP Metoda preferencji 4.1/ Mobilność regionalna -Dedykowane kryteria wyboru; - Finansowa: zwiększona alokacja o środki budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego ; Warunek: Projekty wynikają z Programów Rewitalizacji 5.3/ Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 5.4 Strategie niskoemisyjne 6.2 Ochrona wody i gleb 8.2 Uzupełnianie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego 8.4 Infrastruktura społeczna 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

7 Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego Główne założenia: środki z budżetu państwa w kwocie ,00 mln EUR na finansowanie wkładu krajowego projektów rewitalizacyjnych, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR; maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%; środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

8 Alokacja RPOWP na działania w obszarze rewitalizacji Działania RPOWP Fundusz Całkowita alokacja (mln euro) w tym: RPOWP %KT 8.5 RewitalizacjaEFRR ,00 100, ,00 4.1/ Mobilność regionalnaEFRR , ,009, ,00 5.3/ Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalneEFRR , ,0056, , Strategie niskoemisyjneEFRR , ,0012, , Ochrona wody i glebEFRR , ,509, , Rozwój działań aktywnej integracjiEFS , ,0010,500,00 7.2/7.2.1 Rozwój usług społecznychEFS , ,0018,730, Uzupełnianie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowejEFRR , ,0039, , Ochrona dziedzictwa kulturowegoEFRR , ,0022, , Infrastruktura społecznaEFRR , ,5018, , Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoEFRR , ,5045, ,00 RAZEM: , ,508, ,00 Szacuje się, że ponad 117 mln EUR może zostać przeznaczonych na działania w sferze rewitalizacji w ramach RPOWP

9 Konkurs dotacji na przygotowanie Programów Rewitalizacji Ogłoszenie o Konkursie dotacji 1 kwietnia 2016 Organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych dotacjobiorców Nabór wniosków – Ocena formalna i merytoryczna wniosków Podpisanie umów z dotacjobiorcami Organizacja spotkań dla dotacjobiorców Organizacja spotkań edukacyjnych (3 spotkania w 2016)

10 Konkurs dotacji na przygotowanie Programów Rewitalizacji Przedmiot Konkursu Wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji Warunki podmiotowe ubiegania się o dotację Wnioskodawcą może być tylko pojedyncza gmina: miejska, miejsko-wiejska, wiejska

11 Konkurs dotacji na przygotowanie Programów Rewitalizacji Finansowanie konkursu Konkurs jest współfinansowany w: 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT ) 15% z budżetu państwa. Pula środków na dotacje wynosi: ,00 zł Wartość projektu gminy: maks. dofinansowanie ,00 zł Poziom dofinansowania: maks. do 90 % kosztów kwalifikowalnych Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

12 Konkurs dotacji na przygotowanie Programów Rewitalizacji Kwalifikowalność wydatków Za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki poniesione na realizację działań: 1)wydatki związane z opracowaniem analiz, zaangażowaniem ekspertów, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów); 2)wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych); 3)wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad opracowywaniem/ aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych); 4)koszty zarządzania projektem.

13 Konkurs dotacji na przygotowanie Programów Rewitalizacji Terminy TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać od 16 maja 2016 do 30 czerwca 2016 roku do godz. 15:30 – liczy się data wpływu Termin rozstrzygnięcia konkursu maksymalnie do 17 listopada 2016 roku Termin trwania projektu dla gminy do 31 sierpnia 2017 roku Okres kwalifikowalności wydatków związanych z opracowaniem/aktualizacją programów rewitalizacji w ramach konkursu: r. – r. Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia r.

14 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Pobierz ppt "Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google