Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2013 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika r r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) Umowy (liczba) Umowy (środki UE w mln zł) Kontraktacja (% alokacji programu) 80,45%91,19%10,74% Wnioski o płatność (liczba) Płatności (środki UE w mln zł) Płatności (% alokacji programu) 53,30%64,07%10,77% Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 51,84%61,01%9,17% Projekty zakończone (liczba)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in.: - przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi, - długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, - stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji, - dokonywaniem zmian w dokumentacjach technicznych, - niewywiązywaniem się wykonawców z zawartych umów. Środek zaradczy: Wyrażanie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: Opóźnienia w przygotowaniach do realizacji projektów w ramach „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego”. Środek zaradczy: Trwają prace w celu znalezienia i przesunięcia wolnych środków z innych kategorii i poddziałań w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: Zagrożenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu w osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - „liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu” określonej w RPO WiM na poziomie 96,65 tys. szt. Środek zaradczy: Przesunięto wolne środki z Poddziałania Kształcenie kadr dla informatyki do Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problemy: Długotrwały proces odzyskiwania środków w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów. Środek zaradczy: Rozwiązywanie umów o dofinansowanie, dochodzenie zwrotu środków.

14 Kontrole planowe realizacji programu przeprowadzone przez IZ Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Termin kontroli r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono

15 Inne mechanizmy weryfikacyjne – przeprowadzone przez IZ (Departament Audytu Wewnętrznego) Kontrola w IP 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Termin kontroli r. Zakres kontroli Ocena systemu nadzoru realizacji projektów w ramach osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola w IP II Termin kontroli r. Zakres kontroli Ocena systemu nadzoru realizacji projektów w ramach działań wdrażanych przez WMARR S.A. Nieprawidłowości Nie stwierdzono

16 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  IA  IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  IA Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  IA  IPoC 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów.

17 Kontrole dokumentacji w 2013 r. 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Opiniowanie wzorów/zatwierdzonych dokumentów przetargowych Kontrole projektów na dokumentach Kontrole na zakończenie realizacji projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) IP 0436 IP II 0089 Razem

18 Kontrole realizacji projektów w 2013 r. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów. Kontrole na miejscu realizacji projektów Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych Kontrole trwałości projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) IP IP II Razem

19 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów i weryfikacji wniosków o płatność w 2013 r. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Liczba nieprawidłowości Kwota obciążająca budżet Wspólnoty (PLN) IZ ,75 IP ,81 IP II ,70 Razem ,26 Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości:  wydatki niekwalifikowalne (niezgodne z umową)  zamówienia publiczne  nieuzasadniony wydatek

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

22 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu i mebli biurowych  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google