Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Karaś-Kierownik PCPR w Ciechanowie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie czerwiec – grudzień 2008 roku realizowało: - Projekt „Aktywność szansą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Karaś-Kierownik PCPR w Ciechanowie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie czerwiec – grudzień 2008 roku realizowało: - Projekt „Aktywność szansą."— Zapis prezentacji:

1 Anna Karaś-Kierownik PCPR w Ciechanowie

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie czerwiec – grudzień 2008 roku realizowało: - Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja projektu stanowić może dobrą praktykę, gdyż jego realizacja oraz rozliczenie odbyło się bez uwag instytucji wdrażającej. Jednocześnie uczestnicy projektu uznali projekt za bardzo potrzebny i wartościowy.

3 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: - 30 osób niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej; niepozostających w zatrudnieniu; korzystających z pomocy społecznej - 15 usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki, wymagających podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej; - Otoczenie w/w grup osób

4 Przewidziane i zrealizowane działania: I. Aktywna integracja: 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; 2. Turnus rehabilitacyjny; 3. Kursy: - Podstawy komunikacji interpersonalnej; - Aktywny na rynku pracy - Kurs obsługi komputera 4. Spotkania samopomocowe; ( 5 spotkań) 5. Giełda pracy. II. Działania środowiskowe: 1. Organizacja 5 audycji radiowych z udziałem 10 osób niepełnosprawnych – dobre praktyki; 2. Artykuły w lokalnej prasie - dobre praktyki; 3. Organizacja imprezy integracyjno-kulturalno – rekreacyjnej z udziałem 200 osób (w tym otoczenie ON); 4. Forum Osób niepełnosprawnych - dla 100 osób.

5 W ramach wszystkich działań realizowanych dla grupy Osób Niepełnosprawnych podejmowano pracę w zakresie ich integracji społecznej i zawodowej ze środowiskiem oraz pracę nakierowaną na zmianę postaw otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. Opracowano i opublikowano Informator dla Osób Niepełnosprawnych - ułatwiający orientację w przepisach prawa i w instytucjach działających na ich rzecz w nakładzie 3000 egzemplarzy. Informator rozdysponowano wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

6 Przewidziane i zrealizowane działania: I. Aktywna integracja: 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; 2. Kursy : - Podstawy komunikacji interpersonalnej; - Aktywny na rynku pracy; - Szkolenie warsztatowe z psychologiem; - Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacji paznokci; - Profesjonalny sprzedawca; - Prawo jazdy kat. B; - Prawo jazdy kat. C; - Kierowca – operator wózków jezdniowych; 3. Giełda pracy. II. Zasiłki i pomoc w naturze: 4. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie III. Praca socjalna – bezpośredni i stały nadzór pracowników socjalnych nad realizacją Indywidualnych Programów Usamodzielniania.

7 Projekt został zatwierdzony do dofinansowania na kwotę: ………448.605,38………………, w tym: - Wkład własny stanowił kwotę: …47.103,56… Rozliczono kwotę :…448.295,08…, co stanowi 99,9…..% zatwierdzonego budżetu projektu.

8 1. Projektem objęto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, nie cieszące się „zainteresowaniem” innych projektodawców; 2. Działania zostały dostosowane do potrzeb uczestników, były odpowiedzią na ich potrzeby; 3. 100% (ON) uczestników zadeklarowało chęć udziału w kontynuacji projektu w bieżącym roku – bardzo wysoko oceniona została przydatność działań projektu do potrzeb lokalnego rynku; 4. Do udziału w projekcie włączono niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich; 5. Przeprowadzono szczegółową ewaluację projektu, zakończoną raportem ewaluacyjnym; 6. 100% uczestników ukończyło udział w projekcie; wszyscy również podnieśli swoje umiejętności społeczne i zawodowe; nawiązane i utrzymane zostały nowe kontakty społeczne, przyjaźnie wśród osób niepełnosprawnych; 7. Rozliczono 100% zaangażowanych środków, wszystkie koszty zostały uznane za kwalifikowalne (brak jakichkolwiek poprawek we wniosku o płatność)

9 „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” Kwiecień – grudzień 2009 r. Kwota projektu: …852.000,00 zł….. W tym wkład własny: ……89.460,00 zł…. Działania skierowane są do: - 40 osób niepełnosprawnych, - 20 usamodzielnianych wychowanków. - otoczenia w/w osób

10 Realizowane działania w 2009 roku: 1. Doradztwo zawodowe dla uczestników; 2. Szkolenia prospołeczne i zawodowe; 3. Turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych; 4. Wyjazd szkoleniowo – integracyjny z elementami poznawania miejsc historycznych; 5. Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia; 6. Festyn integracyjno-rekreacyjno – kulturalny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 7. Giełda pracy; 8. Forum Osób Niepełnosprawnych. 9. Spotkania grup samopomocowych osób niepełnosprawnych 10. Audycje radiowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz artykuły prasowe promujące i obrazujące działalność w/w organizacji

11 Dziękuję za uwagę Anna Karaś


Pobierz ppt "Anna Karaś-Kierownik PCPR w Ciechanowie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie czerwiec – grudzień 2008 roku realizowało: - Projekt „Aktywność szansą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google