Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"— Zapis prezentacji:

1 „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

2 Wysokość stypendium: Kwota przeznaczona na stypendia w latach : zł Łączna liczba stypendiów do przyznania: 3150 Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane na okres 12 miesięcy Wynagrodzenie dla Opiekuna Dydaktycznego: Wynagrodzenie w wysokości 1160 zł rocznie – płatne w dwóch transzach (po złożeniu przez stypendystów półrocznego i rocznego sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju).

3 INFORMACJE O NABORACH WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU Przyznano 734 stypendia na łączną kwotę zł: nabór na rok szkolny 2008/ stypendiów nabór na rok szkolny 2009/ stypendia

4 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania naboru: Liczba zarejestrowanych wniosków: 538 Liczba przyznanych stypendiów: 283

5 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Liczba odrzuconych wniosków: brak szczególnych osiągnięć edukacyjnych, 24 - złożone po terminie, 21 - przekroczona miesięczna kwota dochodu netto na członka rodziny ucznia (1008,00 zł) 3 - inne uchybienia (średnia ocen poniżej 4,0, siedziba szkoły poza województwem małopolskim).

6 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Stypendyści: 78 - uczniowie szkół gimnazjalnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

7 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Przyznano stypendia na łączną kwotę ,00 zł Podpisano umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystami na łączną kwotę ,00 zł

8 Wręczenie Nagród Jakości Nauczania podczas 12. Targów Edukacyjnych w dniu 17 marca 2010 r., wspólnie z Fundacją Sapere Auso W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę otrzymały szkoły: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie; V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W kategorii gimnazjów nagroda przypadła Gimnazjum w Szynwałdzie.

9 Indywidualny Plan Rozwoju ucznia (IPR) powinien zawierać: ocenę postawy i aktywności ucznia w zdobywaniu wiedzy, uzdolnienia i zainteresowania ucznia (profil ucznia), plany edukacyjne ucznia, związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności – cele edukacyjne, które uczeń zamierza w danym okresie osiągnąć, wydatki przewidziane na realizację zamierzonych celów, obejmujące całą kwotę przyznanego stypendium, osiągnięcia edukacyjne ucznia, które nie zostały ujęte w części wniosku dotyczącej szczególnych osiągnięć edukacyjnych – tj. osiągnięcia z trzech ostatnich lat szkolnych, niezależnie od szczebla konkursu, oraz niezależnie od tego, czy konkurs/olimpiada/turniej organizowane były zgodnie z przepisami ministra właściwego ds. edukacji.

10 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH Na dzień złożenia sprawozdań półrocznych z realizacji IPR – r. wypłacono stypendia na łączną kwotę: ,00 PLN z czego wydatkowano: ,14 PLN

11 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH Wydatki poniesione w ramach otrzymywanego stypendium: 165 stypendystów - zakup podręczników, publikacji naukowych, specjalistycznych czasopism; 134 stypendystów - zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 102 stypendystów - niezbędne pomoce socjalne m.in.: ubrania, obiady w szkole, internat, dojazdy do szkoły;

12 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH 86 stypendystów - kursy językowe, szkolenia, certyfikaty językowe i inne; 71 stypendystów - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem łącza internetowego; 33 stypendystów - wyjazdy na wycieczki i obozy naukowe; 29 stypendystów - rozwój kulturalny (bilety do kina, teatru, opery); 15 stypendystów - zakup specjalistycznych pomocy naukowych (teleskop, mikroskop, model szkieletu ludzkiego, specjalistyczny kalkulator).

13 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH Realizacja planów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju we wniosku: udział w kółkach zainteresowań/przedmiotowych, dodatkowych zajęciach edukacyjnych: 220 stypendystów udział w konkursach/olimpiadach/turniejach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem MENIS z dnia 29 stycznia 2002 r.: 80 stypendystów

14 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH udział w innych konkursach/olimpiadach/festiwalach/przeglądach/ turniejach: 215 stypendystów udział w obozach naukowych/kursach językowych/zdobycie certyfikatu językowego: 89 stypendystów

15 NABÓR WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Zmiana w zakresie szczególnych osiągnięć edukacyjnych

16 Regulamin z 27 kwietnia 2009 r.Regulamin z 31 maja 2010 r. § 1 ust. 8 Szczególne osiągnięcia edukacyjne – wyniki osiągnięte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach trzeciego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji. § 1 ust. 9 Szczególne osiągnięcia edukacyjne - wyniki osiągnięte w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

17 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011 już we wrześniu br. Szczegóły na stronie internetowej Zapraszamy do składania wniosków!

18 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Kordylewskiego Kraków Zespół ds. Stypendiów tel. (12) tel. (12) tel. (12)


Pobierz ppt "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google