Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Aktualne działania, osiągnięcia i stan wdrażania rozwiązań Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pamiętajmy, że to technologia kształtuje przyszłość, a ludzie kształtują technologię. To my decydujemy o jej zastosowaniu." – Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Idea społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez współudział w rozbudowie regionalnej infrastruktury teleinformatycznej e-Rozwój: świadczenie usług elektronicznych przez administrację publiczną na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja celów Społeczeństwa Informacyjnego w województwie podlaskim Edukacja cyfrowa Poprawa warunków dostępu do Internetu Rozwój e-usług: e- administracja e-edukacja e-biznes e-zdrowie e-bezpieczeństwo Rozwój komunikacji i dostępu do informacji publicznej

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktualnie realizowane projekty – Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II – administracja samorządowa – Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie – e-Podlaskie- kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki ―Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. – wartość projektu: ok. 10 000 000 zł 85% - dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15% - budżet państwa – okres realizacji: X.2008 – II.2011 – http://szkoleniait.wrotapodlasia.pl/

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu – cel: Zwiększenie kompetencji pracujących osób dorosłych województwa podlaskiego w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych – beneficjenci ostateczni pracownicy przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji pracownicy administracji publicznej przedstawiciele sektora edukacji pracownicy sektora ochrony zdrowia – przewidywane rezultaty przeszkolenie 8 000 osób organizacja 1 000 szkoleń

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja i plany zrealizowane szkolenia z zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2 na poziomie Foundation (50 osób) w trakcie realizacji szkolenia dla pracowników edukacji –ok. 4000 osób certyfikowane szkolenia informatyczne –ok. 300 osób/30 szkoleń szkolenia skierowane w szczególności do pracowników administracji publicznej, ochrony zdrowia i szkolenia zarządcze –ok. 4500 osób planowane organizacja 35 szkoleń (według zapotrzebowania) organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla pracowników administracji publicznej

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie ―Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II oś priorytetowa: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie II.1 PO RPW: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ―wartość projektu: ok. 252 000 000 zł 85% - dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10% - budżet Państwa 5% - budżet województwa – planowany okres realizacji: 2010 - 2014 – cel: stworzenie na poziomie województwa do końca 2014r. możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców. – http://si.wrotapodlasia.pl/pl/sspw/

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu –właściciel infrastruktury: Województwo Podlaskie –eksploatacja: Operator Infrastruktury –wybudowana sieć: szkieletowa i dystrybucyjna –warstwa dostępowa: wybudowana przez odbiorców usług sieci SSPW.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja i plany zrealizowane złożenie wniosku Województwa Podlaskiego o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 Rozporządzenia (WE) Nr 1083/2006 do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w trakcie realizacji notyfikacja projektu w KE aktualizacja inwentaryzacji sieci w województwie podlaskim przygotowanie dokumentacji na wybór Inżyniera Kontraktu w województwie podlaskim planowane ogłoszenie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu w województwie podlaskim

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa ―Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – wartość projektu: 67 900 000 zł, w tym: 85% dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15% środki własne partnerów - JST i budżetu województwa – planowany okres realizacji: 2010 - 2013 – http://si.wrotapodlasia.pl/pl/e_samorzad/e_administracja

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu – rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – kontynuacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – powiązanie z projektem administracji rządowej realizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, cz. II – administracja rządowa” – dostosowanie administracji do zmieniających się przepisów prawa – orientacja na 4 płaszczyzny działania: e-Administracja e-Biznes e-Edukacja modernizacja funkcji informacyjnych „Wrót Podlasia”

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja i plany: zrealizowane wybór wykonawcy studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej w trakcie realizacji studium wykonalności planowane złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podlaski System Informacyjny E-zdrowie ―Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – wartość projektu: 62 000 000 zł, w tym: 85% - dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15% środki własne partnerów i budżetu województwa – planowany okres realizacji: 2011- 2013 – uczestnicy projektu: 30 jednostek ochrony zdrowia skupionych wokół samorządu regionalnego i samorządów lokalnych – http://si.wrotapodlasia.pl/pl/e_zdrowie/

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założenia projektu – zapewnienie usług zdrowotnych online – utworzenie sieci informatycznej łączącej punkty opieki zdrowotnej – budowa systemu regionalnego- integratora systemów elektronicznych ochrony zdrowia – budowa wybranych elementów systemów szpitalnych lub ich integracja – zapewnienie możliwości komunikacji: pacjent - jednostka ochrony zdrowia jednostka ochrony zdrowia - jednostka ochrony zdrowia jednostka ochrony zdrowia – organ założycielski – budowa portalu tematycznego do kontaktów z jednostkami ochrony zdrowia – komplementarność z projektami krajowymi P1 i P2 oraz regionalnymi

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja i plany zrealizowane opracowanie koncepcji na rzecz realizacji projektu wyłonienie Wykonawcy na opracowanie studium wykonalności i kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji studium wykonalności planowane złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumenty ― Strategia Lizbońska ― i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia ― Plan działania na rzecz elektronicznej administracji w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich ( COM (2006) 173): ― Europejska Agenda Cyfrowa ― Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 ― Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ― Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 ― Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 ― Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego ―Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” – partnerstwo: Lider: Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Partner: Uniwersytet w Białymstoku – wartość projektu: ok. 2 000 000 zł 85% - dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15% - budżet państwa – okres realizacji: VII.2010 – XI.2011 – http://epodlaskie.wrotapodlasia.pl/

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Agnieszka.Aleksiejczuk@wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google