Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYPEŁNIANIE PÓL W FORMULARZU Podziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYPEŁNIANIE PÓL W FORMULARZU Podziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW."— Zapis prezentacji:

1 GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYPEŁNIANIE PÓL W FORMULARZU Podziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) Poddziałanie 7.2.4 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych 6 kwietnia 2016 r.

2 Generator wniosków o dofinansowanie umożliwia przygotowywanie i edycję wniosków o dofinansowanie. Jest to pierwszy krok na drodze zmierzającej do otrzymania dofinansowania, na realizację konkretnego projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Aby rozpocząć tworzenie wniosku aplikacyjnego, należy poprzez stronę internetową www.ipaw.walbrzych.eu, skorzystać z ikonki „Generator Wniosków o dofinansowanie” i następnie zalogować się do formularza.www.ipaw.walbrzych.eu

3 LOGOWANIE

4

5 Aby rozpocząć zakładanie konta należy skorzystać z przycisku „Załóż konto” LOGOWANIE

6

7 System posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym błędnym logowaniem. Po trzech nieudanych próbach konto zostaje zablokowane. Odblokowanie zablokowanego konta możliwe jest przez administratora beneficjenta.

8 WYBÓR NABORU

9 ROZPOCZYNANIE TWORZENIA WNIOSKU

10 Wniosek wypełniany jest w języku polskim. Wszystkie załączniki muszą zostać przedstawione w języku polskim lub posiadać uwierzytelnione tłumaczenie. Wszystkie kwoty wpisywane we wniosku muszą być podawane w PLN. Każde pole posiada formatowanie, które jest zdefiniowane za pomocą formuł informatycznych w nim zawartych. Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie i wysłany on-line (generator wniosku posiada taką funkcjonalność) do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany zgodnie z odpowiednim ogłoszeniem o naborze zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. GENERATOR WNIOSKÓW

11 Dokument: Wskazówki pomocne Wnioskodawcy przy wypełnianiu formularza wniosku o dofinansowanie zawiera jedynie opis podstawowych wymagań w zakresie treści merytorycznych wniosku. Wszystkie pola wniosku muszą zostać wypełnione odpowiednimi wartościami. W przypadku braku określonych wartości należy wpisać wartość „0” lub „nie dotyczy”. W każdym przypadku, w sytuacji wystąpienia braku miejsca w generatorze (ograniczenie co do ilości znaków możliwych do zawarcia w danym polu, złożoność projektu) można dołączyć załącznik dodatkowy opisujący przedmiotowe zagadnienie, zamieszczając wzmiankę o dołączeniu załącznika w polu tekstowym oraz dodając załącznik do wykazu załączników. Zaleca się jednak, aby wszystkie niezbędne informacje umieścić we wniosku o dofinansowanie a w przypadku ograniczeń znaków w Sekcji 8 SW Pozostałe informacje. ZAKRES WYPEŁNIANIA DANYCH

12 KREATOR

13 A. CZĘŚĆ OGÓLNA – KLASYFIKACJA PROJEKTU

14 B. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

15

16 D. LOKALIZACJA PROJEKTU

17 F. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

18

19 Wnioskodawcy powinni zawrzeć w sekcji F3: obszary problemowe wskazane w Strategii ZIT AW na które projekt oddziałuje wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT AW wpływ wskaźników zawartych w projekcie na realizację docelowych wskaźników Strategii ZIT AW wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu ZIT RPO WD 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wnioskodawcy powinni w tym punkcie uzasadnić faktyczny wpływ przedsięwzięcia na rozwiązanie lub minimalizację negatywnych zjawisk zdiagnozowanych w Strategii ZIT AW.

20 PRZYKŁAD Wnioskodawca błędnie wskazał nazwę Strategii ZIT AW Zbyt ogólny opis zgodności projektu ze Strategią ZIT AW

21 PRZYKŁAD Wnioskodawca umieścił opis zgodności ze Strategią ZIT AW nie w tym punkcie (F4 zamiast F3) Zbyt ogólny opis zgodności projektu ze Strategią ZIT AW Ocena zgodności ze Strategią ZIT AW to 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny. Na etapie weryfikacji technicznej nie ma możliwości zwrócenia się do Wnioskodawcy w celu poprawienia tego pola.

22 G. KOMPLEMENTARNOŚĆ

23 W tej sekcji w pierwszej kolejności należy określić czy projekt/projekty, które mają być realizowane są komplementarne. Poprzez projekty komplementarne rozumie się projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (pod względem technicznym ukierunkowane na osiąganie podobnych celów lub prowadzące do efektów synergicznych), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji. W przypadku kiedy projekty nie są komplementarne to zaznaczamy pole NIE DOTYCZY i kończymy wypełnianie tej sekcji. G. KOMPLEMENTARNOŚĆ

24 Punktacja w kryterium: Komplementarny charakter projektu Wnioskodawca podał w Sekcji G 5 projektów komplementarnych, wskazując, że trzy z nich są w ramach tego samego naboru. Pomimo, że wskazane projekty były komplementarne, to dotyczyły naboru prowadzonego w innym ZIT. Ten sam nabór  ten sam ZIT! PRZYKŁAD Punktacja 0Brak komplementarności - 0 pkt 25% maksymalnej ocenyProjekt komplementarny z co najmniej jednym projektem - 0,85 pkt 50% maksymalnej ocenyProjekt komplementarny z co najmniej trzema projektami, w tym minimum jednym w ramach naboru - 1,7 pkt 100% maksymalnej ocenyProjekt komplementarny z co najmniej pięcioma projektami, w tym minimum trzema w ramach naboru - 3,4 pkt Ocena: (max 3,4 pkt. – 100%) Suma punktów – 3,4 pkt.

25 H. WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ ZASAD HORYZONTALNYCH W przypadku naboru dotyczącego działania 7.1 i 7.2 w punkcie H2 należy przedstawić informacje na temat dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).

26 I. POMOC PUBLICZNA Test pomocy publicznej: Sekcja 3.1 Studium Wykonalności

27 I. POMOC PUBLICZNA Co do zasady w przypadku działania 7.1 i 7.2 nie ma przesłanek do wystąpienia pomocy Publicznej. Do działalności mieszczącej się w ramach krajowego systemu edukacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej (działalność ta co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych). Biorąc pod uwagę typy beneficjentów, które mogą otrzymać dofinansowanie oraz typy projektów, mamy do czynienia z podmiotami, których działalność jest w głównej mierze finansowana ze środków publicznych i służy wykonywaniu zadań przypisywanych państwu, a jako takie będą mieścić się w krajowym systemie edukacji w zakresie nie skutkującym wystąpieniem pomocy publicznej. Jeżeli przy realizacji projektu zakłada się występowanie w projekcie zakresu/elementów wychodzących poza krajowy system edukacji (np. komercyjne wynajmowanie pracowni komputerowej czy sali gimnastycznej), to w takiej sytuacji istnieje możliwość realizacji projektów „mieszanych”, tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy – np. komercyjne wynajmowanie pracowni komputerowej), a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej - działalności edukacyjnej). W takim przypadku w Sekcji I należy zaznaczyć TAK – pomoc de minimis oraz NIE – bez pomocy publicznej/pomocy de minimis. W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej będzie udzielana wyłącznie pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 488) - kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. Euro na beneficjenta (jest to maksymalny limit pomocy de minimis jaki może otrzymać dany podmiot w okresie 3 lat).

28 J. DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT Opcję NIE należy zaznaczyć: dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln EUR oraz który nie generuje dochodu. Opcję NIE DOTYCZY należy zaznaczyć: dla projektu spełniającego jedną z przesłanek wymienionych w art. 61 ust. 7 oraz art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013 (jedna z tych przesłanek mówi, że do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się operacji, których całkowity koszt kwalifikowalny < 1 mln euro) dla projektu, dla którego nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 6). Opcję TAK należy zaznaczyć: dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln EUR oraz który generuje dochód.

29 K. PROJEKT DUŻY Duże projekty: zgodnie z art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 są to projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym przekraczającym 50 mln EUR. Wyjątek stanowią projekty wskazane w art. 9 pkt 7) Rozporządzenia nr 1303/2013, tj. objęte celem tematycznym nr 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, w ich przypadku próg kwotowy wynosi 75 mln EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

30 L. OKRES REALIZACJI Data rozpoczęcia realizacji projektu, rozumiana jako pierwszy kwalifikowalny/niekwalifikowalny wydatek w projekcie. Data zakończenia realizacji projektu, rozumiana jako ostatni kwalifikowalny/niekwalifikowalny wydatek w projekcie. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu jest to data podpisania przez wnioskodawcę ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach projektu.

31 M. MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT M.1. Możliwość odzyskania VAT w projekcie: Wnioskodawca poprzez wybór odpowiedniej opcji: „Tak”, „Nie”, „Częściowo” określa, czy ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT w ramach projektu. M.2. Możliwość odzyskania VAT przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca poprzez wybór odpowiedniej opcji: „Tak”, „Nie”, „Częściowo” określa, czy ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT. Zgodność Sekcji M z Oświadczeniem VAT!

32 PRZYKŁAD Wnioskodawca zaznaczył w sekcji M brak możliwości odzyskania VAT w całości a w oświadczeniu zaznaczył możliwość częściowego odzyskania VAT. Zgodność Sekcji M z Oświadczeniem VAT! Jeśli VAT jest w całości niekwalifikowalny Oświadczenia nie załącza się do wniosku.

33 N. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

34 W budżecie należy ujmować zadania i wydatki ogólnie, np: 1. Przygotowanie dokumentacji projektu 2. Roboty budowlane 3. Zakup sprzętu 4. Działania promocyjne Bardzo szczegółowe wyodrębnienie kosztów w budżecie (np. zakup 1 szt. puzzli, 2 szt. klocków, 12 krzeseł) utrudnia późniejszą realizację projektu. Charakterystyka wydatków w ramach zadania powinna znaleźć się w części „Opis działań planowanych do realizacji…”

35 N. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY Należy pamiętać, że „Projekt” powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Powinien obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawią, że efektem jego realizacji będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Przykładowo: należy pamiętać, że koszt projektu budowlanego (nawet, jeśli jest niekwalifikowalny) powinien znaleźć się w budżecie projektu, bo stanowi jego niezbędną część.

36 N. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY Kategorie wydatków podlegające limitom należy wyodrębnić osobno tak, by Komisja Oceny Projektów bez wątpienia mogła stwierdzić, że wnioskodawca mieści się w limitach. Przykładowo: W ramach działania 7.1 i 7.2 możliwe są wydatki związane z termomodernizacją budynków do 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. Wnioskodawca powinien zatem wyodrębnić te koszty w budżecie, aby możliwa była ich identyfikacja i stwierdzenie poprawności kwot.

37 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY nieodpowiednie przyporządkowanie kosztów do kategorii wydatków (np. inżynier kontraktu powinien widnieć w kategorii usługi inne niż doradcze) nieznajomość wydatków niekwalifikowalnych (Załącznik nr 6 do SZOOP) nieprawidłowe wpisywanie wartości tam, gdzie tabele nie generują się same nieprawidłowe obliczenie VAT (Tabela N.2.7) nieprawidłowe wskazanie wartości dofinansowania (Zgodność Sekcji III Budżet projektu z tabelą N.2.5)

38 O. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU Wnioskodawca zobligowany jest obowiązkowo wybrać przynajmniej jeden kluczowy wskaźnik produktu i rezultatu. Aby dodać wskaźniki produktu i rezultatu do tabeli, należy wybrać z listy rozwijanej te, które precyzyjnie obrazować będą produkty i rezultaty powstałe w wyniku realizacji projektu. Wartość bazowa (tzn. wartość w momencie rozpoczęcia realizacji projektu) w przypadku każdego wskaźnika powinna być wykazana na poziomie „0” Dla każdego z wybranych wskaźników Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania: „Jednostki miary”, „Wartości bazowej”, „Wartości docelowej wskaźnika”, a także „Źródła informacji o wskaźniku”.

39 O. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU Wskaźnik w działaniu 7.1 i 7.2 p.n.: Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35) WAŻNA INFORMACJA: W generatorze wniosków o dofinansowanie ten wskaźnik figuruje pod nazwą „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby](CI 35). Lista wskaźników dostępna jest w dokumentacji konkursowej.

40 P. GOTOWOŚĆ PROJEKTU DO REALIZACJI Kryterium Gotowość projektu do realizacji: projekt otrzyma punkty, jeśli na etapie składania wniosku będzie posiadał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

41 Studium wykonalności Załączniki Oświadczenia POZOSTAŁE SEKCJE

42 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 84 74 150 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu Dziękujemy z uwagę.


Pobierz ppt "GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYPEŁNIANIE PÓL W FORMULARZU Podziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google