Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskane środki zewnętrzne przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2007/2008 oraz do końca grudnia roku szkolnego 2008/2009 SZKOŁY I PORADNIE, DLA KTÓRYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskane środki zewnętrzne przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2007/2008 oraz do końca grudnia roku szkolnego 2008/2009 SZKOŁY I PORADNIE, DLA KTÓRYCH."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskane środki zewnętrzne przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2007/2008 oraz do końca grudnia roku szkolnego 2008/2009 SZKOŁY I PORADNIE, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIĘDZYRZECKI

2 Podległe nam placówki oświatowe pozyskały szereg środków zewnętrznych. Przedstawia się to następująco:

3 I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu W roku szkolnym 2007/2008 szkoła realizowała Projekt: Szkoła Równych Szans – Twórzmy Europę z pasją - programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2, Działanie 2.1, schemat a), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.Całkowite wydatki projektu 93 015 PLN. Zgodnie z harmonogramem prowadzonych działań wydatki roku 2007 wynosiły 74 531,81 zł a w 2008r. 18 483,19 zł.

4 Rok szkolny 2008/2009 Szkoła w bieżącym roku szkolnym 2008/2009r uczestniczy w projekcie „Lubuska Szkoła Równych Szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Budżet projektu ogółem wynosi 81 267 zł i realizowany będzie w roku szkolnym 2008/2009.

5 Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Międzyrzeczu Rok szkolny 2007/2008 Realizowane projekty dofinansowane były przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 – Zwiększanie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie. Projekt „Nowoczesna Edukacja- skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim” realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum. Szkoła otrzymała dotację w wysokości 49.792,00 zł na projekt: „Radio Wa-Ra głosem młodych”.

6 Projekt „Przyjazna Szkoła” realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. W ramach pozyskanych środków szkoła prowadziła projekt „QWERTY - ZAWODOWIEC”, którego koordynatorem była Sylwia Petecka-Nowak. W ramach tego projektu szkoła otrzymała pomoce o wartości 5 000 zł ( w tym kamerę cyfrową, statyw, przetwarzacz obrazu oraz książki do biblioteki. Poza tym uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do kursów on-line na specjalnej platformie cyfrowej wyceniony przez Stowarzyszenie na 28 000,00 zł).

7 W lipcu 2007 roku odbył się międzynarodowy projekt (polsko- niemiecko-francusko-portugalski) pod tytułem „Capoeira, biżuteria antidotum na nudę” z programu unijnego „MŁODZIEZ w działaniu”- grant przyznany dla Samorządu Uczniowskiego w wysokości 19 000 EURO.

8 Zespół Szkół Rolniczych im Zesłańców Sybiru w Bobowicku Rok szkolny 2007/2008 Rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – 2 700,00 zł

9 Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu Projekt Kuratorium Oświaty „ Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” odbyła się wycieczka patriotyczna do Wrocławia pt. „Stąd patrzą na nas wieki” -1 060,00 zł.

10

11 Rok szkolny 2007/2008 Projekt Edukacja – finansowany ze środków PFRON – 70 034,00 zł – doposażenie bazy dydaktycznej SOSW poprzez zakup sprzętu sportowego Projekt Collegium Polonicom w Słubicach - Dotykam, działam, potrafię – 47 487,00 zł Projekt Pajacyk - Polska Akcja Humanitarna 12 000,00 zł – dofinansowanie obiadów dla 30 uczniów od 11.02. 2008 r.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej, zakup sprzętu do symulacji audio – psycho – lingwistycznej metodą TOMATISA – 148 999,99 zł Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

13 Rok szkolny 2008/2009 Pozyskano: 1 500,00 zł z Fundacji Bank Dziecięcych Uśmiechów na zakup odzieży dla dzieci z najuboższych rodzin; 12 000,00 monitoring wizyjny w Ośrodku; 9 730,00 – Szkoła rozmaitości – program aktywizacji uczniów w ramach „Aktywizowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 10 121,00 Sprawni w działaniu – program aktywizacji uczniów w ramach „Aktywizowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

14 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Międzyrzeczu Rok szkolny 2007/2008 Program terapeutyczny „ Razem łatwiej” finansowany ze środków na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego – program wyrównania szans edukacyjnych koszt całkowity zadania 29 050,00 zł Program rządowy Punkty Konsultacyjne - 5 515,00 zł

15 Rok szkolny 2008/2009 Program terapeutyczny „ Razem łatwiej” finansowany ze środków na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego – program wyrównania szans edukacyjnych koszt całkowity zadania 10 975,00 zł Program rządowy Punkty Konsultacyjne 12 802,00 zł Bezpieczna i przyjazna szkoła – 8 944,00 EEG Biofeedback- 14 012,00 doposażenie poradni – 5 600,00 doposażenie poradni – 4 970,00

16 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skwierzynie Rok szkolny 2007/2008 W ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skwierzynie otrzymała środki finansowe w wysokości 5.515,00 zł. na realizację programu pilotażowego tworzenia punktów konsultacyjnych w szkołach (Gimnazjum w Przytocznej oraz Gimnazjum w Bledzewie).

17 Zgodnie z umową Nr DS.II.JG.8132-2- 23/07 z dnia 5 czerwca 2007 r. na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących budowy szybu, zakup i montaż dźwigu w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skwierzynie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przeznaczył środki PFRON w wysokości 70.000,00 zł. (modernizacja obiektu poradni służącego rehabilitacji w zakresie edukacyjnym w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych).

18 Rok szkolny 2008/2009 W ramach rządowego programu na lata 2008- 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skwierzynie otrzymała następujące środki finansowe: -8 879,00 zł. na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. -12 743,00 zł. na wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez kontynuację pracy punktów konsultacyjnych. -2 485,00 zł. na zakup specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka 0-3 roku życia.

19 Ponadto z rezerwy celowej Nr 13 ustawy budżetowej na rok 2008 „Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skwierzynie otrzymała środki finansowe w wysokości 5 600,00 zł. na doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań na wczesne wykrywanie zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.

20 W roku szkolnym 2007/2008 pozyskano środków na łączną kwotę ok.650 000,00 zł a do końca grudnia roku szkolnego 2008/2009 na kwotę ok.202 000,00 zł.

21 WYSOKOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW

22 WYSOKOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW PRZEZ SZKOŁY I PORADNIE

23 PODSUMOWANIE Cieszy nas fakt, że szkoły pozyskały środki z zewnątrz na zadanie edukacyjne i inwestycyjne. Zakończyła się realizacja większości projektów, a ich efekty są wręcz zaskakujące. Zyskali przede wszystkim uczniowie. Zorganizowano szereg dodatkowych, bardzo ciekawych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, warsztatów, zlikwidowano bariery architektoniczne, udzielono szeregu dodatkowych porad psychologicznych. Było to możliwe dzięki operatywności wielu grup nauczycieli. Żaden projekt nie mógłby być zrealizowany gdyby nie było zaangażowania ze strony grona pedagogicznego, uczniów i pracowników administracji i obsługi. GRATULUJEMY


Pobierz ppt "Pozyskane środki zewnętrzne przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2007/2008 oraz do końca grudnia roku szkolnego 2008/2009 SZKOŁY I PORADNIE, DLA KTÓRYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google