Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury handlu zagranicznego Monika Grottel. wtorek I tydzień: 11.30-13.00 środa I tydzień: 10.00-11.30 pokój: 303! Konsultacje??

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury handlu zagranicznego Monika Grottel. wtorek I tydzień: 11.30-13.00 środa I tydzień: 10.00-11.30 pokój: 303! Konsultacje??"— Zapis prezentacji:

1 Procedury handlu zagranicznego Monika Grottel

2 wtorek I tydzień: 11.30-13.00 środa I tydzień: 10.00-11.30 pokój: 303! Konsultacje??

3 procedura – inaczej postępowanie (rodzaj czynności) procedura – inaczej przepisy prawne regulujące postępowanie procedura w programowaniu — inaczej podprogram Procedura - definicja

4 Handel zagraniczny - definicje

5

6

7

8 Handel zagraniczny - definicja

9

10

11 Handel zagraniczny – hity eksportowe

12 odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicą celną państwa. w wąskim znaczeniu odnosi się jedynie do dóbr materialnych sprzedawanych za granicę lub kupowanych za granicą. w szerokim znaczeniu obejmuje obroty majątkowo-kredytowe oraz obroty bieżące (wymiana towarów, zakup i sprzedaż za granicę usług, dóbr niematerialnych, zobowiązania wynikające z ruchu ludności poza granicę, utrzymywania placówek dyplomatycznych za granicą i inne). Handel zagraniczny - definicja

13 1. Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: –motywy wynikające ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa –motywy rynkowe –motywy zaopatrzeniowe –motywy kosztowe –motywy polityczne PLAN WYKŁADU

14 2. Sposoby pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych – informacje ogólnodostępne, nieodpłatne – wady i zalety, przykłady –informacje instytucjonalne – wady i zalety, przykłady –informacje komercyjne – wady i zalety, przykłady PLAN WYKŁADU

15 3. Strategie wejścia na rynki zagraniczne: –bezpośrednia i pośrednia sprzedaż towarów na rynku zagranicznym: cechy charakterystyczne, wady i zalety (koszty i korzyści), formy pośrednictwa: dealer, dystrybutor, hurtownik, komisant, konsygnatariusz, makler, broker, agent –formy współpracy przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: formy koncentracyjne, formy kooperacyjne – wady i zalety (koszty i korzyści), przykłady –networking –franchising PLAN WYKŁADU

16 4. Oferta handlowa i kontrakt jako główne dokumenty handlowe: –elementy oferty handlowej i kontraktu –najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu oferty i kontraktu –postanowienia Konwencji Wiedeńskiej PLAN WYKŁADU

17 5. Obsługa celna obrotu towarowego z zagranicą: –definicja polityki celnej, narzędzia polityki celnej: cło, kontyngent taryfowy, plafon taryfowy –charakter i rodzaje cła –elementy kalkulacyjne cła –zgłoszenie celne –procedury celne –usługi celne: AEO, procedura uproszczona, CUDO, –struktura organizacyjna, funkcje i zadania polskiej administracji celnej. PLAN WYKŁADU

18 1. Podstawy handlu zagranicznego, red. H. Treder, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 200 2. J. Bednarz, E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Gdańsk 2009. 3. Poradnik dla eksportera z IP dla MSP, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, KIG 2010 4. B. Stępień, Handel zagraniczny – poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015 5. https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik- eksportera/23633,Poradnik-eksportera.htmlhttps://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik- eksportera/23633,Poradnik-eksportera.html Źródła:

19 Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne Monika Grottel

20 1. «powtarzający się element kompozycyjny lub zdobniczy w dziełach sztuki lub przedmiotach użytkowych» 2. «idea, wątek lub postać utrwalone w kulturze, powtarzające się w utworach literackich różnych epok; też: najmniejszy niepodzielny element rzeczywistości przedstawionej w utworze» 3. «charakterystyczny fragment melodii, powtarzający się i rozwijany w utworze muzycznym» 4. «bodziec skłaniający do określonego działania» (Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/motyw;2568522.html) MOTYW?

21 otoczenie rodzaj prowadzonej działalności produkt strategia działalności przedsiębiorstwa Od czego uzależnione są motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne?

22 1.zewnętrzne 2.wewnętrzne 3.makroekonomiczne – sytuacja rynkowa 4.mikroekonomiczne – konkurencja, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Motywy ekspansji

23 1.perspektywiczny rynek zbytu – eksport produktów specjalistycznych, art., rolno-spożywczych 2.chłonność rynku – możliwości eksportowe 3.niskie koszty – produkcja art.. chemicznych, produkty wyspecjalizowane 4.warunki prowadzenia działalności gospodarczej oferowane w danym kraju – administracyjne i podatkowe 5.bezpieczeństwo 6.współpraca – kooperacja w produkcji, handlu z podmiotami zagranicznymi 7.osobiste kontakty! 8.dostęp do tanich surowców 9.preferencje w specjalnych strefach ekonomicznych 10.wykwalifikowani pracownicy Co, zdaniem przedsiębiorców, jest czynnikiem decydującym o ekspansji?

24 STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 1.Kontynuacja działań ekspansywnych – monopolista na rynku krajowym 2.Konieczność podnoszenia efektywności prowadzonej działalności – minimalizacja kosztów działalności 3.Internacjonalizacja przedsiębiorstw Motywy ekspansji

25 1.Motywy rynkowe 2.Motywy kosztowe 3.Motywy zaopatrzeniowe 4.Motywy polityczne Motywy ekspansji

26 produkt w fazie nasycenia, ekspansja przedłuża tę fazę producent ma nie wykorzystane moce produkcyjne na rynku krajowym nasila się konkurencja rynki zagraniczne odnotowują wzrost na dotychczasowych rynkach nasilają się działania ochronne dotychczasowi odbiorcy i dostawcy poszerzyli działalność o rynki zagraniczne konkurencja wchodzi na rynki zagraniczne chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych Motywy rynkowe – wynikają z sytuacji rynkowej w kraju producenta

27 1. Konieczność podwyższenia rentowności i efektywności: obniżenie kosztów działalności wzrost produkcji wzrost korzyści skali wzrost obrotów wzrost zysków Jak?? Motywy kosztowe – efektywność, rentowność

28 Poprzez: a. dostępność tańszych: –surowców –energii –zasobów pracy/ czynników produkcji/półproduktów b. eliminację kosztów transportu 2. Chęć wchłonięcia dostawców, odbiorców w celu zabezpieczenia dostaw i obniżenia kosztów działalności 3. Obniżenie ryzyka działalności na jednym rynku Motywy kosztowe – efektywność, rentowność

29 brak surowców brak komponentów do produkcji potrzeba/chęć zapewnienia ciągłości dostaw Motywy zaopatrzeniowe

30 zagraniczna polityka handlowa: –umowy o preferencjach handlowych, strefach wolnego handlu, uniach celnych polityka handlowa partnerów na rynku międzynarodowym: –np.: uznawanie programów wspierających przedsiębiorców, preferencje celne polityka rządu wobec krajowych przedsiębiorstw i ich działalności polityka wspierania ekspansji na rynki zagraniczne, np.: –wsparcie finansowe: ubezpieczenia należności eksportowych, gwarancje kredytów eksportowych, dofinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych –dofinansowanie projektów promocyjnych dotyczących eksportu –finansowanie uzyskania informacji o rynkach zagranicznych –prowadzenie analiz rynków zagranicznych –szkolenie przedsiębiorców Motyw polityczne

31 polityka wspierania ekspansji na rynki zagraniczne, np.: –monitorowanie polskiego eksportu –inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami a partnerami zagranicznymi –współpraca z instytucjami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców –promocja przedsiębiorstw i polskiej gospodarki za granicą: wydawnictwa, konferencje, seminaria –dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wymaganych na rynkach zagranicznych –wsparcie informacyjno-promocyjne ze strony WPHiI, ambasad, konsulatów, regionalnych ośrodków rozwoju i promocji eksportu Motyw polityczne

32 Źródła informacji o rynkach zagranicznych Monika Grottel

33 Ziemia Kapitał Praca Informacja Czynniki produkcji

34 1. «wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś» 2. «dział informacyjny urzędu, instytucji» 3. «dane przetwarzane przez komputer» informacyjny informacyjnie informacyjność (http://sjp.pwn.pl/sjp/informacja;2466189.html) turystyczna PKP genetyczna naukowa obiektywna subiektywna Informacja?

35 posiadanie odpowiednich informacji to podstawa funkcjonowania każdej organizacji informacja stanowi zasoby organizacji podobnie jak: ludzie, pieniądze, środki techniczne. nie istnieje jedna uznana definicja informacji, zazwyczaj poprzestajemy na jej intuicyjnym, potocznym rozumieniu Informacja!!!

36 "jest ona jak gdyby nazwą treści pochodzącą ze świata zewnętrznego" (Norbet Winer.) "informacja to przekazywanie różnorodności" (R.Ashby) „odbicie (odwzorowanie) różnorodności cechującej otaczającą rzeczywistość – obiekt, zdarzenie, proces, zjawisko” (Arkadij D. Ursuł) Informacja!!!

37 Informacja jest tym, co zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. "Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos". Informacja !!!

38 zazwyczaj w postaci jawnej – informacja jawna może być przechowywana i udostępniana w postaci niejawnej – informacja wirtualna Informacja!

39 planowanie, organizowanie przewodzenie kontrolowanie Efektywne zarządzanie jest tylko możliwe wtedy, kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu. Informacja dla zarządzania ma bezpośrednio i pośrednio wpływ na proces decyzyjny. TEN MA WŁADZĘ KTO MA INFORMACJE! Informacja a zarządzanie?

40 „pokrzepiająca” – dotyczy bieżącej sytuacji organizacji, zapewnia, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami „rozwojowa” – związana z oceną stanu lub przebiegu danego zjawiska lub procesu, wykazuje trudności związanych z jego realizacją „ostrzegawcza” – ostrzega, iż wystąpiły określone zagrożenia w wyniku realizacji działalności organizacji lub też, że mogą one niebawem wystąpić „planistyczna” – odnosi się do poziomu lub stanu przyszłego zjawiska lub procesów gospodarczych Rodzaje informacji wg J.A.Senna

41 „operacyjna” – określa działanie własnej organizacji i pozwala na jej umiejscowieniu na "mapie" działalności innych podobnych organizacji „opiniodawcza” – informacje o najbliższym i o dalszym otoczeniu organizacji „kontrolowana” – przekazywana otoczeniu (bankowi, mediom) o działalności organizacji Rodzaje informacji wg J.A.Senna

42 WIADOMOŚĆ DANA dana - znakowa postać informacji dane można przetworzyć z użyciem sprzętu komputerowego użytkownik otrzymuje dane w formie wiadomości Informacja?

43 CEL! ROZWÓJ PRZEDSIEBIORSTWA? WIELKOŚĆ RYNKU KONKURENCJA CZEGO POTRZEBUJĄ KLIENCI? Źródła informacji o rynkach zagranicznych

44 Źródła informacjiRodzaje informacjiZakres informacji Źródła zdalneprzeglądarki internetowe portale branżowe bazy patentowe bazy danych statyst. informacje o rynkach, branżach i ich rozwoju statystyki rynkowe Informacje o innowacjach i ochronie IP Publiczne źródła instytucjonalne ministerstwa, ambasady administracja lokalna PARP, PAIiIZ, KIG, KUKE informacje o rynkach, programach pomocowych i możliwościach uzyskania pomocy Źródła komercyjneagencje konsultingowe agencje doradcze kancelarie prawne informacje o rynkach, wydarzeniach branżowych, targach, misjach, przepisach prawa, raporty Źródła informacji o rynkach zagranicznych

45 najtańsze! wymagają dużo czasu i zaangażowania! wiarygodność i aktualność? niewiarygodna ilość wartościowych informacji za darmo! analizy rynku i opracowania eksperckie segregacja danych Źródła zdalne

46 przeglądarki internetowe: –google.com –yahoo.com –onet.pl –wp.pl –interia.pl strony internetowe pism branżowych Źródła zdalne

47 portale internetowe: –Portal Promocji Eksportu: www.eksporter.gov.pl, www.exporter.gov.plwww.eksporter.gov.plwww.exporter.gov.pl www.polishproducts.gov.plwww.polishproducts.gov.pl – bezpłatna informacja o rynkach zagranicznych, promocja polskiego eksportu, nawiązywanie kontaktów handlowych, informacje makroekonomiczne, regulacje prawne, formy wspierania działalności gospodarczej, oferty, zapytania ofertowe –www.eksportuj.pl – artykuły o rynkach zagranicznych i branżachwww.eksportuj.pl –www.poland-export.pl – oferty polskich i zagranicznych przedsiębiorstw wspierających eksport: logistyka, transport i spedycja, porady prawne, rachunkowe, finansowe, tłumaczenia, zrzeszenia branżowe, grupy handlowe it.www.poland-export.pl –Urząd Patentowy RP – www.uprp.pl, European Patent Office –www.uprp.pl www. european-patent-office.org. Źródła zdalne

48 wsparcie, rozwój i promocja polskich przedsiębiorstw Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: –badania: koniunktura na świecie, konkurencyjność międzynarodowa, zmiany uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej –monitoring sytuacji ekonomicznej i finansowej poszczególnych sektorów –publikacje wyników badań i analiz –Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.plwww.stat.gov.pl EUROSTAT – www.epp.eurostat.ec.europa.euwww.epp.eurostat.ec.europa.eu Światowa Organizacja Handlu– www.wto.org. Publiczne źródła instytucjonalne

49 instytucje komercyjne organizacje biznesowe: izby gospodarcze, branżowe i handlowe, branżowe stowarzyszenia eksporterów: – konsultacje legislacyjne i prace organów parlamentarnych, – informacje o branży i rynkach –uczestnictwo w dedykowanych imprezach, misjach i wyjazdach studyjnych, –dostęp do bieżących informacji o rynkach zagranicznych tj. potrzeby eksportowe i importowe, wymiana handlowa, struktura towarowa –możliwość organizowania misji gospodarczych i indywidualnych rozmów bilateralnych – informacje „u źródła”, bezpośredni kontakt i nawiązanie relacji z potencjalnymi kontrahentami. Źródła komercyjne

50 międzynarodowe konferencje i imprezy wystawiennicze firmy doradczo-konsultingowe i kancelarie prawne: –wsparcie prawne we wszystkich procesach eksportowych i importowych –rekomendacje dotychczasowych klientów –dotychczasowe doświadczenia w branży i na danych rynku –kompetencje z zakresu IP, znajomość procedur i przepisów prawa –powiązania międzynarodowe: filie, partnerzy zagraniczni Źródła komercyjne

51 firmy doradczo-konsultingowe i kancelarie prawne: –analizy rynku i konkurencji –opracowywanie strategii wprowadzania i pozycjonowania przedsiębiorstwa na rynku –opracowywanie strategii marketingowej –poszukiwanie strategicznych inwestorów i kontrahentów –analizy preferencji konsumentów, –badania świadomości marki –audyty marketingowe – porównania z działaniami konkurencji Lista sprawdzonych kancelarii prawnych i agencji doradztwa dla przedsiębiorców na stronie http://www.poland-export.pl/exporters/. Źródła komercyjne

52 Dziękuję za uwagę

53 Warunki zaliczenia ćwiczeń 1.OBECNOŚĆ – OBOWIĄZKOWA 2.AKTYWNOŚĆ – SZCZEGÓLNIE NAGRADZANA 3.WIEDZA – BEZWGLĘDNIE KONIECZNA –WEJŚCIÓWKA (2 SZT. PO 5 PKT) –PRACA W GRUPACH (2 SZT PO 10 PKT) –PRACE INDYWIDUALNE (1 SZT ZA 10 PKT) –UDZIAŁ W DYSKUSJACH (5 PKT BONUSOWYCH MAX) ŁĄCZNIE 40 PKT Procedury handlu zagranicznego


Pobierz ppt "Procedury handlu zagranicznego Monika Grottel. wtorek I tydzień: 11.30-13.00 środa I tydzień: 10.00-11.30 pokój: 303! Konsultacje??"

Podobne prezentacje


Reklamy Google