Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wielkopolski."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wielkopolski

2 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Międzychód Trzciel MiędzyrzeczSulęcin Słubice Kostrzyn n/O Gorzów Wlkp. Myślibórz Choszczno Strzelce Krajeńskie

3 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. „Jakość naszych usług to spełnienie wymagań i oczekiwań klientów” Polityka Jakości jaką prowadzi WZDZ wyraża się poprzez: efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością; planowany i systematyczny wzrost jakości świadczonych oraz oferowanych usług; sprostanie rosnącym wymaganiom klienta; ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Europejska norma jakości pozwala konkurować z innymi firmami na lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym rynku usług szkoleniowych.

4 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., uzyskał certyfikat jakości IQNet oraz PN-EN ISO 9001:2000 nr 761/6/2008 w zakresie edukacji i kształcenia w systemie szkolnym i kursowym oraz usług doradczych ogólnych, proinnowacyjnych i informacyjnych dla przedsiębiorców.

5 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (nr 04/01/2005/012) Zakres świadczonych usług: - doradcze o charakterze ogólnym, - szkoleniowe, - informacyjne.

6 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Punkt Konsultacyjny Bezpłatne usługi informacyjne:  Udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Realizacja usług i ich dokumentowanie odbywa się według procedury świadczenia usług przez PK.

7 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zakres świadczonych usług:  Prawo, finanse, podatki, marketing, itp.;  Dostępne programy pomocy finansowane z budżetu państwa, funduszy strukturalnych i innych;  Zasady ubiegania się o dotację;  Oferta finansowania przez banki i inne instytucje finansowe, działające na rynku.

8 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Pomoc konsultantów:  w wyborze właściwego programu;  w wypełnianiu wniosku o udzielenie wsparcia;  w wyborze najlepszej oferty i wykonawcy;  w przygotowaniu rozliczeń i wniosków o wypłatę wsparcia;  w złożeniu wniosku o udzielnie wsparcia.

9 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. W okresie 04/2006-08/2008 w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzonym w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP, udzielono 472 konsultacji dla 370 przedsiębiorstw oraz zorganizowano sześć sesji informacyjnych dla 50 przedsiębiorców.

10 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Bezpłatna pomoc:  dla podmiotów zamierzających lub,  dla podmiotów korzystających ze wsparcia EFS.

11 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zakres świadczonych usług:  promocja wiedzy o możliwościach związanych z działalnością EFS wśród instytucji regionalnych;  organizacja szkolenia dla projektodawców z zakresu informacji i promocji EFS;  pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację;  wspieranie rozwoju lokalnego, a także rozwoju partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym;  pomoc w diagnozie problemów na lokalnym/regionalnym rynku pracy i dostosowanie działania, tak aby skutecznie przeciwdziałać tym problemom.

12 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Oferta:  szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS;  szkolenia specjalistyczne, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS;  pomoc doradców dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów;  pomoc lokalnych animatorów, którzy promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania;  dokonanie wstępnej oceny wniosków;  spotkania informacyjne, konferencje i seminaria promujące EFS.

13 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zrealizowane projekty: Inrerreg IIIA „Serwisant urządzeń i maszyn telekomunikacyjnych”: 15 młodych bezrobotnych osób uzyskało zawód serwisanta; Interreg IIIA „EU-AS Asystent-Sekretarz”: 15 młodych bezrobotnych osób uzyskało zawód asystenta-sekretarza; Interreg IIA „Europrzedsiębiorca Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia Kadr Gospodarki Pogranicza Polsko-Niemiecka Fabryka Młodzieży”: 24 młode bezrobotne osoby uzyskały wykształcenie w zawodach: mechatronik, kupiec-handlowiec, elektronik systemów telekomunikacyjnych.

14 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zrealizowane projekty: Działanie 2.5 ZPORR „Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej gwarancją rozwoju regionalnego”: liczba uczestników - 150 os., liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych i pomostowych – 42; Działanie 1.6 SPO RZL „Druga szansa dla kobiet”: szkolenie z zakresu bukieciarstwa, opieki nad osobami starszymi i dziećmi, małej gastronomii, prowadzenia nowoczesnej firmy dla 119 kobiet; Działanie 2.4 ZPORR „Nowoczesne szkolenia zawodowe to pewniejsza przyszłość”: szkolenie w zawodach: operator obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownik ochrony osób i mienia I stopnia, magazynier z obsługą wózka widłowego.

15 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zrealizowane projekty: ZDZ – Info Ogólnopolska Sieć Usług Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych : w ramach projektu z organizowan o 601 indywidualn ych porad oraz 1 210 osób wzięło udział w zajęciach grupow ych dla osób niepełnosprawnych z zakresu m.in. aktywny ch metod poszukiwania pracy, radzeni a sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, zdobywania kwalifikacji zawodowych, uruchomienia własnej działalności gospodarczej. ZDZ – NET Ogólnopolska Sieć Niepublicznych Agencji Poradnictwa Zawodowego: w ramach projektu zorganizowano szkolenia doradców zawodowych jako pracowników agencji oraz wyposażono ich w najnowocześniejsze narzędzia i metody pracy niezbędne do realizacji usług poradnictwa kariery.

16 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych: Kursy specjalistyczne; Kursy kwalifikacyjne; Specjalizacje. Realizowane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz.U. z dnia 21 listopada 2003 r.).

17 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Liczba przeszkolonych pielęgniarek i położnych od 2003 r.:  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne – 1899 osób;  Dwuletnie specjalizacje – 189 osób. W przeważającej części szkolenia były bezpłatne lub częściowo płatne (fundusze pozyskiwano z EFS lub Ministerstwa Zdrowia).

18 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Agencja Zatrudnienia – (wpis do rejestru nr 986/1a) agencja poradnictwa zawodowego (Nr rejestru 996/4), agencja doradztwa personalnego (Nr rejestru 996/2) Zakres świadczonych usług: - działania na rzecz ograniczenia bezrobocia, - działania aktywizujące przedsiębiorców, pracodawców i osoby poszukujące pracę, - poradnictwo zawodowe.

19 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Akredytacja Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr 11/2004 dla prowadzenia kształcenia w formach pozaszkolnych; Akredytacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze nr rejestru 2.08/00011/2004; Państwowa Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 267 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie.

20 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Dziękuję za uwagę! Dane kontaktowe: Biuro Zarządu tel.: 095 720 73 25 e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wielkopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google