Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 23 lutego 2010 roku do 30 marca 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 23 lutego 2010 roku do 30 marca 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 23 lutego 2010 roku do 30 marca 2011 roku

2 I. Realizacja i przygotowanie inwestycji i prac remontowych

3 Wznowiono po okresie zimowym prace przy realizacji zadań: -Remont nawierzchni ulicy Pl. Kościelnego w Szprotawie, -Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Przemkowskiej w Lesznie Górnym, -Budowa sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka, - Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie.

4 W zakresie zamówień publicznych przeprowadzono następujące postępowania: W zakresie zamówień publicznych przeprowadzono następujące postępowania: W dniu 3 marca 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni” Termin składania ofert upłynął dnia 24 marca. Zostało złożonych osiem ofert.

5 Firmę Ogólnobudowlaną „CERKOWNIAK” Marianna Cerkowniak ze Szprotawy Do realizacji zamówienia wybrano: Firmę Ogólnobudowlaną „CERKOWNIAK” Marianna Cerkowniak ze Szprotawy która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny tj. 222 287,36 brutto. Termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od momentu podpisania umowy. 08.04.2011r. Planowany termin podpisania umowy 08.04.2011r.

6 16 marca 2011 r W dniu 16 marca 2011 r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: Utrzymanie cmentarzy komunalnych w gminie Szprotawa. „ARKA” – Norbert Kamiński. 07.04.2011r. Do realizacji zamówienia została wybrana firma „ARKA” – Norbert Kamiński. Planowany termin podpisania umowy to 07.04.2011r.

7 Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Obszarze Gospodarczym Wiechlice W dniu 24 lutego br. przesłano do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaktualizowane oraz nowe oferty z wybranymi działkami o przeznaczeniu inwestycyjnym, ulokowanymi w Obszarze Gospodarczym Wiechlice. Oferty te znajdują się w bazie oraz na stronie internetowej Agencji promującej grunty o przeznaczeniu przemysłowym, zachęcając inwestorów do bezpośredniego inwestowania w Polsce.

8

9 II. Gospodarowanie majątkiem gminy i mieniem komunalnym

10 Sprzedano: 3 lokale mieszkalne 7.395 zł. 3 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 7.395 zł. 3 działki niezabudowane 16.359 zł. 3 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 461m² za łączna kwotę 16.359 zł.

11 budowie hali magazynowo – produkcyjnej dla potrzeb zakładu obróbki mechanicznej metali w Wiechlicach Rozpoczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej dla potrzeb zakładu obróbki mechanicznej metali w Wiechlicach.

12 Rolnictwo i ochrona środowiska III. Rolnictwo i ochrona środowiska

13 wybory na sołtysów i członków Rad Sołeckich. W okresie od 9 do 23 marca br. przeprowadzono wybory na sołtysów i członków Rad Sołeckich.

14 Na kolejną kadencję zostali wybrani następujący sołtysi: Bobrowice Bobrowice – Jerzy Stachurski Borowina Borowina – Jan Gembara Cieciszów Cieciszów – Janina Boczniewicz Długie Długie – Stanisław Mandrak Dziećmiarowice Dziećmiarowice – Jan Nowak Dzikowice Dzikowice – Maciej Pachurka Henryków Henryków – Magdalena Niepiekło

15 Kartowice Kartowice – Anna Poleszczuk Leszno Dolne Leszno Dolne – Zofia Barszcz Leszno Górne Leszno Górne – Władysław Sobczak Nowa Kopernia Nowa Kopernia – Helena Pigdanowicz Pasterzowice Pasterzowice – Agnieszka Biniek Sieraków Sieraków – Piotr Sembrat Siecieborzyce Siecieborzyce – Jadwiga Turek Wiechlice Wiechlice – Ilona Burzyńska Witków Witków – Mariola Seternus

16 apel do społeczności o zaniechaniu wypalania traw W związku z okresem wiosennym i coraz częstszym procederem wypalania traw i nieużytków wystosowano apel do społeczności o zaniechaniu wypalania traw. Plakaty rozwieszono na terenie sołectw oraz miasta Szprotawy. Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu zamieszczono obszerny artykuł przedstawiający negatywne skutki wypalania traw.

17 „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa” W miesiącu lutym z firmą WGS84 Polska Sp. z o.o., z Warszawy podpisano umowę na wykonanie „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa”. 18.03.2011r Wykonanie dokumentu uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki. W dniu 18.03.2011r sporządzono wniosek, który wysłano do Ministerstwa. Posiadanie w/w programu umożliwi wystąpienie o środki na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy.

18 RUMIANEK” przy ul. Andersa w Szprotawie Od marca w aptece „RUMIANEK” przy ul. Andersa w Szprotawie ustawiony jest pojemnik na przeterminowane leki, z którego wszyscy mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. Zebrane leki zabierane będą do utylizacji co dwa miesiące przez firmę UNITRANS z Gdańska.

19 od 1 do 31 marca od 1 do 30 września. W 2011r. producenci rolni naszej Gminy składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego w 2 terminach tj. od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 września. 31.03.2011r.145 Na dzień 31.03.2011r. zostało złożonych 145 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. za okres 01.09.2010r. – 28.02.2011r.w miesiącu maju br. Zwrot podatku akcyzowego za okres 01.09.2010r. – 28.02.2011r. nastąpi w miesiącu maju br. (po otrzymaniu środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.).

20 „Rzeka Szprotawa – etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki” 8.266.769,31 zł. Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego gminie Szprotawa przyznano pomoc finansową na operację pn. „Rzeka Szprotawa – etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w kwocie 8.266.769,31 zł.

21 IV. Edukacja, kultura i sport

22 22 lutego br Trwają prace nad ostatecznym schematem jednostek oświatowych, w myśl podjętych w dniu 22 lutego br. uchwał Rady Miejskiej w Szprotawie, w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Lesznie Górnym, Siecieborzycach i Długiem oraz utworzenia Zespołu Szkół w Szprotawie. W chwili obecnej analizowane i opracowywane są projekty dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

23 Sprawy obywatelskie V. Sprawy obywatelskie

24 33 akty stanu cywilnego Sporządzono 33 akty stanu cywilnego, tj. 11 aktów małżeństw, 22 akty zgonu 8 numerów PESEL Nadano 8 numerów PESEL nowo narodzonym dzieciom z terenu naszej gminy.

25 Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w dniach 21-24 lutego 2011r. „Jestem bezpieczny, bo zachowuję się ostrożnie” W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w dniach 21-24 lutego 2011r. przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Szprotawa spotkania pn. „Jestem bezpieczny, bo zachowuję się ostrożnie”. Dla dzieci z klas I-III, prowadzone były wspólnie przez strażnika Straży Miejskiej i funkcjonariusza Komisariatu Policji.

26 „Dni profilaktyki i promocji zdrowia”, W ramach „Dni profilaktyki i promocji zdrowia”, które trwają od 29 marca do dnia dzisiejszego mieszkańcy Gminy korzystają z darmowych porad lekarzy specjalistów. „Nie nowotworom u dzieci” Fundacji Ronalda McDonalda Jednocześnie przez 3 dni na rynku obok Ratusza wykonywane są bezpłatne badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” Fundacji Ronalda McDonalda. W szpitalu w Szprotawie będą udzielać darmowych porad pediatrzy oraz psycholog.

27 w dniach od 1-17 marca br. tzn. obchód przedspisowy W związku z trwającymi pracami przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 w dniach od 1-17 marca br. rachmistrzowie spisowi przeprowadzili prace na terenie gminy Szprotawa tzn. obchód przedspisowy, który miał na celu weryfikację istnienia budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe.

28 Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011). W tym okresie rachmistrzowie spisowi będą odwiedzać mieszkańców w ich mieszkaniach. Będą oni prowadzić tylko badania reprezentacyjne z rozszerzonym zestawem pytań, które będą skierowane do osób w wylosowanej do badania próbie mieszkań.

29 Trwają przygotowania do: Dni Szprotawy (28-29.V) obchodów Dni Szprotawy (28-29.V) 15-lecia partnerstwa Szprotawy i Gevelsbergu (3-5 VI). Jubileuszu 15-lecia partnerstwa Szprotawy i Gevelsbergu (3-5 VI).

30 VI. Stan zadłużenia Gminy Szprotawa

31 Lp.WyszczególnienieJedn. wykonanie prognoza miesięczna 2010 rok 31.01.2011 31.01.201128.02.201131.03.2011 IDOCHODY OGÓŁEM 55 095 94777 636 128 76 992 975 IIPRZYCHODY 1kredyty i pożyczkizł 0000 2obligacjezł 18 900 000000 IIIROZCHODY 1 spłaty kredytów, pożyczek wykup obligacjizł 1 866 4000166 6000 IV Zadłużenie z tyt niespłaconych kredytów i obligacjizł 28 198 200 28 031 600 V Zobowiązania wymagalnezł 612 079483 415 VI Zadłużenie ogółem (IV+V) zł 28 810 279 28 681 615 28 515 015 VII Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publ. z dnia 30 czerwca 2005% 52,29%36,94%36,73%37,04%

32 VII. Realizacja zadań Straży Miejskiej

33 89 pouczeń 21 mandatów 2.930,00zł.,44 interwencjach Strażnicy Miejscy udzielili 89 pouczeń oraz wystawili 21 mandatów na łączną kwotę 2.930,00zł., wzięli udział w 44 interwencjach w miejscach publicznych. Strażnicy Straży Miejskiej Strażnicy Straży Miejskiej wykonywali również szereg innych działań wynikających bezpośrednio z ich zakresu obowiązków.

34 VIII. Inne zadania realizowane przez Burmistrza Szprotawy

35 28 lutego 2011 roku POZPROJEKTz Poznania W dniu 28 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy POZPROJEKT z Poznania w obecności mecenasa Mirosława Bartnika i kierownika JRP Marka Sroki. EIG Wrocław. Na spotkaniu przedstawiono sposób realizacji umowy projektów budowlanych dotyczących stacji uzdatniania wody, w której firma była członkiem konsorcjum wraz z EIG Wrocław.

36 1 marca 2011 roku Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze W dniu 1 marca 2011 roku w siedzibie Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze odbyły się negocjacje w sprawie doprowadzenia do ugody w zakresie nadwykonań.

37 2 marca 2011 roku Elżbiety Polak W dniu 2 marca 2011 roku w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się spotkanie w sprawie założeń do strategii Województwa Lubuskiego z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Odbyły się również warsztaty dotyczące silnych i słabych stron powiatu, wyłonienia największych problemów i sposobu ich rozwiązania.

38 3 marca 2011 roku W dniu 3 marca 2011 roku odbyto spotkanie z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w sprawie korekty budżetu mającej na celu dokonanie maksymalnych oszczędności w związku z trudną sytuacją finansową gminy.

39 3 marca 2011 roku W dniu 3 marca 2011 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowego Szpitala w sprawie zwolnienia tej jednostki z podatku od nieruchomości.

40 W dniu 04.03.2011r. W dniu 04.03.2011r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Szprotawie spotkanie robocze z przedstawicielami niemieckiej organizacji pożytku publicznego Albert- Schweitzer-Familienwerk z miasta partnerskiego Spremberg (Brandenburgia). „Transgraniczne Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie”, Spotkanie dotyczyło projektu „Transgraniczne Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie”, w ramach którego zostanie wyremontowany budynek przy ul. Krasińskiego 23 (były „budynek PZU”).

41

42 4 marca 2011 roku 4 marca 2011 roku Burmistrz spotkał się z radą sołecką i sołtysem wsi Dzikowice w sprawie remontu budynku przy świetlicy wiejskiej.

43 W dniu 16 marca br. o godz. 17.00, W dniu 16 marca br. o godz. 17.00, w sali kolumnowej odbyło się spotkanie burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych instytucji wspierających działalność podmiotów gospodarczych tj. Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Banku Spółdzielczego w Żaganiu, PKO BP S.A./O.Szprotawa, WBK Banku Zachodniego/O. Szprotawa.

44 z możliwościami skorzystania z bezpłatnych konsultacji i szkoleń, doradztwa w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, jak również poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zapoznać się m.in. z możliwościami skorzystania z bezpłatnych konsultacji i szkoleń, doradztwa w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, jak również poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe. Omówiono obecną sytuację w gminie Omówiono obecną sytuację w gminie, najważniejsze inwestycje, środki przyznane PUP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w br oraz przeprowadzono wstępny sondaż dot. płatnego parkowania w strefie rynku.

45 protest dotyczący powstawania kolejnych supermarketów i galerii handlowych w mieście. Przedsiębiorcy złożyli na ręce burmistrza protest dotyczący powstawania kolejnych supermarketów i galerii handlowych w mieście. Jest to pierwsze z planowanych na ten rok spotkań burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami.

46 16 marca 2011 roku W dniu 16 marca 2011 roku Zastępca Burmistrza jako Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczył w jej posiedzeniu. Głównymi tematami omawianymi na zebraniu było m.in.: „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2010 rok”, podjęcie uchwał w sprawach: oceny sprawozdania i racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za 2010 rok i podziału środków na 2011.

47 w latach 2010 na 2011 rok Poniższa tabela obrazuje wielkość środków finansowych w latach 2010 i zaplanowanych na 2011 rok. 9.785.140 zł 7.636.860 zł W roku 2010 w ramach algorytmu PUP otrzymał kwotę 9.785.140 zł, dodatkowo pozyskał w ramach programów pomocowych kwotę 7.636.860 zł. 2.685.700 zł 1.446.065 zł Na rok 2011 zaplanowano według algorytmu kwotę 2.685.700 zł, w ramach programów pomocowych planuje się wydatkować kwotę 1.446.065 zł.

48 FORMAWYDATKI NA 2010 ROK OGÓŁEM PLAN NA 2011 ROK OGÓŁEM PRACE INTERWENCYJNE 4.048.1451.674.621 ROBOTY PUBLICZNE 811.576200.00 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 352.748337.861 STAŻE 1.883.452336.000 SZKOLENIA 531.20059.000 REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 1.922.453 0 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 52.525 INNE 91.97330.000 STYPENDIA NAUKOWE 67.56837.105 STYPENDIA PODYPLOMOWE 23.50011.113 RAZEM 9.785.1402.685.700

49 17 marca 2011 roku budowy kanalizacji dla aglomeracji Szprotawa W dniu 17 marca 2011 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ZBOIS z Krakowa, przedstawicielami grupy ECM Group Polska z Wrocławia, przedstawicielem firmy EKOSERVICE z Zielonej Góry w obecności kierownika JRP Marka Sroki w sprawie przygotowania i rozpoczęcia inwestycji budowy kanalizacji dla aglomeracji Szprotawa

50 23 marca 2011 r. w Lesznie Górnym rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 od km 37+550,0 do km 39+650,00 W dniu 23 marca 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne w świetlicy wiejskiej w Lesznie Górnym w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 od km 37+550,0 do km 39+650,00 w miejscowości Leszno Górne. Przedstawiciele ZUP WIR zapoznali obecnych na spotkaniu z rozwiązaniami projektowymi jakie zastosowali na całym odcinku projektowanej rozbudowy drogi.

51 100 urodziny Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki oraz własnym 30 marca br. mieszkanka naszej gminy, Pani Maria Mędryk z Witkowa świętowała 100 urodziny. Burmistrz Szprotawy wraz swoim zastępcą przekazał na ręce Pani Marii życzenia od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki oraz własnym.

52 Dziękuję Państwu za uwagę. BURMISTRZ SZPROTAWY JÓZEF RUBACHA SZPROTAWA, DNIA 31 MARCA 2011 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 23 lutego 2010 roku do 30 marca 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google