Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Korolko Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych REGIONALNA STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Korolko Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych REGIONALNA STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 Michał Korolko Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych REGIONALNA STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2 Strategia inteligentnej specjalizacji to KRAJOWA LUB REGIONALNA strategia innowacji, polegająca na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych. Kluczowe cechy:  Budowanie przewagi konkurencyjnej  Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego  Dostosowanie B+R+I do potrzeb biznesowych  Szukanie możliwości rozwoju rynku  Uniknięcie powielania i rozdrobnienia interwencji  Jednym ze zobowiązań dokumentu Unia Innowacji, programu w ramach strategii Europa 2020, jest opracowanie i wdrażanie strategii „inteligentnej specjalizacji” (smart specialization). Definicja Parlamentu Europejskiego UNIA INNOWACJI Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji UNIA INNOWACJI Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji Z czego wynika SMART SPECIALIZATION STRATEGY ?

3 Jakie ma znaczenie dla kraju i regionu? Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika m.in. z: konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalziacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji oraz jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

4 Krajowa inteligentna specjalizacja Jest integralną częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, opracowanego przez MG Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. KIS stanowi kryterium merytoryczne dostępu w ramach oceny naukowo-technologiczej w osi priorytetowej 1 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój pn. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

5 Krajowa inteligentna specjalizacja 19 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO: 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 5. Żywność wysokiej jakości 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18. Optoelektroniczne systemy i materiały 19. Inteligentne technologie kreacyjne

6  W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji stanowi warunek ex ante pozyskania funduszy strukturalnych.  Opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji to opracowanie mechanizmu wyboru specjalizacji - strategii rozwoju specjalizacji. Nie jest celem wskazanie stałej na 7 lat listy wytypowanych sektorów/branż. PROCES identyfikacji specjalizacji – elastyczny, dynamiczny, zmienny, inteligentnie dostosowujący się do zmian rynkowych w gospodarce Proces elastycznego kształtowania i zmienności specjalizacji Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji WKP to Regionalna Strategia Innowacji - program w ramach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Co oznacza dla regionu „inteligentna specjalizacja”? Warunek ex ante dla środków z UE Warunek ex ante dla środków z UE

7 Definicja inteligentnej specjalizacji WKP  partycypacyjny i przedsiębiorczy proces polegający na identyfikacji dziedzin gospodarki regionu, które będą stanowiły jego przewagę komparatywną w skali regionów krajowych i europejskich i które charakteryzują się następującymi cechami:  są zakorzenione w tradycji gospodarczej regionu;  wykazują pokrewieństwo technologiczne i komunikacyjne z innymi sektorami, co umożliwia rozwój klastrów i innych powiązań kooperacyjnych;  są oparte na wiedzy lub wykazują możliwość rozwoju opartego na wiedzy;  są podatne na absorpcję innowacji i nastawione na działalność rozwojową (B+R+I);  ich rozwój i funkcjonowanie jest wspierany przez sferę edukacji i nauki;  stanowią chłonny i atrakcyjny rynek pracy.

8 Cele Regionalnej Strategii Innowacji WKP Wzmocnienie konkurencyjności województwa poprzez dołączenie do grona umiarkowanych innowatorów wśród regionów europejskich Inteligentne specjalizacje jako warunek wsparcia dla projektów realizowanych w ramach celów RSI

9 Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP inteligentna specjalizacja?  OZNACZA WARUNEK WSPARCIA w osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu  W priorytetach inwestycyjnych realizowanych w ramach Celu Tematycznego 1 wprowadzono warunek zgodności z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji  W priorytetach inwestycyjnych realizowanych w ramach Celu Tematycznego 3 wprowadzono preferencję dla projektów realizowanych w obszarze inteligentnej specjalizacji

10 Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP inteligentna specjalizacja?  Warunek konieczny – kryterium dostępu w Priorytecie Inwestycyjnym 1a: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Projekt musi wpisywać się w katalog inteligentnych specjalizacji  Finansowanie publicznej infrastruktury B+R w ramach PI 1a będzie uzależnione od spełnienia kryteriów wsparcia infrastruktury B+R określonych w UP 2014-2020;  Wsparcie uzależnione od oceny Biznes Planu (studium wykonalności) obejmujące przyszłe wykorzystanie infrastruktury B+R i wykazania, że będzie ona używana przez, i na rzecz przedsiębiorców

11 Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP inteligentna specjalizacja?  Warunek konieczny – kryterium dostępu w Priorytecie Inwestycyjnym 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Projekt musi wpisywać się w katalog inteligentnych specjalizacji  Wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja z wiodącą rolą przedsiębiorstwa na różnych etapach do pierwszej produkcji włącznie  Bony na innowacje dla MŚP z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub usługi  Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług oraz jest uwarunkowane od przedstawienia przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R

12 Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP inteligentna specjalizacja?  Warunek dodatkowy – kryterium preferencji w Priorytetach Inwestycyjnych: 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 3c: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Projekt wpisujący się w katalog inteligentnych specjalizacji otrzyma dodatkowe punkty

13 Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – potencjały rozwojowe Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne PRIORYTETYZACJA I/LUB AGREGACJA

14 Plan Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dokument stanowić będzie CYKLICZNIE uzupełnienie dla programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020” W PIERWSZEJ EDYCJI będzie opracowany do końca 2016 roku Ma na celu każdorazowo: wybór priorytetów - uniknięcie powielania i rozdrobnienia interwencji, określenie scenariusza rozwoju danej specjalizacji – kadry, infrastruktura, technologie, B+R opracowanie wskaźników ich monitoringu – weryfikacja wyboru.

15 Dziękuję za uwagę Kontakt: Agenda Nauki i Innowacyjności innowacje@kujawsko-pomorskie.pl 660 75 49 17


Pobierz ppt "Michał Korolko Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych REGIONALNA STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google