Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu
Polityka przemysłowa - podejście hybrydowe Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Grudzień 2013

2 SIiEG – nowa strategia w obszarze innowacyjności
Polityka Przemysłowa 2 Wyczerpują się dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego (tania siła robocza, korzystna lokalizacja) => musimy skoncentrować się na budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o B+R i innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych i surowców) wzrost innowacyjności (zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z ulepszaniem i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i zarządzania) SIiEG – nowa strategia w obszarze innowacyjności

3 Polityka Przemysłowa Światowy kryzys finansowy wykazał, jak istotne dla stabilności ekonomicznej państw jest sprawne i efektywne funkcjonowania przemysłu, bowiem jest on: nośnikiem innowacyjności dostarczającym coraz bardziej zaawansowane wyroby innym sektorom gospodarki oraz gospodarstwom domowym, zaspakajając przy tym ich potrzeby i je tworząc; gwarantem stabilności gospodarczej, bowiem gospodarki oparte w większym stopniu na przemyśle łagodniej przechodzą przez ten trudny okres; kluczowym pracodawcą oferującym atrakcyjne i stabilne miejsca pracy; kreatorem otoczenia biznesu, z którym silnie powiązane są inne sektory gospodarki (transport, budownictwo, handel i usługi).

4 Polityka przemysłowa – nowe podejście
Spójna, mieszana (hybrydowa) polityka przemysłowa łącząca podejście horyzontalne i proaktywne podejście sektorowe. Hybrydowa - znaczy mniej horyzontalna i bardziej selektywna oraz… … mniej reaktywna, a bardziej proaktywna; Przyszły wzrost gospodarczy oparty na innowacjach i inwestycjach w zasoby oparte na wiedzy.

5 Polityka przemysłowa proaktywna
Tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej (regulacje, dostęp do finansowania inwestycji, B+R+I, dostosowanie kadr) oraz rozwiązanie konkretnych problemów poszczególnych sektorów (w szczególności w kwestii legislacyjnej). Wsparcie wybranych obszarów: Inteligentna specjalizacja Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) + aspekty sektorowe

6 Polityka przemysłowa a PRP
Główne zasady nowego systemu: Cały cykl innowacji; Wszystkie etapy rozwoju firmy; Wsparcie bezpośrednie dla B+R, prototypu, linii demonstracyjnej, wdrażania B+R; Instrumenty zwrotne na zakup gotowych technologii; Szkolenia szyte na miarę; Nowe podejście do oceny projektów; PRP jako narzędzie inteligentnej specjalizacji. PRP podstawą nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wdrażanego przez wyspecjalizowane instytucje

7 7 Krajowe ramy strategiczne inteligentnej specjalizacji…. Pomysł na koncentrację interwencji publicznej….

8 Krajowe ramy strategiczne na rzecz inteligentnej specjalizacji – prace na szczeblu centralnym
8 Konieczność wskazania inteligentnych specjalizacji (wybrania przewag konkurencyjnych, strategicznych obszarów specjalizacji) na poziomie krajowym i regionalnym wynika z obowiązku spełnienia przez Polskę warunku ex-ante, określonego przez Komisję Europejską jako niezbędnego dla uzyskania wsparcia na rozwój sfery B+R i przedsiębiorstw ze środków funduszy strukturalnych UE na lata Dokumenty, wskazujące krajowe specjalizacje w zakresie badań i innowacji Wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu InSight2030 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Krajowy Program Badań (7 obszarów), Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej,

9 Krajowe ramy inteligentnej specjalizacji (KRIS)
Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. Działania podjęte w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwolą na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze.

10 Krajowe ramy inteligentnej specjalizacji (KRIS)
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Technologie wytwarzania i wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii gospodarczej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PRCOESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 12. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 13. Biosensory i inteligentne sieci sensoryczne 14. Inteligentne sieci i teledetekcja 15. Elektronika plastikowa i organiczna 16. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

11 11 Dziękuję za uwagę! Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki jerzy


Pobierz ppt "Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google