Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Grudzień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Grudzień 2013."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Grudzień 2013

2 2 Polityka Przemysłowa Wyczerpują się dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego (tania siła robocza, korzystna lokalizacja) => musimy skoncentrować się na budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o B+R i innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych i surowców)maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych i surowców) wzrost innowacyjności (zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z ulepszaniem i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i zarządzania)wzrost innowacyjności (zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z ulepszaniem i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i zarządzania) SIiEG – nowa strategia w obszarze innowacyjności

3 Polityka Przemysłowa Światowy kryzys finansowy wykazał, jak istotne dla stabilności ekonomicznej państw jest sprawne i efektywne funkcjonowania przemysłu, bowiem jest on: nośnikiem innowacyjności dostarczającym coraz bardziej zaawansowane wyroby innym sektorom gospodarki oraz gospodarstwom domowym, zaspakajając przy tym ich potrzeby i je tworząc;nośnikiem innowacyjności dostarczającym coraz bardziej zaawansowane wyroby innym sektorom gospodarki oraz gospodarstwom domowym, zaspakajając przy tym ich potrzeby i je tworząc; gwarantem stabilności gospodarczej, bowiem gospodarki oparte w większym stopniu na przemyśle łagodniej przechodzą przez ten trudny okres;gwarantem stabilności gospodarczej, bowiem gospodarki oparte w większym stopniu na przemyśle łagodniej przechodzą przez ten trudny okres; kluczowym pracodawcą oferującym atrakcyjne i stabilne miejsca pracy;kluczowym pracodawcą oferującym atrakcyjne i stabilne miejsca pracy; kreatorem otoczenia biznesu, z którym silnie powiązane są inne sektory gospodarki (transport, budownictwo, handel i usługi).kreatorem otoczenia biznesu, z którym silnie powiązane są inne sektory gospodarki (transport, budownictwo, handel i usługi).

4 Polityka przemysłowa – nowe podejście Spójna, mieszana (hybrydowa) polityka przemysłowa łącząca podejście horyzontalne i proaktywne podejście sektorowe. Spójna, mieszana (hybrydowa) polityka przemysłowa łącząca podejście horyzontalne i proaktywne podejście sektorowe. Hybrydowa - znaczy mniej horyzontalna i bardziej selektywna oraz… Hybrydowa - znaczy mniej horyzontalna i bardziej selektywna oraz… … mniej reaktywna, a bardziej proaktywna; … mniej reaktywna, a bardziej proaktywna; Przyszły wzrost gospodarczy oparty na innowacjach i inwestycjach w zasoby oparte na wiedzy. Przyszły wzrost gospodarczy oparty na innowacjach i inwestycjach w zasoby oparte na wiedzy.

5 Polityka przemysłowa proaktywna Tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej (regulacje, dostęp do finansowania inwestycji, B+R+I, dostosowanie kadr) oraz rozwiązanie konkretnych problemów poszczególnych sektorów (w szczególności w kwestii legislacyjnej). Tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej (regulacje, dostęp do finansowania inwestycji, B+R+I, dostosowanie kadr) oraz rozwiązanie konkretnych problemów poszczególnych sektorów (w szczególności w kwestii legislacyjnej). Wsparcie wybranych obszarów: Inteligentna specjalizacjaInteligentna specjalizacja Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) + aspekty sektoroweProgram Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) + aspekty sektorowe

6 Polityka przemysłowa a PRP Główne zasady nowego systemu: Cały cykl innowacji; Cały cykl innowacji; Wszystkie etapy rozwoju firmy; Wszystkie etapy rozwoju firmy; Wsparcie bezpośrednie dla B+R, prototypu, linii demonstracyjnej, wdrażania B+R; Wsparcie bezpośrednie dla B+R, prototypu, linii demonstracyjnej, wdrażania B+R; Instrumenty zwrotne na zakup gotowych technologii; Instrumenty zwrotne na zakup gotowych technologii; Szkolenia szyte na miarę; Szkolenia szyte na miarę; Nowe podejście do oceny projektów; Nowe podejście do oceny projektów; PRP jako narzędzie inteligentnej specjalizacji. PRP jako narzędzie inteligentnej specjalizacji. PRP podstawą nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wdrażanego przez wyspecjalizowane instytucje

7 7 Krajowe ramy strategiczne inteligentnej specjalizacji…. Pomysł na koncentrację interwencji publicznej….

8 8 Krajowe ramy strategiczne na rzecz inteligentnej specjalizacji – prace na szczeblu centralnym Konieczność wskazania inteligentnych specjalizacji (wybrania przewag konkurencyjnych, strategicznych obszarów specjalizacji) na poziomie krajowym i regionalnym wynika z obowiązku spełnienia przez Polskę warunku ex-ante, określonego przez Komisję Europejską jako niezbędnego dla uzyskania wsparcia na rozwój sfery B+R i przedsiębiorstw ze środków funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Dokumenty, wskazujące krajowe specjalizacje w zakresie badań i innowacji Wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu InSight2030Wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu InSight2030 Program Rozwoju PrzedsiębiorstwProgram Rozwoju Przedsiębiorstw Krajowy Program Badań (7 obszarów),Krajowy Program Badań (7 obszarów), Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej,Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej,

9 Krajowe ramy inteligentnej specjalizacji (KRIS) Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych.Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. Działania podjęte w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwolą na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze.Działania podjęte w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwolą na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze.

10 Krajowe ramy inteligentnej specjalizacji (KRIS) ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Technologie wytwarzania i wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii gospodarczej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PRCOESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 12. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 13. Biosensory i inteligentne sieci sensoryczne 14. Inteligentne sieci i teledetekcja 15. Elektronika plastikowa i organiczna 16. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

11 11 Dziękuję za uwagę! Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki jerzy majchrzak@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Grudzień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google