Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 2 marca 2016 r.. Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP 80 000 000 PLN Tryb konkursowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 2 marca 2016 r.. Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP 80 000 000 PLN Tryb konkursowy."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 2 marca 2016 r.

2 Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP 80 000 000 PLN Tryb konkursowy

3 PI 3.c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Typy projektów: I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. II. Wsparcie inwestycyjne MŚP. Typów projektów nie można łączyć. Numer i nazwa Działania/Poddziałania 1.5 Rozwój sektora MŚP 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  Beneficjenci: przedsiębiorcy, partnerstwa/zrzeszenia MŚP Poddziałanie 1.5.1

4 I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 mln PLN. Wdrożenie własnych / nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych), Wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 (wnioskodawca zrealizował projekt badawczy), Wdrożenie wyników należy rozumieć jako ich wykorzystanie do masowej produkcji.

5 II. Wsparcie inwestycyjne MŚP Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, m. in. w zakresie: nabycia lub wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności, zasadniczej zmiany produkcji, procesu produkcyjnego, tworzenia i rozwoju usług świadczenia drogą elektroniczną, modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła, wody, redukcję zanieczyszczeń, budowy i modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług.

6 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Inwestycja początkowa, Innowacyjność projektu (na poziomie województwa), Potencjał rynkowy, Niezbędność wydatków.

7 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP Inwestycja początkowa – Zgodnie z Art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)”: a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

8 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP Innowacyjność projektu: innowacja produktowa - dotyczy wyrobów (produktów). To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na rozszerzeniu oferty o nowy/ulepszony produkt. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących na rynku technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Termin „produkt" należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno produkty jaki i usługi. Innowacja produktowa nie obejmuje: modernizacji, rutynowych ulepszeń poprawiających parametry techniczne, funkcjonalność produktu, sezonowych zmian itp.

9 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP Innowacyjność projektu innowacja procesowa - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania, produkcji / metodach świadczenia usług, a także dystrybucji produktów (np. wprowadzenie automatyzacji procesów produkcyjnych); przewiduje się możliwość wspierania także takich projektów innowacyjnych, które przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do zmniejszenia presji na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi, przyroda, krajobraz) oraz na środowisko widziane jako całość.

10 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP Intensywność pomocy: Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw, w tym wdrożenie wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej: - 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa; - 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

11 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP  W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego  Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po dniu złożeniu wniosku. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna  Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 m-cy w przypadku inwestycji polegających wyłącznie na zakupie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych a w przypadku inwestycji związanych z budową/rozbudową – 18 m-cy.

12 Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP Do wydatków kwalifikowalnych, mogą zostać zaliczone następujące wydatki: prace przygotowawcze, wydatki na nadzór: inwestorski, inżynierski, autorski, wydatki na działania informacyjno-promocyjne, cross-financing (koszty szkoleń/doradztwa/świadczonych przez podmioty zew., dla osób obsługujących zakupioną infrastrukturę – do wysokości 10%), opłaty finansowe: wydatki na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń czy zgód niezbędnych do realizacji projektu,

13 Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP c.d Do wydatków kwalifikowalnych, mogą zostać zaliczone następujące wydatki: wydatki na instrumenty zabezpieczające prawidłową realizację umowy, nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (max. 10 %), roboty i materiały budowlane ( do wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych), wydatki związane z pozyskaniem środków trwałych, wydatki związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych, Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, Leasing środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) – dopuszczalny tylko w formie leasingu finansowego,

14 Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP Wydatki niewymienione w katalogu wydatków kwalifikowanych stanowią wydatki niekwalifkowalne i są to m.in.: wydatki polegające podwójnemu finansowaniu, wszelkie wydatki związane z zatrudnieniem osób, wydatki na zakup środków transportu, wkład niepieniężny, wydatki w zakresie audytu projektu i księgowości, wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.

15 Kryteria Formalne Kwalifikowalność wnioskodawcy: czy dany typ Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) jest wymieniony w Ogłoszeniu o konkursie jako uprawniony do otrzymania dofinansowania, czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

16 Kryteria Formalne c.d Kwalifikowalność wnioskodawcy: czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 2e ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.), czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o kryteria określone w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej.

17 Kryteria Formalne Kwalifikowalność kosztów projektu: W ramach kryterium ocenie będzie podlegać kwalifikowalność kosztów projektu zgodnie z zasadami określonymi dla Programu, uściślonymi w SZOOP i Regulaminie konkursu Kwalifikowalność projektu: w ramach kryterium ocenie będzie podlegać kwalifikowalność projektu z uwzględnieniem kryteriów szczegółowych: projekt realizowany na terenie woj. lubuskiego, projekt jest zgodny z demarkacją pomiędzy programami,

18 Kryteria Formalne c.d projekt jest zgodny z obowiązującymi zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy), działalność gospodarcza, której dotyczy projekt nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (jeśli dotyczy), projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę, typ projektu jest zgodny z typem projektu określonym w Ogłoszeniu o konkursie,

19 Kryteria Formalne c.d wersja elektroniczna i papierowa wniosku została złożona w sposób poprawny, tj. zgodnie z Regulaminem konkursu i/lub Instrukcją wypełniania wniosku, obszar wsparcia – kategorie interwencji w dostarczonych dokumentach są tożsame z kategoriami interwencji wymienionymi w Ogłoszeniu i/lub Regulaminie konkursu harmonogramem realizacji projektu, budżetem realizacji projektu, czy zapewniono min. wkład własny określony w SzOOP RPO – Lubuskie 2020, czy projekt jest zgodny ze szczegółowymi zasadami kwalifikowania inwestycji określonymi w Regulaminie konkursu, wybrane wskaźniki projektu są zgodne z Regulaminem konkursu.

20 Kryteria Specyficzne Inwestycja początkowa Zgodne z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 pomoc może być przyznana MSP na dowolną formę inwestycji początkowej, tj. jedną z następujących form: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

21 Kryteria Specyficzne Innowacyjność projektu Ocenie podlega poziom oraz typ innowacyjności projektu. Zadaniem oceniającego jest zweryfikowanie zadeklarowanego poziomu oraz typu na podstawie dostępnych dokumentów: W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty:  czy projekt ma charakter innowacyjny na poziomie co najmniej regionalnym i zostało to potwierdzone odpowiednimi, wiarygodnymi i rzetelnymi dokumentami/opisami?  czy projekt zakłada wprowadzenie innowacji produktowej/ procesowej (innowacja procesowa/produktowa - zgodnie z definicją z Podręcznika OECD „Oslo Manual” zawartą w SzOOP)?

22 Kryteria Specyficzne Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (I typ projektu) W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty:  czy projekt dotyczy wdrożenia wyników własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych bądź wyników badań naukowych/technologii, praw do własności intelektualnej, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej?  czy wyniki prac B+R mają kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu/usługi/procesu powstałego w wyniku projektu?

23 Kryteria Specyficzne Regionalne inteligentne specjalizacje Ocenie podlega powiązanie realizacji projektu z inteligentnymi specjalizacjami określonymi dla regionu na podstawie "Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego" dołączonego do dokumentacji konkursowej.  czy zakres projektu oraz jego rezultaty dotyczą jednego z obszarów wyłonionych jako inteligentne specjalizacje regionu?  czy zakres projektu oraz jego rezultaty przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z celów operacyjnych PRI?

24 Kryteria Specyficzne Efektywność kosztowa projektu Ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu: W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty:  czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów?  czy przedstawione wydatki są niezbędne a ich wartości są uzasadnione i adekwatne do zakresu projektu (czy koszty nie zostały przeszacowane/ niedoszacowane)? 

25 Kryteria Specyficzne c.d Efektywność kosztowa projektu  czy wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają racjonalność jej realizacji?  czy założenia przedstawione w projekcie są realne,  czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności w projekcie w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz zachowania płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu?

26 Kryteria Specyficzne Potencjał rynkowy Ocenie podlega potencjał rynkowy produktu/usług/technologii będącego/ej efektem realizacji projektu: W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty:  czy produkt/usługa/technologia stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców?  czy rynek docelowy został przez Wnioskodawcę dobrze zdefiniowany w zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana wielkość rynku dla danego produktu wskazuje na potencjalny sukces ekonomiczny projektu?  czy projekt zawiera realny plan wprowadzenia produktu/usługi/technologii na rynek (planowane prace zostały podzielone na etapy, opisano sposoby dystrybucji, promocji, politykę cenową)?

27 Kryteria Specyficzne Wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług/technologii Ocenie podlega czy realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów i/lub usług (poszerzenia oferty Wnioskodawcy i/lub Partnera) i/lub wprowadzenia w przedsiębiorstwie (Wnioskodawcy i/lub Partnera) nowych ulepszonych technologii?

28 Kryteria Specyficzne Zastosowanie TIK Ocenie podlega zastosowanie w projekcie technologii informacyjno- komunikacyjnych  Technologie informacyjne i komunikacyjne obejmują: informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarczają one użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

29 Kryteria Specyficzne Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku i wpływ na otoczenie W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty:  czy realizacja projektu służy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i zwiększeniu własnego potencjału przedsiębiorstwa?  czy i w jakim stopniu realizacja projektu zapewni przedsiębiorstwu poprawę obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakie są prognozy finansowe na przyszłość?  czy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca pozyska nowego odbiorcę lub grupę odbiorców wytwarzanego produktu/ów lub świadczonej usługi/usług?

30 Kryteria Specyficzne c.d Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku i wpływ na otoczenie  czy Wnioskodawca ma konkurencję na swoim rynku w obszarze objętym innowacją?  czy produkty/usługi opisane jako innowacyjne są konkurencyjne wobec tych istniejących na rynku?  czy projekt oddziałuje na sytuację innych podmiotów gospodarczych w regionie, kraju? Czy przyczyni się do zwiększenia aktywności inwestycyjnej innych przedsiębiorstw, do zwiększenia skali prowadzonej przez nich działalności, do wzrostu produkcji, tworzenia miejsc pracy, zwiększenia potencjału rynkowego województwa?

31 Kryteria Specyficzne c.d Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku i wpływ na otoczenie  czy Wnioskodawca ma konkurencję na swoim rynku w obszarze objętym innowacją?  czy produkty/usługi opisane jako innowacyjne są konkurencyjne wobec tych istniejących na rynku?  czy projekt oddziałuje na sytuację innych podmiotów gospodarczych w regionie, kraju? Czy przyczyni się do zwiększenia aktywności inwestycyjnej innych przedsiębiorstw, do zwiększenia skali prowadzonej przez nich działalności, do wzrostu produkcji, tworzenia miejsc pracy, zwiększenia potencjału rynkowego województwa?

32 Kryteria Specyficzne Ekoinnowacje W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu stworzenie nowoczesnych rozwiązań prowadzić będzie do znacznego ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej/usługowej na środowisko. Jako znaczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko rozumie się zmianę w wysokości nie mniejszej niż 10% w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. Obszary ekoinnowacji to:  zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność energii lub surowców, w tym oszczędność wody,

33 Kryteria Specyficzne c.d Ekoinnowacje   zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków,  zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery,  zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu.

34 Kryteria Specyficzne Terytorialny wymiar inwestycji Ocenie podlega terytorialny wymiar inwestycji. W ramach kryterium premiowane będą projekty realizowane na obszarach ośrodków subregionalnych i lokalnych (zgodnie z zapisami RPO - Lubuskie 2020 w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji) - dotyczy miejsca realizacji projektu a nie siedziby MŚP.

35 Kryteria Specyficzne Kontynuacja projektu zrealizowanego w ramach działania 1.1 typ I – projektu B+R przedsiębiorstw lub działania 1.2 typ III – regionalny bon na innowacje RPO – L2020 W ramach kryterium ocenie podlega powiązanie projektu/jego kontynuacja z przedsięwzięciami podjętymi w ramach Działania 1.1 lub z projektami badawczymi tzw. małej skali albo projektami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej zrealizowanymi w ramach Działania 1.2 typ III - regionalny bon na innowacje. Weryfikacji podlega powiązanie projektu z wdrożeniem wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej opracowanych lub zakupionych w ramach Działania 1.1 lub Działania 1.2 typ III (Wnioskodawca był Beneficjentem lub Partnerem w projekcie zrealizowanym w Działaniu 1.1 lub Działaniu 1.2 typ III RPO- L2020).

36 Kryteria Specyficzne

37 Działanie 1.5 Termin naboru wniosków Od 31 marca 2016 r. do 4 maja 2016 r.

38 Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu 1.5 Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51,52,53), tel. 684565 132, 138,139, 149, 153 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 684565 111

39 Dziękuję za uwagę Dawid Saletnik specjalista ds. Funduszy Europejskich Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim


Pobierz ppt "Zielona Góra, 2 marca 2016 r.. Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP 80 000 000 PLN Tryb konkursowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google