Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach w latach 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka OŚ IV - INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIEWZIĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach w latach 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka OŚ IV - INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIEWZIĘCIA."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach w latach 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka OŚ IV - INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIEWZIĘCIA

2 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Wsparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – inwestycje powyżej 2 mln EUR(8 mln PLN)Wsparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – inwestycje powyżej 2 mln EUR(8 mln PLN)

3 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Cele działania: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji; wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji; oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata

4 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Beneficjenci Beneficjenci - mikro, mali, średni przedsiębiorcy - mikro, mali, średni przedsiębiorcy - duże przedsiębiorstwa - duże przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terytorium RP Budżet działania ogółem wynosi 1 420 000 000 EUR; Budżet działania ogółem wynosi 1 420 000 000 EUR; (75% alokacji przeznaczone dla beneficjentów z sektora MŚP)

5 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Typy projektów: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie: zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i w usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z inwestycją), w tym prowadzący do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko;zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i w usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z inwestycją), w tym prowadzący do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko; zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności; zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych;zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności; zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych; Działania szkoleniowe oraz doradcze niezbędne do realizacji projektów inwestycyjnych (jako komponent projektu inwestycyjnego, nie samodzielnie) Działania szkoleniowe oraz doradcze niezbędne do realizacji projektów inwestycyjnych (jako komponent projektu inwestycyjnego, nie samodzielnie)

6 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym System wdrażania: System wdrażania: 1. Wybór projektów będzie dokonywany w trybie KONKURSOWYM 2. Przewiduje się dwa etapy: preselekcja na podstawie wniosku i ocena końcowa na podstawie biznes planu; 3. Po ocenie wniosku (preselekcji) będzie można ponosić koszty kwalifikowane; 4. Do biznes planu potrzebna będzie analiza popytu, która będzie kosztem kwalifikowanym; 5. Przewiduje się alokacje roczną.

7 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wartość wydatków kwalifikowanych Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 8 mln PLN ( 2 mln EURO) i nie mniejsza niż 8 mln PLN ( 2 mln EURO) i nie więcej niż 160 PLN (40 mln EURO) nie więcej niż 160 PLN (40 mln EURO)

8 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wysokość wsparcia: (w części dotyczącej zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) Wysokość wsparcia: (w części dotyczącej zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) Minimalna 2,4 mln PLN ( 30% z 8 mln PLN) -600 tys. EUROMinimalna 2,4 mln PLN ( 30% z 8 mln PLN) -600 tys. EURO Maksymalna 28 mln EUROMaksymalna 28 mln EURO (w tym doradztwo dla MŚP) Wsparcie zgodnie z mapą pomocy regionalnej, - 40% dla dużych, - 40% dla dużych, - 50% dla średnich, - 50% dla średnich, - 60% dla małych i mikro firm - 60% dla małych i mikro firm

9 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wysokość wsparcia: (w części dotyczącej wydatków na zakup szkoleń specjalistycznych) Wysokość wsparcia: (w części dotyczącej wydatków na zakup szkoleń specjalistycznych) maksymalna – 1 mln PLN (45% dla MŚP oraz 35% dla dużych przedsiębiorstw) maksymalna – 1 mln PLN (45% dla MŚP oraz 35% dla dużych przedsiębiorstw) 45% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadającego na mikro -, małego lub średniego przedsiębiorcę 45% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadającego na mikro -, małego lub średniego przedsiębiorcę 35% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadających na przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca. 35% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadających na przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca.

10 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Forma płatności: Refundacja/zaliczka Forma płatności: Refundacja/zaliczka

11 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym może być udzielone przedsiębiorcy, który dokonuje nowej inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w działalności produkcyjnej lub usługowej, w tym do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorstwaWsparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym może być udzielone przedsiębiorcy, który dokonuje nowej inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w działalności produkcyjnej lub usługowej, w tym do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorstwa

12 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria wejścia: Kryteria wejścia: Wykorzystywane w projekcie rozwiązania technologiczne stosowane są w Polsce w danej branży nie dłużej niż 3 lata; Wykorzystywane w projekcie rozwiązania technologiczne stosowane są w Polsce w danej branży nie dłużej niż 3 lata; Projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu i usługi; Projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu i usługi; Inwestycji początkowej – związana z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu Inwestycji początkowej – związana z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

13 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria wejścia cd.. Przeprowadzone badania rynku wskazują istnienie popytu na produkt/usługę będącą wynikiem inwestycji; Przeprowadzone badania rynku wskazują istnienie popytu na produkt/usługę będącą wynikiem inwestycji; Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną UE w zakresie: Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną UE w zakresie: Ochrony środowiska,Ochrony środowiska, Równości szans kobiet i mężczyznRówności szans kobiet i mężczyzn Rozwoju społeczeństwa informatycznegoRozwoju społeczeństwa informatycznego Polityki zatrudnieniaPolityki zatrudnienia Rozpoczęcie inwestycji jest zgodne z zasadami działania i nie nastąpiło przed terminem potwierdzenia kwalifikowalności projektu; Rozpoczęcie inwestycji jest zgodne z zasadami działania i nie nastąpiło przed terminem potwierdzenia kwalifikowalności projektu;

14 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria wejścia cd… Wskazane przez wnioskodawcę wydatki są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów; Wskazane przez wnioskodawcę wydatki są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów; Wnioskodawca posiada zdolność finansową do realizacji inwestycji w zakresie i terminie wskazanym we wniosku; Wnioskodawca posiada zdolność finansową do realizacji inwestycji w zakresie i terminie wskazanym we wniosku; Wnioskodawca dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację projektów (np.: doświadczenie pracowników, potencjał ekonomiczny); Wnioskodawca dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację projektów (np.: doświadczenie pracowników, potencjał ekonomiczny); Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji; Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji;

15 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria dodatkowe – Projekt: 1. Wprowadzony produkt/usługa znana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 3 lata; 2. Technologia użyta w projekcie zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę prac własności przemysłowej; 3. Projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R; 4. Projekt jest wynikiem współpracy z innymi podmiotami (np.: jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, IOB); 5. W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie stałej współpracy z jednostką badawczo – rozwojową;

16 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria dodatkowe - Wnioskodawca: 1. Doświadczenie wnioskodawcy we wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych 2. Posiadanie certyfikatów jakości w przedsiębiorstwie; 3. Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii, układów scalonych, jakie stosowane są w ramach nowej inwestycji w Polsce lub w innym państwie; 4. Liczba nowo utworzonych miejsc prac (nie mniej niż 10% obecnie zatrudnionych); 5. Wnioskodawca pomyślnie zrealizował minimum jeden projekt finansowany ze środków publicznych na przestrzeni 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 6. Wnioskodawca należy do sektora MŚP

17 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane: Wydatki kwalifikowane: Niezbędne do realizacji projektu, poniesione w okresie określonym w umowie o udzielenie wsparcia jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia i otrzymaniu potwierdzenia, drogą elektroniczną lub pisemną, że projekt z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje się do wsparcia (potwierdzenie wysyłane jest w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) Niezbędne do realizacji projektu, poniesione w okresie określonym w umowie o udzielenie wsparcia jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia i otrzymaniu potwierdzenia, drogą elektroniczną lub pisemną, że projekt z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje się do wsparcia (potwierdzenie wysyłane jest w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie wsparcia)

18 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane cd… Wydatki kwalifikowane cd… 1. Zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, pod warunkiem, że: a) istnieje bezpośredni związek między tym nabyciem a celami projektu objętego wsparciem b) przedsiębiorca przedstawi opinie rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia c) w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie wsparcia grunt nie był nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

19 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane cd.. Wydatki kwalifikowane cd.. 2. Zakup prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem, że: a) istnieje bezpośredni związek między tym nabyciem a celami projektu objętego wsparciem b) przedsiębiorca przedstawi opinie rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nieruchomości nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia c) w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie wsparcia nieruchomość nie była nabyta z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

20 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane cd… Wydatki kwalifikowane cd… d) Przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń e) Nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem 3. Zakup robót i materiałów budowlanych

21 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane cd… 4. Zakup albo koszt wytworzenia środków trwałych, 5. Cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli wartości materialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorstwa mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji inwestycji

22 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane cd… Wydatki kwalifikowane cd… 6. Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego z tytułu umowy leasingu poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem, że: umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji. a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji.

23 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki kwalifikowane cd… Wydatki kwalifikowane cd… 7. Raty spłat wartości początkowej środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego 8. Wydatki na zakup indywidualnych lub grupowych szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu do wysokości nie przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych i nie więcej niż 1 mln EURO 9. Zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z projektem, do 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel (dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

24 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, przy czym: Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, przy czym: cena używanego środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego cena używanego środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego sprzedający złoży oświadczenie określającego zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu, sprzedający złoży oświadczenie określającego zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu, w okresie 10 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 10 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych

25 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wydatki niekwalifikowane Wydatki niekwalifikowane a) Wydatki na zakup szkoleń ogólnych nie związane z projektem b) Wydatki związane ze stałą bądź okresową działalnością przedsiębiorcy lub związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa

26 Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportuW przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu

27 Dziękuje za uwagę Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin tel. (+91) 488-24-88, fax (+91) 488-26-26


Pobierz ppt "Dofinansowanie na inwestycje w przedsiębiorstwach w latach 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka OŚ IV - INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIEWZIĘCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google