Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w 2010r. oraz Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w 2010r. oraz Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w 2010r. oraz Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

2 stan na dzień 31.12.2010r.

3 Stan na dzień 31.12.2010 r. Bezrobotni zarejestrowani ogółem 4757 Stopa bezrobocia (udział liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w liczbie ludności aktywnej zawodowo) 16,9

4

5 stan na dzień 31.12.2010 r.

6

7

8

9

10

11

12

13 201020092008 Fundusz Pracy 7 872 000,00 zł5 314 200, 00 zł4 135 500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny 3 066 300,00 zł3 075 200, 00 zł2 500 000, 00 zł

14 Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji  Stopa bezrobocia podawana przez GUS na dzień 31 grudnia 2010r wyniosła dla Powiatu Świdnickiego - 16,9%, dla województwa lubelskiego, dla którego wynosiła - 13%.  Bezrobotnych z prawem do zasiłku zarejestrowano 997, co stanowiło 20,9% wszystkich zarejestrowanych. Kobiet z prawem do zasiłku było 416.  Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej osób było zamieszkałych w Świdniku 2719, w Trawnikach 725, w Piaskach 633, w Mełgwi 512, w Rybczewicach 168.  Napływ miesięczny rejestrujących się osób bezrobotnych w 2010r. wahał się w granicach od 317 osób w miesiącu maju do 770 osób w miesiącu listopadzie.  W ciągu całego 2010 roku zarejestrowano 6204 osób. Wyrejestrowano 5609 osób. Główne powody wyrejestrowania:  podjęcie pracy 1793,  niestawienie się w terminie bez usprawiedliwienia – 2004,  dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej – 283. Wydatki na zasiłki:  8 653 369,92 zł zasiłki dla bezrobotnych + ZUS  w tym: 6 894 016,36 zł - zasiłki dla bezrobotnych; 1 759 352,98 zł - ZUS  ZAŚWIACZENIA WYDANE w 2010r.  ZUS-u na świadczenia przedemerytalne – 210  Ośrodek Pomocy Społecznej – 250  Pisma do Ośrodek Pomocy Społecznej – 67  Urząd Miasta do dodatków mieszkaniowych – 950  Rp-7 – 222  do ubezpieczenia zdrowotnego – 10 000  KRUS – 100  ZUS – renta, emerytura – 100

15 2010 Algorytm z Funduszu Pracy 5 694 600 zł Dodatkowe środki z rezerwy MPiPS zawnioskowane przez PUP w Świdniku 2 117 400 zł Algorytm z Europejskiego Funduszu Społecznego 3 066 300 zł

16 Rodzaj działania Środki FP oraz środki rezerwy MPiPS Środki EFS Staż3175029,93942708,90 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej1764000,00 1327450,00 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej 1720948,99 - Roboty publiczne372997,08- Szkolenia308220,01544090,77 Prace interwencyjne234869,23117105,71 Refundacja kosztów egzaminów, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych130463,84- Prace społecznie użyteczne41616,84-

17 Rodzaj działania Liczba osób/FP Efektywność Liczba osób/EFS Efektywność Staż57430%14545% Szkolenia11046,36%18011,1% Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej98100%129100% Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej 96100%00 Roboty publiczne5049%00 Prace interwencyjne4870%2250% Refundacja kosztów egzaminów, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych 4641,30%00 Prace społecznie użyteczne485%00 Ogółem zaktywizowano 1546 osób bezrobotnych

18 Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Usług Rynku Pracy Dział Instrumentów Rynku Pracy Referat ds. Programów

19 Klub Pracy Pośrednictwo pracy

20 I Targi Pracy

21 W TARGACH PRACY:  wzięło udział około 20 wystawców, uczestniczyło ok. 500 uczestników,  wystawcy dysponowali ofertami pracy w zawodach: kierownik produkcji, specjalista ds. marketingu i handlu, grafik komputerowy, magazynier, sprzedawca, telemarketer, pracownik ochrony, technolog produkcji, cieśla-zbrojarz, szwaczka, tokarz, frezer, operator CNC, robotnik budowlany, pracownik rozbioru drobiu,  przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dysponowali ofertami pracy z zagranicy w ramach sieci EURES a także informowali zainteresowanych o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej oraz o realizowanych licznych projektach współfinansowanych ze środków UE,  agencje pośrednictwa pracy dysponowały ofertami pracy z kraju i zagranicy,  instytucje szkoleniowe proponowały szkolenia i płatne staże zawodowe dla różnych grup osób bezrobotnych,  przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oferowali szkolenia dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,  stoisko Ochotniczego Hufca Pracy, cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów.

22

23 Pod nadzorem Dyrektora PUP w Świdniku – Pana Włodzimierza Radka i Kierownika CAZ –Pani Marii Siergiej zorganizowano: konferencję pt. „Przedsiębiorczość w dobie kryzysu”, konferencję podsumowującą realizację projektu „Biznes życia”, oraz spotkania ze zwalnianymi pracownikami w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A., przyjęto delegację pracowników naukowych Uniwersytetu Wolverhampton w składzie: Emilia Quintana, Helen Sargeant, William Scarff wraz przedstawicielami Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie.

24  Jubileusz 20-lecia PSZ stał się okazją do zorganizowania konferencji pt. „Przedsiębiorczość w dobie kryzysu”,  w konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji samorządowych, przedsiębiorcy,  w trakcie konferencji mieliśmy okazję wysłuchać Pana Mirosława Króla starostę świdnickiego, Pana Waldemara Jakson burmistrza miasta Świdnik, Pana Artura Sobonia członka Portu Lotniczego Lublin S.A., którzy poruszyli temat przedsiębiorczości w powiecie świdnickim,  Pan Włodzimierz Radek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku mówił o etapach tworzenia się w Polsce Publicznych Służb Zatrudnienia oraz dziękował za współpracę i zaangażowanie we wdrażanie zadań realizowanych przez urząd. Wyróżnionym wręczył pamiątkowe medale z okazji 20-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia i 90 Rocznicy Dekretu o powołaniu Polskich Służb Zatrudnienia w Polsce nadanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

25 Konferencja „Przedsiębiorczość w dobie kryzysu” 8 listopada 2010r.

26

27

28  OFERTY PRACY  PUP w Świdniku dysponował 1572 ofertami pracy. Zrealizowanych zostało ponad 1000 ofert pracy.  Najwięcej ofert pracy występowało w zawodach:  pracownicy obsługi biurowej – 113  sprzedawca – 103  technik ekonomista – 79  kucharz – 63  technik mechanik – 48  robotnik budowlany – 40  sprzątaczka – 26  w tym w branżach:  przetwórstwo przemysłowe – 480  handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 296  budownictwo – 108 

29 Najważniejsze przyczyny niezrealizowania ofert pracy:  pracodawcy nie mają obowiązku informowania PUP o zatrudnieniu osób bezrobotnych,  brak osób spełniających wymagania pracodawcy,  brak możliwości dojazdu (w przypadku braku własnego środka lokomocji ),  różny sposób aplikowania na daną ofertę pracy (oferty pracy otwarte/bez skierowania),  rezygnacja pracodawcy ze zgłoszonej oferty pracy,  odmowy osób bezrobotnych,  korzystanie przez pracodawców nie tylko z pomocy PUP (prowadzenie własnej rekrutacji),  pracodawcy zgłaszając ofertę pracy robią sobie swoją bazę osób i w przypadku posiadania oferty pracy korzystają z tej bazy,  rodzaj oferty pracy np. związane z branżą budowlaną (pracodawca ze Świdnika praca w delegacji; brak możliwości skierowania osób bezrobotnych – tylko informacje ustne),  osoby bezrobotne podejmując zatrudnienie nie zgłaszają w PUP tego faktu.

30 OFERTY PRACY W RAMACH SIECI EURES  OFERTY PRACY W RAMACH SIECI EURES  Powiatowy Urząd Pracy dysponował około 2000 miejsc pracy w ramach sieci EURES.   Najwięcej ofert pracy było w zawodach:  opiekun osób starszych,  kierowca autobusu,  robotnik rolny,  pracownik w branży hotelarskiej,  pracownik w branży gastronomicznej,  robotnik budowlany,  operator maszyn sterowanych numerycznie,  pracownik parku rozrywki w Disneylandzie.  W większości oferty pracy pochodziły z krajów, takich jak Anglia, Szwecja, Holandia, Niemcy, Francja. Najwięcej ofert pracy było dla osób ze znajomością języka danego kraju, w którym jest oferta pracy. Natomiast największą popularnością cieszyły się oferty pracy dla osób bez kwalifikacji i bez znajomości języka obcego.

31 GIEŁDY PRACY  Przeprowadzono 6 giełd pracy w zawodach:  sprzedawca AGD RTV (osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ) – 2  technik prac biurowych, telemarketer – 3  pracownik obsługi dozoru elektronicznego nad skazanymi (dotyczy osób w stosunku do których prowadzony jest dozór elektroniczny; zamiast odbywać karę pozbawienia wolności ) - 5  kucharz, sprzedawca (osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) -3  telemarketer – 2  tokarz, ślusarz, frezer, tokarz, operator maszyn sterownych numerycznie (praca w Narwi – województwo podlaskie, giełda zorganizowana pod kątem osób zwalnianych z WSK i zakładów z terenu Parku Technologicznego, pracę podjęło 15 osób bezrobotnych, nie wszystkie oferty zostały zrealizowane ze względu na miejsce pracy i brak gotowości osób bezrobotnych do wyjazdu) – 30   W giełdach pracy uczestniczyło około 300 osób bezrobotnych: miejsc pracy – 45, z czego zrealizowano 30 miejsc pracy.

32

33 2138- liczba osób objętych różnymi formami poradnictwa zawodowego: w tym:  liczba osób objętych indywidualnym poradnictwem zawodowym – 1532,  liczba osób objętych badaniami testowymi –208,  liczba osób objętych indywidualną informacją zawodową –390,  liczba osób objętych grupową informacją zawodową –8.

34 FORMA PORADNICTWA ZAWODOWEGO LICZBA OSÓB 2008 LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB 2010 Indywidualne poradnictwo zawodowe 83918751532 Indywidualna informacja zawodowa 246257390 Grupowa informacja zawodowa 77888 Badania testowe 156142208

35

36  Liczba osób, które podjęły pracę po skorzystaniu z usług poradnictwa zawodowego – 86  Liczba osób skierowanych na szkolenie zawodowe - 262  Liczba osób skierowanych na szkolenie w zakresie umiejętności poszukiwania pracy  - 22

37

38 Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy:  Liczba szkoleń: 2  Liczba uczestników: 22

39 Zajęcia aktywizacyjne Liczba zajęć: 23 w tym:  w Świdniku: 17  w Mełgwi: 1  w Piaskach: 2  w Rybczewicach: 1  w Trawnikach: 2 Liczba uczestników zajęć: 198 w tym:  w Świdniku: 133  w Mełgwi: 10  w Piaskach: 21  w Rybczewicach: 13  w Trawnikach: 21

40

41 MIEJSCOWOŚĆ LICZBA OSÓB 2008 rok LICZBA OSÓB 2009 rok LICZBA OSÓB 2010 rok Świdnik 70182 133 Trawniki 724 21 Piaski 921 Mełgiew 719 10 Rybczewice 08 13 OGÓŁEM 93254 198

42  Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu szkolenia w klubie pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy – 3  Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu zajęć aktywizacyjnych – 24  Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie zawodowe po zakończeniu szkolenia w klubie pracy – 1  Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie zawodowe w trakcie lub po zakończeniu zajęć aktywizacyjnych - 4

43

44 290 - liczba osób skierowanych na szkolenia indywidualne i szkolenie grupowe finansowane z FP i EFS Kierunki szkoleń grupowych: - Spawanie metodą TIG – 141 i MAG – 135; - Organizacja i prowadzenie własnej firmy; - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; - Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi podstawowych programów komputerowych; - Kierowca, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem UDT; - Fryzjer – stylista; - Nowoczesny pracownik obsługi biura ze znajomością kadr i płac; - Operator koparko – ładowarki wszystkie typy klasa III i ładowarki jednonaczyniowej; - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych; - Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci; - Operator maszyn robót drogowych; - Obsługa finansowo – księgowa małej firmy z obsługą programu Płatnik z elementami kadr i płac; - Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych; - Kurs florystyczny z elementami obsługi kas fiskalnych oraz decoupage; - Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu;

45 Szkolenia indywidualne 50 osób skierowanych w ramach Funduszu Pracy Szkolenia grupowe 240 osób w tym: - 110 osób w ramach Funduszu Pracy - 180 osób w ramach EFS

46

47 STUDIA PODYPLOMOWE

48  liczba osób, z którymi zawarto w 2010 roku umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych – 46 osoby,  Liczba osób, które podjęły pracę lub inne zatrudnienie w trakcie lub po zakończeniu studiów podyplomowych – 19 osób – 41,30%

49

50

51 Zawarto: w 2008 r. – 97 umów, w tym 24 umowy w ramach EFS w 2009 r.- 142 umów, w tym 84 umów w ramach EFS w 2010 r. - 227 umów, w tym 129 umów w ramach EFS

52 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

53 Zawarto umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: - 27– w 2009 roku, - 81- w 2010 roku,

54 DODATKI AKTYWIZACYJNE

55 Przyznano 193 osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia pracy z własnej inicjatywy.

56 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

57 LICZBA OSÓB FORMA 2008 rok2009 rok2010 rok Efektywność za 2010r. Prace społecznie użyteczne 4256475%

58

59 Ilość zawartych umów: 557 umowy, w tym 125 w ramach EFS. Liczba osób bezrobotnych: 719 osób, w tym – 145 osób w ramach EFS. Efektywność za 2010r. – ok. 31%

60

61 PRACE INTERWENCYJNE

62  Ilość zawartych umów na prace interwencyjne – 49, w tym 14 EFS.  Liczba skierowanych bezrobotnych – 71 osób, w tym w ramach EFS - 22 osób.  Liczba zatrudnionych - 49

63 ROBOTY PUBLICZNE

64  Zostało zawartych 11 umów.  Liczba skierowanych bezrobotnych – 50 osób.  Liczba zatrudnionych po robotach publicznych - 23

65 Gmina Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 200820092010 Trawniki 550 Piaski 8810 Mełgiew 131523 Rybczewice 202417 OGÓŁEM 4653 50

66 Rybczewice - 4 umowy Małgiew - 3 umowy Piaski - 4 umowy

67 Projekty i programy realizowane przez PUP w Świdniku

68 Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,, NAUKA -WIEDZA - PROFESJONALIZM ” Poddziałanie 6.1.2 204 169,60 zł Kluczowi pracownicy PUP w Świdniku 11 1. Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowiskach kluczowych; 2. Modułowe szkolenia dla pracowników kluczowych.

69 Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,,TWÓJ CEL - NASZE WSPARCIE - WSPÓLNY SUKCES” Poddziałanie 6.1.3 3 128 992,14 zł Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Świdniku, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Świdniku 470 1. Szkolenia; 2. Staże; 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 4. Prace interwencyjne.

70 Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,,BIZNES ŻYCIA” Działanie 6.2 2 447 907,70 zł Osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, chcące rozpocząć działalność gospodarczą, bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Świdniku 60 1. Szkolenia; 2. Indywidualne doradztwo podstawowe; 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości; 4. Indywidualne doradztwo specjalistyczne.

71 Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,,Inwestycja w kadry” Działanie 6.1.2 132 904,00 zł Pracownicy PUP w Świdniku 18 1. Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowiskach kluczowych; 2. Szkolenia dla pracowników urzędu.

72 Program zwiększający aktywność zawodową osób do 30 roku życia okres realizacji: czerwiec - grudzień 2010 r. wartość programu: 734.986,79 zł Program na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego okres realizacji: sierpień - grudzień 2010 r. wartość programu: 114.014,86 zł

73 Program dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości okres realizacji: sierpień – grudzień 2010 r. wartość programu: 900.000,00 zł Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres realizacji: wrzesień- grudzień 2010 r. wartość programu: 331.706,86 zł

74 227 osób zdobyło doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażach, 55 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 31 osób podęło pracę w ramach kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 30 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 17 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe, 2 osoby podwyższyły kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenie indywidualne. OGÓŁEM ZAKTYWIZOWANO 362 OSOBY BEZROBOTNE

75 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku zarejestrowanych było (stan na koniec 2010r.): 153 osoby niepełnosprawne w tym: ◦ 128 – osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ◦ 25 – osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu

76  lekkim - 77 osoby  umiarkowanym - 67 osób  znacznym - 9 osób

77 ◦ 79 mężczyzn ◦ 74 kobiet ◦ 98 osób mieszka w mieście ◦ 55 osób mieszka na wsi

78 ◦ /18 - 24/ - 15 osób ◦ /25 - 34/ - 28 osoby ◦ /35 - 44/ - 28 osoby ◦ /45 - 54/ - 41 osób ◦ /55 - 59/ - 35 osób ◦ /60 i więcej lat/ - 6 osoby

79 DZIAŁANIA ZASTOSOWANE W 2010 r. NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W ŚWIDNIKU

80  pośrednictwo pracy  poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa -24  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy -12  organizacja szkoleń - 19

81  staże - 11  roboty publiczne - 1  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2  dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy - 1

82  sprzedawca / sprzedawca AGDRTV  sprzątaczka  pracownik ochrony  portier/dozorca  stolarz  grafik komputerowy  księgowa  pracownik gospodarczy-konserwator  kucharz  kelner

83  sprzedawca AGDRTV – luty 2010r. /uczestniczyło 15 osób/,  kucharz, kelner, sprzedawca – czerwiec 2010r. /uczestniczyło 25 osób/ Giełdy pracy na stanowiska:

84  Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 1 osoba,  Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – 2 osoby,  Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi podstawowych programów komputerowych – 5 osób,  Nowoczesny pracownik obsługi biura ze znajomością kadr i płac – 3 osoby,

85  Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych – 4 osoby,  Kurs florystyczny z elementami obsługi kas fiskalnych oraz decoupage – 4 osoby,  Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu – 2 osoby,  Kompleksowe szkolenie zawodowe dla monterów instalacji i urządzeń – 1 osoba PFRON.

86  Sprzedawca /Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Trawniki/  Kucharz /Bar u Iwonki/  Aplikant bankowy /Bank Pekao/S.A. Lublin/  Pracownik biurowy /Spółka Handlowo –produkcyjna Prus§Prus/  Pracownik biurowy /MOK/  Pracownik biurowy /Biuro rachunkowe – Talarowska M./  Pomoc archiwisty /MOPS w Świdniku/  Informatyk /PSUU koło w Świdniku/

87  Pomoc bibliotekarza /Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna/  Pomoc administracyjna /UG w Mełgwi/  Pomoc nauczyciela /Przedszkole nr 7 w Świdniku/

88  robotnik gospodarczy /Urząd Miejski w Piaskach/

89  konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

90  dyrektor wykonawczy /Agencja Ochrony/


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w 2010r. oraz Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google