Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kobiety na rynku pracy. 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kobiety na rynku pracy. 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Kobiety na rynku pracy

2 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku

3 3 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010.

4

5

6

7

8 8 Międzypłciowa luka płacowa dla osób w wieku 15–64 lata, kraje UE-27, Norwegia i Szwajcaria, 2008. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

9 9 Struktura zatrudnienia wg sekcji gospodarki narodowej (osoby w wieku 25–49 lat), UE-27, 2008.

10 10 Odsetek mężczyzn i kobiet z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku 25–34 lata, Polska 1992–2008

11 11

12

13 13 Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy

14 14 Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy

15 15 Segregacja zawodowa –Rodzaje działalności typowo męskie: … –Rodzaje działalności typowo kobiece: … Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy

16 Inne problemy kobiet na rynku pracy (materiały) Dokonywanie większej liczby przejść na rynku pracy (m.in. w wyniku wycofywania się z rynku pracy w czasie urlopów wychowawczych) Większe zagrożenie skutkami dualnego rynku pracy (np. trudności w uzyskaniu umowy o pracę) Segregacja pionowa – niższy dostęp do awansów, stanowisk kierowniczych i szkoleń (tzw. szklany sufit)

17 17 Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy Przyczyny związane z rodzicielstwem:

18 18 Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy (c.d.)

19 19 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010. Nauka Małe dzieci Odchowane dzieci Małe wnuki Emerytury

20 20 Korelacja pomiędzy współczynnikiem zatrudnienia kobiet w wieku 25–44 lata i współczynnikiem dzietności ogólnej w krajach UE-15, Islandii i Norwegii, 2007 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

21 21 Polityka wobec kobiet na rynku pracy Rozwiązania istniejące - zapisy w kodeksie Pracy: –Wzmożona ochrona stosunku pracy w związku z macierzyństwem: szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem, ograniczenia w zatrudnieniu w godzinach nadliczbowych i porze nocnej kobiet w ciąży, karmiących i z małymi dziećmi, zapewnienie odpowiednich warunków pracy kobietom w ciąży. –Wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (jaki skutek???). –Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (egzekwowalność???).

22 Polityka wobec kobiet na rynku pracy Rozwiązania istniejące – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: –wydłużenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, –grant na telepracę dla bezrobotnych rodziców wracających na rynek pracy –świadczenie aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców wracających na rynek pracy –zakwalifikowanie bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, do kategorii osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy – pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych –zwolnienie ze składek na FP pracowników wracających po urlopach związanych z rodzicielstwem Ustawa żłobkowa Zmiany w systemie emerytalnym (jakie???)

23 Wydłużenie prawa do zasiłku W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu jego wypłacania, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński (Por. Art. 73 UoPZiIRP)

24 Grant na telepracę Art. 60a. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

25 Świadczenie aktywizacyjne Art. 60b. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres: 1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo 2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 9 miesięcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

26 Zwolnienie ze składek na FP Art. 104a. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

27 „Ustawa żłobkowa” (2011 r.) Rozszerzenie wachlarza form opieki nad dziećmi do lat 3 Większe wsparcie samorządów ze strony państwa Nowe kompetencje gmin w zakresie sprawowania opieki Możliwość zatrudniania osoby po kursach na stanowisko dziennego opiekuna Utworzenie klubów dziecięcych (opieka dzieci sprawowana jest przez 5 godzin). Rodzice, którzy zdecydowali się legalnie zatrudnić nianie, nie ponoszą kosztu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (robi to Państwo).


Pobierz ppt "1 Kobiety na rynku pracy. 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google