Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja naukowa pt.: ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU A POTRZEBY RYNKU PRACY Białystok, 17.06.2010 r. Przemiany na rynku pracy jako wyznacznik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja naukowa pt.: ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU A POTRZEBY RYNKU PRACY Białystok, 17.06.2010 r. Przemiany na rynku pracy jako wyznacznik."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja naukowa pt.: ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU A POTRZEBY RYNKU PRACY Białystok, 17.06.2010 r. Przemiany na rynku pracy jako wyznacznik zmian w szkolnictwie zawodowym Lidia Kuczewska Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

2 Prezentowane zagadnienia: 1.Krótka charakterystyka sytuacji gospodarczej Białegostoku na tle innych miast wojewódzkich 2.Rynek pracy w Białymstoku i w województwie podlaskim – wybrane elementy 3.Absolwenci szkół zawodowych na białostockim rynku pracy 4.Zapotrzebowanie pracodawców na określone zawody i specjalności oraz jego uwarunkowania

3 Liczba podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w miastach wojewódzkich

4 Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w miastach wojewódzkich

5 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1000 mieszkańców w miastach wojewódzkich

6 Liczba i dynamika pracujących w Białymstoku w latach 2005-2008

7 Liczba i dynamika bezrobotnych w Białymstoku w latach 2005-2009

8 Struktura pracujących w województwie podlaskim wg sekcji PKD

9 Podlaska Strategia Zatrudnienia …aglomeracja białostocka ma być wiodącym w kraju ośrodkiem rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz produkcji mebli z jednolitego drewna wytwarzanych na eksport i rynek wewnętrzny. Przewidywany jest dalszy rozwój przemysłu lekkiego i maszynowego.

10 Podmioty gospodarki narodowej w województwie podlaskim wg liczby pracujących 0-9 pracują- cych 10-49 pracują- cych 50-249 pracują- cych 250 i więcej pracują- cych Razem Liczba podmiotów 85238352470511189578 Udział, w %95,23,90,80,1100,0

11 Podlaska Strategia Zatrudnienia ….Istnieje konieczność podnoszenia jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych, a szczególnie wspierania kształcenia w zawodach i umiejętnościach poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy oraz wzmocnienia potencjału rozwojowego i innowacyjnego szkół zawodowych.

12 Udział bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w Białymstoku w latach 2005- 2009, w %

13 Dynamika liczby bezrobotnych absolwentów i ofert pracy w latach 2006-2009 (rok poprzedni = 100%)

14 Liczba bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku w latach 2005 – I półrocze 2009 Lata Liczba bezrobotnych nowo- zarejestrowanychstan w dniu 31.12 2005 972336 2006 806225 2007 591137 2008 23361 2009 333120 (30.06)

15 Liczba bezrobotnych absolwentów wyrejestrowana w danym roku z ewidencji PUP Białystok

16 Zawody najbardziej zagrożone bezrobociem w Białymstoku w latach 2005-2009 technik mechanik asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) sprzedawca, kosmetyczka, technik informatyk, pracownik socjalny, fryzjer, kucharz, technik elektryk

17 Bezrobotni zarejestrowani w wybranych zawodach w latach 2005-2009 (liczba i dynamika; rok poprzedni = 100 %) 2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r. Technik mechanik 98 100,0 85 86,7 39 45,9 20 51,3 49 249,0 Asystent ekonomi- czny 87 100,0 43 49,4 26 60,5 10 38,5 23 230,0 Sprzeda- wca 27 100,0 27 100,0 25 92,6 17 68,0 9 52,9

18 Liczba ofert pracy w określonych zawodach i specjalnościach Lata Liczba ofert zgłoszonychniewykorzysta- nych w dniu 31.12 2005 115424 2006 15889 2007 182918 2008 68753 2009 28614 (30.06)

19 Udział niewykorzystanych ofert pracy w latach 2005- 2009 w ogólnej liczbie ofert pracy w określonych zawodach i specjalnościach

20 Zawody najbardziej poszukiwane przez białostockich pracodawców sprzedawca pracownik biurowy (zawód szkolny: technik prac biurowych) kucharz, szwaczka, stolarz, pracownik administracyjny, pracownik ochrony mienia (zawód szkolny: technik ochrony mienia i osób)

21 Oferty pracy w wybranych zawodach w latach 2005-2009 (liczba i dynamika; rok poprzedni = 100 %) 2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 Sprze- dawca 330 100,0 354 107,3 352 99,4 93 26,4 60 64,5 Praco- wnik biurowy 94 100,0 48 51,1 238 495,8 164 68,9 67 40,8

22 Liczba bezrobotnych i liczba ofert pracy w zawodzie sprzedawca

23 Przewidywany odpływ absolwentów białostockich szkół zawodowych na inne rynki pracy do 2015 roku, w ocenie badanych pracodawców, wg grup zawodów (w %) Grupy zawod ó wCzy nastąpi odpływ absolwent ó w ? TakNieNie mam zdania Zawody biurowe46,720,732,6 Zawody handlowe45,521,732,9 Zawody elektrotechniczne i informatyczne 53,114,332,7 Zawody budowlane i geodezyjne54,821,423,8 Zawody mechaniczne i samochodowe 51,36,642,1 Zawody gastronomiczne49,012,238,8 Związane z turystyką i hotelarstwem 45,518,236,4 Zawody rolnicze, ogrodnicze, leśne 25,0 50,0 Zawody odzieżowe50,020,030,0 Usługi osobiste68,215,9

24 Przewidywany przypływ do Białegostoku absolwentów szkół zawodowych z okolicznych rynków pracy do 2015 roku, wg grup zawodów (w %) Grupy zawod ó w Czy nastąpi przypływ absolwent ó w ? TakNieie mam zdania Zawody biurowe18,346,235,5 Zawody handlowe13,642,943,6 Zawody elektrotechniczne i informatyczne 20,440,838,8 Zawody budowlane i geodezyjne 28,642,928,6 Zawody mechaniczne i samochodowe 14,539,546,1 Zawody gastronomiczne14,643,841,7 Związane z turystyką i hotelarstwem 18,227,354,5 Zawody rolnicze, ogrodnicze, leśne 50,0 Zawody odzieżowe10,060,030,0 Usługi osobiste34,136,429,5

25 Zawody, na które wg białostockich pracodawców wzrośnie zapotrzebowanie do 2015 r., % wskazań

26 Liczba firm, które do 2015 r. zamierzają zatrudnić pracowników w określonych zawodach

27 Uwarunkowania zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim O zapotrzebowaniu na pracowników do 2015 roku w dużym stopniu decydować będą walory naturalne województwa podlaskiego, a głównie: nieskażone gleby stanowiące duży potencjał do produkcji zdrowej żywności, walory krajobrazowe („Zielone płuca”). Jeśli te niekwestionowane „atuty” Podlasia zostaną właściwie zagospodarowane, spowodują rosnące zapotrzebowanie na zawody z branży gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej, handlowej, a także rozwój przemysłu spożywczego.

28 Branże mające największe szanse rozwoju w woj. podlaskim w świetle badania jakościowego z 2010 r. ekologiczne rolnictwo, przemysł spożywczy, usługi związane z obsługą turystów, produkcja sprzętu medycznego, rehabilitacja starszych osób, usługi osobiste.

29 Zawody przyszłości w Polsce zawody informatyczne: administrator baz danych, administrator sieci informatycznej, analityk systemów komputerowych, inżynier obsługi systemów komputerowych, programista, projektant systemów komputerowych, itp.; zawody związane z turystyką: organizator obsługi turystycznej, organizator usług hotelarskich, pilot wycieczek; rehabilitacja osób starszych: specjalista rehabilitacji ruchowej, specjalista rekreacji ruchowej logistyka: specjaliści z zakresu projektowania rozwiązań logistycznych, zarządzania przepływem towarów oraz spedycji i transportu; przedstawiciele handlowi i specjaliści ds. sprzedaży.

30 Dziesięć najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce i w Europie PolskaEuropa 1. wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2. menedżerowie projekt ó w 2. przedstawiciele handlowi 3. przedstawiciele handlowi3. technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu) 4. inżynierowie 5. kierowcy 6. niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 6. członkowie zarządu / kadra najwyższego szczebla 7. pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji 7. niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 8. kucharze / szefowie kuchni 8. pracownicy księgowości i finans ó w 9. pracownicy produkcji9. pracownicy ds. IT 10. pracownicy działów obsługi klienta10. mechanicy


Pobierz ppt "Konferencja naukowa pt.: ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU A POTRZEBY RYNKU PRACY Białystok, 17.06.2010 r. Przemiany na rynku pracy jako wyznacznik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google