Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Rola i znaczenie nowych rozwiązań ułatwiających młodym wejście/powrót na rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Rola i znaczenie nowych rozwiązań ułatwiających młodym wejście/powrót na rynek."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Rola i znaczenie nowych rozwiązań ułatwiających młodym wejście/powrót na rynek pracy, w tym wdrażanych programów finansowanych z funduszy unijnych Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

2 AKTUALNA SYTUACJA NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB MŁODYCH

3 Stopa bezrobocia w okresie luty 2015 – luty 2016

4

5 Wybrane grupy bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy Stan na 29.02.2016 r. Dolny Śląsk Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych Dolny Śląsk Stan na 29.02.2016 r. Polska Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych Polska Bezrobotni w szczególnych warunkach na rynku pracy ogółem9016784,71 422 82286,1 w tym do 30 roku życia2592724,4491 28029,7 w tym do 25 roku życia1283812,1250 68115,2 długotrwale bezrobotni5411950,8899 91554,5 powyżej 50 roku życia3455332,5446 00527,0 korzystające ze świadczeń pomocy społecznej47064,429 8901,8 posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1746516,4254 58715,4 posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia1660,22 3990,1 niepełnosprawni84978,097 4725,9 Ogółem bezrobotni106443100,01 652 656100,0

6

7 Młodzież na dolnośląskim rynku pracy

8

9

10 Dodatkowe wsparcie dla młodych Art. 150 f ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – rządowy program „30 minus” Pracodawca lub przedsiębiorca, który zatrudni na pełen etat bezrobotnego do 30. roku życia przez okres 12 miesięcy, może otrzymać refundację wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca (ok. 2,23 tys. zł miesięcznie). Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w przypadku, gdy pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia pracownika przez /co najmniej/kolejne 12 miesięcy. Na lata 2016 – 2018 uruchomione zostały dodatkowe środki na przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży. Ogółem: 185,77 MLN ZŁ W tym: 2016 R. 46,44 MLN ZŁ 2017 R. 69,66 MLN ZŁ 2018 R. 69,66 MLN ZŁ

11 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

12  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; W projektach pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, udzielane jest wsparcie poprzez instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych. Na projekty pozakonkursowe przewidziano: 106 884 560 EUR  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe W projektach konkursowych realizowanych przez instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udzielane jest wsparcie poprzez instrumenty i usługi rynku pracy w celu indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy). Na projekty konkursowe przewidziano: 18 861 981 EUR

13 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoba NEET: osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), + nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), + nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

14 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej  identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

15 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji  kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;  nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

16 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców  nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, - w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę;  wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem). Pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych uczestników w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne. Doposażenie stanowiska pracy w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

17 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES)  wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);  wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie w kwocie nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę (zmienne ok. 7,5-8 tys. zł brutto).

18 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnych  niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

19 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia  wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. - wysokość wsparcia w ramach instrumentu nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo w projektach konkursowych uczestnicy projektu mogą otrzymać wsparcie pomostowe tj. bezzwrotną pomoc finansową przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz pomoc w postaci usług szkoleniowych i doradczych.

20 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020

21 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Formy wsparcia Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki w tym:  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą;  dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;  sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani2 ;  sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna;  aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani).

22 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej Wybrane formy wsparcia Usługi animacji, w tym m.in.:  działania zmierzające do pobudzenia aktywności osób, w tym podejmowanie działań animacyjnych, umożliwiających tworzenie podmiotów obywatelskich;  działania zmierzające do ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Usługi rozwoju ekonomii społecznej w tym m.in.:  wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, przystąpienie do/lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów: 1)wsparcie szkoleniowe (w tym szkolenia zawodowe), doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz usługi indywidualnego mentoringu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym (usługi świadczone na etapie zakładania przedsiębiorstwa społecznego oraz w okresie pierwszych 6 miesięcy jego działalności); 2)przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstwa społecznego na założenie, przystąpienie do/lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym (maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); 3)finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków.

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Grzebieniak dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Rola i znaczenie nowych rozwiązań ułatwiających młodym wejście/powrót na rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google