Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywne formy przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia realizowane przez PUP Świdniku ROK 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywne formy przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia realizowane przez PUP Świdniku ROK 2009."— Zapis prezentacji:

1 Aktywne formy przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia realizowane przez PUP Świdniku ROK 2009

2 PLAN PREZENTACJI: 1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: - usługi rynku pracy, - instrumenty rynku pracy. 2. Udział pracowników PUP w Świdniku w projektach. 3. Projekty realizowane przez PUP w Świdniku.

3 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: - usługi rynku pracy - instrumenty rynku pracy

4 LIMIT ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 20092008 Fundusz Pracy 5 314 200, 00 zł4 135 500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny 3 075 200, 00 zł2 500 000, 00 zł

5 LIMIT ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 2009 Algorytm z Funduszu Pracy 3 075 200 zł Dodatkowe środki zawnioskowane przez PUP w Świdniku 2 239 000 zł Algorytm z Europejskiego Funduszu Społecznego 3 075 200 zł

6 USŁUGI RYNKU PRACY

7 POŚREDNICTWO PRACY

8 OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWODÓW stan na dzień 31.10.2009 r.: PUP w Świdniku dysponował 1182 ofertami pracy.  Technik prac biurowych 135  Robotnik budowlany 64  Sprzedawca 57  Ślusarz 47  Kierowca 37  Asystent ekonomiczny 26

9 Dane dotyczące pośrednictwa pracy wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Oferty pracy w sieci EURES: - opiekun; - kierowca autobusu; - robotnik rolny; - pracownik w hotelarstwie; - pracownik w gastronomii; - kamieniarz; - lekarz; - robotnik budowlany.

10 Dane dotyczące pośrednictwa pracy wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: 2 - GIEŁDY PRACY  Sklep budowlano – dekoracyjny Leroy Merlin w zawodach:  sprzedawca;  ogrodnik;  magazynier;  tokarz;  ślusarz. Liczba osób zatrudnionych: 20  W zawodzie sprzedawca dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczba osób zatrudnionych: 5

11 PORADNICTWO ZAWODOWE i INFORMACJA ZAWODOWA

12 Dane dotyczące poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: 1994 - liczba osób objętych różnymi formami poradnictwa zawodowego: w tym: liczba osób objętych indywidualnym poradnictwem zawodowym – 1523, liczba osób objętych badaniami testowymi – 142, liczba osób objętych indywidualną informacją zawodową – 210, liczba osób objętych grupową informacją zawodową – 77.

13 FORMY PORADNICTWA ZAWODOWEGO FORMA PORADNICTWA ZAWODOWEGO LICZBA OSÓB 2008 LICZBA OSÓB 2009 Indywidualne poradnictwo zawodowe 7721523 Indywidualna informacja zawodowa 246210 Grupowa informacja zawodowa 7770 Badania testowe 156142

14 Osoby objęte indywidualnym poradnictwem zawodowym 34% 66%

15 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

16 Dane dotyczące pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy: Liczba szkoleń: 2 Liczba uczestników: 19

17 Dane dotyczące pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy wg stanu na dzień 31.10.2009r.: Zajęcia aktywizacyjne Liczba zajęć: 26 w tym: w Świdniku: 19 w Mełgwi: 2 w Piaskach: 2 w Rybczewicach: 1 w Trawnikach: 2 Liczba uczestników zajęć: 225 w tym: w Świdniku: 153 w Mełgwi: 24 w Piaskach: 21 w Rybczewicach: 8 w Trawnikach: 24

18 Dane dotyczące pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy wg stanu na dzień 31.10.2009r.:

19 Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych w ramach Klubu Pracy MIEJSCOWOŚĆ LICZBA OSÓB 2008 rok LICZBA OSÓB 2009 rok Świdnik 55153 Trawniki 724 Piaski 921 Mełgiew 719 Rybczewice 08 OGÓŁEM 78225

20 ORGANIZACJA SZKOLEŃ

21 Dane dotyczące organizacji szkoleń wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: 232 - liczba osób skierowanych na szkolenia indywidualne i szkolenie grupowe Kierunki szkoleń grupowych: - Spawanie metodą TIG – 141 i MAG – 135; - Prawo jazdy kat. C i kat C + E; - Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT; - Obsługa komputera i kas fiskalnych; - Hurtownik magazynier z obsługą wózków jezdniowych; - Księgowość komputerowa małych firm; - Pracownik administracyjno –biurowy.

22 Dane dotyczące organizacji szkoleń wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Szkolenia indywidualne 24 osoby w ramach Funduszu Pracy Szkolenia grupowe 208 osób w tym: - 64 osoby w ramach Funduszu Pracy - 144 osoby w ramach EFS

23 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świdniku skierowane na szkolenia indywidualne i grupowe 232 197

24 STUDIA PODYPLOMOWE

25 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świdniku korzystające z dofinansowania studiów podyplomowych Zawarto 25 umów o dofinansowanie studiów podyplomowych.

26 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

27 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

28 Dane dotyczące przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.10.2009 r. (porównanie z analogicznym okresem w 2008r.): Zawarto 116 umów, w tym 75 umów w ramach EFS. 116 76

29 Od lipca 2009r. odbywają się we wtorki i czwartki w PUP w Świdniku spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych, zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. „JAK OTRZYMAĆ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

30 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

31 Dane dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Zawarto 27 umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

32 17 kwietnia 2009r. z inicjatywy PUP w Świdniku zorganizowano spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami finansowania inwestycji na rozwój firmy z funduszy unijnych z udziałem przedstawiciela Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. „SPOSÓB NA DOTACJĘ”

33 DODATKI AKTYWIZACYJNE

34 Dane dotyczące finansowania dodatków aktywizacyjnych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Przyznano 72 osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku dodatek aktywizacyjny za podjecie pracy z własnej inicjatywy.

35 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

36 Dane dotyczące liczby osób skierowanych do prac społecznie użytecznych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: LICZBA OSÓB FORMA 2008 rok2009 rok Prace społecznie użyteczne 42 56

37 STAŻE

38 Dane dotyczące osób skierowanych na staż wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Ilość zawartych umów: 343 umowy, w tym 101 w ramach EFS. Liczba osób bezrobotnych: 459 osób, w tym – 130 osób w ramach EFS.

39 Dane dotyczące osób skierowanych na staż w latach 2008 - 2009 42% 58%

40 PRACE INTERWENCYJNE

41 Dane dotyczące osób skierowanych na podjęcie prac interwencyjnych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Ilość zawartych umów na prace interwencyjne – 40, w tym 19 EFS. Liczba skierowanych bezrobotnych – 61 osób, w tym w ramach EFS - 30 osób.

42 ROBOTY PUBLICZNE

43 Dane dotyczące osób skierowanych na podjęcie robót publicznych wg stanu na dzień 31.10.2008 r.: Zawartych zostało 14 umów. Liczba skierowanych bezrobotnych – 53 osób.

44 Dane dotyczące osób skierowanych na podjęcie robót publicznych według gmin Gmina Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 20082009 Trawniki 55 Piaski 88 Mełgiew 1315 Rybczewice 2024 OGÓŁEM 4653

45 Dane dotyczące zawieranych przez gminy umów w ramach robót publicznych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.: Rybczewice - 7 umów Małgiew - 4 umowy Piaski - 2 umowy Trawniki - 1 umowa 7% 14 % 29 % 50%

46 Udział pracowników PUP w Świdniku w projektach i konferencjach

47 Udział pracowników PUP w Świdniku w projektach i konferencjach NAZWA PROJEKTUORGANIZATOR Człowiek - najlepsza inwestycja,,Kształcenie to rozwój” Radio Lublin,,Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców” Fundacja Fundusz Inicjatyw Puławskie Dni KarieryPUP w Puławach „Nowe szkolenia dla osób wykonujących transport drogowy” Ośrodek Kształcenia kierowców KULKA

48 Udział pracowników PUP w Świdniku w projektach i konferencjach c.d. NAZWA PROJEKTUORGANIZATOR,,Rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego” Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”,,Pełnowartościowi”Lubelski Dom Medialny; Wschodni Instytut Rozwoju i NST Sp. z o.o.,,Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw” Lubelska Izba Rzemieślnicza,,Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,,Pracująca mama”Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw

49 Projekty realizowane przez PUP w Świdniku

50 Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,,NAUKA -WIEDZA - PROFESJONALIZM ” Poddziałanie 6.1.2 PO KL 204 169,60 zł Kluczowi pracownicy PUP w Świdniku 11 1. Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowiskach kluczowych; 2. Modułowe szkolenia dla pracowników kluczowych.

51 Projekty realizowane przez PUP w Świdniku c.d. Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,,TWÓJ CEL- NASZE WSPARCIE- WSPÓLNY SUKCES” Poddziałanie 6.1.3 PO KL 3 555 999,11 zł Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Świdniku, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Świdniku 451 1. Szkolenia; 2. Staże; 3. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 4. Prace interwencyjne.

52 Projekty realizowane przez PUP w Świdniku Nazwa projektu Całkowita kwota projektu Ostateczni beneficjenci projektu Liczba osób biorących udział Wsparcie w ramach projektu,,BIZNES ŻYCIA” Działanie 6.2 PO KL 2 447 907,70 zł Osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, chcące rozpocząć działalność gospodarczą, bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Świdniku 60 1. Szkolenia; 2. Indywidualne doradztwo podstawowe; 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości; 4. Indywidualne doradztwo specjalistyczne.

53 Konferencja otwierająca projekt „Biznes życia” W dniu 28 września 2009r. odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca projekt „Biznes życia”, podczas której prelekcje wygłosili: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Lucjan Tomczuk, Starosta Powiatu Świdnickiego Mirosław Król oraz Burmistrz Miasta Świdnika Waldemar Jakson.

54 Konferencja otwierająca projekt „Biznes życia”


Pobierz ppt "Aktywne formy przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia realizowane przez PUP Świdniku ROK 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google