Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania rynku pracy w sektorach prywatnym i spółdzielczym na terenie powiatu łęczyńskiego zrealizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania rynku pracy w sektorach prywatnym i spółdzielczym na terenie powiatu łęczyńskiego zrealizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania rynku pracy w sektorach prywatnym i spółdzielczym na terenie powiatu łęczyńskiego zrealizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej w ramach projektu „Standardy w PUP ” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

2 Prezentacja jest efektem badania przeprowadzonego wśród osób reprezentujących pracodawców sektora prywatnego i spółdzielczego z terenu powiatu łęczyńskiego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele badania  Analiza ogólnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w sektorze prywatnym i spółdzielczym z podziałem na branże  Analiza zapotrzebowania pracodawców na osoby pod kątem wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności.  Określenie zapotrzebowania na usługi szkoleniowe (wskazanie kierunków szkoleń; uszczegółowienie zakresu tematycznego szkoleń dla przyszłych pracowników).  Analiza zapotrzebowania na pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP. Łęczna 29.06.2009

3  W badaniu wzięło udział 200 przedstawicieli firm powiatu łęczyńskiego będących osobami decyzyjnymi Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009 Charakterystyka badanej zbiorowości  Większość firm biorących udział w badaniu zatrudnia nie więcej niż 9 osób

4  Badane firmy przynależały do jednego z sektorów: prywatnego, spółdzielczego, non- profit Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka badanej zbiorowości  Najczęściej występującym typem własności były osoby fizyczne Łęczna 29.06.2009

5 Największą liczbę badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy zarejestrowane jako „działalność gospodarcza” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka badanej zbiorowości Forma prawna przebadanych przedsiębiorstw LiczebnośćProcent Działalność gospodarcza 14673,0 Spółka jawna 126,0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 115,5 Spółdzielnia 105,0 Spółka cywilna 94,5 Spółka akcyjna 42,0 Organizacja non-profit 31,5 Spółka partnerska 21 Stowarzyszenie 10,5 Gospodarstwo rolne 10,5 Brak odpowiedzi 10,5 Ogółem 200100 Łęczna 29.06.2009

6  Najwięcej firm przebadano w największej gminie powiatu- Łęcznej  Blisko połowa ankietowanych pracodawców (49,5%) pochodziła z miast średniej wielkości.  Większość przedsiębiorstw stanowiły, te istniejące na rynku od 16 do 20 lat (29,5%). Przedsiębiorstwa młodsze (6- 10lat) stanowiły (23,5%) natomiast bardzo młode do 5 lat- 20% Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka badanej zbiorowości ObszarLiczebnośćProcent Średniej wielkości miasto9949,5 Obszar wiejski5829 Małe miasto4321,5 Ogółem200100 Łęczna 29.06.2009

7 Charakterystyka badanej zbiorowości Największa liczba przebadanych przedsiębiorstw zorientowana jest na handel hurtowy i detaliczny (34%) oraz działalność usługową (20%) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzaj branży według przynależności do sekcji PKDLiczebnośćProcent Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 6834,0 Sekcja S - pozostała działalność usługowa 4020,0 Sekcja F - budownictwo 199,5 Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 189,0 Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe 126,0 Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa 84,0 Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 84,0 Sekcja A - rolnictwo, łowiectwo, rybactwo 73,5 Sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 73,5 Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 31,5 Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 31,5 Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne 31,5 Sekcja B – górnictwo i wydobywanie 10,5 Sekcja J – informacja i komunikacja 10,5 Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 10,5 Sekcja P - edukacja 10,5 Ogółem 200100 Łęczna 29.06.2009

8 Pracodawcy oceniają ogólną sytuacje na rynku pracy jako dobrą  W opinii 53 % pracodawców uważa, że „kryzys gospodarczy” nie wpłynął na sytuację na lokalnym rynku pracy  28 % pracodawców uważa, iż brakuje kandydatów do pracy z odpowiednim kwalifikacjami  Dla 49,5 % badanych wymagania finansowe potencjalnych pracowników są zbyt wygórowane  53,5 % pracodawców uważa, iż jest duża podaż na rynku pracy, jednakże 43 % ma trudności ze znalezieniem pracowników Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Łęczna 29.06.2009

9 Zmiany w liczbie zatrudnionych w badanych firmach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Zmiany liczby pracowników w przedsiębiorstwach Zmiany w ciągu ostatnich 12 miesięcy Plany na najbliższe 12 miesięcy ZatrudnieniZwolnieniZatrudnieniZwolnieni Osoby na stanowiskach kierowniczych 17992 Inni pracownicy/robotnicy 78536211 Razem95627113 Łęczna 29.06.2009

10 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Dominującą formą zatrudnienia w powiecie łęczyńskim jest umowa na czas określony Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy W jakim sektorze działa Państwa firma: PrywatnySpółdzielczyNon-profit N%N%N% Jaki rodzaj formy zatrudnienia dominuje w Państwa firmie? Umowa o pracę na czas nieokreślony 11663,401184,60250,00 Umowa o pracę na czas określony 5329,0017,70 Umowa-zlecenie 73,8017,70250,00 Brak odpowiedzi 31,60 Umowa na zastępstwo21,10 Umowa na okres próbny 10,50 Umowa o dzieło 10,50 Ogółem 183100131004 Łęczna 29.06.2009

12 2% przebadanych firm powiatu łęczyńskiego posiada związki zawodowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Łęczna 29.06.2009

13 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Najczęściej wykorzystywanym sposobem poszukiwania nowych pracowników są: pytanie rodziny oraz znajomych (46,5%) a także kontakty z PUP (46%) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

14 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Najbardziej efektywnymi sposobami poszukiwania zatrudnienia w firmach powiatu łęczyńskiego są:  Skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (50,5%)  Zajęły ogłoszenie w lokalnej gazecie lub telewizji (24,5%)  Przez znajomych (19%)  Przez strony internetowe (10,5%)  Osobista wizyta w firmie 6,5%  Zgłaszanie się do biur karier 5% Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

15 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

16 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Największe znaczenie w procesie rekrutacji nowych pracowników mają:  Posiadane doświadczenie zawodowe (76%)  Komunikatywność (51,9%)  Wykształcenie kierunkowe (zgodne z profilem firmy) (48,1%)  Kreatywność (34,6%)  Odbyte praktyki i staże (25%)  Płeć (23,1%)  Umiejętność obsługi komputera (13,5%)  Wiek (7,7%) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników pod kątem wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności Łęczna 29.06.2009

18 Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników pod kątem wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności  Biurowe/obsługa komputera (8 wskazań)  Elektryk (8 wskazań)  Obsługa kasy fiskalnej (8 wskazań)  Umiejętność szycia (7 wskazań)  Gastronomiczne (6 wskazań)  Mechanik (6 wskazań)  Motoryzacyjne (6 wskazań)  Praktyka w handlu (41 wskazań)  Budowlane (13 wskazań)  Terminowanie u rzemieślnika (13 wskazań)  Doświadczenie zawodowe lub staż (12 wskazań)  Ekonomiczne/księgowość (11 wskazań)  Medyczne (11 wskazań)  Kierowca (10 wskazań) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pożądane kwalifikacje zawodowe, cechy i umiejętności pracowników związane z profilem działalności: Łęczna 29.06.2009

19 Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników pod kątem wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności Najważniejsze cechy i umiejętności pożądane przez pracodawców:  Rzetelność (134 wskazania)  Dyspozycyjność (101 wskazania)  Doświadczenie zawodowe (98 wskazania)  Łatwość w nawiązywaniu kontaktów/ komunikatywność (65 wskazania)  Lojalność wobec pracodawcy/firmy (48 wskazania)  Umiejętność pracy w zespołowe (46wskazania)  Wykazywanie się wiedzą z danej branży/ dziedziny (44 wskazania)  Myślenie twórcze/ kreatywne (33 wskazania)  Zdolność uczenia się (33 wskazania)  Chęć podnoszenia kwalifikacji (31 wskazania)  Umiejętność organizacji pracy (31 wskazania)  Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji (27 wskazania) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników pod kątem wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności Poszukiwany przez pracodawców profil wykształcenia (wykształcenie kierunkowe) Liczebność Techniczne57 Ekonomiczne46 Rzemieślnicze37 Medyczne22 Rolnicze16 Budowlane15 Handlowe13 Nie mam wymagań9 Matematyczne3 Humanistyczne3 Pedagogiczne2 Informatyczny2 Kosmetologia2 Elektryczne1 Brak odpowiedzi1 Ogółem229 Łęczna 29.06.2009

21 Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników pod kątem wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności Wśród najbardziej poszukiwanych zawodów znalazły się: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najbardziej poszukiwane zawodyLiczebność Sprzedawca 37 Handlowiec19 Dekarz14 Kierowca TIR11 Stolarz8 Farmaceuta7 Krawcowa7 Księgowa7 Operator maszyn budowlanych7 Kucharz6 Lekarz6 Lekarz weterynarii5 Mechanik samochodowy5 Łęczna 29.06.2009

22 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

23 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

24 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

25 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Najbardziej pożądane kierunki szkoleń na które powinien zostać wysłany bezrobotny:  Szkolenia z zakresu obsługi klienta/ obsługa sprzedaży (12 wskazań)  Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych (7 wskazań)  Kursy dla krawcowej/ szwaczki (5 wskazań)  Szkolenia z zakresu marketingu, zarządzania, handlu (5 wskazań)  Kursy na mechanika samochodowego (5 wskazań)  Szkolenia dla piekarzy (4 wskazań)  Kursy administracyjno- biurowe (3 wskazań)  Kursy księgowości (3 wskazań)  Kursy z zakresu obsługi komputera (3 wskazań)  Kursy prawa jazdy na samochody ciężarowe (3 wskazań) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

26 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

27 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

28 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Łęczna 29.06.2009

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Łęczna 29.06.2009

31 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

32 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

33 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

34 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

35 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

36 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Łęczna 29.06.2009

38 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

39 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

40 Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza zapotrzebowania na usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej Łęczna 29.06.2009

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza zapotrzebowania na usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.p. Instrumenty PUP wspierające zatrudnienie nowych pracowników N= 70% 1 Staże tak, w przeszłości 4665,70% tak, obecnie 1420,00% nie 1014,30% 2 Praktyczna nauka zawodu dorosłych* tak, w przeszłości 1014,30% tak, obecnie 45,70% nie 5680,00% 3 Przyuczenie do pracy dorosłych* tak, w przeszłości 710,00% tak, obecnie 57,10% nie 5882,90% 4 Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych tak, w przeszłości 1521,40% tak, obecnie 45,70% nie 5172,90% 5 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP tak, w przeszłości 1318,60% tak, obecnie 45,70% nie 5375,70% 6 Inne rozwiązania tak, w przeszłości 22,90% tak, obecnie 11,40% nie 6795,70% Ogółem 70100% Łęczna 29.06.2009

44 Analiza zapotrzebowania na usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.p. Instrumenty oferowane przez PUP w Łęcznej N= 3% 1 Pomoc finansowa na otwarcie firmy 133,30% 2 Skierowanie pracowników do pracy z PUP 133,30% 3Brak odpowiedzi 133,30% Ogółem 3100% Łęczna 29.06.2009

45 Analiza zapotrzebowania na usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.p. Powody, dla których firmy nie korzystały i nie korzystają z instrumentów oferowanych przez PUP w Łęcznej N= 130% 1Nie jesteśmy zainteresowani ofertą PUP 6953,10 % 2Zbytnia czasochłonność, zbyt dużo administracyjnych procedur 2418,50 % 3Nie znam form pomocy oferowanych przez PUP 2015,40 % 4Nasza firma nie spełnia wymagań stawianych przez PUP 1410,80 % 5Formy wsparcia PUP nie odpowiadają naszym potrzebom 1410,80 % Ogółem130108,6 % Łęczna 29.06.2009

46 Analiza zapotrzebowania na usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.p. Inne instrumenty, którymi firmy respondentów były by zainteresowane N% 1Brak odpowiedzi 857,10 % 2Zabrakło dofinansowania 214,30 % 3Brak kompetencji urzędników 17,10 % 4Nie było do tej pory takiej potrzeby 17,10 % 5Nasza firma istnieje od niedawna 17,10 % 6Poszukujemy pracowników wykwalifikowanych 17,10 % Ogółem 14100 % Łęczna 29.06.2009

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.p. Czy firma zamierza w najbliższym czasie skorzystać z instrumentów proponowanych przez PUP w Łęcznej N= 131% 1 Staże tak8061,10 % nie5138,90 % 2 Praktyczna nauka zawodu dorosłych tak4030,50 % nie9169,50 % 3 Przyuczenie do pracy dorosłych tak3829 % nie9371 % 4 Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych tak2720,60 % nie10479,40 % 5 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP tak 6247,30 % nie 6952,70 % Ogółem131100 % Analiza zapotrzebowania na usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej Łęczna 29.06.2009

48 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009 Wnioski W jakim sektorze działa Państwa firma: PrywatnySpółdzielczyNon-profit N%N%N% Jak ocenia Pani/ Pan ogólną sytuację na lokalnym rynku pracy? Dobrze 2513,7 %17,70 % Średnio 137,10 % 250 % Źle 126,60 % 125 % Bardzo źle 94,90 %215,40 %

49 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009 W jakim sektorze działa Państwa firma: PrywatnySpółdzielczyNon-profit N%N%N% Jak ocenia Pani/ Pan ogólną sytuację na lokalnym rynku pracy? Brakuje miejsc pracy 2010,90 %323,10 %125 % Brakuje wykwalifikowanych osób 2212 %215,40 % Brakuje chętnych do pracy 126,60 % Jest duże bezrobocie 94,90 %17,70 % Sytuacja jest stabilna 84,40 %

50 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009 W jakim sektorze działa Państwa firma: PrywatnySpółdzielczyNon-profit N%N%N% Czy zauważa Pani/ Pan istotne zmiany na lokalnym rynku pracy związane z panującym obecnie kryzysem finansowym? Nie 9652,50 %753,80 %375 % Tak 6636,10 %538,50 % Trudno powiedzieć 2111,50 %17,70 %125 %

51 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009 Wykształcenie jakie jest najbardziej pożądane z uwagi na rodzaj działalności firmy. Ogółem Podstawow e/ gimnazjaln e Zasadnicze zawodowe Średnie ogólnokształ cące/ zawodowe Licencjat (studia zawodowe) Studia magisterski e/ doktorancki e Nie N1323671490 % w kolumnie 16,70 %46,40 %39,10 %63,60 % 45 % % w wierszu1,10 %35,60 %40 %7,80 %15,60 %100 % Tak N423452781 % w kolumnie 66,70 %33,30 %48,90 %18,20 %31,80 %40,50 % % w wierszu4,90 %28,40 %55,60 %2,50 %8,60 %100 % Trudn o powie dzieć N114112129 % w kolumnie16,70 %20,30 %12 %18,20 %4,50 %14,50 % % w wierszu 3,40 %48,30 %37,90%6,90 %3,40 %100 % Ogółe m N669921122200 % w kolumnie100 % % w wierszu3 %34,50 %46 %5,50 %11 %100 %

52 Pracodawcy w powiecie łęczyńskim poszukując pracowników do swoich firm zwracają uwagę głównie na:  Doświadczenie w handlu  Doświadczenie w budownictwie  Staż pracy  Umiejętność obsługi komputera (stanowiska związane z obsługą klienta, handlem oraz pracowników biurowych) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

53 Najczęściej wybierane usługi i instrumenty wspierające zatrudnienie oferowane przez PUP w Łęcznej przez pracodawców sektora prywatnego to: 1.Staże 2.Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 3.Praktyczna nauka zawodu dorosłych 4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez UP Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009

54 Deklarowany zamiar skorzystania z instrumentów proponowanych przez PUP w Łęcznej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łęczna 29.06.2009 Instrumenty proponowane przez PUP w ŁęcznejN% Staże tak 8061,10% nie 5138,90% Praktyczna nauka zawodu dorosłych tak 4030,50% nie 9169,50% Przyuczenie do pracy dorosłych tak 3829,00% nie 9371,00% Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych tak 2720,60% nie 10479,40% Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez UP tak 6247,30% nie 6952,70% Ogółem 131100,00%

55 Dziękuję za uwagę! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Raport z badania rynku pracy w sektorach prywatnym i spółdzielczym na terenie powiatu łęczyńskiego zrealizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google