Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2013. 19 marca 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2013. 19 marca 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2013. 19 marca 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2 rok20092010201120122013 stopa bezrobocia 5,35,86,66,57,1 Stopa bezrobocia w powiecie (stan na koniec grudnia)

3 Stopa bezrobocia

4 Stopa bezrobocia ( stan na 31.12.2013 r.)

5 Struktura bezrobotnych Wyszczególnianie bezrobotni zarejestrowani ogółemW tym z prawem do zasiłku Stan na 31 grudnia 2013 roku razemkobietyrazemkobiety ogółem35401660533259 z tego poprzednio pracujące 29981385533259 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy 390206190106 dotychczas niepracujące 54227500

6 Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku w końcu m-ca sprawozdawczego razemkobietyrazemkobiety 0 1234 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) do 25 roku życia 431225259 które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 241510 długotrwale bezrobotne 162472831 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X197X3 powyżej 50 roku życia 1198438237108 bez kwalifikacji zawodowych 1426678195101 bez doświadczenia zawodowego 70635800 bez wykształcenia średniego 182063823586 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 2141871410 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 96130 niepełnosprawni 7530123

7

8 Bezrobotni do 25 roku życia Osoby bezrobotne do 25 roku życia to szczególna grupa osób bezrobotnych. Są to osoby młode wchodzące na rynek pracy często po raz pierwszy. Największy poziom rejestracji bezrobotnych do 25 roku życia przypada na miesiące zimowe tj. styczeń, luty, grudzień. W końcu grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 431 osób do 25 roku życia, tj. 12,2% ogółu bezrobotnych.

9 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych staż pracydo 1 rokuod 1 do 5od 5 do 10od10 do 20od 20 do 3030 i więcejbez stażu liczba osób 190231164228166106341

10

11 Wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2013 Osoby% Ogółem3540100,0 do 24 lat43112,2 25-34 lata81923,1 35-44 lata74621,0 45-54 lata78422,2 55-59 lat55815,8 60 - 64 lata2025,7 Bezrobotni wg wieku

12 Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 1198 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, które stanowiły 33,8% ogółu bezrobotnych. Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – (35,5% tej populacji bezrobotnych) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym – (31,1%).

13 Bezrobotni niepełnosprawni W końcu grudnia 2013 r. w rejestrach bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zarejestrowanych było 75 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 30 kobiet. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił około 2,2%. Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 39 osób (52,0% bezrobotnych osób niepełnosprawnych) oraz lekkim stopniem niepełnosprawności – 31 osób. W ewidencji Urzędu figurowały również 5 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

14 Trwałe bariery utrzymujące się na rynku pracy: – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 50 roku życia, – zły stan zdrowia, – niepełnosprawność, – odbycie kary pozbawienia wolności.

15 Cechy, które nie sprzyjają „wychodzeniu” z bezrobocia: – płeć: kobietom trudniej znaleźć pracę, – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 45 roku życia, – brak aktywności własnej w poszukiwaniu pracy, – brak zainteresowania programami aktywizacji zawodowej.

16 PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA – udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

17 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY – polegająca na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.

18 Wykonując usługę pośrednictwa pracy w 2013 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu pozyskali do współpracy 304 pracodawców, przyjęli do realizacji 925 miejsc pracy – w tym: – 549 niesubsydiowanych, – 100 subsydiowanych, – zorganizowano 276 staży. Pośrednictwo pracy

19 Największe problemy wystąpiły przy realizacji ofert pracy związanych z koniecznością posiadania określonych kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Do zawodów takich należą: –główni księgowi, –specjaliści w różnych dziedzinach z wykształceniem wyższym, –informatycy, –elektronicy, –inżynierowie, –technolodzy, –pracownicy ze znajomością języków obcych.

20 Najwięcej realizowanych ofert pracy to oferty na stanowiskach : – robotnika gospodarczego, – pracownika biurowego, – pakowaczki, – pracownika restauracji, – sprzedawców, – magazynierów, – pracowników utrzymania czystości, –doradców klienta.

21 Na podstawie analizy ofert zgłoszonych w 2013 r. do zawodów deficytowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego należy zaliczyć: – operator wprowadzania danych, – pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, – technik prac biurowych – opiekunka dziecięca, – bibliotekarz. Największą szanse na uzyskanie zatrudnienia mają osoby reprezentujące następujące specjalności: – sekretarka, operator urządzeń biurowych, – pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, – pracownicy opieki osobistej i pokrewni.

22 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zorganizował w 2013 r. Giełdy Pracy: Na stanowisko kasjer – sprzedawca, magazynier dla: – firmy MarcPol. Na stanowisko magazyniera dla: – firmy Work Express. Na stanowisko magazyniera, operatora linii montażowej, pomocnika operatora linii montażowej dla: – firmy Adecco Poland.

23 Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu uczestniczyli w spotkaniu z osobami bezrobotnymi m.in. zwolnionymi w ramach zwolnień grupowych z firmy: Polbita Sp. z o.o.; Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym.

24 Zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pracą za granicą, pn. „Bezpieczny wyjazd, bezpieczny powrót”. Prowadzący – doradca Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, przedstawił informacje na temat możliwości podjęcia pracy oraz edukacji za granicą.

25 Organizowane były Warszawskie Zachodnie Targi Pracy: - 22 maja w świetlicy w Lesznie.

26 W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował zadania z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej poprzez: –udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia, –udzielanie porad indywidualnych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, –organizowanie grupowych porad zawodowych. Poradnictwo zawodowe

27

28 Doradcy zawodowi wzięli udział w III Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza zorganizowanych w dniu 26.03.2013 r. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zapoznawali uczestników targów z usługami rynku pracy oraz prawami i obowiązkami osób bezrobotnych. Chętni mogli skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym. 09 października 2013 r. uczestniczyliśmy jako wystawca w Targach Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowanych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

29 Doradcy zawodowi prowadzili grupowe porady zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza. Uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego, IV klasy Technikum Logistycznego, Ekonomicznego, Ogrodniczego oraz Mechatronicznego mieli okazje określić swoje zainteresowania zawodowe za pośrednictwem Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji – WKP oraz „Inwentarza Osobowości NEO-FFI”.

30 W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął także współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Błoniu. Doradcy zawodowi przeprowadzili dla uczniów klas I i II grupowe porady zawodowe, których celem było nakreślenie predyspozycji zawodowych, uczniowie mieli również możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

31 W dniu 22.04.2013 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu Doradcy zawodowi przeprowadzili spotkanie informacyjne dlauczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie. W spotkaniu uczestniczyło 22 uczniów liceum uzupełniającego oraz klas zawodowych. Doradcy zawodowi przedstawili uczestnikom prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP.

32 Doradcy zawodowi wystąpili z inicjatywą współpracy z zewnętrznymi organizacjami, dlatego też dnia 21.06.2013 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Doradcy zawodowi oprowadzili uczestników spotkania po siedzibie Urzędu mieszczącej się w Błoniu przy ulicy Grodziskiej 15. Zebrani goście mieli możliwość swobodnego zadawania pytań dotyczących nie tylko oferty wsparcia proponowanej przez Urząd, ale również funkcjonowania całej instytucji.

33 W 2013 roku przy wsparciu doradców zawodowych, dla bezrobotnych założono 454 Indywidualne Plany Działania. W czasie ich realizacji, klienci mają możliwość określenia swoich mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Do końca grudnia 2013 roku zostało zakończonych 88 Indywidualnych Planów Działania. Indywidualny Plan Działania

34 W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenia indywidualne 100 osób bezrobotnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu: – spawania (metodami TIG, MAG i MMA), – obsługi wózków jezdniowych, – z zakresu księgowości oraz kadr i płac, – podstaw florystyki, – szkolenia okresowe. Szkolenia

35 W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” 40 osób bezrobotnych. Szkolenia

36 Spośród osób, które ukończyły szkolenia – 91 osób zostało wyrejestrowanych, (23 osoby podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia lub w terminie 3 m-cy od zakończenia szkolenia, 34 osoby podjęły działalność gospodarczą). 2 osoby zostały wyrejestrowana na własny wniosek, 11 osób podjęło zatrudnienie, 11 osób zostało wyrejestrowane za niestawienie w PUP, 5 osób podjęło działalność gospodarczą w okresie późniejszym niż 3 m-ce od zakończenia szkolenia).

37 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował także 1 osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako poszukującą pracy na szkolenie ze środków PFRON. Osoba ta uczestniczyła w szkoleniu „Certyfikowany kurs na samodzielnych księgowych od podstaw”.

38 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w Błoniu sfinansował studia podyplomowe dla 4 osób bezrobotnych. Były to studia z zakresu: - Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, technika, narzędzia; - Zarządzanie nieruchomościami; - Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. W 2013 r. 2 osoby, które rozpoczęły w 2012 r. ukończyły je, na kierunku: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Studia podyplomowe

39 W 2013 roku zorganizowano w sumie 15 zajęć aktywizacyjnych, podzielonych na następujące części: 10 zajęć pięciodniowych o tematyce: „Kompetencje i predyspozycje zawodowe”, „Moje dokumenty aplikacyjne”, „Twarzą w twarz z pracodawcą”, „Formy zatrudnienia”, „Otwarty klub pracy” oraz 5 zajęć jednodniowych o tematyce: „Moje dokumenty aplikacyjne”, „Twarzą w twarz z pracodawcą”. Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych ogółem: 118 osób bezrobotnych, w tym 1 osoba poszukująca pracy. Struktura uczestników zajęć: 45 kobiet; 20 osób do 25 roku życia; 49 osób powyżej 50 roku życia; 68 osób zamieszkujących tereny wiejskie; 67 osób długotrwale bezrobotnych oraz 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – zajęcia aktywizacyjne

40 Podstawowe usługi rynku pracy wspierane są INSTRUMENTAMI RYNKU PRACY Korzystanie z instrumentów rynku pracy oznacza, że pracodawca uzyskuje bezpośrednie wsparcie finansowe lub brak ponoszenia kosztów na działania związane z zatrudnieniem osób BEZROBOTNYCH.

41 INSTRUMENTAMI WSPIERAJĄCYMI PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY SĄ: Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże zawodowe Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie stanowiska pracy Prace społecznie użyteczne

42 Roboty publiczne W ramach robót publicznych w 2013 r. zatrudnienie znalazło 86 osób bezrobotnych. Najwięcej miejsc pracy zorganizowały gminy Leszno i Stare Babice. Osoby bezrobotne kierowane były przeważnie do Urzędów Gmin i Gminnych Spółek Wodnych.

43 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku skierował na prace interwencyjne 14 osób do n/w pracodawców: –Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim; –Zakład Usług Cholewkarskich Amigos, –Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowe Leśnym; –Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem. Prace interwencyjne

44 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku skierował 276 osób do odbycia stażu do n/w pracodawców: –Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach – 16 osób, –Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 16 osób, –Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki oddział Regionalny, Warszawa – 8 osób, –Urząd Skarbowy warszawa – Bielany – 8 osób, –Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy – 7 osób, –Urząd Gminy Stare Babice – 6 osób, –Instytut Kształcenia Eko-Tur – 6 osób. Po zakończeniu stażu zatrudnienie znalazło 121 osób bezrobotnych. Staże

45 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w 2013 roku przyznał 97 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

46 Rodzaj działalności prowadzonej przez osoby bezrobotne otrzymujące jednorazowe środki to m.in.: –Mechanika samochodowa, –Działalność kosmetyczna, –Zagospodarowanie terenów zieleni, –Usługi krawieckie, –Agencja reklamowa, –Aranżacja wnętrz, –Sprzedaż internetowa. –Działalność szkoleniowa

47 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON W 2013 roku 3 osoby niepełnosprawne otrzymały jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Rodzaj działalności prowadzonej: - działalność agencji reklamowych; - nauka języków obcych; - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

48 Doposażenie stanowiska pracy W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zrefundował 1 pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej na stanowisku: - technik prac biurowych.

49 Inne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2013 roku.

50 W Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wdrożono program SEPI - Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej – innowacyjnego modelu współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. Program SEPI to rozwiązanie informatyczne umożliwiające bezpieczny i szybki dostęp do niezbędnych informacji, ułatwiające współpracę pomiędzy obiema instytucjami dzięki czemu możliwe jest podjęcie najefektywniejszych działań w celu pomocy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, jednocześnie będącymi klientami OPS.

51 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował w 2013 r. dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt „Bieg z przeszkodami” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt „Pomocna dłoń I” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

52 W ramach projektu systemowego „Bieg z przeszkodami” Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielono wsparcia 282 osobom bezrobotnym (158 kobiet i 124 mężczyzn), poprzez organizację szkoleń, staży i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Głównym celem projektu było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno - gospodarczej, w szczególności promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa.

53 Realizacja projektów „Pomocna dłoń” i „Pomocna dłoń I” Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie umożliwiła zatrudnienie 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Wzrost zatrudnienia pozwolił podnieść jakość, zasięg i dostęp do świadczonych usług z zakresu pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich klientów naszego Urzędu: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.

54 Rejestracja OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY na warunkach określonych w §1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2011 r., poz. 919) LICZBA zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2013 r. wynosiła - 2847 szt. Zgłoszenia dotyczyły głównie pracowników – obywateli Ukrainy (2685); Najczęściej powtarzające się branże : - rolnictwo, - budownictwo, - usługi domowe (opieka, prowadzenie domu).

55 W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w toku postępowania administracyjnego wydał ogółem 12 893 decyzje, z tego zaskarżonych do II instancji – 29, z których zostały uchylone 2 decyzje administracyjne.

56 FINANSE

57 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2013 r. PLAN na 2013 r.WYDATKI LICZBA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH KONTYNUACJA Z ROKU POPRZEDNIEGO EFEKTYWNOŚĆ OGÓŁEMFPEFSOGÓŁEMFPEFS OGÓŁE M FPEFSOGÓŁEMFP EFS STAŻE 2 012 673,001 249 700,00762 973,00 2 003 265,00 1 248 529,00754 736,00 27616611015 - 53,78% ROBOTY PUBLICZNE 666 562,00 -663 559,00 - 86 --- - 8,96% PRACE INTERWENCYJNE 93 948,00 -93 408,00 - 14 -22 - 33,33% SZKOLENIA 304 764,0063 678,00241 086,00304 034,0063 279,00240 755,00 14021119-- - 41,43% STUDIA PODYPLOMOWE 31 352,00 -31 269,00 - 44 - 2 2 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 37 855,00 - 34 016,00 - 21 - - - - ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 842 634,00600 093,001 242 541,00 1 839 591,00 599 063,001 240 528,00 983266 - - - STYPENDIUM NA KONTYNUACJĘ NAUKI 14 431,00 - - 33 - - - - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 18 862,00 - - 11 - - - - INNE WYDATKI (BADANIA BEZROBOTNYCH) 1 119,00 -1 064,001 064,000 - 55 - - - - RAZEM 5 024 200,00 2 777 600,00 2 246 600,005 003 499,002 767 480,002 236 019,00

58 Pasywne wydatki z Funduszu Pracy w 2013 r. wybrane zadaniawydatkowana kwota zasiłki dla bezrobotnych 7 525 307,54 zł dodatki aktywizacyjne 178 718,70 zł koszty organizacji partnerstwa lokalnego 69 030,00 zł koszty wezwań, zawiadomień 127 924,75 zł koszty systemu informatycznego 146 752,50 zł koszty szkolenia kadr 42 262,64 zł razem FP 8 089 996,13 zł składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2 156 616,85 zł

59 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2013. 19 marca 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google