Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Bezrobocie Temat lekcji: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 1.Pojęcia: bezrobocie, bezrobotny, stopa bezrobocia 2.Przyczyny i skutki bezrobocia 3.Rodzaje bezrobocia 4.Sposoby przeciwdziałaniu bezrobociu

4 Bezrobocie To sytuacja na rynku polegająca na tym, że część zasobów siły roboczej pozostaje bez pracy, pomimo że jej poszukuje. Zasoby siły roboczej tworzą ludzie zdolni do pracy i gotowi do jej podjęcia, będący w wieku produkcyjnym, tj. od 18 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

5 zatrudnienibezrobotni Ludność w wieku produkcyjnym aktywni zawodowo bierni zawodowo

6 Bezrobotny to osoba w wieku produkcyjnym, która pozostaje bez pracy, aktywnie jej poszukuje, jest gotowa do jej podjęcia na ogólnie obowiązujących warunkach

7 Stopa bezrobocia jest to stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej wyrażony w procentach.

8 Skutki bezrobocia - ekonomiczne spadek wartości Produktu Krajowego Brutto (PKB), obciążenie majątkowe państwa (zasiłki, szkolenia, renty), obniżenie standardu życia wszystkich obywateli,

9 Skutki bezrobocia - społeczne osoby podejmujące gorszą pracę w związku z widmem bezrobocia bezrobocie długookresowe: przedłużający się status bezrobotnego implikuje wygaśnięcie uprawnień, utratę zdolności do wykonywania zawodu a w konsekwencji ugruntowanie statusu, występowanie patologii społecznych (bezdomność, alkoholizm, konflikty z prawem itd.), niezadowolenie społeczne i frustracje osobiste, pogorszenie stosunków w zakładach pracy (stres, ryzyko mobbing), inne np. migracja, niechęć wobec władz, wycofywanie się z życia społecznego etc.

10 Przyczyny bezrobocia w Polsce Otwarcie gospodarki na import Zmiana polityki celnej Pasywna postawa bezrobotnych Słabość systemu pośrednictwa pracy Aktywność zawodowa emerytów Likwidacja niektórych gałęzi przemysłu Zmniejszenie popytu na dane dobra czy usługi Niedostosowanie wykształcenia pracowników do potrzeb rynku

11 Frykcyjne Strukturalne Cykliczne Sezonowe

12 Bezrobocie frykcyjne jest efektem naturalnego ruchu na rynku osób zatrudnionych; dotyczy osób pozostających bez pracy przez krótki okres z powodu zmiany miejsca pracy, zmiany zawodu, wchodzenia absolwentów na rynek, powrotu do pracy po przerwie (np. z powodu urlopu macierzyńskiego) itp.; przyjmuje się, że jest oznaką "zdrowej" gospodarki;

13 Bezrobocie sezonowe dotyczy działalności/branż cechujących się sezonowością popytu bądź podaży (np. rolnictwo, turystyka), wahania te są uzależnione od pór roku lub warunków pogodowych.

14 Bezrobocie strukturalne mówimy o nim wtedy, gdy występuje niedopasowanie struktury podaży pracy i popytu na pracę ze względu na posiadane kwalifikacje, wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania. Ten rodzaj bezrobocia może mieć charakter dosyć trwały, ponieważ jego likwidacja wymaga zazwyczaj zmiany zawodu, kwalifikacji czy tez miejsca zamieszkania.

15 Bezrobocie cykliczne w fazie spadku i recesji gospodarczej zmniejsza się jest popyt globalny, co wywołuje konieczność ograniczenia zatrudnienia; tego rodzaju bezrobocie spada, kiedy następuje wzrost gospodarczy i zdolności produkcyjne przedsiębiorstw mogą być pełniej wykorzystane;

16 Sposoby zapobiegania bezrobociu Narzędzia aktywneNarzędzia pasywne - Pośrednictwo pracy - Pośrednictwo zawodowe - Szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych - Współfinansowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych - Zasiłki dla bezrobotnych - Zasiłki i świadczenie przedemerytalne - Świadczenie przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy - Obniżanie wieku emerytalnego - Wydłużanie okresu obowiązkowej nauki dla młodzieży Pasywne i aktywne narzędzia walki z bezrobociem:

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opracowała: Maria Piekarz Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google