Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2014. 5 maja 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2014. 5 maja 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2014. 5 maja 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2 rok20102011201220132014 stopa bezrobocia 5,86,66,57,15,8 Stopa bezrobocia w powiecie (stan na koniec grudnia).

3 Stopa bezrobocia

4 Stopa bezrobocia (stan na 31.12.2014 r.)

5 Struktura bezrobotnych Wyszczególnianie bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku Stan na 31 grudnia 2014 roku razemkobietyrazemkobiety ogółem 30011439441256 z tego poprzednio pracujące 25891236441256 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy 32018515096 dotychczas niepracujące 41220300

6 Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku w końcu m-ca sprawozdawczego razemkobietyrazemkobiety 0 1234 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) do 25 roku życia 318176168 które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 191343 długotrwale bezrobotne 155572731 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X172X4 powyżej 50 roku życia 1164452202106 bez kwalifikacji zawodowych 109055011073 bez doświadczenia zawodowego 54827622 bez wykształcenia średniego 1557591191100 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 1941661412 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 88110 niepełnosprawni 86391410

7

8 Bezrobotni do 25 roku życia Osoby bezrobotne do 25 roku życia to szczególna grupa osób bezrobotnych. Są to osoby młode wchodzące na rynek pracy często po raz pierwszy. Największy poziom rejestracji bezrobotnych do 25 roku życia przypada na miesiące zimowe tj. styczeń, luty, grudzień. W końcu grudnia 2014 r. zarejestrowanych było 318 osób do 25 roku życia, tj. 10,6 % ogółu bezrobotnych.

9 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych staż pracydo 1 rokuod 1 do 5od 5 do 10od 10 do 20od 20 do 3030 i więcejbez stażu liczba osób 15616512516914292241

10 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych

11 Wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2014 Osoby% Ogółem3001100,0 do 24 lat31810,6 25 - 34 lata61220,4 35 - 44 lata62520,8 45 - 54 lata67922,6 55 - 59 lat53417,8 60 - 64 lata2337,8 Bezrobotni wg wieku

12 Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu grudnia 2014 r. zarejestrowane były 1164 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, które stanowiły 38,8 % ogółu bezrobotnych. Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – (34,6 % tej populacji bezrobotnych) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym – (30,6 %).

13 Bezrobotni niepełnosprawni W końcu grudnia 2014 r. w rejestrach bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zarejestrowanych było 86 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 39 kobiet. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił około 2,9 %. Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 53 osoby (61,6 % bezrobotnych osób niepełnosprawnych) oraz lekkim stopniem niepełnosprawności – 29 osób. W ewidencji Urzędu figurowały również 4 osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast 9 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

14 Trwałe bariery utrzymujące się na rynku pracy: – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 50 roku życia, – zły stan zdrowia, – niepełnosprawność, – odbycie kary pozbawienia wolności.

15 Cechy, które nie sprzyjają „wychodzeniu” z bezrobocia: – płeć: kobietom trudniej znaleźć pracę, – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 45 roku życia, – brak aktywności własnej w poszukiwaniu pracy, – brak zainteresowania programami aktywizacji zawodowej.

16 USŁUGI RYNKU PRACY

17 PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. PORADNICTWO ZAWODOWE – udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

18 ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.

19

20 Wykonując usługę pośrednictwa pracy w 2014 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu pozyskali do współpracy 373 pracodawców, przyjęli do realizacji 907 miejsc pracy, w tym: – 543 niesubsydiowane, – 364 subsydiowane, – zorganizowano 255 staży. Pośrednictwo pracy

21 Największe problemy wystąpiły przy realizacji ofert pracy związanych z koniecznością posiadania określonych kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Do zawodów deficytowych należą: –pracownik przygotowujący posiłki typu fast-food, –kierownik sali sprzedaży, –bibliotekarz, –operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli, –kierowca autobusu.

22 Najwięcej realizowanych ofert pracy to oferty na stanowiskach: –technik prac biurowych, –robotnik gospodarczy, –robotnik magazynowy, –sprzedawca, –magazynier, –pakowacz.

23 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zorganizował w 2014 r. Giełdy Pracy na nw. stanowiska: Kasjer – sprzedawca dla: – firmy MarcPol S.A. Kasjer – dysponent dla: –Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wołomin. Pakowacz dla: – firmy Forligix Sp. z o.o.

24 Kierowca operator wózków jezdniowych oraz pracownik magazynu farmaceutycznego dla: – agencji zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. Pracownik produkcji, pakowacz, pracownik fizyczny i pracownik magazynowy dla: – agencji zatrudnienia Dream job Sp. z o.o. Operator wózka widłowego dla: – agencji zatrudnienia Randstat Polska Sp. z o.o.

25 Sprzątaczka oraz pracownik gospodarczy dla: – firmy Probet Sp. z o.o. Operator produkcji dla: – agencji zatrudnienia Lavoro Sp. z o.o. Operator linii montażowej dla: – agencji zatrudnienia GI Group Sp. z o.o.

26 Zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pracą za granicą, pn. „Bezpieczny wyjazd, bezpieczny powrót”. Prowadzący – doradca Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, przedstawił informacje na temat możliwości podjęcia pracy oraz edukacji za granicą.

27 W hali Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach odbyły się Warszawskie Zachodnie Targi Pracy

28

29 W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował zadania z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej poprzez: –udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia, –udzielanie porad indywidualnych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, –organizowanie grupowych porad zawodowych. Poradnictwo zawodowe

30

31 Doradcy zawodowi wzięli udział w III Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza zorganizowanych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zapoznawali uczestników targów z usługami rynku pracy oraz prawami i obowiązkami osób bezrobotnych. Chętni mogli skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym. Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania zorganizowało,,IV Targi Pracy’’. Targi odbyły się w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

32 W 2014 r. doradcy zawodowi przeprowadzili cykl spotkań warsztatowych dla klas pierwszych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu oraz uczniów Gimnazjum nr 2 im. Św. M. Kolbego w Błoniu. Uczestnikom spotkań zaprezentowano zestawienie zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz przedstawiono tendencje na lokalnym rynku pracy. Zapoznano z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy. Nawiązano również współpracę z I Gimnazjum w Łomiankach.

33 Przeprowadzili też spotkania informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie. Uczestniczyli w nich uczniowie klas zawodowych. Doradcy zawodowi przedstawili uczestnikom prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP.

34 W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował z organizacjami zewnętrznymi. Między innymi w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie informacyjne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Zajęcia dotyczyły nauki pisania życiorysu zawodowego. Kontynuowano współpracę z Fundacją Aktywizacja, która zajmuje się edukacją i projektem: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

35 W 2014 roku przy wsparciu Doradców zawodowych, dla bezrobotnych założono 2419 Indywidualnych Planów Działania. W czasie ich realizacji, klienci mają możliwość określenia swoich mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Ustalono profil pomocy dla 2839 osób. Indywidualny Plan Działania

36

37 W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenia indywidualne 117 osób bezrobotnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu: –prawa jazdy kat. C, –obsługi wózków jezdniowych, –z zakresu księgowości oraz kadr i płac, –kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kat. C prawa jazdy, –kurs obsługi komputera. Szkolenia

38 Spośród 117 osób, które ukończyły szkolenia – 30 zostało wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia lub w terminie 3 m-cy od jego zakończenia lub z tytułu podjęcia działalności gospodarczej.

39 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował także 2 osoby niepełnosprawne, zarejestrowane jako poszukujące pracy na szkolenia ze środków PFRON. Osoby te uczestniczyły w szkoleniach: - „ABC Przedsiębiorczości”, - „Kurs prawa jazdy kat. D”.

40 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w Błoniu sfinansował studia podyplomowe dla 3 osób bezrobotnych oraz 1 pracownikowi w wieku 45 plus. Były to studia z zakresu: –bezpieczeństwa i higieny pracy, –mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, –terapii pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, –bazy danych i ich aplikacje. 3 osoby, które rozpoczęły studia w 2013 r. na kierunkach: zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw w 2014 r. ukończyły je. Studia podyplomowe

41 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przyznał 1 osobie bezrobotnej stypendium na kontynuowanie nauki finansowane z FP oraz kontynuowano wypłatę ww. stypendium 3 osobom z 2013 r. Stypendium na kontynuowanie nauki

42 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – zajęcia aktywizacyjne W 2014 roku zorganizowano 3 pięciodniowe cykle zajęć aktywizacyjnych o tematyce: –„Kompetencje i predyspozycje zawodowe”, –„Moje dokumenty aplikacyjne”, –„Twarzą w twarz z pracodawcą”, –„Formy zatrudnienia”, –„Otwarty klub pracy”.

43 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

44 Podstawowe usługi rynku pracy wspierane są INSTRUMENTAMI RYNKU PRACY Korzystanie z instrumentów rynku pracy oznacza, że pracodawca uzyskuje bezpośrednie wsparcie finansowe lub brak ponoszenia kosztów na działania związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

45 INSTRUMENTAMI WSPIERAJĄCYMI PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY SĄ: Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie stanowiska pracy Prace społecznie użyteczne Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego 50+

46 Roboty publiczne W ramach robót publicznych w 2014 r. zatrudnienie znalazło 95 osób bezrobotnych. Najwięcej miejsc pracy zorganizowały gminy: Leszno i Kampinos. Osoby bezrobotne kierowane były przeważnie do Urzędów Gmin i Gminnych Spółek Wodnych.

47 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2014 roku skierował na prace interwencyjne 20 osób m.in. do n/w pracodawców: –Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim; –Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, –Urząd Gminy w Kampinosie, –KODEK Łukasz Chudzicki, –Mama i Tata Stare Babice. Prace interwencyjne

48 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2014 roku skierował 255 osób do odbycia stażu do n/w pracodawców: –Nagel Polska sp. z o.o. – transport, spedycja, logistyka – Błonie, –„Szczęśliwa Gwiazdeczka” - przedszkole – Ożarów Maz., –„Wawrzyszko” - przedszkole – Stare Babice, –Professtax - biuro rachunkowe – Ożarów Maz., –Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany, –Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, –Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, –Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, –Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Po zakończeniu stażu zatrudnienie znalazło 136 osób bezrobotnych. Staże

49 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2014 roku skierował 7 osób do odbycia stażu w ramach przyznanego bonu stażowego do n/w pracodawców: –AI Agencja Interaktywna Sp. z o.o., –Fizjomax Małgorzata Celik, –„Szczęśliwa gwiazdeczka” Katarzyna Łazarewicz, –Brandt Agnieszka Nowakowska, –Markiza Monika Mętel, –Gabinet weterynaryjny „Dąbrowa”, –Tom-Car Tomasz Kaczmarek. Bony stażowe

50 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w 2014 roku przyznał 105 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

51 Rodzaj działalności prowadzonej przez osoby bezrobotne otrzymujące jednorazowe środki to m.in.: –pozaszkolne formy edukacji, –sprzedaż detaliczna, –działalność usługowa, –wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, –konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, –sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

52 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON W 2014 roku 1 osoba niepełnosprawna otrzymała jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Rodzaj prowadzonej działalności: pozaszkolne formy edukacji (doradztwo szkoleniowe).

53 Doposażenie stanowiska pracy W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zrefundował 4 pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia 7 stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych na stanowiskach: − fryzjer, − kosmetyczka, − ekspedient w punkcie usługowym, − robotnik gospodarczy, − specjalista ds. sprzedaży, − specjalista ds. sprzedaży wysyłkowej, − samodzielny księgowy.

54 Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu dofinansował 3 pracodawcom wynagrodzenie zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. Dofinansowanie otrzymali następujący Pracodawcy: Robson Trans Sp. j. – stanowisko księgowej, Marlin Sp. j – stanowisko kierowcy oraz magazyniera, PUP – stanowisko Pośrednika pracy oraz Pomocy administracyjno – biurowej.

55 Inne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2014 roku.

56 SZKOLENIA pracowników Urzędu Pracownicy uczestniczyli w 11 szkoleniach płatnych oraz 29 bezpłatnych. Zorganizowano 4 szkolenia grupowe pn: –szkolenie dla doradców klienta indywidualnego, –szkolenie dla doradców klienta instytucjonalnego, –ochrona danych osobowych, –zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

57 OŚWIADCZENIA DOT. CUDZOZIEMCÓW Rejestracja OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY na warunkach określonych w §1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 95) LICZBA zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2014 r. wynosiła - 3355 szt. Zgłoszenia dotyczyły głównie pracowników – obywateli Ukrainy (3280); Najczęściej powtarzające się branże: - rolnictwo, - budownictwo, - usługi domowe (opieka, prowadzenie domu).

58 DECYZJE ADMINISTRACYJNE W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w toku postępowania administracyjnego wydał ogółem 10 943 decyzje, z tego zaskarżonych do II instancji – 36, z których zostały uchylone 3 decyzje administracyjne.

59 FINANSE

60 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2014 r. PLAN na 2014 r.WYDATKI LICZBA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH KONTYNUACJA Z ROKU POPRZEDNIEGO EFEKTYWNOŚĆ OGÓŁEM FP EFS OGÓŁEM FPEFS OGÓŁEM FPEFS OGÓŁEM FP EFS STAŻE 1 879 589,00 466 839,00 1 412 750,00 1 824 184,05 459 324,89 1 364 859,16255 5120444- 58,87% ROBOTY PUBLICZNE 739 107,00 - 736 856,20 -95 011 - 55,06% PRACE INTERWENCYJNE 117 938,00 - 117 490,16 -20 000- 67,65% SZKOLENIA 308 658,00 34 408,00 274 250,00 299 690,10 34 408,00 265 282,10117 910800 - 25,64% STUDIA PODYPLOMOWE 16 955,00 - 16 946,13 -3 3011 - 0,00% PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 44 369,00 - 40 675,20 -23 000 - 0,00% ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 041 800,00 35 800,00 2 006 000,00 2 031 386,76 35 203,96 1 996 182,80105 210300 - 0,00% STYPENDIUM NA KONTYNUACJĘ NAUKI 18 010,00 - 17 864,40 -1 1011 - 0,00% DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 124 944,00 - 124 942,99 -8 8000 - 0,00% INNE WYDATKI (BADANIA BEZROBOTNYCH) 1 326,00 - 1 295,00 -13 000 - 0,00% BON STAŻOWY 35 500,00 - 25 104,83 -7 7077 0,00% DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA 50+ 14 204,00 - 14 140,00 -5 5055 0,00% RAZEM 5 342 400,00 1 649 400,00 3 693 000,00 5 250 575,82 1 624 251,76 3 626 324,06652 23721119

61 Pasywne wydatki z Funduszu Pracy w 2014 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2014. 5 maja 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google