Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  Korzyści.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  Korzyści."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 3

2

3  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  Korzyści mogą wynikać z: - przyrostu wartości tych aktywów, - uzyskania tzw. pożytków z posiadania aktywów (odsetki, dywidendy itp.) - uzyskania zysków ze sprzedaży tych aktywów

4  W działalności lokacyjnej istotne znaczenie ma rozróżnienie:  - aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych  - aktywów nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych

5 1) Zasada bezpieczeństwa lokat. 2) Zasada rentowności lokat. 3) Zasada płynności środków 4) Zasada kongruencji 4) Zasada kongruencji (zgodności) 5) Zasada dywersyfikacji i dyspersji środków 5) Zasada dywersyfikacji i dyspersji środków (zróżnicowania i rozproszenia)

6  Naczelna zasadą jest „prudent investor” – zasada ostrożnego inwestora. Art. 276 Uoduir  ZU i ZR lokują środki finansowe wyłącznie w aktywa i instrumenty finansowe, których ryzyko mogą właściwie określić, mierzyć monitorować, którym mogą właściwie zarządzać, kontrolować i prowadzić sprawozdawczość w zakresie ryzyka.

7  1. aktywa stanowiące pokrycie rtu dla celów wypłacalności uwzględniają rodzaj działalności wykonywanej przez ZU i ZR w szczególności charakter i czas trwania zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji;  2. aktywa stanowiące pokrycie rtu dla celów wypłacalności są lokowane w sposób zgodny z interesami wszystkich stron, z uwzględnieniem ujawnionych celów prowadzonej polityki lokacyjnej;  w razie wystąpienia konfliktu interesów ZU i ZR ma zapewnić dokonanie lokaty w najlepszym interesie podmiotów zainteresowanych

8  3. aktywa są zróżnicowane i odpowiednio rozproszone, tak aby umożliwiały właściwe reagowanie przez ZU i ZR na zmiany w otoczeniu gospodarczym, w szczególności na rozwój sytuacji na rynkach finansowych i rynkach nieruchomości lub wystąpienie zdarzeń katastroficznych;  4. lokaty w aktywa, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zakład utrzymuje na ostrożnym poziomie;

9  5. zakład może lokować aktywa w instrumenty pochodne, pod warunkiem że przyczyniają się one do zmniejszenia ryzyka lub ułatwiają efektywne zarządzanie portfelem;  6*. zakład różnicuje aktywa w taki sposób, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego, określonego składnika aktywów, emitenta lub grupy emitentów powiązanych ze sobą lub określonego obszaru geograficznego oraz nadmiernej akumulacji ryzyka w całym portfelu, a lokaty w aktywach wyemitowanych przez tego samego emitenta lub grupę emitentów powiązanych ze sobą nie mogą narażać ZU i ZR na nadmierną koncentrację ryzyka.

10  * - nie stosuje się w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa  W przypadku działu I grupa 3 ZU zatrudnia doradcę inwestycyjnego do zarządzaniami funduszami kapitałowymi lub zawiera umowę z podmiotem uprawnionym do zarządzania aktywami na zlecenie.

11  ZU i ZR lokują środki finansowe, a w szczególności:  aktywa stanowiące pokrycie KWW  i aktywa stanowiące pokrycie MWK, w taki sposób,  aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa, jakości i rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności  środków.  Umiejscowienie aktywów zapewnia ich dostępność.

12 B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

13 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz d. p. w. emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty

14 III. Inne lokaty finansowe III. Inne lokaty finansowe. 1. Udziały, akcje oraz inne p. w. o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. D. p. w. i inne p. w. o stałej kwocie dochodu 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7. Pozostałe lokaty

15 IV. Należności depozytowe od cedentów. C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

16 1. Akcje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz inne instrumenty finansowe notowane na rynku regulowanym – wg wartości godziwej 2. D. p. w. oraz inne instrumenty finansowe o zagwarantowanej stopie dochodu nie notowane na rynku regulowanym – wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, premie, dyskonto jednak nie wyższej od ceny sprzedaży netto z uwzględnieniem trwałej utraty wartości

17 w kwocie wymaganej zapłaty 3. Pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny z uwzględnieniem trwałej utraty wartości wg wartości nominalnych 4. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych – wg wartości nominalnych wg ceny nabycia 5. Nieruchomości – wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o wartość dotychczasowego umorzenia wg ceny nabycia 6. Pozostałe lokaty – wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości

18  Aktywami stanowiącymi pokrycie r. t. u. mogą być: (stan do 31.12.2105)  P.w. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa  Obligacje, akcje, udziały, jednostki uczestnictwa i inne p.w. o stałej lub zmiennej stopie dochodu  Pożyczki w tym hipoteczne  Nieruchomości lub ich części z wyjątkiem użytkowanych na potrzeby własne

19  Środki pieniężne, depozyty bankowe  środki trwałe  Należności: - od reasekuratorów, - Depozytowe od cedentów - Od ubezpieczających (do 3 m-cy) - Od pośredników ubezpieczeniowych (do 3 m-cy) - Od Budżetu Państwa - Od 1 stycznia 2016 r. brak jest takiego wyszczególnienia.

20  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Z.U. narzuca obowiązek prowadzenie ewidencji lokat z wyróżnieniem:  Lokat stanowiących i nie- pokrycia r. t. u.  Lokat długo- i krótko- terminowych  Lokat krajowych i zagranicznych  Przychodów i kosztów z poszczególnych rodzajów lokat

21  Są to wewnętrzne i zewnętrzne koszty wynikające z prowadzonej przez Z.U. lub Z.R. działalności lokacyjnej w tym: - Koszty zarządzania lokatami - Prowizje bankowe - Prowizje biur maklerskich - Amortyzacja i koszty utrzymania nieruchomości

22  Powinna być prowadzona z wydzieleniem przychodów:  zrealizowanych i nie- w tym różnic kursowych  z poszczególnych rodzajów lokat z wyodrębnieniem przychodów krajowych i zagranicznych  z lokat w jednostkach podporządkowanych  z lokat niestanowiących pokrycia r. t. u.  z lokat stanowiących pokrycie rezerw na skapitalizowaną wartość rent oraz rezerw na premie i rabaty

23  W Z.U. oferującym ubezpieczenia działu II działalność lokacyjna wykazywana jest w ogólnym rachunku zysków i strat.  W Z.U. oferującym ubezpieczenia działu I działalność lokacyjna wykazywana jest w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie.

24  Ogólny rachunek zysków i strat (fragment): II. Przychody z lokat 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 3. Przychody z innych lokat finansowych 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat III. Niezrealizowane zyski z lokat

25 V. Koszty działalności lokacyjnej 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat VI. Niezrealizowane straty na lokatach

26  Wynik z rewaloryzacji lokat  Wynik z realizacji lokat  Niezrealizowane zyski z lokat  Niezrealizowane straty na lokatach  Wyjątek!  Kapitał z aktualizacji wyceny

27 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej I. Wpływy 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

28 4. Realizacja d. p. w. emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja d. p. w. emitowanych przez pozostałe jednostki 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 7. Realizacja pozostałych lokat 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane 10. Dywidendy otrzymane 11. Pozostałe wpływy z lokat

29 II. Wydatki 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie d. p. w. emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom

30 5. Nabycie d. p. w. emitowanych przez pozostałe jednostki 6. Nabycie lokat terminowych 7. Nabycie pozostałych lokat 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej


Pobierz ppt "Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  Korzyści."

Podobne prezentacje


Reklamy Google