Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa Finanse 110630-1165.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie działalności przedsiebiorstwa Finanse 110630-1165."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa Finanse 110630-1165

2 Finanse przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Decyzje oparte o analizę finansową Finanse 110630-1165

3 Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie płynności przedsiębiorstwa Długoterminowe- pozyskiwanie kapitału, inwestowanie, utrzymywanie wypłacalności Finanse 110630-1165

4 Cel finansów przedsiebiorstw Cel zależy od formy prawnej i profilu działalności przedsiębiorstwa Maksymalizacja zysku firmy Zapewnienie płynności firmy Maksymalizacja wartości firmy Finanse 110630-1165

5 Płynnośc vs. wypłacalność Płynność- zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w określonym terminie Wypłacalność- zdolność do regulowania zobowiązań długoterminowych Finanse 110630-1165

6 Wartość firmy Ocena wartości firmy może być oparta na różnych podstawach np.aktywach, zysku, udziałów rynkowych Pytanie- która metoda najlepiej odzwierciedla wartość firmy? Najbardziej popularna metoda to zdyskontowane przepływy pieniężne Finanse 110630-1165

7 Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DPV-zdyskontowana wartość bieżąca przyszłego przepływu FV-przyszła wartość przepływu D-stopa dyskonta N-liczba okresów dyskontowania Finanse 110630-1165

8 Finansowanie działalności firmy Działaność firmy wymaga różnego typu środków Środki pieniężne Aktywa bieżące Aktywa trwałe Finanse 110630-1165

9 Aktywa a środki finansowe (1) Aktywa- środki gospodarcze stanowiące zasoby majątkowe o określonej wartości Aktywa trwałe np. inwestycje w majątek produkcyjny Aktywa bieżące zapasy, aktywa finansowe Środki pieniężne- część aktywów finansowych Finanse 110630-1165

10 Aktywa a środki finansowe (2) W procesie finansowania przedsiebiorstwa ma miejsce stała transformacja środków pienięznych na aktywa i odwrotnie Np. zakup infrastruktury produkcyjnej lub sprzedaż wyprodukowanych dóbr Finanse 110630-1165

11 Źródła finansowania Źródła wewnętrzne np. zysk firmy, sprzedaż aktywów Źródła zewnętrzne- pozyskiwanie kapitału np. emisja obligacji, emisja akcji, zaciąganie kredytów bankowych Finanse 110630-1165

12 Źródła kapitału (1) Źródła kapitału źródła finansowania Nie każde źródło finansowania jest źródłem kapitału! Środki pieniężne stają się kapitałem dopiero gdy zostaną zainwestowane! Finanse 110630-1165

13 Źródła kapitału (2) Kapitał własny- wniesiony przez właściciela lub przedsiębiorcę Kapitał obcy-wniesiony przez podmioty zewnętrzne Finanse 110630-1165

14 Kapitał własny Kapitał własny nie podlega zwrotowi w przeciwieństwie do kapitału obcego Dlatego jest bezpiecznym źródłem finansowania Stanowi gwarancję dla wierzycieli Umożliwia nadzór ze strony udziałowców/ właścicieli na zarządzającymi przedsiębiorstwem Finanse 110630-1165

15 Kapitał własny-przykłady Dochód powstały wskutek emisji akcji/udziałów –zewnętrzne źródło kapitału własnego Dochód powstały z podziału zysku firmy- wewnętrzne źródło kapitału własnego Finanse 110630-1165

16 Kapitał obcy-przykłady Pożyczki długo- i krótkoterminowe Przychody z emisji papierów dłużnych długo- i krótkoterminowych np.obligacji lub bonów komercyjnych Finanse 110630-1165

17 Mechanizm dzwigni finansowej (1) DFL-stopień dźwigni finansowej EBIT-zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem O-splata odsetek Finanse 110630-1165

18 Mechanizm dźwigni finansowej (2) Finansujemy inwestycje częściowo kapitałem obcym Jest to opłacalne do momentu gdy nasz zysk wskutek inwestycji zwiększa się w stopniu co najmniej pozwalającym spłacić dług Finanse 110630-1165

19 Pozyskiwanie kapitału Inwestorzy wnoszą kapitał do firmy i zyskują płatności odsetkowe Firma inwestuje kapitał i zyskuje stopę zwrotu Pozyskiwanie kapitału pozwala firmie inwestować a nie jedynie osiągać nadwyżkę finansową tak więc nie jest to tylko pozyskiwanie źródła finansowania Finanse 110630-1165

20 Decyzje finansowe firmy Decyzje dotyczące źródeł finansowania i źródeł kapitału Decyzje dotyczące inwestycji Decyzje dotyczace podziału zysku, wypłaty dywidend Finanse 110630-1165

21 Strategia finansowania firmy (1) Czy zastosować wewnetrzne czy zewnętrzne źródła finansowania? Jakie źródła kapitału? Jakimi instrumentami pozyskiwać kapitał? Finanse 110630-1165

22 Strategia finansowania firmy (2) Strategia finansowania firmy zależy od aktualnych potrzeb finansowych Np. Gdy potrzebujemy nabyć aktywa trwałe powinny one być finansowane kapitałem długoterminowym Finanse 110630-1165

23 Aktywa Aktywa trwałe Aktywa bieżace (obrotowe) Pasywa Kapitał własny Kapitał obcy (oprocentowany) Inne zobowiązania (nieoprocentowane) Finanse 110630-1165

24 Strategia finansowania firmy - zasady Zasady oparte na wskaźnikach finansowych Zasady ogólne typu złota zasada bilansowa Finanse 110630-1165

25 Wybór źródła kapitału Obcy czy własny Długo czy krótkoterminowy Źródła krajowe czy zagraniczne Pozyskane na rynkach finansowych czy w instytucjach kredytowych Kapitał bilansowy czy pozabilansowy Finanse 110630-1165

26 Struktura kapitału Wybór źródeł kapitału wpływa na strukturę kapitału i w konsekwencji na wartość firmy Niektóre przedsiębiorstwa mają konkretne wymagania dotyczące struktury kapitału np. banki Struktura kapitału wpływa na przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstw, kształtuje poziom ryzyka, wypłacalności Finanse 110630-1165

27 Własny czy obcy kapitał? Najistotniejsza decyzja dotycząca kapitału Ta decyzja wpłynie na podział przyszłych zysków Zysk może stanowić przyszłe źródło kapitału własnego Jeżeli firma musi płacić dywidendy z zysku będzie potrzebować zewnętrznych źródeł kapitału Finanse 110630-1165

28 Kapitał długo- czy krótkoterminowy? (1) Struktura terminowa kapitału powinna być uzależniona od struktury aktywów Relacja między aktywami obrotowymi a trwałymi Finanse 110630-1165

29 Kapitał długo- czy krótkoterminowy? (2) Okres wymagalności kapitału powinien być zsynchronizowany z okresem użytkowania aktywów, które są finansowane przez ten kapitał Kapitał trwały Aktywa trwałe Krótkoterminowe zobowiązania aktywa bieżące Zasady służące utrzymaniu płynności i wypłacalności Finanse 110630-1165

30 Pozykiwanie kapitału na rynku finansowym zamiast kredytu Łatwiejszy dostęp do kapitału Wyższa płynnośc wyemitowanych papierów wartościowych Obiektywna ocena firmy przez uczestników rynku Wzrost wiarygodności firmy Wysokie koszty wejścia na rynek Wymogi raportowania Możliwość wrogiego przejęcia Finanse 110630-1165

31 Jakie ryzyko ponosi firma pozyskując kapitał na rynkach międzynarodowych? Ryzyko kursowe konieczność hedgingu Niedopasowanie walutowe- aktywa i pasywa kwotowane w różnych walutach Wysokie koszty wejścia na rynki zagraniczne- prospekt emisyjny Finanse 110630-1165

32 Dlaczego firmy pozyskują kapitał na rynkach międzynarodowych? Więcej inwestorów niż tylko na rynku krajowym Większa płynność rynku niż tylko krajowego Niższy koszt kapitału (niższe opłaty odsetkowe, korzystne regulacje) Dywersyfikacja źródeł kapitału Wizerunek firmy Finanse 110630-1165

33 Kapitał bilansowy czy pozabilansowy? Kapitał bilansowy- narzędzie prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej firmy Kapitał pozabilansowy- narzędzie zarządzania ryzykiem Kapitał pozabilansowy stanowi rezerwę w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń np. konieczności wypłaty odszkodowania Finanse 110630-1165

34 Przykłady kapitału pozabilansowego Finansowanie warunkowe- kapitał jest wykorzystany w przypadku zaistnienia konkretnych warunków np. katastrofy naturalnej funds Kapitał warunkowy (contingent capital)- np. opcja na emisje akcji, opcja na emisje obligacji, linia kredytowa Obligacje katastroficzne (catastrophe bonds) Finanse 110630-1165

35 Znaczenie kreacji kapitału Kreacja kapitału determinuje możliwości działalności gospodarczej Potencjalnym miernikiem kreacji kapitału jest relacja wielkości prywatnego kredytu to PKB Mierzy wielkość środków finansowych do dyspozycji sektora prywatnego: pożyczki, zakupy papierów wartościowych (poza akcjami), kredyty handlowe Finanse 110630-1165

36 Źródło:World Bank Finanse 110630-1165

37 Literatura A.Duliniec, Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa, E-finanse, finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005 Finanse 110630-1165


Pobierz ppt "Finansowanie działalności przedsiebiorstwa Finanse 110630-1165."

Podobne prezentacje


Reklamy Google