Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie działalności przedsiebiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa
Finanse

2 Finanse przedsiębiorstw-definicja
Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Decyzje oparte o analizę finansową Finanse

3 Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie płynności przedsiębiorstwa Długoterminowe- pozyskiwanie kapitału, inwestowanie, utrzymywanie wypłacalności Finanse

4 Cel finansów przedsiebiorstw
Cel zależy od formy prawnej i profilu działalności przedsiębiorstwa Maksymalizacja zysku firmy Zapewnienie płynności firmy Maksymalizacja wartości firmy Finanse

5 Płynnośc vs. wypłacalność
Płynność- zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w określonym terminie Wypłacalność- zdolność do regulowania zobowiązań długoterminowych Finanse

6 Wartość firmy Ocena wartości firmy może być oparta na różnych podstawach np.aktywach, zysku, udziałów rynkowych Pytanie- która metoda najlepiej odzwierciedla wartość firmy? Najbardziej popularna metoda to zdyskontowane przepływy pieniężne Finanse

7 Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
DPV-zdyskontowana wartość bieżąca przyszłego przepływu FV-przyszła wartość przepływu D-stopa dyskonta N-liczba okresów dyskontowania Finanse

8 Finansowanie działalności firmy
Działaność firmy wymaga różnego typu środków Środki pieniężne Aktywa bieżące Aktywa trwałe Finanse

9 Aktywa a środki finansowe (1)
Aktywa- środki gospodarcze stanowiące zasoby majątkowe o określonej wartości Aktywa trwałe np. inwestycje w majątek produkcyjny Aktywa bieżące zapasy, aktywa finansowe Środki pieniężne- część aktywów finansowych Finanse

10 Aktywa a środki finansowe (2)
W procesie finansowania przedsiebiorstwa ma miejsce stała transformacja środków pienięznych na aktywa i odwrotnie Np. zakup infrastruktury produkcyjnej lub sprzedaż wyprodukowanych dóbr Finanse

11 Źródła finansowania Źródła wewnętrzne np. zysk firmy, sprzedaż aktywów
Źródła zewnętrzne- pozyskiwanie kapitału np. emisja obligacji, emisja akcji, zaciąganie kredytów bankowych Finanse 11

12 Źródła kapitału (1) Źródła kapitału ≠ źródła finansowania
Nie każde źródło finansowania jest źródłem kapitału! Środki pieniężne stają się kapitałem dopiero gdy zostaną zainwestowane! Finanse

13 Źródła kapitału (2) Kapitał własny- wniesiony przez właściciela lub przedsiębiorcę Kapitał obcy-wniesiony przez podmioty zewnętrzne Finanse

14 Kapitał własny Kapitał własny nie podlega zwrotowi w przeciwieństwie do kapitału obcego Dlatego jest bezpiecznym źródłem finansowania Stanowi gwarancję dla wierzycieli Umożliwia nadzór ze strony udziałowców/ właścicieli na zarządzającymi przedsiębiorstwem Finanse

15 Kapitał własny-przykłady
Dochód powstały wskutek emisji akcji/udziałów –zewnętrzne źródło kapitału własnego Dochód powstały z podziału zysku firmy- wewnętrzne źródło kapitału własnego Finanse

16 Kapitał obcy-przykłady
Pożyczki długo- i krótkoterminowe Przychody z emisji papierów dłużnych długo- i krótkoterminowych np.obligacji lub bonów komercyjnych Finanse

17 Mechanizm dzwigni finansowej (1)
DFL-stopień dźwigni finansowej EBIT-zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem O-splata odsetek Finanse

18 Mechanizm dźwigni finansowej (2)
Finansujemy inwestycje częściowo kapitałem obcym Jest to opłacalne do momentu gdy nasz zysk wskutek inwestycji zwiększa się w stopniu co najmniej pozwalającym spłacić dług Finanse

19 Pozyskiwanie kapitału
Inwestorzy wnoszą kapitał do firmy i zyskują płatności odsetkowe Firma inwestuje kapitał i zyskuje stopę zwrotu Pozyskiwanie kapitału pozwala firmie inwestować a nie jedynie osiągać nadwyżkę finansową tak więc nie jest to tylko pozyskiwanie źródła finansowania Finanse

20 Decyzje finansowe firmy
Decyzje dotyczące źródeł finansowania i źródeł kapitału Decyzje dotyczące inwestycji Decyzje dotyczace podziału zysku, wypłaty dywidend Finanse

21 Strategia finansowania firmy (1)
Czy zastosować wewnetrzne czy zewnętrzne źródła finansowania? Jakie źródła kapitału? Jakimi instrumentami pozyskiwać kapitał? Finanse

22 Strategia finansowania firmy (2)
Strategia finansowania firmy zależy od aktualnych potrzeb finansowych Np. Gdy potrzebujemy nabyć aktywa trwałe powinny one być finansowane kapitałem długoterminowym Finanse

23 Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Aktywa bieżace (obrotowe) Kapitał własny
Kapitał obcy (oprocentowany) Inne zobowiązania (nieoprocentowane) Finanse

24 Strategia finansowania firmy -zasady
Zasady oparte na wskaźnikach finansowych Zasady ogólne typu złota zasada bilansowa Finanse

25 Wybór źródła kapitału Obcy czy własny Długo czy krótkoterminowy
Źródła krajowe czy zagraniczne Pozyskane na rynkach finansowych czy w instytucjach kredytowych Kapitał bilansowy czy pozabilansowy Finanse

26 Struktura kapitału Wybór źródeł kapitału wpływa na strukturę kapitału i w konsekwencji na wartość firmy Niektóre przedsiębiorstwa mają konkretne wymagania dotyczące struktury kapitału np. banki Struktura kapitału wpływa na przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstw, kształtuje poziom ryzyka, wypłacalności Finanse

27 Własny czy obcy kapitał?
Najistotniejsza decyzja dotycząca kapitału Ta decyzja wpłynie na podział przyszłych zysków Zysk może stanowić przyszłe źródło kapitału własnego Jeżeli firma musi płacić dywidendy z zysku będzie potrzebować zewnętrznych źródeł kapitału Finanse

28 Kapitał długo- czy krótkoterminowy? (1)
Struktura terminowa kapitału powinna być uzależniona od struktury aktywów Relacja między aktywami obrotowymi a trwałymi Finanse

29 Kapitał długo- czy krótkoterminowy? (2)
Okres wymagalności kapitału powinien być zsynchronizowany z okresem użytkowania aktywów, które są finansowane przez ten kapitał Kapitał trwały ≥ Aktywa trwałe Krótkoterminowe zobowiązania≤ aktywa bieżące Zasady służące utrzymaniu płynności i wypłacalności Finanse

30 Pozykiwanie kapitału na rynku finansowym zamiast kredytu
Łatwiejszy dostęp do kapitału Wyższa płynnośc wyemitowanych papierów wartościowych Obiektywna ocena firmy przez uczestników rynku Wzrost wiarygodności firmy Wysokie koszty wejścia na rynek Wymogi raportowania Możliwość wrogiego przejęcia Finanse

31 Jakie ryzyko ponosi firma pozyskując kapitał na rynkach międzynarodowych?
Ryzyko kursowe konieczność hedgingu Niedopasowanie walutowe- aktywa i pasywa kwotowane w różnych walutach Wysokie koszty wejścia na rynki zagraniczne- prospekt emisyjny Finanse

32 Dlaczego firmy pozyskują kapitał na rynkach międzynarodowych?
Więcej inwestorów niż tylko na rynku krajowym Większa płynność rynku niż tylko krajowego Niższy koszt kapitału (niższe opłaty odsetkowe, korzystne regulacje) Dywersyfikacja źródeł kapitału Wizerunek firmy Finanse

33 Kapitał bilansowy czy pozabilansowy?
Kapitał bilansowy- narzędzie prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej firmy Kapitał pozabilansowy- narzędzie zarządzania ryzykiem Kapitał pozabilansowy stanowi rezerwę w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń np. konieczności wypłaty odszkodowania Finanse

34 Przykłady kapitału pozabilansowego
Finansowanie warunkowe- kapitał jest wykorzystany w przypadku zaistnienia konkretnych warunków np. katastrofy naturalnej funds Kapitał warunkowy (contingent capital)- np. opcja na emisje akcji, opcja na emisje obligacji, linia kredytowa Obligacje katastroficzne (catastrophe bonds) Finanse

35 Znaczenie kreacji kapitału
Kreacja kapitału determinuje możliwości działalności gospodarczej Potencjalnym miernikiem kreacji kapitału jest relacja wielkości prywatnego kredytu to PKB Mierzy wielkość środków finansowych do dyspozycji sektora prywatnego: pożyczki, zakupy papierów wartościowych (poza akcjami), kredyty handlowe Finanse

36 Źródło:World Bank Finanse

37 Literatura Duliniec, Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa, E-finanse, finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005 Finanse


Pobierz ppt "Finansowanie działalności przedsiebiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google