Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada kontynuacji działania Opracowali: Opracowali: Paweł Kucharski Łukasz Kuta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada kontynuacji działania Opracowali: Opracowali: Paweł Kucharski Łukasz Kuta."— Zapis prezentacji:

1 Zasada kontynuacji działania Opracowali: Opracowali: Paweł Kucharski Łukasz Kuta

2 Zasady rachunkowości zasada kontynuacji działaniazasada kontynuacji działania memoriałumemoriału współmierności,współmierności, kasowa,kasowa, ciągłości,ciągłości, ostrożności (ostrożnej wyceny),ostrożności (ostrożnej wyceny), przewagi treści nad formą, istotności,przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu.prawdziwego i rzetelnego obrazu.

3 Zasadę kontynuacji działania reguluje art.5 ust.2 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym: Zasadę kontynuacji działania reguluje art.5 ust.2 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym: Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym… Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym… Pojęcie zasady kontynuacji działania

4 Zasada kontynuacji działania Gdy założenie kontynuacji działania jest realistyczne, wycena posiadanych przez jednostkę: Gdy założenie kontynuacji działania jest realistyczne, wycena posiadanych przez jednostkę: aktywów - opiera się na rzeczywistych cenach (kosztach) poniesionych na ich nabycie, aktywów - opiera się na rzeczywistych cenach (kosztach) poniesionych na ich nabycie, pasywów - w kwotach wymagających zapłaty,pasywów - w kwotach wymagających zapłaty,

5 Uzasadnienie kontynuacji działania na bazie rachunkowości każdy podmiot gospodarczy aby działać musi posiadać niezbędne aktywa,każdy podmiot gospodarczy aby działać musi posiadać niezbędne aktywa, wiele podmiotów rachunkowości jak np. spółek kapitałowych bazuje na stałych źródłach finansowania, zwłaszcza na kapitałach własnych,wiele podmiotów rachunkowości jak np. spółek kapitałowych bazuje na stałych źródłach finansowania, zwłaszcza na kapitałach własnych, każdy podmiot rachunkowości prowadząc działalność gospodarczą, może z jednej strony osiągać wierzytelności zaś z drugiej wywiązywać się z zobowiązań,każdy podmiot rachunkowości prowadząc działalność gospodarczą, może z jednej strony osiągać wierzytelności zaś z drugiej wywiązywać się z zobowiązań,

6 Zasada kontynuacji działania w ujęciu MSR Zgodnie z tym standardem, kierownictwo jednostki, przygotowując sprawozdanie finansowe, powinno dokonać oceny jej zdolności do kontynuacji działania. Zgodnie z tym standardem, kierownictwo jednostki, przygotowując sprawozdanie finansowe, powinno dokonać oceny jej zdolności do kontynuacji działania.

7 Brak zasady kontynuacji działania Natomiast zdarzyć się może, że założenie kontynuacji działania nie jest zasadne, wówczas aktywa wycenia się zgodnie z art.29 ust.1 UoR- po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania Natomiast zdarzyć się może, że założenie kontynuacji działania nie jest zasadne, wówczas aktywa wycenia się zgodnie z art.29 ust.1 UoR- po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania

8 Brak realizacji zasady kontynuacji działania Brak realizacji tej zasady ma miejsce w jednostkach, które są: Brak realizacji tej zasady ma miejsce w jednostkach, które są: w stanie likwidacji, w stanie likwidacji, upadłości, upadłości, zmiany formy prawnej. zmiany formy prawnej.

9 Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania Zjawiska niefinansoweZjawiska niefinansowe Zjawiska finansoweZjawiska finansowe

10 Zjawiska niefinansowe utrata przez jednostkę znaczącego rynku zbytu na sprzedawane towary lub produkty,utrata przez jednostkę znaczącego rynku zbytu na sprzedawane towary lub produkty, istotna zmiana warunków rynkowychistotna zmiana warunków rynkowych wystąpienie uzależnienia się jednostki od jednego odbiorcy bądź wytwarzanie jednego lub wąskiego asortymentu produktów,wystąpienie uzależnienia się jednostki od jednego odbiorcy bądź wytwarzanie jednego lub wąskiego asortymentu produktów, występowanie na rynku niedoborów podstawowych surowców lub utrata kluczowego dostawcy,występowanie na rynku niedoborów podstawowych surowców lub utrata kluczowego dostawcy, nierozstrzygnięte sprawy sądowe i administracyjne,nierozstrzygnięte sprawy sądowe i administracyjne,

11 Zjawiska finansowe bliski termin spłat kredytów, pożyczek przy równoczesnym braku realnych perspektyw ich spłaty,bliski termin spłat kredytów, pożyczek przy równoczesnym braku realnych perspektyw ich spłaty, trudności w wypełnianiu wymaganych przez bank warunków umów, przekroczenie limitów kredytowych,trudności w wypełnianiu wymaganych przez bank warunków umów, przekroczenie limitów kredytowych, nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami obrotowymi,nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami obrotowymi, trwałe straty ponoszone przez jednostkę na działalności operacyjnej,trwałe straty ponoszone przez jednostkę na działalności operacyjnej, występujące lub przewidywane niedobory środków pieniężnych,występujące lub przewidywane niedobory środków pieniężnych, utrata zdolności terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli jednostki,utrata zdolności terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli jednostki, niemożność sfinansowania uruchomienia produkcji nowych produktów, zakończenia inwestycji rzeczowych,niemożność sfinansowania uruchomienia produkcji nowych produktów, zakończenia inwestycji rzeczowych, brak perspektyw wymiany zużytych środków trwałych,brak perspektyw wymiany zużytych środków trwałych,

12 Model Altmana Model Altmana bazuje na funkcji pięciu wskaźników finansowych, które mają nadane odpowiednie wagi. Wskaźnikami tymi są: Model Altmana bazuje na funkcji pięciu wskaźników finansowych, które mają nadane odpowiednie wagi. Wskaźnikami tymi są: płynność i skuteczność aktywów,płynność i skuteczność aktywów, rentowność skumulowanych zysków zatrzymanych,rentowność skumulowanych zysków zatrzymanych, rentowność działalności gospodarczej,rentowność działalności gospodarczej, efekt wspomagania finansowego,efekt wspomagania finansowego, stopień wykorzystania aktywów. stopień wykorzystania aktywów.

13 Model Altmana Wskaźniki modelu:Wskaźniki modelu: X1 = kapitał obrotowy / aktywaX1 = kapitał obrotowy / aktywa X2 = zysk zatrzymany / aktywaX2 = zysk zatrzymany / aktywa X3 = zysk przed opodatkowaniem i spłatą odsetek / aktywaX3 = zysk przed opodatkowaniem i spłatą odsetek / aktywa X4 = rynkowa wartość kapitału akcyjnego / księgowa wartość zadłużeniaX4 = rynkowa wartość kapitału akcyjnego / księgowa wartość zadłużenia X5 = przychody ze sprzedaży / aktywaX5 = przychody ze sprzedaży / aktywa

14 Kwalifikacja zagrożenia upadłością według E. Altmana Wartość wzkaźnika Z Poziom zagrożenia upadłością 1,8 lub mniej Bardzo wysoki 1,81-2,99Nieokreślony 3,0 i więcej Niewielki

15 Przykład Pan Sklepikarz prowadzi sieć sklepów obuwniczych (15 sklepów). Od następnego roku ze względu na małe obroty planuje on likwidację 4 z nich. Pan Sklepikarz prowadzi sieć sklepów obuwniczych (15 sklepów). Od następnego roku ze względu na małe obroty planuje on likwidację 4 z nich. Likwidacja części firmy (4 sklepów) spowoduje, iż nie jest zachowana zasada kontynuacji działania, co może mieć konsekwencje w wycenie towarów w sklepach. Likwidacja części firmy (4 sklepów) spowoduje, iż nie jest zachowana zasada kontynuacji działania, co może mieć konsekwencje w wycenie towarów w sklepach.

16 Przykład Jednostka posiada następujące składniki aktywów i pasywów: Jednostka posiada następujące składniki aktywów i pasywów: - środki trwałe zł, dla których wartość dotychczasowego umorzenia wynosi zł, umorzenia wynosi zł, - wartości niematerialne i prawne zł, które są zużyte w wysokości zł, wysokości zł, - materiały zł, - produkty gotowe zł, - należności z tytułu dostaw zł, dla których utworzono odpisy aktualizujące wartość w kwocie zł, aktualizujące wartość w kwocie zł, - środki pieniężne zł, - zobowiązania z tytułu dostaw zł, - kredyty bankowe (krótkoterminowe) zł, - kapitał podstawowy zł, - kapitał zapasowy zł, - wynik finansowy (strata) zł,

17 Analiza przykładu W wyniku utraty zdolności do kontynuowania działalności wyceniono składniki po cenach sprzedaży netto. Spowodowało to dodatkowe obniżenie wartości: W wyniku utraty zdolności do kontynuowania działalności wyceniono składniki po cenach sprzedaży netto. Spowodowało to dodatkowe obniżenie wartości: - środków trwałych o zł, - wartości niematerialnych i prawnych o zł, - materiałów o zł, - produktów gotowych o zł, Utworzono również rezerwę na przewidywane odprawy dla pracowników w kwocie zł. Utworzono również rezerwę na przewidywane odprawy dla pracowników w kwocie zł.

18 Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zasada kontynuacji działania Opracowali: Opracowali: Paweł Kucharski Łukasz Kuta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google