Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOŻENA NADOLNA INSTRUMENTY POCHODNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOŻENA NADOLNA INSTRUMENTY POCHODNE."— Zapis prezentacji:

1 BOŻENA NADOLNA INSTRUMENTY POCHODNE

2 Podmiot przekazujący ryzyko przez transakcję zabezpieczającą hedgingową zabezpiecza:
Składniki aktywów oraz pasywów przed niepożądanymi spadkami (aktywów) lub wzrostami (pasywów) Wysokość wpływów lub wydatków z tytułu przyszłych transakcji kupna- sprzedaży produktów i usług, a więc przed potencjalnym wzrostem cen nabywanych

3 Definicja instrumentu pochodnego
Instrument finansowy, którego: wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości. Do instrumentów pochodnych zalicza się w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap, - kontrakt forward - umowa nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą - odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu, - kontrakt futures - umowa o określonej standardowej charakterystyce, będąca przedmiotem obrotu w obrocie regulowanym, nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą - odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu, - opcja - kontrakt, w wyniku którego jednostka nabywa prawo kupna - opcja kupna (call) lub sprzedaży - opcja sprzedaży (put) aktywów podstawowych po określonej z góry cenie i w określonym czasie, - kontrakt swap - umowa zamiany przyszłych płatności na warunkach z góry określonych przez strony,

4 TRANSAKCJA ZABEZPIECZAJĄCA
Transakcja zabezpieczająca (nazywana hedgingową) to transakcja zawarta w celu „ efektywnego przenoszenia ryzyka przez podmioty wykazujące awersję do ryzyka na inne podmioty, które ryzyko są skłonne przyjąć w nadziei na osiągnięcie zysku

5 Definicja transakcji zabezpieczającej według ustawy o rachunkowości
Wybór jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających, których zmiany wartości godziwej kompensują zmianę wartości zabezpieczanej pozycji lub związanych z taką pozycją przepływów środków pieniężnych

6 ZABEZPIECZENIE W PRAWIE BILANSOWYM
2 Ryzyko zmiany: -wartości godziwej przyszłych przepływów pieniężnych POZYCJA ZABEZPIECZANA POZYCJA ZABEZPIECZAJĄCA Powiązanie zabezpieczające 1.Składniki aktywów i zobowiązań 2. Uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania 3.Planowana transakcja 1. Instrument pochodny 2. Inne aktywa lub zobowiązania finansowe

7 Rachunkowość zabezpieczeń przewiduje:
Zabezpieczenie wartości godziwej Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

8 Dokumentacja oceny efektywności zabezpieczenia
Zasady wstępnej oceny skuteczności zabezpieczenia Wykaz stosowanych metod – metody statystyczne (korelacji, regresji) metoda wskaźnikowa

9 Wskaźnik skuteczności zabezpieczenia wartości godziwej
Zabezpieczenie wartości godziwej = Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego w okresie t / zmiana wartości godziwej pozycji zabezpieczanej w części spowodowanej przez podane zabezpieczeniu ryzyko, w okresie t

10 Wskaźnik zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Wskaźnik zabezpieczenia przepływów pieniężnych= przepływy pieniężne z instrumentu zabezpieczającego w okresie t/ zmianę przepływów pieniężnych z pozycji zabezpieczanej w stosunku do oczekiwanych przepływów w okresie t

11 Wymagania formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Wymagania dokumentacyjne Wymagania dotyczące efektywności zabezpieczenia Wymagania stawiane pozycji zabezpieczanej oraz instrumentom zabezpieczającym

12 Interpretacja wartości wskaźnika oceny skuteczności zabezpieczenia
Wartość wskaźnika Ocena skuteczności zabezpieczenia Możliwość stosowania rachunkowości zabezpieczeń W = 100% Zabezpieczenie w pełni efektywne tak 80%<W<100% Zabezpieczenie efektywne, aczkolwiek występuje częściowa nieefektywność zabezpieczenia Tak, wymagane jest odpowiednie ujęcie księgowe nieefektywnej części zabezpieczenia W<80% lub W>100% Zabezpieczenie nie jest efektywne Nie

13 Dokumentacja informacji dotycząca powiązania zabezpieczającego
Identyfikacja pozycji zabezpieczanej Identyfikacja ryzyka związanego z pozycją zabezpieczaną Opis instrumentu zabezpieczającego

14 Dokumentacja rachunkowości zabezpieczeń
Opis celu zarządzania ryzykiem Strategia zarządzania ryzykiem Opis metody służącej ocenie efektywności zabezpieczeń Charakterystyka powiązania zabezpieczającego

15 Zawartość merytoryczna dokumentacji zarządzania ryzykiem
Identyfikacja ryzyka Metoda pomiaru poziomu ryzyka Postawa wobec ryzyka (poziom awersji do ryzyka) Charakterystyka instrumentów wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem Organizacja procesu zarządzania ryzykiem Sposoby raportowania ryzyka

16 Dokumentacja dotycząca strategii zarządzania ryzykiem
Stosowana strategia odnośnie o zabezpieczenia ( jaki procent pozycji podlega zabezpieczeniu) Parametry wykorzystywanych instrumentów zabezpieczających Dokładnego podziału obowiązków wewnątrz podmiotu odnośnie danego ryzyka (struktura decyzyjna) Zasad raportowania na temat transakcji zabezpieczającej


Pobierz ppt "BOŻENA NADOLNA INSTRUMENTY POCHODNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google