Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO 2016-2022 Monika Karlińska-Nawara Sucha Beskidzka, 9 luty 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO 2016-2022 Monika Karlińska-Nawara Sucha Beskidzka, 9 luty 2016r."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO 2016-2022 Monika Karlińska-Nawara Sucha Beskidzka, 9 luty 2016r.

2 DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA Wybrane elementy

3 Położenie powiatu suskiego Obszar powiatu suskiego jest położony na południowo- zachodnim krańcu województwa małopolskiego. Obejmuje 9 gmin, w tym 2 miasta (Jordanów, Sucha Beskidzka Beskidzka), gminę miejsko – wiejską (Maków Podhalański) oraz 6 gmin wiejskich (Budzów, Bystra- Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). W skład powiatu wchodzi 38 miejscowości. Obszar graniczy z powiatami: wadowickim, myślenickim, nowotarskim (woj. małopolskie) i żywieckim (woj. śląskie), oraz z Republiką Słowacką: powiat Námestovo (kraj Żyliński). Stanowi 4,52% powierzchni województwa.

4 Zestawienie podstawowych charakterystyk gmin powiatu suskiego – stan na 2014 rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Nazwa gminy Liczba mieszkań- ców Powierzchnia [km2] Dochody budżetu – 2013 r. Gęstość zaludnienia [os/km2] Dochody na mieszkańca – 2013 r. Typ gminy MAŁOPOLSKIE3368336151837 158 628 tys. zł2222981,02- Powiat suski 84 140 686236 394 tys. zł1232814,72- Budzów87707425 347 tys. zł1192912,16wiejska Bystra-Sidzina67788120 720 tys. zł843060,70wiejska Jordanów – gmina miejska 53052115 137 tys. zł2522858,23miejska Jordanów – gmina wiejska 109879231 689 tys. zł1192912,13wiejska Maków Podhalański 1636110940 681 tys. zł1512482,70 miejsko - wiejska Stryszawa1181511432 855 tys. zł1042796,01wiejska Sucha Beskidzka94142826 162 tys. zł3402755,44miejska Zawoja907212828 544 tys. zł703149,95wiejska Zembrzyce56383915 253 tys. zł1442705,08wiejska 18 miejsce 12 miejsce 7 miejsce

5 DEMOGRAFIA

6 Zmiany liczby mieszkańców obszaru powiatu suskiego w latach 2009-2014 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA

7 Liczba mieszkańców gmin powiatu suskiego w latach 2006-2013 Rok200920102011201220132014 MAŁOPOLSKIE329827033366993346796335407733605813368336 Powiat suski827368386384019839618411184140 Budzów849286018650869787328770 Bystra-Sidzina655466926746676867596778 Jordanów – gmina miejska 52135286531052865274 5305 Jordanów – gmina wiejska 106321078410836108701093210987 Maków Podhalański 1597716345163741635516403 16361 Stryszawa117771181211782117601177211815 Sucha Beskidzka953395739536949994859414 Zawoja898391229116908590899072 Zembrzyce557556485669564156655638 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA

8 Przebieg procesów demograficznych w powiecie suskim w latach 2009-2014 [wartości uśrednione] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA

9 Saldo migracji na pobyt stały w powiecie suskim w latach 2009-2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA

10 Zmiana struktury ludności w powiecie suskim w latach 2009-2014 w podziale na ekonomiczne grupy wieku [wartości uśrednione w %] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA

11 Przeciętny przyrost naturalny na 1000 mieszkańców oraz przeciętne saldo migracji na 1000 mieszkańców w latach 2009-2014 w powiecie suskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA

12 Prognoza stanu ludności wg funkcjonalnych grup wieku na lata 2020,2025,2030 i 2035 w powiecie suskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA - prognoza

13 Prognoza stanu ludności wg funkcjonalnych grup wieku na lata 2020,2025,2030 i 2035 w powiecie suskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA - prognoza

14 Zmiana liczby uczniów szkół podstawowych w powiecie suskim w latach 2009- 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA (edukacja) Zmiana ogólna w stosunku do roku bazowego (2009) -9,0% (537 osób)

15 Zmiana liczby uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie suskim w latach 2009 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS DEMOGRAFIA (edukacja) Zmiana ogólna w stosunku do roku bazowego (2009) -13,4% (469 osób)

16 RYNEK PRACY

17 Rynek pracy Największa liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (1821) jest w gminie Maków Podhalański, Największa koncentracja firm w Suchej Beskidzkiej (47 j. gosp./1 km2) W powiecie suskim są bardzo bogate tradycje przetwórstwa i obróbki drewna oraz produkcji mebli. Przeważają mikro (do 9 pracowników) i małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników). Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników stanowią 0,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Na obszarze LGD działają dwie spółdzielnie socjalne, które utrzymały się na rynku – po zakończonym okresie dofinansowania. Spółdzielnia „Grosik” (m. Jordanów) świadczy usługi w wykonywaniu prac porządkowych, a w Stryszawie - cateringowych.

18 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na terenie powiatu suskiego w latach 2009-2014 RYNEK PRACY Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

19 Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2013-2014 w gminach powiatu suskiego RYNEK PRACY Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

20 Struktura podmiotów gospodarki narodowej (publicznych i prywatnych) wg sekcji PKD na terenie powiatu suskiego w 2013 roku RYNEK PRACY Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

21 BEZROBOCIE

22 W latach 2011-2014 powiat suski zaliczał się do grupy powiatów o najniższym poziomie stopy bezrobocia. Na 22 powiaty w województwie małopolskim powiat suski w rankingu zajmował 6 miejsce, a wśród 19-tu powiatów ziemskich miejsce trzecie. W kraju plasował się na 87 miejscu wśród wszystkich 380 powiatów a 54 wśród 314 powiatów ziemskich. Stopa bezrobocia liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2014 roku wyniosła 10,2% i była większa od średniej wojewódzkiej o 0,3% (9,9%) oraz niższa o 1,3% od średniej krajowej (11,5%). W okresie 2011-2014 (31.08.2014r.) zarejestrowanych zostało 17 612 bezrobotnych a wyrejestrowanych 17 763 osoby. W ramach tzw. aktywnych form pomocy bezrobotnym skorzystało łącznie 3472 osoby. BEZROBOCIE

23 Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w gminach powiatu suskiego w 2009 i 2014 roku BEZROBOCIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

24 Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie osób w wieku produkcyjnym w gminach powiatu suskiego w 2013 i 2014 roku BEZROBOCIE Budzów 14% Bystra-Sidzina 32% Jordanów – gmina miejska -15% Jordanów – gmina wiejska 4% Maków Podhalański 23% Stryszawa -15% Sucha Beskidzka -7% Zawoja 7% Zembrzyce 24% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

25 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wieku w gminach powiatu suskiego w 2014 roku BEZROBOCIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

26 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wykształcenia w gminach powiatu suskiego w 2014 roku BEZROBOCIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

27 ROLNICTWO

28 Rolnictwo w powiecie suskim Obszar powiatu suskiego zajmuje ok. 68 600 ha powierzchni ogółem, z czego użytki rolne zajmują 26.252 ha, co stanowi 41,2% powierzchni ogółem, Jest to trochę mniej niż średnio w polskich wsiach gdzie zajmują one średnio 51% powierzchni. Lasy stanowią 48,2% obszaru (2013), świadczy to o stosunkowo dużym stopniu zalesienia tego terenu. Średnio w kraju lasy porastają ok. 29,55% powierzchni obszarów wiejskich. Wszystkie gminy (bez miast) zaliczone są do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kategoria „ONW ze specyficznymi utrudnieniami”.

29 Udział powierzchni gospodarstw rolnych w powierzchni gminy ogółem w roku 2010 w gminach powiatu suskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ROLNICTWO

30 Udział powierzchni rolnej w powierzchni gminy ogółem oraz średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego, prowadzącego działalność rolniczą w 2010 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ROLNICTWO

31 POMOC SPOŁECZNA

32 Udział osób objętych pomocą społeczną w liczbie ludności ogółem w latach 2009 – 2014 w powiecie suskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych POMOC SPOŁECZNA

33 Beneficjenci pomocy społecznej w powiecie suskim w latach 2009-2014 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych POMOC SPOŁECZNA

34 POWODY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób objętych pomocą społeczną Zmiana ogólna w stosunku do roku bazowego (2009) Zmiana procentowa w stosunku do roku bazowego (2009) 20092014 Ubóstwo72615657-1604-22,1% Bezrobocie36613350-311-8,5% Wielodzietność2192296377135,2% Bezdomność2215-7-31,8% Sieroctwo183-15-83,3% Przemoc1141614741,2% Niepełnosprawność29132507-406-13,9% Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gosp. dom. 25861946-640-24,7% Długotrwała lub ciężka choroba 22962361652,8% Alkoholizm 556502-54-9,7% Narkomania 066- Sytuacja kryzysowa 14342-101-70,6% Zdarzenie losowe 73177104142,5% Potrzeba ochrony macierzyństwa 2248311186338,4% Liczba osób, objętych pomocą społeczną na terenie powiatu suskiego w 2009 r. i 2014 r. ( jedna osoba mogła korzystać z pomocy z kilku powodów)

35 Powody udzielania pomocy społecznej Powiat suski Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych 20092014 (ogół beneficjentów = ….osób) Ubóstwo80,49%66,98% Bezrobocie40,58%39,66% Wielodzietność24,30%35,08% Bezdomność0,24%0,28% Sieroctwo0,20%0,04% Przemoc1,26%1,91% Niepełnosprawność32,29%29,68% Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. dom. 28,67%23,04% Długotrwała lub ciężka choroba25,45%27,95% Alkoholizm6,16%5,94% Narkomania0,00%0,07% Sytuacja kryzysowa1,59%0,50% Zdarzenie losowe0,81%2,10% Potrzeba ochrony macierzyństwa 24,92%36,83% Liczba osób, objętych pomocą społeczną na terenie powiatu suskiego w 2009 r. i 2014 r. ( jedna osoba mogła korzystać z pomocy z kilku powodów)

36 KULTURA

37 Ludność na 1 placówkę biblioteczną oraz księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w powiecie suskim w 2013 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS KULTURA

38 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w powiecie suskim w 2013 roku KULTURA

39 Liczba mieszkańców na 1 instytucję kultury (domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice) w powiecie suskim w 2013 roku KULTURA

40 Liczba imprez organizowanych przez instytucje kultury (po lewej) oraz liczba uczestników imprez (po prawej) w powiecie suskim w 2014 roku KULTURA

41 Liczba imprez oraz liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców w powiecie suskim w 2014 roku KULTURA

42 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I TECHNICZNA

43 Odsetek ludności korzystający z instalacji wodociągowej w gminach powiatu suskiego w 2013 roku [wartości w %] INFRASTRUKTURA Długość sieci wodociągowej w powiecie suskim (wg informacji z Urzędów Gmin) wynosi blisko 200 km. 22 miejsce w Małopolsce!!!!

44 Odsetek ludności korzystający z instalacji kanalizacyjnej w gminach powiatu suskiego w 2013 roku [wartości w %] INFRASTRUKTURA Długość sieci kanalizacyjnej (wg informacji z Urzędów Gmin) wynosi blisko 125 km. Co daje wskaźnik 19,3% na 100 km2 (w Polsce 15). 21 miejsce w Małopolsce!!!!

45 Odsetek ludności korzystający z instalacji gazowej w gminach powiatu suskiego w 2013 roku [wartości w %] INFRASTRUKTURA 22 miejsce w Małopolsce!!!!

46 Korzystający z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w ludności ogółem w gminach powiatu suskiego w 2013 roku [wartości w %] INFRASTRUKTURA 22 miejsce w Małopolsce!!!!

47 INFRASTRUKTURA DROGOWA

48 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Dwie linie kolejowe, zelektryfikowane relacji Żywiec – Lachowice – Żywiec oraz Kraków – Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane - Kraków. Ze stacji Maków Podhalański i Suchej Beskidzkiej można bezpośrednio dotrzeć do następujących stacji: Zakopane, Warszawa, Kraków, Częstochowa, Katowice, Poznań, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz

49 SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

50 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców w powiecie suskim w 2014 roku SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 134 organizacji, co daje wskaźnik w wysokości 1,52 organizacji na 1000 mieszkańców. Jest to wartość słabsza niż średnia dla kraju, która wynosi 2,03 na 1000 mieszkańców, a także wyraźnie mniejsza niż w województwie małopolskim (3,3).

51 Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2011 roku oraz w wyborach samorządowych w 2014 roku w powiecie suskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

52 TURYSTYKA

53 Miejsca noclegoweKorzystający z noclegówUdzielone noclegi w tysiącach 2013 = 100 na 1 km² w tysiącach 2013 = 100 na 1000 ludności w tysiącach 2013 = 100 na 1000 ludności Woj. Małopol- skie 87,2104,15,73748,4105,1111410166,2105,03022 Powiat suski 1,696,22,434,3101,3408101,996,91212 Miejsca noclegowe i ich wykorzystanie w turystycznych obiektach noclegowych w woj. małopolskim i w powiecie suskim w 2014 r. TURYSTYKA Na obszarze jest 89 gospodarstw agroturystycznych Wskaźnik Schneidera, wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadającą na 100 mieszkańców stałych w 2013 r. wyniósł dla Polski: 60,8, dla Małopolski: 106,3, a dla powiatu suskiego 125,1

54 Obszary priorytetowe STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO 2016-2022

55 1. Obszar: gospodarka, rynek pracy, edukacja zawodowa 1.1Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji zawodowej 1.2Skuteczny System Wspierania Gospodarki 1.3Efektywny, powiązany z lokalnym rynkiem pracy system szkolnictwa ponadgimnazjalnego i edukacji zawodowej 1.4Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców 1.5 Tworzenie stref aktywności gospodarczej 1.6. Współpraca i wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań własnych

56 2. Obszar: dziedzictwo kulturowe i przemysł czasu wolnego 2.1Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2.2Rozbudowa infrastruktury z zakresu dziedzictwa kulturowego 2.3Wzmacnianie spójnej oferty turystycznej powiatu i jej promocja 2.4Promocja produktów lokalnych 2.5Kształcenie kadr dla przemysłu czasu wolnego 2.6Ochrona dziedzictwa krajobrazu i przestrzeni kulturowej 2.7 Współpraca i wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań własnych

57 3. Obszar: dostępność komunikacyjna i ochrona środowiska naturalnego 3.1Wsparcie dostępności komunikacyjnej drogowej i kolejowej 3.2Budowa komunikacyjnej spójności Powiatu suskiego 3.3Sprawny system transportu zbiorowego 3.4 Budowa sieci szerokopasmowej szkieletowo – dystrybucyjnej, do poziomu użytkownika końcowego 3.5Wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego, przede wszystkim sferze edukacji 3.6. Budowa otwartego i funkcjonalnego systemu zarządzania przestrzenią, współgrającego z środowiskiem naturalnym 3.7 Ochrona środowiska naturalnego i działania na rzecz rozbudowy infrastruktury komunalnej przyjaznej środowisku 3.8. Współpraca i wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań własnych

58 4. Obszar: porządek publiczny, bezpieczeństwo społeczne i zdrowotne 4.1 Wsparcie instytucji odpowiedzialnych w powiecie za bezpieczeństwo i porządek publiczny 4.2 Umacnianie wysokiej, jakości usług zdrowotnych oferowanych przez podmioty lecznicze z obszaru Powiatu suskiego 4.3 Promocja zdrowia, jako instrument lokalnej marki Powiatu suskiego 4.4Poprawa bezpieczeństwa społecznego opartego głównie o środowiskowe formy wsparcia 4.5 Wsparcie kształcenia i wchodzenia na rynek pracy osób niepełnosprawnych 4.6 Budowa sprawnego systemu zarządzania kryzysowego 4.7. Współpraca i wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań własnych

59 5. Obszar: : zarządzanie rozwojem i budowa społeczeństwa obywatelskiego 5.1 Razem dla rozwoju - budowa instytucjonalnych form współpracy samorządów terytorialnych z partnerami gospodarczymi i społecznymi 5.2. W ramach obszaru funkcjonalnego, współpraca lokalnych samorządów terytorialnych w świadczeniu usług technicznych, społecznych i administracyjnych 5.3 Poprawa efektywności i sprawności działania administracji publicznej poprzez tworzenie punktów obsługi mieszkańca oraz centrów usług wspólnych 5.4Włączanie obywateli w zarządzanie wspólnotami mieszkańców i budowa systemu wsparcia dla aktywności obywatelskiej 5.5 Partnerstwo ponad granicami – współpraca z samorządami spoza Województwa małopolskiego oraz samorządami ze Słowacji, w realizacji wspólnych celów rozwojowych 5.6 Tworzenie sieci współpracy w budowie e-Administracji 5.7 Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja. System doskonalenia zawodowego pracowników samorządowych

60 WIZJA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO 2016-2022

61 WIZJA „MAŁOPOLSKA 2020” Chcemy, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki. WIZJA „PODBABIOGÓRZE 2022” Powiat suski - Podbabiogórze - rozpoznawalne i atrakcyjne miejsce życia, pracy i spędzania czasu wolnego; miejsce tworzące szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej przedsiębiorczości; miejsce silne tradycyjnymi wartościami i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiące z dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także położenia na granicy Małopolski i Śląska.

62 Strategia 2007-2015 i Strategia 2016-2022 Strategia 2007-2015 Obszary strategiczne Strategia 2016-2022 Obszary strategiczne Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura, Środowisko, Internet Gospodarka i Rynek Pracy Bezpieczeństwo, Zdrowie i Polityka Społeczna Edukacja i Współpraca Edukacja, Współpraca i Społeczeństwo Obywatelskie Kultura, Promocja i Wypoczynek


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO 2016-2022 Monika Karlińska-Nawara Sucha Beskidzka, 9 luty 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google