Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2011 Informacja dla zdających i ich rodziców Opracował: Jerzy Kowalski Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2011 Informacja dla zdających i ich rodziców Opracował: Jerzy Kowalski Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2011 Informacja dla zdających i ich rodziców Opracował: Jerzy Kowalski Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. nr 92, poz. 1020, Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 846 i Dz. U. z 2007 r. nr 157, poz. 1102). Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

3 Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum technikum uzupełniającego Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

4 Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu, ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

5 Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym dzielą się na dwie grupy: 1. przedmioty obowiązkowe (wynik decyduje o otrzymaniu świadectwa dojrzałości) 2. przedmioty dodatkowe (wynik nie decyduje o otrzymaniu świadectwa dojrzałości) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

6 Każdy z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym przeprowadzany jest na dwóch poziomach określających stopień trudności egzaminu: 1. poziom podstawowy (łatwiejszy) 2. poziom rozszerzony (trudniejszy) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

7 Egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych zdawany jest w formie ustnej i pisemnej. Z pozostałych przedmiotów – tylko w formie pisemnej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

8 przedmioty obowiązkowe: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

9 przedmioty dodatkowe: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

10 Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

11 Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu: - wstępną - w terminie do 30 września, - ostateczną - w terminie do 7 lutego. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

12 Warunki i forma przeprowadzania egzaminu są dostosowane do potrzeb absolwentów: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

13 Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb, musi złożyć wraz z deklaracja (nie później niż do 7 lutego) dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

14 Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

15 Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego. W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

16 Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

17 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

18 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

19 Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

20 Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego egzaminu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

21 Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego może przystąpić do tych egzaminów w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

22 Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

23 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

24

25

26

27


Pobierz ppt "MATURA 2011 Informacja dla zdających i ich rodziców Opracował: Jerzy Kowalski Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google