Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2013. 1. Podstawa prawna. 2. Egzamin maturalny – cóż to takiego? 3. Deklaracja maturalna. 4. Zwolnienie z egzaminu. 5. Harmonogram egzaminu maturalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2013. 1. Podstawa prawna. 2. Egzamin maturalny – cóż to takiego? 3. Deklaracja maturalna. 4. Zwolnienie z egzaminu. 5. Harmonogram egzaminu maturalnego."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2013

2 1. Podstawa prawna. 2. Egzamin maturalny – cóż to takiego? 3. Deklaracja maturalna. 4. Zwolnienie z egzaminu. 5. Harmonogram egzaminu maturalnego. 6. Schemat egzaminu maturalnego. 7. Część ustna. 8. Część pisemna. 9. Warunki zdania egzaminu. 10. Egzamin poprawkowy. 11. Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego. 12. Przydatne linki.

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.)

4 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia.

5 Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną Deklaracja wstępnaDeklaracja ostateczna do 30 września do 7 lutego

6

7

8 Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

9 Harmonogram przeprowadzania egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE, ustnego dyrektor szkoły.

10

11

12 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆUSTNA

13 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Matematyka Inny język obcy (przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (do 6) SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

14 przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

15 Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole, uczeń ma prawo zgłoszenia propozycji własnego tematu.

16 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

17 Charakterystyka egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego czas trwania – około 15 minut czas trwania – około 15 minut zdający może uzyskać na egzaminie max. 30 pkt zdający może uzyskać na egzaminie max. 30 pkt język obcy zdawany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy język obcy zdawany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy język obcy jako przedmiot obowiązkowy zdawany jest w części pisemnej na poziomie podstawowym, dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu język obcy jako przedmiot obowiązkowy zdawany jest w części pisemnej na poziomie podstawowym, dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu jeśli uczeń wybrał ten sam język obcy jako przedmiot dodatkowy wówczas zdaje go na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej jeśli uczeń wybrał ten sam język obcy jako przedmiot dodatkowy wówczas zdaje go na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej jeśli uczeń wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język, wówczas może zdawać w części ustnej albo pisemnej, albo w obu tych częściach jeśli uczeń wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język, wówczas może zdawać w części ustnej albo pisemnej, albo w obu tych częściach

18 3 przedmioty na poziomie podstawowym Do 6 przedmiotów na poziomie podstawowym albo rozszerzonym Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe

19 Część pisemna Język polski Matematyka Język obcy nowożytny Wybrany przedmiot dodatkowy

20 Przedmioty dodatkowe Język łaciński I kultura antyczna Język obcy nowożytny MatematykaHistoriaHistoria sztukiBiologia Historia muzyki Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu InformatykaChemia Język polski Fizyka i astronomia Geografia Język mniejszości etnicznej

21 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

22 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU zda egzamin Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

23

24 podwyższyć zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zdać z przedmiotów dodatkowych, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin, ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

25 Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości.

26 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu, zdawać egzamin w dodatkowym terminie (w czerwcu 2013 r.). wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Zgodę wyraża dyrektor OKE Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Zgodę wyraża dyrektor OKE

27 Absolwent przystępujący w kolejnych latach do egzaminu maturalnego tylko deklaracje ostateczną Może złożyć tylko deklaracje ostateczną do 7 lutego.

28

29 www.oke.poznan.pl www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "MATURA 2013. 1. Podstawa prawna. 2. Egzamin maturalny – cóż to takiego? 3. Deklaracja maturalna. 4. Zwolnienie z egzaminu. 5. Harmonogram egzaminu maturalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google