Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju."— Zapis prezentacji:

1

2 Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną – związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

3 Celem Olimpiady jest: a)rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, b) kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych, c) lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, d) wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, e) zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa, f) zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa, g) doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą, h) stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

4 Tematyka Olimpiady wykracza poza treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz uwzględnia dziedziny kształcenia ogólnego takie jak matematyka, fizyka i chemia jako niezbędną podbudowę kształcenia zawodowego.

5 Tematyka Olimpiady ujęta jest w bloki programowe: a) podstawy budownictwa (materiałoznawstwo, mechanika budowli, projektowanie konstrukcji, historia budownictwa i architektury, ekologia w budownictwie), b) proces budowlany (wykonawstwo i organizacja robót, ochrona środowiska naturalnego), c) dokumentacja techniczna (czytanie i wykonywanie rysunków technicznych, geometria wykreślna, posługiwanie się dokumentacją techniczną, kosztorysowanie, elementy projektowania architektonicznego, zasady urbanistyki), d) eksploatacja obiektów budowlanych i podstawy działalności gospodarczej (utrzymanie zasobów mieszkaniowych, organizacja robót remontowych i rozbiórkowych, nadzór budowlany, prawo: budowlane, pracy i cywilne, prowadzenie własnych firm). W przypadku zmian podstaw programowych zawodów budowlanych tematyka Olimpiady podlega stosownym modyfikacjom.

6 Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady.

7 Olimpiada jest trójstopniowa i obejmuje: I stopień - zawody szkolne, II stopień - zawody okręgowe III stopień - zawody centralne.

8 Uczestnicy zawodów centralnych, którzy zdobyli 50 pkt. i więcej uzyskują tytuł laureata a uczestnicy, którzy uzyskali 35-49 pkt. tytuł finalisty.

9 Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady regulują przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz uchwały senatów szkół wyższych

10 Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu oceny celującej. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z przedmiotów zawodowych wpisanych do programu Olimpiady celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną). Zgodność przedmiotów zawodowych z programem Olimpiady uznają organy danej szkoły. Komitet Główny Olimpiady wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

11 1. Eliminacje szkolne-do 30 listopada 2013r. 2. Eliminacje okręgowe-8 marca 2014r. 3. Eliminacje centralne 11-12 kwiecień 2014r.

12 Dodatkowe informacje na temat przebiegu olimpiady i jej regulamin dostępny na stronie: http://www.olimpiadabudowlana.pl


Pobierz ppt "Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google