Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym
przygotował zespół ds. kształcenia zawodowego ZCDN w Szczecinie

2 Ocenianie jest procesem i systemem, który ma wspomagać pracę nauczycieli i rodziców nad sprawnym i mądrym wchodzeniem w życie młodego pokolenia.

3 Przedmiotem pomiaru dydaktycznego mogą być wyniki kształcenia, a nie warunki pracy uczenia.

4 Funkcje oceniania dydaktyczna
Ocena powinna informować o stopniu opanowania treści (czynności) przez ucznia Dydaktyczno – prognostyczna Powinna informować o stopniu znajomości zagadnienia nie koniecznie w oparciu wyłącznie o program szkolny, informuje o przyszłych wynikach ucznia na podstawie bieżących ocen dydaktycznych Sterująco - metodyczna Powinna uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany lub kontynuowania metod pracy z uczniem

5 Funkcje oceniania psychologiczna
powinna obejmować kontekst zdrowia psychicznego i fizycznego oraz warunki środowiskowe wychowawcza powinna obejmować zaangażowanie staranność, wkład pracy, selektywna powinna uczniów rozróżniać dobrze przygotowanych do dalszej pracy od tych którzy danej umiejętności jeszcze nie posiedli społeczna powinna kształtować stosunki w klasie i określić przygotowanie i predyspozycji ucznia do dalszej nauki i pracy

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r. i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … :
§ 3. art. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … :
§ 3. art. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według ustalonej skali, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

9 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § 3 art. 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. § Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

10 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … :
§ 12. 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

11 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły. 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący - 6; 2) stopień bardzo dobry - 5; 3) stopień dobry - 4; 4) stopień dostateczny - 3; 5) stopień dopuszczający - 2; 6) stopień niedostateczny - 1.

12 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala się według ustalonej skali, 2. Śródroczną i roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z poszczególnych jednostek modułowych ustala się według wcześniej podanej skali, 3. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danego modułu określa statut szkoły.

13 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

14 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, niesklasyfikowanego ze względu na nieobecności, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15 15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". § Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 i § 21 ust. 1. § Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16 § Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 118 ust. 1. 2. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

17 § Uczeń (słuchacz) lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie, w którym ukończone zostało kształcenie. 2. Uczeń (słuchacz), który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, a w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

18 Możemy oceniać: posiadaną wiedzę i umiejętności,
przyrost wiedzy i umiejętności, jakość i terminowość wykonania zadań domowych, wydajność pracy, znajomość zasad BHP oraz umiejętności stosowania tych zasad, umiejętności doboru, obsługi i konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń, porządek i higienę na stanowisku pracy oraz w jego otoczeniu, umiejętności tworzenia i czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i technologicznej, umiejętności poszukiwania sortowania i weryfikowania informacji, umiejętności stosowania zasad higieny osobistej i ubioru (szczególnie ważne w zawodach gastronomicznych), umiejętności: posługiwania się terminologią fachową, opisu zjawisk i procesów,

19 Nie wolno: oceniać jakości ubrań roboczych (producent, kolor, itp.),
uwzględniać frekwencji w trakcie wystawiania ocen (niedopuszczalne jest wystawianie oceny niedostatecznej za nieobecność na zajęciach), obniżać oceny za spóźnienie się na zajęcia, obniżać ocenę za wpływ dysfunkcji na pracę uczniów (np. obniżanie oceny za brak płynności wypowiedzi u osób jąkających się), obniżać ocenę za niezawinione uszkodzenie narzędzia, maszyny lub urządzenia, obniżać ocen za wykonanie prac, o których uczeń nie wiedział że są one zabronione, obniżać oceny za fakt, że wystąpił wypadek (uczniowie zatajają fakt zaistnienia wypadku, nie jest on rejestrowany, brak pierwszej pomocy, itp..), wystawiać ocenę za brak książki (nie wszystkich stać na zakup, są biblioteki i czytelnie, w szkole nauczyciel powinien mieć niezbędne wyposażenie),


Pobierz ppt "Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google