Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik leśnik po zmianach w oświacie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik leśnik po zmianach w oświacie"— Zapis prezentacji:

1 Technik leśnik po zmianach w oświacie

2 Akty prawne dotyczące kształcenia zawodowego
Wykaz wybranych aktów prawnych  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206)  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7)  Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 188)  Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 262)

3 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik leśnik 314301
Zawiera: Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego Opis struktury egzaminu zawodowego Informacje o zawodzie Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań Informator jest dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( oraz na stronie Szkoły (

4 Czym jest kwalifikacja w zawodzie?
Jest to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji

5 Jakie kwalifikacje wyodrębniono w zawodzie technik leśnik
zawód: technik leśnik Kwalifikacja - R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Kwalifikacja - R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

6 Przedmioty zawodowe w technikum leśnym
W klasie I: Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej Hodowla lasu Ochrona lasu Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa W klasie II: Język obcy zawodowy Ekonomika leśnictwa Mechanizacja w zagospodarowaniu lasu Gospodarka łowiecka Użytkowanie komputerów

7 Przedmioty zawodowe w technikum leśnym
W klasie III: Przepisy ruchu drogowego Nauka o surowcu drzewnym Użytkowanie lasu Urządzanie lasu Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa W klasie IV(w I półroczu): Prawodawstwo leśne SILP Mechanizacja w użytkowaniu lasu

8 Przedmioty a kwalifikacje
Przedmioty nauczane w I i II klasie obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji R.13 – ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Przedmioty nauczane w III i IV klasie obejmują wiedzę R.14 – użytkowanie zasobów leśnych

9 Co to jest egzamin zawodowy?
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowanie przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym – to znaczy: Jest przeprowadzany przez OKE – instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem Wykorzystuje jednolite w całej Polsce zadania egzaminacyjne Stosuje jednolite kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu Jest sprawdzany przez niezależnych od szkoły egzaminatorów

10 Dla kogo jest przeprowadzany egzamin zawodowy
Dla kogo jest przeprowadzany egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla: Uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych Osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy Osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych

11 Jakie wymagania należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego?
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu powinien: Wypełnić pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego Złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły nie później, niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu powinien: Złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej nie później, niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego Dołączyć świadectwo ukończenia szkoły

12 Struktura egzaminu zawodowego
Egzamin zawodowy składa się z: części pisemnej części praktycznej

13 Część pisemna egzaminu zawodowego
Przeprowadzana jest w formie testu pisemnego Test składa się z 40 pytań zamkniętych Każde z pytań zawiera 4 warianty odpowiedzi Tylko jedna odpowiedź z 4 przedstawionych do wyboru jest prawidłowa Część pisemna trwa 60 minut

14 Część praktyczna egzaminu zawodowego
Przeprowadzana jest w formie testu praktycznego Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji R.13 i R.14 wynosi 120 minut Przykłady zadań części praktycznej dla kwalifikacji R.13 i R.14 zawarte są w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik leśnik

15 Podstawa uznania egzaminu za zdany
Zdający zdał egzamin zawodowy jeżeli uzyskał: Z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego) Z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania Wynik egzaminu ustala i ogłasza komisja okręgowa Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny

16 Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego
Z części pisemnej egzaminu zawodowego mogą być zwolnieni laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z wybranym obszarem kształcenia Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty należy przedłożyć przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego z części pisemnej wyniku 100% Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z pisemnej części egzaminu zawodowego podaje dyrektor CKE na stronie internetowej CKE

17 Ponowne przystąpienie do egzaminu
Osoby, które: Nie zdały jednej lub obu części egzaminu Nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie Przerwały egzamin Mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów Przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

18 Ponowne przystąpienie do egzaminu
Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu po zakończeniu nauki (absolwenci) po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego. Po upływie 3 lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał go, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

19 Certyfikaty, dyplomy, świadectwa
Świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego poziomu wykształcenia Świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Dyplom absolwent szkoły uzyska po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie

20 DROGA DO DYPLOMU DYPLOM
Wykształcenie ogólne na poziomie średnim (świadectwo ukończenia szkoły) Kwalifikacja R.13 CZĘŚĆ PISEMNA Zalicza minimum 50% punktów Świadectwo potwierdzające kwalifikację R.13 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Zalicza minimum 75% punktów DYPLOM w zawodzie TECHNIK LEŚNIK Kwalifikacja R.14 CZĘŚĆ PISEMNA Zalicza minimum 50% punktów Świadectwo potwierdzające kwalifikację R.14 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Zalicza minimum 75% punktów

21

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Technik leśnik po zmianach w oświacie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google