Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARUNKI REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2008/2009 Doc. dr inż. Magdalena Rutkowska REKRUTACJA 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARUNKI REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2008/2009 Doc. dr inż. Magdalena Rutkowska REKRUTACJA 2008."— Zapis prezentacji:

1 WARUNKI REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2008/2009 Doc. dr inż. Magdalena Rutkowska REKRUTACJA 2008

2 Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (W)
REKRUTACJA 2008

3 Wartość WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO
obliczana jest według tego samego wzoru dla wszystkich kierunków studiów;

4 Wartość WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO
obliczana jest według tego samego wzoru dla wszystkich kierunków studiów; zależy od wyników egzaminu maturalnego z matematyki (M), fizyki (F), języka polskiego (JP), języka obcego (JO) - na Wydział Architektury,kierunek Architektura i Urbanistyka, studia stacjonarne, również od wyniku egzaminu z rysunku (RA);

5 Wartość WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO
obliczana jest według tego samego wzoru dla wszystkich kierunków studiów; zależy od wyników egzaminu maturalnego z matematyki (M), fizyki (F), języka polskiego (JP), języka obcego (JO) - na Wydział Architektury również od wyniku egzaminu z rysunku (RA); określana jest poprzez przeliczenie wyników matury na liczbę punktów, gdzie: procent wyniku = liczba punktów

6 WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (W)
jest sumą: W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA Jeśli M=0 i F=0, to JP=0 i JO=0 maksymalna wartość W = 550 pkt., (bez uwzględnienia wyniku egzaminu z rysunku RA)

7 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA M – jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, maksymalna wartość M =250 pkt.

8 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA F*- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym, maksymalna wartość F =250 pkt.

9 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA * dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii; * dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii;

10 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA JP- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym maksymalna wartość 0,1JP = 25 pkt.

11 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA JO- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym); dla kandydata zdającego maturę dwujęzyczną za wynik matury na poziomie podstawowym przyjmuje się 100 pkt; maksymalna wartość 0,1JO = 25 pkt.

12 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO + RA wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z rysunku - dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury,na kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne) maksymalna wartość RA = 660 pkt. (zdany egzamin to minimum 150 pkt);

13 W = M + F* + 0,1JP + 0,1JO Warunkiem uwzględnienia wyników obowiązkowych egzaminów maturalnych jest otrzymanie minimum 30% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie z każdego przedmiotu.

14 Informacje o egzaminach z matematyki i fizyki
   Od przyszłego roku Politechnika Wrocławska nie organizuje dobrowolnych egzaminów z matematyki i fizyki

15 Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne
Na dowolny kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej, z wyjątkiem Wydziału Architektury, na kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne), gdzie dodatkowo wymagane jest zdanie egzaminu z rysunku, będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów laureat wskazany przez Jury Konkursowe Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego), Na dowolny kierunek studiów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na podstawie złożonych dokumentów będzie przyjęty absolwent Studium Talent, który ukończył studium z oceną co najmniej bardzo dobrą,

16 Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne
Absolwentom Studium Talent, którzy otrzymają świadectwo dojrzałości w 2008 roku, do liczby M albo F uzyskanych punktów dodaje się odpowiednio z matematyki albo z fizyki : 20 punktów – za ukończone studium z oceną dostateczną lub dostateczną plus, 30 punktów – za ukończone studium z oceną dobrą lub dobrą plus, 40 punktów – za ukończone studium z oceną bardzo dobrą lub celującą. W przypadku, gdy dodanie punktów powoduje przekroczenie liczby 250, przyjmuje się M/F równe 250 punktów. Jeśli kandydat ukończył studium z matematyki oraz z fizyki, uwzględnia się tylko jeden, korzystniejszy dla niego wynik powiększenia M albo F.

17 Rekrutacja 2007/2008 – progi punktowe na wybranych kierunkach
ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka 480 BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Budownictwo 276,9 CHEMICZNY Biotechnologia 151,4 ELEKTRONIKI Automatyka i Robotyka 295,3 Informatyka 287,8 Teleinformatyka 261,3 INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 251 MECHANICZNY 211,1 Mechanika i Budowa Maszyn 80,2 Transport 150,8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 225 Mechatronika 100,8 PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 189,4

18 opracowanie statystyczne:mgr Małgorzata Żak
ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY WYNIKAMI STUDIUM TALENT A MATURĄ Z MATEMATYKI opracowanie statystyczne:mgr Małgorzata Żak

19 Analiza statystyczna Spośród 4095 studentów pierwszego roku, 451 (11,01%) uczęszczało na zajęcia Studium Talent z matematyki lub fizyki. Więcej słuchaczy miał kurs z matematyki. 35 osób brało udział w zajęciach z obu przedmiotów. Dokładne liczności przedstawia poniższa tabela.

20 Średnie wyniki matury z matematyki słuchaczy Studium Talent.
 . Na obu poziomach osoby, które uczęszczały na zajęcia Studium (niezależnie od przedmiotu) uzyskują średnio lepszy wyniki. Jego istotność statystyczną można zbadać testem Manna-Whitneya. Jest to rangowy odpowiednik testu t-Studenta. Wyniki przedstawia tabela. Na obu poziomach osoby, które uczęszczały na zajęcia Studium (niezależnie od przedmiotu) uzyskują średnio lepszy wyniki.

21 Rozkład wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym dla różnych ocen studium talent.
Wśród osób, które nie uczęszczały na Studium Talent prawie 20% nie ma oceny z matury z matematyki a ok. 50% uzyskało ponad 70 punktów. Ci, którzy brali udział w zajęciach w zdecydowanej większości (ponad 80%) otrzymują na maturze podstawowej punktów.

22 Rozkład wyników matury z matematyki na poziomie rozszerzonym dla różnych ocen studium talent.
Połowa osób, które nie uczęszczały na zajęcia Studium Talent nie ma oceny z matury rozszerzonej z matematyki lub tej matury nie zdała. W tej grupie tylko 10% uzyskało najwyższe wyniki (powyżej 70pkt). Wśród uczestników zajęć widać wyraźną zależność – im wyższa ocena tym częściej wynik matury jest pozytywny. Ponad 40% osób, które otrzymały ocenę 3,5 lub wyższą, uzyskuje na maturze ponad 70 pkt.

23 Zależności między wynikami Studium Talent a wynikami z Analizy matematycznej
Sprawdzono, czy uczęszczanie na zajęcia Studium Talent ma wpływ na wyniki uzyskiwane przez studentów na studiach.

24 Zależności między wynikami Studium Talent a wynikami z Analizy matematycznej
Widać wyraźnie, że im wyższa ocena w Studium Talent tym mniejszy odsetek osób, które nie zdały AM1. Jednocześnie zwiększa się grupa, która z Analizy Matematycznej uzyskała ocenę bardzo dobrą. Niezależnie od oceny uzyskanej w Studium jedną z częściej uzyskiwanych ocen z AM1 jest 3. Warto zwrócić uwagę, że wśród słuchaczy Studium Talent Analizy Matematycznej 1 nie zalicza ok. 15% podczas gdy dla wszystkich studentów I roku jest to ok. 40%. Wyróżnić należy osoby, które wybrały zajęcia z fizyki – w tej grupie mniejszy odsetek nie zalicza Analizy Matematycznej w pierwszym semestrze (około 10%).

25 Zależności między wynikami Studium Talent a wynikami z Analizy matematycznej
Można też porównać średnią ocenę z AM1 osób, które uczęszczały i tych, którzy nie uczęszczali na zajęcia w Studium Talent. Średnie oceny są różne, z korzyścią dla osób, które uczęszczały na zajęcia w Studium.

26 Wnioski Systematyczna praca z młodzieżą w szkole przynosi bardzo dobre wyniki na studiach, Udział w dodatkowych zajęciach - Studium Talent uzupełnia wiadomości szkolne i ułatwia młodzieży adaptację na studiach oraz pozwala uzyskać im lepsze wyniki, Dobrze przygotowani w szkołach kandydaci tworzą grupę dobrych studentów, jest to wynikiem wielkiego zaangażowania pracowników szkół oraz współpracy z Uczelnią.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WARUNKI REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2008/2009 Doc. dr inż. Magdalena Rutkowska REKRUTACJA 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google