Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ październik 2003r. autor: mgr inż. B. Leszczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ październik 2003r. autor: mgr inż. B. Leszczyńska."— Zapis prezentacji:

1

2 SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ październik 2003r. autor: mgr inż. B. Leszczyńska

3 TEMAT: WYNIKI PRACY NAUCZYCIELA W NOWYCH REALIACH OŚWIATOWYCH

4 W jakim akcie prawnym zawarte są zasady oceny pracy nauczyciela? Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 29 maja 2003r. Dz.U. nr 118 poz. 1112)

5 Rozdział 2 art.. 6a pkt.1 Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty podlega ocenie. Ocena nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art..9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, Rady Szkoły, Rady Rodziców.

6 Dyrektor szkoły obowiązany jest dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: Wyróżniająca Dobra Negatywna

7 ! W przypadku negatywnej oceny pracy nauczyciela dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a, zgodnie z art. 23 pkt.1 – stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu.

8 ! Nauczycielowi przysługuje prawo do odwołania od oceny w trybie i na zasadach określonych w Ustawie Karta Nauczyciela Rozdział 2 art. 6a pkt. 9.

9 Najogólniejszym kryterium oceny pracy nauczyciela jest zakres i stopień przygotowania uczniów do życia i pracy w społeczeństwie, wyrażający się skalą powodzenia w dalszym kształceniu się i wychowywaniu oraz losami absolwentów.

10 Osiągnięte rezultaty procesu kształcenia, mierzone zasobem i poziomem wiadomości, umiejętności i sprawności uczniów, odnoszone do wymagań programowych, stwierdzane za pomocą sprawdzianów, testów i egzaminów oraz w samoocenach. Ich wyrazem są też wyniki promocji do wyższych klas i szczebli kształcenia, a także postępy czynione przez uczniów w trakcie kształcenia – nawet te najmniejsze.

11 Stopień zainteresowania uczniów nauczaną wiedzą, społeczeństwem, przyrodą i kulturą, w tym różnymi dziedzinami sztuki, zmierzony ponadprzeciętnymi ocenami oraz aktywnością i osiągnięciami w danej dziedzinie ( uczestnictwo w konkursach, zawodach, olimpiadach i uzyskiwane w nich miejsca).

12 Osiągnięcia w motywowaniu uczniów do uczenia się i aktywności na rzecz własnego rozwoju intelektualnego, wyrażające się stosunkiem do nauki i szkoły, frekwencją na zajęciach oraz jakością przygotowywania się do zajęć szkolnych.

13 Sukcesy nauczyciela w twórczej innowacyjnej działalności, w podejmowaniu i upowszechnianiu w szkole nowych, społecznie akceptowanych idei i metod pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie upodmiotowienia uczniów, wspomagania ich indywidualnego rozwoju oraz przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i patologiom społecznym. Aktywność na forum zespołu pedagogicznego jakim jest Rada Pedagogiczna.

14 Osiągnięty poziom współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wyniki działalności kulturalnej i społecznej w środowisku lokalnym.

15 Poziom kulturalny uczniów. Stopień ich przygotowania do uczestnictwa w kulturze. Kultura życia codziennego. Ukształtowane nawyki higieniczno-porządkowe i estetyczne. Dbałość o własne zdrowie i najbliższego otoczenia. Postawy proekologiczne. Bezpieczeństwo uczniów. Poziom wypadkowości w szkole lub środowisku.

16 Osiągnięcia uzyskane w procesie własnego dokształcania i doskonalenia się, w realizacji własnego planu rozwoju zawodowego – ściśle powiązanego z rozwojem szkoły, potrzebami ucznia, mierzone dyplomami, świadectwami, awansami w zawodzie oraz w życiu społecznym i kulturalnym.

17 Utrzymywanie swojej kondycji psychofizycznej oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

18 Czy swoją pracą, postawą, zaangażowaniem, szacunkiem dla innych, tolerancją, konsekwencją w działaniu, potrafię spełniać wszystkie te kryteria na najwyższym poziomie? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ październik 2003r. autor: mgr inż. B. Leszczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google