Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne funkcjonowania poradni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne funkcjonowania poradni"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne funkcjonowania poradni
opr. D. Janiszewska WOM, Gorzów Wlkp.

2 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.
System oświaty obejmuje: szkoły; placówki oświatowo-wychowawcze; placówki kształcenia ustawicznego; placówki artystyczne (ogniska artystyczne); poradnie psychologiczno- pedagogiczne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze, psychoterapii, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze; placówki zapewniające opiekę uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania; zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli; biblioteki pedagogiczne; kolegia pracowników służb społeczny.

3 Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.)
Ustawa zawiera zasadnicze regulacje poświęcone statusowi, prawom i obowiązkom nauczycieli nauczyciel = nauczyciel / wychowawca / inny pracownik pedagogiczny zatrudniony w publicznych jednostkach oświatowych (art.1 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust.2 pkt 1a i 2 ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela

4 Pakiet rozporządzeń w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psych. – pedag. (17 listopada 2010) Rozporządzenia: MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych MEN z dnia 17 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych § 1.4.Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: 1) diagnozowanie; 2) opiniowanie; 3) działalność terapeutyczną; 4) prowadzenie grup wsparcia; 5) prowadzenie mediacji; 6) interwencję kryzysową; 7) działalność profilaktyczną; 8) poradnictwo; 9) konsultacje; 10) działalność informacyjno szkoleniową.

6 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych § 6.1 Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. § 7. Osoby, o których mowa w §6, realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. § 8. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

7 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 1) § 2. Statut poradni określa cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

8 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej § 6. Statut poradni określa zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

9 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 2.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających z (….)

10 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom, uczniom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.

11 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodzinny, dzieci i młodzieży.

12 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4) poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej; 5) asystenta edukacji romskiej; 6) pomocy nauczyciela.

13 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 32. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

14 Inne zmiany w funkcjonowaniu poradni
kurator oświaty nie opiniuje… znika przykładowy katalog opinii opinie podpisuje specjalista korzystanie z pomocy wolontariuszy dokumentacja w formie elektronicznej

15 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach rodzice § 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4) poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej; 5) asystenta edukacji romskiej; 6) pomocy nauczyciela.

16 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach rodzice § Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodzinny, dzieci i młodzieży.

17 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach szkoła §1. 1. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty udzielają i organizują uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

18 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych szkoła 2) w § 6: b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: posiadającego orzeczenie…. posiadającego opinię…”

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy prawne funkcjonowania poradni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google