Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM"— Zapis prezentacji:

1 WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

2 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
WARSZTATY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046) Rozporządzenie MEN z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491) Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487) Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. nr 228, poz. 1488)

3 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
WARSZTATY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE a także wchodzące w życie z dniem 1 września 2011 r Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 228, poz. 1489) Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. 1490).

4 Dane o uczniu (osobowe, informacje o nim).
WARSZTATY ZAWARTOŚĆ OPINII Oznaczenie poradni. Dane o uczniu (osobowe, informacje o nim). Rodzaje testów i prób, jakie zostały zastosowane. Ocena poziomu sprawności intelektualnej, wskazanie mocnych stron ucznia. Jakie zaburzenia rozwojowe występują u ucznia: • pisanie • czytanie • trudności w innych przedmiotach szkolnych (rodzaje błędów, pismo, tempo pisania, czytanie, rozumienie teksu)

5 Stanowisko poradni i jej uzasadnienie.
WARSZTATY ZAWARTOŚĆ OPINII cd. Stanowisko poradni i jej uzasadnienie. Określenie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzasadnienie: • zalecenie dla terapeuty, • zalecenie dla szkoły, • zalecenie dla rodziców. Prognoza rozwoju dziecka. Ukazanie zaleceń egzaminacyjnych: • sprawdzian nie wcześniej, niż po ukończenie klasy III SP, • egzamin gimnazjalny nie wcześniej, niż po ukończeniu SP, • egzamin maturalny nie wcześniej, niż 2 lata przed terminem egzaminu.

6 Dysgrafia – syndrom pisma.
WARSZTATY RODZAJE TRUDNOŚCI Dysgrafia – syndrom pisma. Dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki. Dysortografia – problemy z opanowaniem poprawnej pisowni.

7 Dysleksja rozwojowa – trudności w czytaniu i pisaniu
WARSZTATY RODZAJE TRUDNOŚCI cd. Dysleksja rozwojowa – trudności w czytaniu i pisaniu zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych: • pamięć wzrokowa, słuchowa • analiza i synteza wzrokowa • motoryka • funkcja językowa • orientacja w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni • pamięć wzrokowa i słuchowa

8 • prześledzenie toku rozumowania w danym zadaniu
WARSZTATY DYSKALKULIA • prześledzenie toku rozumowania w danym zadaniu • brak śledzenia końcowego wyniku • określenie oceny pozytywnej za poprawny tok rozumowania

9 • wymagania merytoryczne, takie jak u innych uczniów
WARSZTATY DYSGRAFIA • wymagania merytoryczne, takie jak u innych uczniów • jeżeli nie można przeczytać pracy, należy poprosić ucznia, aby uczynił to sam, lub odpytać ustnie; można też zwrócić się z prośbą, aby pisał drukowanymi literami lub na komputerze

10 • zamiast dyktand uczeń przedstawia uzasadnienie pisowni wyrazów
WARSZTATY DYSORTOGRAFIA • zamiast dyktand uczeń przedstawia uzasadnienie pisowni wyrazów • oceniać głównie merytoryczną stronę pracy

11 ZASADY OCENIANIA Język polski
WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Język polski Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: nie wymagać głośnego czytania tekstu przy klasie dłuższe teksty do opracowania w domu sprawdziany i kartkówki w formie testów pozwolić na korzystanie z książek mówionych zamiast czytania lektur dawać więcej czasu na czytanie tekstów

12 ZASADY OCENIANIA Język obcy
WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Język obcy Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: dostosować indywidualne zadania do możliwości uczniów wyznaczyć więcej czasu w trakcie wypowiedzi ustnej (zastanowienie się, przypomnienie słówek i zwrotów) stosować wyobrażenie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce pozwolić na korzystanie z podręcznika wyznaczyć więcej czasu na wypowiedzi pisemne i ustne

13 ZASADY OCENIANIA Matematyka
WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Matematyka Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: często przypominać i utrwalać tabliczkę mnożenia, definicje, wzory pozwolić na korzystanie z kalkulatora udzielać dodatkowych wskazówek, w czasie sprawdzianów zwiększyć czas na rozwiązanie zadań nie wyrywać do natychmiastowej wypowiedzi dawać przykłady rozwiązań

14 ZASADY OCENIANIA Fizyka, Chemia
WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Fizyka, Chemia Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: wydłużyć czas na sprawdzianie wyróżniać kolorem treści konieczne do zapamiętania stosować częściej odpowiedzi ustne zamiast pisemnych indywidualne przygotowanie wyrazistych tabel przygotowanie dodatkowych pomocy: plakaty, plansze, bryły, modele itp.

15 Biologia, Historia, Geografia
WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Biologia, Historia, Geografia Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: wprowadzić metody aktywizujące (ruch, dotyk, wzrok, słuch) używać wielu pomocy dydaktycznych dzielić zadania na etapy – małe kroki w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać często oceniać prace domowe uwzględnić trudności w zapamiętywaniu nazw, nazwisk i dat częściej powtarzać i utrwalać materiał

16 Przedmioty artystyczne i Wychowanie fizyczne
WARSZTATY ZASADY OCENIANIA Przedmioty artystyczne i Wychowanie fizyczne Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych: nie zmuszać na siłę do śpiewania czy wykonywania ćwiczeń, które sprawiają trudność nie krytykować i nie oceniać przy klasie brać pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu: wysiłek, przygotowanie do zajęć, wyposażenie w materiały itp. dawać więcej czasu na opanowanie umiejętności, zachować cierpliwość

17 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
WARSZTATY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ankietowanie zajęcia otwarte imprezy szkolne, uroczystości pogadanki, dyskusje, rozmowy


Pobierz ppt "WARSZTATY PRACA Z UCZNIEM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google