Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. z wyjątkami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. z wyjątkami"— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. z wyjątkami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2 Zmiana def. specyficznych trudności w uczeniu się w § 1a Wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.
1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno- -motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.”; (z dotychczasowej def. usunięto warunek, iż spec. trudności nie dotyczą osób z deficytami sensorycznymi)

3 Zmiany w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.”,

4 Zmiany w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który mówi o obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

5 Zmiany w § 6 posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1—3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

6 Zmiany w § 6 Po § 6 dodaje się § 6a
„ Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.” Ustęp 2 i 3 wprowadza następujące warunki wydania ww opinii uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: wnioskuje nauczyciel bądź specjalista prowadzący zajęcia z uczniem (za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia) lub rodzic / pełnoletni uczeń, Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się dyrektorowi szkoły, Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej,

7 Zmiany w § 6 Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.”; § 6 i 6a w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, (z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych (…) obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013.

8 § 23 dotyczy wprowadzanych zmian w szkołach dla dorosłych.
Zmiany w §11 i § 23 § 11 dotyczy klasyfikacji uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zmiany polegają na zastąpieniu nazwy „indywidualny program edukacyjny” na „ indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny”. § 23 dotyczy wprowadzanych zmian w szkołach dla dorosłych. w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, (z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych (…) obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013.

9 Zmiany w § 37 dot. warunków dostosowania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Na dotychczasowych warunkach następuje dostosowanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz niesprawnego czasowo bądź chorego. Zmiany dotyczą: Możliwości dostosowania warunków uczniowi , który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej sytuację kryzysową lub traumatyczną, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

10 i egzamin gimnazjalny. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub
Zmiany w § 37 dot. warunków dostosowania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu , spośród możliwych sposobów dostosowania określonych w szczegółowej informacji CKE Przepisy w odniesieniu do sprawdzianu stosuje się od roku szkolnego 2012/2013.

11 Zmiany w § 59 i § 111 wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.
Wprowadzają zmiany w organizacji procedury dostosowania warunków pisania egzaminu maturalnego oraz zawodowego adekwatnie do zmian omówionych w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

12 Przepisy przejściowe W przypadku ucznia (słuchacza) posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

13 Przepisy przejściowe W przypadku ucznia (słuchacza) posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (…) wydaną ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się , dostosowanie wymagań edukacyjnych(...) następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, Opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych (...) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Stanowi ona także podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

14 Przepisy przejściowe W przypadku ucznia posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię : 1) w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się —opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego zawodowego; 2) w sprawie przystąpienia do egzaminu gim. - stanowi podstawę do dostosowania warunków egz. maturalnego i zawodowego, 3) w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego – stanowi podstawę do dostosowania warunków również na egz. zawodowym, 40 w sprawie egzaminu zawodowego – stanowi podstawę dostosowania również egzaminu maturalnego. Opinie te stanowią również podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych.

15 Przepisy przejściowe W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego był opracowany indywidualny program edukacyjny, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla którego był opracowany indywidualny program edukacyjny, klasyfikacja śródroczna i roczna, o której mowa odpowiednio w ァ 11 ust. 2, 5 i 7 rozporządzenia wymienionego w ァ 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym.


Pobierz ppt "Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. z wyjątkami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google