Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego)"— Zapis prezentacji:

1 Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego) w szkołach ogólnodostępnych Rzeszów – 2006 r. Opracowanie: Maria Rusin – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Podstawa prawna organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych** § 2 ust. 10 oraz § 3.ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach Komentarz: Istnieje obowiązek organizowania zajęć rewalidacyjnych dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych (tj. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychlogiczno-pedagogiczną)

3 §2 ust.10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. Komentarz: Przepisy nie określają tygodniowej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego. Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych z klasą a ponadto mają zorganizowane zajęcia rewalidacyjne. Sugerowana liczba godzin: 2 – 3 tygodniowo.

4 1) korekcyjne wad postawy, 2) korygujące wady mowy,
§3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy, 2) korygujące wady mowy, 3) orientacji przestrzennej i poruszania się, 4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 5) inne, wynikające z programów rewalidacji

5 Inne rodzaje zajęć rewalidacyjnych:
Korekcyjno-kompensacyjne Usprawniające motorykę Socjoterapeutyczne Dydaktyczno-wyrównawcze (przydzielane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na ogólnych zasadach)

6 Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych Korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych Kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie Stymulowanie (dynamizowanie rozwoju) Komentarz: Celem rewalidacji nie jest wyrównywanie braków edukacyjnych! Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić: Zalecenia i diagnozę zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej Potrzeby dziecka wynikające z diagnozy pedagogicznej nauczycieli .

7 Elementy diagnozy Rodzaj niepełnosprawności
Poziom rozwoju percepcji wzrokowej (spostrzeganie, analiza, synteza) Poziom rozwoju percepcji słuchowej (słuch fonematyczny, słuch fonetyczny, analiza i synteza słuchowa, wrażliwość słuchowa, słuch muzyczny) Poziom koordynacji : wzrokowo-ruchowej, wzrokowo słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej Uwaga (trwałość, zdolność koncentracji, stopień rozwoju uwagi dowolnej) Pamięć (poziom rozwoju pamięci świeżej i trwałej, mechanicznej, logicznej; pamięci słów, zdań, tekstów; pamięci wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej)

8 Elementy diagnozy cd. Poziom rozwoju mowy: artykulacja, gramatyka, rozumienie Poziom rozwoju wyobraźni i orientacji przestrzennej Rozwój myślenia: ujmowanie różnic i podobieństw, umiejętność klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne, definiowanie pojęć Poziom rozwoju motorycznego: koordynacja statyczna i ruchów jednoczesnych, precyzja ruchów, stan napięcia mięśniowego Stan dojrzałości społecznej i emocjonalnej Stan zdrowia dziecka

9 Formy zajęć rewalidacyjnych – kwalifikacje nauczycieli
zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej;

10 Formy zajęć rewalidacyjnych- kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej;

11 Formy zajęć rewalidacyjnych – kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii;

12 Formy zajęć rewalidacyjnych – kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Komentarz: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być organizowane w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjnych tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. W związku z absencją chorobową ucznia).

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google