Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia: Podstawy prawne egzaminu maturalnego Standardy wymagań egzaminacyjnych Struktura egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nauczanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia: Podstawy prawne egzaminu maturalnego Standardy wymagań egzaminacyjnych Struktura egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nauczanego."— Zapis prezentacji:

1 Zasady organizacji egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

2 Zagadnienia: Podstawy prawne egzaminu maturalnego Standardy wymagań egzaminacyjnych Struktura egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nauczanego dwujęzycznie Egzamin maturalny z przedmiotu zdawanego w systemie dwujęzycznym Porównanie matur z języków obcych Zmiany w egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego nauczanego w systemie dwujęzycznym

3 Podstawy prawne regulujące strukturę oraz zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

4 Rozporządzenie wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166)

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU nr 97, poz. 624)

6 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH
WIEDZA RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA MEDIACJA Znajomość słownictwa i gramatyki Rozumienie słuchanego tekstu Wypowiedź ustna Reagowanie językowe w formie ustnej Przetwarzanie tekstu w formie ustnej Rozumienie pisanego tekstu Wypowiedź pisemna Reagowanie językowe w formie pisemnej Przetwarzanie tekstu w formie pisemnej Znajomość różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej KORZYSTANIE Z WIEDZY DOTYCZĄCEJ REALIÓW CYWILIZACYJNO-KULTUROWYCH B. Czarnecka-Cicha

7 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO
Podstawa programowa i standardy wymagań egzaminacyjnych Akty prawne TREŚĆ FORMA EGZAMIN MATURALNY B. Czarnecka-Cicha

8 OPIS EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
ZADANIE % całkowitej liczby punktów (liczba punktów) Razem PRZYGOTOWANIE: 15 minut EGZAMIN: ok. 15 minut A. PREZENTACJA TEKSTU 40% (8 pkt) 100% (20 pkt) B. ROZMOWA NA PODSTAWIE TEKSTU 30% (6 pkt) C. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZAPREZENTOWANE PODCZAS EGZAMINU

9 OPIS EGZAMINU PISEMNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
% pkt Liczba pkt CZAS EGZAMINU: 240 minut CZĘŚĆ I Czas: 90 min. ( w tym ok. 30 minut nagranie ) A.  Rozumienie słuchanego tekstu 20% 20 B.  Wypowiedź pisemna nawiązująca do tematyki jednego z wysłuchanych tekstów (sterowany tekst użytkowy) PRZERWA: 30 MINUT CZĘŚĆ II Czas: 150 minut A.  Rozumienie pisanego tekstu 30% 30 B.  Wypowiedź pisemna nawiązująca do tematyki jednego z przeczytanych tekstów 100% 100

10 Egzamin maturalny z przedmiotu zdawanego w systemie dwujęzycznym
Arkusz dla poziomu podstawowego Arkusz w języku obcym czas 120 minut (matematyka 170 minut) 80 minut W języku polskim. Zadania obejmują treści wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego W języku obcym, będącym drugim językiem nauczania Część 1 Część 2 Arkusz dla poziomu rozszerzonego Arkusz w języku obcym czas 150 minut (geografia, fizyka z astronomią, chemia, biologia) 180 minut (historia i matematyka) 80 minut W języku polskim. Zadania obejmują treści wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego W języku obcym, będącym drugim językiem nauczania Zadania obejmują treści wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego

11 Porównanie matur z języków obcych E. Brewińska, E. Świerczyńska
MATURA STANDARDOWA MATURA DWUJĘZYCZNA Podstawa programowa A lub B oraz standardy wymagań egzaminacyjnych oddzielne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Odrębna podstawa programowa oraz standardy wymagań egzaminacyjnych dla klas dwujęzycznych. Podany zakres struktur gramatycznych oraz katalog tematów (15 bloków tematycznych). Podany zakres gramatyczny oraz katalog tematów (20 bloków tematycznych). Brak możliwości korzystania ze słowników.

12 Porównanie matur z języków obcych na przykładzie egzaminu z języka niemieckiego E. Brewińska, E. Świerczyńska MATURA STANDARDOWA CZĘŚĆ USTNA MATURA DWUJĘZYCZNA 2 poziomy do wyboru 1 poziom 2 zadania na każdym poziomie, częściowo oparte na materiale wizualnym 1 zadanie oparte na tekście związanym z danym obszarem językowym Próg zaliczenia: 30% wybranego poziomu Próg zaliczenia: 30% MATURA STANDARDOWA CZĘŚĆ PISEMNA MATURA DWUJĘZYCZNA 3 arkusze (2 poziomy: podstawowy lub rozszerzony) 2 arkusze (1 poziom obligatoryjny dla wszystkich) Zadania zamknięte w części testowej Zadania zamknięte i otwarte w części testowej Formy wypowiedzi pisemnej: pocztówka, notatka, ogłoszenie, zaproszenie ( brak limitu słów) list ( słów) opowiadanie, recenzja, rozprawka, opis ( słów) list, sprawozdanie, opinia ( słów), opowiadanie, recenzja, rozprawka ( słów)

13 Zmiany w egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych od roku szkolnego 2011/2012

14

15 Język obcy nauczany dwujęzycznie jako przedmiot obowiązkowy
Część ustna (bez określania poziomu) Część pisemna (poziom podstawowy)

16 Język obcy nauczany dwujęzycznie jako przedmiot dodatkowy (wybrany także jako przedmiot obowiązkowy)
Część ustna (poziom dwujęzyczny) Część pisemna (poziom dwujęzyczny lub poziom rozszerzony)

17 Język obcy inny niż nauczany dwujęzycznie jako przedmiot obowiązkowy
Część ustna (bez określania poziomu) Część pisemna (poziom podstawowy)

18 Język obcy nauczany dwujęzycznie wybrany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy
Część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) Część pisemna (poziom podstawowy lub rozszerzony lub poziom dwujęzyczny)

19 Dziękuję za uwagę!!! 19 19


Pobierz ppt "Zagadnienia: Podstawy prawne egzaminu maturalnego Standardy wymagań egzaminacyjnych Struktura egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nauczanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google